Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1Z~AVANAnAi KAVADSAAsyAi IVAJYAMore »
 
2sVAAMAiGAVAARiKR bARtA anAU.More »
 
3sVAAMAiGAAeD IKSAAER anAU.More »
 
4sVAAMAidEsAA[ RNAIJtAMore »
 
5MAARE MARVAU* nAWAiGAAEsVAAMAi IdnAESAMore »
 
6CA*d^GAUPtA MAAeYArwAuMAKEtAUMore »
 
7H‹ CAA*dMAA* DAwA cEMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
8kAAEVAA[ GAYAELAi VAstAUMAHEtAA wAiREnd^More »
 
9MAnAAEKAMAnAAIyAVAEdi P~AMAAEdMore »
 
10JPAAnAi KIVAaAEnAA* aEK HJAR nAEVAU* HA{KU anAE VAAKAvPAANAi MAHMAd anAU.More »
 
11aEj YAU* LAA{K {TvPAANAi MAHMAd anAU.More »
 
12RAEIBAnAsAnA >UjAEKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
13GAAeRiPAARASAYAr MAUKUndRAYA IVA.More »
 
14JGGAA DAKUnAA* VAERnAA* VAlAAMANAA* bAAGA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
15JGGAA DAKUnAA*VAERnAA* VAlAAMANAA* bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
16JD CAEtAnA bAAGA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
17JD CAEtAnA bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
18sAAEHAGACAuDi bAAGA 1-2SAYAdAMore »
 
19sA*sKMAJMAUdAR aRËVAdLAALAMore »
 
20P~AAR*IbAK sA*sKSAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
21Z~Ai VALLAbAACAAYAr MAHAP~AbAU‹SAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
22nAATYAAEtsAVAMAd^AsAi nAVAnAitA sA*PAA.More »
 
23nAATYAAEtsAVASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
24nAARi tAU* nAARAYANAibAANAdEVAMore »
 
25CAARNAnAi aIsMAtAAGAqVAi LAXMANA ËPAGAlASAiMore »
 
26[tAnAi SA·tA HMAE* dEnAA dAtAA...bA’ dEVAEnd^ sAi.More »
 
27PAuVArMAA* nAVAU* PAIZ~MAsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
28CAARNAi sAAIHtYAnAA P~AItAbAASAAlAi KIVAaAEGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
29KRALA KAlA JAGAE! bAAGA 1-2aACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
30VAAsA*tAi DusAKA*RANAPAURA IdLAiPAMore »
 
31kARAE nAR kAeRnAARPATELA [ndU sA*PAA.More »
 
32kARAE nAR kAeRnAARbAT< KAIntAMore »
 
33VAzAAr aDALAJAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEMAHEtAA [LAA aARBA sA*PAA.More »
 
34sAUkAnAU* nAAMARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
35JGGAA DAKUnAA* VAERnAA* VAlAAMANAA* bAAGA-3MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
36JANAE-aJANAE bAAGA-2PAAQK VAzAArMore »
 
37JANAE- aJANAE bAAGA-1PAAQK VAzAArMore »
 
38nAALAU KE“JsAAPARA KMALA anAU.More »
 
39Z~AiSAUKLAYAJUVAErdsA*IHtAA ( ]ttARAwAr )gAAEDA MAAEtAiLAALA RIVASA*KR anAU.More »
 
40Z~AiSAU‡LAYAJUVAErdsA*IHtAA ( PAuVAArwAr )gAAEDA MAAEtAiLAALA RIVASA*KR anAU.More »
 
41GAUJRAtAnAA nAVAtAR sAtYAAG~AHAEdEsAA[ MAHEBAuBAMore »
 
42JLAAVARNAdVAE RMAESA R.More »
 
43PA*IDtA sAUkALAALA‹SAAH RMANALAALA CAi.More »
 
44VAA*KU*CAuKU* VAA*KU*CAuKU* VAA*KU*CAuKU* VAA*KU* aETLAE KE aAèPARESAnsAEVAK IVAJYAMore »
 
45‹VA*tA aIGnA BAILAdAnAdEsAA[ aEMA.BAi.More »
 
46‹VA*tA aIGnA BAILAdAnAMAATirsA IVAJYAMore »
 
47‹VA*tA aIGnA BAILAdAnAMA*GALAVAADi IVASAALAMore »
 
48GAURUVA*dnAAJAESAi ]zAAMore »
 
49GAUJrYAEFsAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
50BYAUGALAAE VAAGAEnAAYAK HRiSAMore »
 
51MAEgA anAE wARtAiMAAERAIVAYAA aALABAtAAErMore »
 
52IVAdAYAQAKAER bARtAMore »
 
53aYAAEwYAAdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
54sAM~AAT CA*d^GAUPtAwAuMAKEtAUMore »
 
55nAGARi VAeSAALAiwAuMAKEtAUMore »
 
56VARdAnAdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
57†IzAVAANAiB~AÁbA’ aInAvwwAMore »
 
58Z~Ai HIRCAIRyAMAJAESAi HiMA*tARAMA KMore »
 
59BAdEVALAUK nA*dLAALA BAi.More »
 
60BAA[BALAnAA* PAAyAAEPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
61awAtAnA nAVAILAKA sA*CAYAPAAQK HIRKMore »
 
62awAtAnA nAVAILAKA sA*CAYACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
63nAARiCAEtAnAAnAi nAVAILAKAaAECAAewARi RgAUVAiRMore »
 
64aMAB~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
65aMAKMALAdAsAMore »
 
66sAAtA kA*D,sAAtAsAAE [CcAsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
67aAsAMAAnAi-sAULAtAAnAibA’ KAIntAMore »
 
68aE-BAi-sAi-WAi aEKsA-VAAYA-jiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
69RMAuJAE bAAtAbAAtAnAiMAA*KD IKSAAER BAi.More »
 
70IBALVAPAyASAAsyAi PAA*DUR*GAMore »
 
71sA*SAAEwAnA anAE awYAYAnAPATELA BAHECARbAA[ DAè.More »
 
72KLAAPAinAA* KETLAA*K KAVYAAEB~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
73sAuRiSVAR anAE sAM~AATIVAwAAIVAJYAMore »
 
74w~AUVAICAttAsAUndRMA#More »
 
75tAMAE SAU* KEVAlA cIBASAEQ aIJtAMore »
 
76PA*CAAMAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
77sAFlA KMYAUInAKESAnAdstAUR BAi. aEnA.More »
 
78InAgA*TU bAAGA-2VAewA BAAPAALAALA GA.More »
 
79InAgA*TU bAAGA-1VAewA BAAPAALAALA GA.More »
 
80aAHUItAPARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
81P~AERNAAdAYAK sAUIVACAARAESAMAAr PAi. Di.More »
 
82P~AERNAAnAU* jRNAU*aIqYAA ‹tAEnd^ DAè.More »
 
83snAEHnAU* jRNAU*aIqYAA ‹tAEnd^ DAè.More »
 
84nAVAnAitA JnARLA nAAELAEJVYAAsA SA*KRLAALA tA^iKMALAALAMore »
 
85kAURSAidAsA MAkkAnA gAsAE...MAHEtAA tAARKMore »
 
86nAeVAEwAGAAER ]PAEnd^More »
 
87aEMAaEsA-aEsAEsASAAH aAnA*dKUMAARMore »
 
88aALAEkASAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
89PAArIjITVA MArnTLA arITT#YAUDdstAUR BAi. aEnA.More »
 
90JnARLA nAAELAEJ-2003IMAsyAi VAsA*tAMore »
 
91sAFlAtAAnAi sARGAMAdstAUR BAi. aEnA.More »
 
92JYAAEItAzA ]VAACARAVALA dSARWALAALA PAi.More »
 
93LAgAU sA*G~AHJYAKMore »
 
94LAgAU sA*G~AHnA*ddAsAMore »
 
95nAAMAAVAILA bAAGA 2 JAEMore »
 
96nAAMAsAAwAnAZ~Ai GAU®CARNAAIZ~AtAMore »
 
97aA*tAR RAzT^iYA aWArSAAsyAJAESAi RAKESA aE.More »
 
98CAEtAnAAnAi ]DANAbAT< KAIntAMore »
 
99IVACAARAEnAU* gARVAAIDYAU*SAAH MAnAUbAA[More »
 
100‹VAnA anAE MARNA nAVAi nAJREKAEQARi MAnAUMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »