Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1atYA*tA CAPAlA P~AANAi diPADO anAE ICAtAORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
2dLAA[ LAAMAADO.IVAbAAKR nAVAinAMore »
 
3KCcnAA MAHAMAuLAA MAAnAVARtnAOaJANAi ]IMAYAASA*KRMore »
 
4kARi PADELAO THUKOaDALAJA VAzAArMore »
 
5P~AEMACA*dnAi sAVArZ~AEzQ VAAtAAraOP~AEMACA*dMore »
 
6sARsVAtAiCA*˜IyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
7YAAdOnAi MAHEIFLAPAOdAR RJtAMore »
 
8YAAdOnAi MAHEIFLAJenA aARtAiMore »
 
9YAAdOnAi MAHEIFLAHEnsAnA MAAKr IVAKTRMore »
 
10YAAdOnAi MAHEIFLAJEK KEInFLD-LAE.More »
 
11KA]nT aOF MAOnTE I>sTOIyAVAEdi Z~AiKAntA, sA*XAEPAMore »
 
12KA]nT aOF MAOnTE I>sTODUMAA aELAEKjAnDRMore »
 
13sAURESA JOzAinAU* sAAIHtYAIVAZVA: 9JOzAi sAURESA H.More »
 
14aAPANAA* LAOKGAitAOPARMAAR JYAMALLAMore »
 
15BAiRBALA MA*yAi KEMA BAnYAO?PARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
1610 PAGALAA* P~AERNAA*nAA*KOTK KEYAuRMore »
 
17CAtAUR ISAYAAlAGAUPtAA aInAtAAMore »
 
18KiDi anAE tAiDGAUPtAA aInAtAAMore »
 
19VAA*dRAnAU* HdYAGAUPtAA aInAtAAMore »
 
20KPATi nYAAYAAwAiSAGAUPtAA aInAtAAMore »
 
21MAARi MAMMAi,MAARA PAPPAAaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
22tAnAE,IJ*dGAiaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
23‹.PAi.aEsA.sAi. sAAMAAnYA abYAAsA-HEtAULAXAi P~AZnA sA*PAuTVAqVAANAA SAEkA FEHIMAdAMore »
 
24LADE tAEnAU* gAR VAsAEMAHEtAA tAARKMore »
 
25VAAtAAr LAO,KO[ VAAtAAr LAO-2PATELA MAOHnAbAA[ aEsA.More »
 
26VAAtAAr LAO,KO[ VAAtAAr LAO-1PATELA MAOHnAbAA[ aEsA.More »
 
27IVAxAAnAnAA* RMAKDA*-7sAAHEBA sAAKRCA*dMore »
 
28IVAxAAnAnAA* RMAKDA*-6sAAHEBA sAAKRCA*dMore »
 
29IVAxAAnAnAA* RMAKDA*-5sAAHEBA sAAKRCA*dMore »
 
30IGAJUbAA[nAi BAAlAnAGARi (bAAGA-7-12)BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
31JAdU[ PAUstAKPAEqAMALAiKR KnAUMore »
 
32KCcMAA* ISAXANAnAU* P~AbAAtA: KETLAAK aeItAHAIsAK dstAAVAEJOwAOlAIKYAA HRESAMore »
 
33]kAANAAPATNAi RAJnAMore »
 
34sARVAANAiMAHEtAA RIsAKbAA[ MAWAURdAsAMore »
 
35sAAMAAnYA xAAnA I VAEdi aRIVAnd MAOHnAMore »
 
36VHAOT YA*GA [InDYAA VAOnTÃsAbAGAtA CAEtAnAMore »
 
37BA*sAiwAR SAUKLAnAi xAAnAGAOIzQIyAVAEdi PAuNAArMore »
 
38sAAMAAnYA xAAnA IKVAjIyAVAEdi PAuNAArMore »
 
39sAuRJ aA*kAO kAOLAE RE!IyAVAEdi RMAESAMore »
 
40KAGADA a*KLA KA...KA...KA...!IyAVAEdi RMAESAMore »
 
41IBAndAsA kAUSAVA*tAVAAsAU aAIdtYA-anAU.More »
 
42KuKDAbAA[nAi JEPATELA nATVARMore »
 
43BAKOR PATELA: nAATKMAA*WAi CAETK!BAORisAAGAR RItALAALA-sA*PAA.More »
 
44BAKOR PATELA: nAATKMAA*WAi CAETK!VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
45BAKOR PATELAnAA FJEtAABAORisAAGAR RItALAALA-sA*PAA.More »
 
46BAKOR PATELAnAA FJEtAAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
47BAKOR PATELA: JE JAYA dRBAAR!BAORisAAGAR RItALAALA-sA*PAA.More »
 
48BAKOR PATELA: JE JAYA dRBAAR!VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
49101 IVAZVAVYAAPAi sAUPAR B~AAnDÃsAdVAE HzArd - anAU.More »
 
50101 IVAZVAVYAAPAi sAUPAR B~AAnDÃsAdiIXAtA sAUwAiR DApMore »
 
51gA*TARVAbA’ sAURESA P~AA.More »
 
52sAULAbA sVAAsWYAaRIVA*d ‹VARAJAnAiMore »
 
53syAi IVAzAEBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
54IGAJUbAA[nAi BAAlAVAAtAAraO-7BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
55KÞzNALAiLAA bAAGA-3JOzAi YAOGAESAMore »
 
56KÞzNALAiLAA bAAGA-1JOzAi YAOGAESAMore »
 
57IVA>MA-VAEtAALA bAAGA-5JOzAi YAOGAESAMore »
 
58IVA>MA-VAEtAALA bAAGA-4JOzAi YAOGAESAMore »
 
59R*GAR*GAi PAXAiaOVYAAsA RJnAiMore »
 
60sARlA IVAxAAnAKOSA-6nAAYAK JnAK-sA*PAAdKMore »
 
61sVAtA*yAtAAgAELAi VAiRA*GAnAAaOMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
62sAAKlACA*d PATELAnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
63IFILAPA KLAAKrnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
64PA*CAtA*yAnAi VAAtAOPATNAi RAJnAMore »
 
65dAdA‹nAi VAAtAOPATNAi RAJnA -sA*PAAdKMore »
 
66VAAc*T IVAnAOdnAiwAOlAIKYAA MAHESAMore »
 
67[sAPAnAi KWAAaOPATNAi RAJnAMore »
 
68wAUMMAsA bAAGA-2MAAwAD RAgAVA‹More »
 
69wAUMMAsA bAAGA-1MAAwAD RAgAVA‹More »
 
70sAAFLYA CAALAisAASAUKLA tAUzAARMore »
 
71MYAA]* HA]sA!QAKR LAAbASA*KRMore »
 
72VAAtAAraOnAO kAJAnAO-3DO.MAULAGAA*VAKR aEsA.Di.More »
 
73VHOT YA*GA [InDYAA VAOnTsAbAGAtA CAEtAnAMore »
 
74P~AEMAnAO PAAsAVADrIyAVAEdi a*IKtAMore »
 
75PAANAinAA* PA*kAiaO-1RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
76MAAcLAiaORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
77dESA-IVAdESAnAA J*GALAi P~AANAiaORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
78dIRYAAMAA* DOIKYAU*RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
79JAtAE KRO IVAxAAnAnAA JAdU[ P~AYAOGAO-2RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
80IVAxAAnAnAi PAA*kAEnAAYAK HRiSAMore »
 
81JlA aE J ‹VAnAdR‹ GAAEËVAdMore »
 
82IVA>MA-VAEtAALA bAAGA-2JOzAi YAOGAESAMore »
 
83IVA>MA-VAEtAALA bAAGA-1JOzAi YAOGAESAMore »
 
84VAEdA*tA IVASAE IVAVAEKAnA*dIVAVAEKAnA*d sVAAMAiMore »
 
85nAVAtAR BAAlAVAAtAAraOMAEKVAAnA YAAEsAEFMore »
 
86sAUkAnAi GAER*TiJGAtA#IMAyAMore »
 
87ICAMPAudAdAdEsAA{ tAAIRNAiBAHEnAMore »
 
88KACABAAnAi HVAA{ MAUsAAFRiPATELA nATVARMore »
 
89MAnAE KONA FRVAA LA{ JAYA ?PATELA nATVARMore »
 
90CAADi kAAtAO KAGADOPATELA nATVARMore »
 
91JAdU{ FUGGAAaE KRi KMAALAPATELA nATVARMore »
 
92GA*GAAsAtAinAA bAJnAOdVAE InAPAAMore »
 
93sPA*dnAPATELA DO. BAi. aEsAMore »
 
94IVACAAROMAA* cUPAAYAELAi sAFlAtAAaEInJInAYAR tARUNAMore »
 
9510 PAGALAA* P~AERNAA*nAA*SAOnA DOYALAMore »
 
96cPPAnA MAsAALAA(bAAGA-1)nAAYAK HRiSAMore »
 
97LAoIKK-PARLAoIKKMAHEtAA dEVAESAMore »
 
98‹VAnA CALAnAEKA nAAMAPATELA aASAU*More »
 
99IHMAALAYAVAAsAi GAURUnAA sAAInnAgYAMAA*-aEK YAOGAinAi aAtMAKWAAJADEJA aE. IVARAJBAAMore »
 
100BAAVAA aAdMAnAO kAJAnAOsAOnAi RMANALAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »