Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aAwYAAItMAKtAAMALAKANAi IVAKAsAMore »
 
2sAUkAMALKAnAi IVAKAsAMore »
 
3MAnAsAUkAi GA*JnAA*MAUSAAPAUR‹ MAnACAER‹ KAVAsA‹More »
 
4JANAitAi PAARsAi VYAIKtAaAE]MARiGAR KE. Di.More »
 
5sMAMore »
 
6CAA*dAE }GYAAE CAAEKMAA*sA*. bA’ dAELAtAMore »
 
7sAE>ETEIRYALA P~AEK#ITsAMAAv aEMA. KE.More »
 
8sAE>ETEIRYALA P~AEK#ITsAJAESAi aAR. aEMA.More »
 
9sAE>ETEIRYALA P~AEK#ITsAWAAnAKi aELA. ‹.More »
 
10sAE>ETEIRYALA P~AEK#ITsASAAH MAnAAEJ aEF.More »
 
11sAE>ETEIRYALA P~AEK#ITsAPA*CAAlAi aEnA. VAi.More »
 
12]LLAEkAAESAAsyAi LAXMAinAAWA BAdRinAAWAMore »
 
13KLAAPAinAA* KAVYAAEsA*. JAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
14RMAtA aMAARiSAAH RAJEnd^More »
 
15nAXAyA - ËCAtAnAJAEzAi SARdMore »
 
16HAsYAEnd^ JYAAEtAind^bAT< IVAnAAEdMore »
 
17FE*GA SAu[xAAnAjVAERi HsAMAUkALAALAMore »
 
18tABALAA* PAIRCAYABAAPAAEdRA RMAESAMore »
 
19aLPAnAAE IVAstAARIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
20aAESAAEdLAALA sAURESAMore »
 
21Z~Ai aRËVAd anAE MAAtAA‹JAEzAi IKRiT sAi. anAU.More »
 
22Z~Ai aRËVAd anAE MAAtAA‹JAEzAi HRIsAwwA MA.More »
 
23BAsALLAA MAnAsAUkA (PAUnA:sA*PAAdnA)More »
 
24JE.KPATELA BABAAbAA[More »
 
25sAAIHtYA: P~AANA anAE P~AVAtArnASAEQ CA*d^KAntAMore »
 
26xAAnA IVAsAJrnAMAAEdi ISAVALAALA a.More »
 
27aEMA.aEsA.aAèIFsAMAHEtAA FALGAUnAiMore »
 
28GAUJRA*nAAE aRELAAE: aEK tAULAnAAtMAK sAMAiXAAaACAAYAr SAA*ItAbAA[More »
 
29P~AVAAsAKWAAPATELA P~AbAAMore »
 
30SAAE MAsT GAAE aAènA...RAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
31P~AVAAsA bAARtAiQAKUR SAeLAEnd^ anAU.More »
 
32VAAstAU SAAsyAId^VAEdi DAè. bAAEJRAJMore »
 
33VAAstAU SAAsyAId^VAEdi DAè. bAAEJRAJMore »
 
34>AEwAaAESAAEMore »
 
35sACAAET bAIVAzYAKWAnAAEPA*CAALA CAiMAnALAALA R.More »
 
36kAUdi KAE KR BAULA*da*wAAIRYAA RAJUMore »
 
37BAJAnAi BAlAVA*tA (PAUnA sA*PAAdnA)More »
 
38BAJAnAi BAlAVA*tA (PAUnA sA*PAAdnA)More »
 
39GAPAUJARA JYAZ~AiBAEnAMore »
 
40JGGAA DAKUnAA* VAERnAA* VAlAAMANAA* bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
41LAAEKJNAsAPATELA P~AEMA‹ sA*.More »
 
42RjlAtAA IdVAsAsAAELA*Ki IKSAAERIsA*HMore »
 
43sAAELAAEMAnAnAAE kAJAnAAEMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
44sAAELAAEMAnAnAAE kAJAnAAEHEGAADr RA{DRMore »
 
45FREBAPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
46BAARsAAkAnAi PAutAlAidVAE P~AiItAMore »
 
47yANA KWAAVAiJlAiVAAlAA SARiFAMore »
 
48LAAEKMAAtAA InAVAEIdtAAJAnAi GAULAABAbAA{More »
 
49LAAEKMAAtAA InAVAEIdtAAJAnAi ]zAABAHEnAMore »
 
50Id^REFnAi ]tAMA VAAtAAraAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
51ËHdU wAMArnAi aAkYAAIYAKAaAEbAT< nAAnAAbAA{More »
 
52MAUIKtA sA*G~AAMAnAE MAAERCAE MAIHLAAaAEbAT< dAELAtAMore »
 
53Z~Ai LAgAUXAEyAsAMAAsA-sAIVAstARAWAr-(sAICAyA-sA*CAYA) aWAVAA JenA bAuMore »
 
54MAARU* GAAMA MAAEDAsAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
55aVALAAEKnA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
56aVALAAEKnA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
57xAAnAIVAxAAnA G~A*WAAVAILAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
58MA..MA..MAdd KRiaE!JAEzAi RAJEnd^More »
 
59IMAyA HAE tAAE aAVAAIyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
60xAAnA GAMMAtA KWAAMAAlAAVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
61xAAnA GAMMAtA KWAAMAAlAAVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
62xAAnA GAMMAtA KWAAMAAlAAVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
63xAAnA GAMMAtA KWAAMAAlAAVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
64a*tA-aAR*bA bAAGA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
65a*tA-aAR*bA bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
66LAYA-P~ALAYA bAAGA-3MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
67LAYA-P~ALAYA bAAGA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
68RAMAaAsAREsAURtAi aAIBAdMore »
 
69JDCAEtAnA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
70JDCAEtAnA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
71sAUkAnAU* nAAMARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
72GAAEdAnAP~AEMACA*dMore »
 
73IsAInAYAR IsAITjnsAnAAYAK JnAKMore »
 
74VAIsAYAtAdVAE HRind^More »
 
75nARIsA*H MAHEtAAESAEQ bAAEGAiLAALA IGA.More »
 
76nARIsA*H MAHEtAAESAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
77SAEKsAPAiaR nAA 159 sAAEnAETMore »
 
78aARPAARJAEzAi YAAEGAESAMore »
 
79KR*IDYAAE bAA.5nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
80MAHAtMAA GAA*wAiPAAREkA P~AIVANACA*d# sAi.More »
 
81bAARtAnAA TEsT I>KET IsAtAARAaAEIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
82CAALAAE PAYAAEGA KRiaE-1MAAEdi nAGAinAMore »
 
83aEK sAACAU* aA*sAU*CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
84RAMAGAAWAAMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
85Z~Ai MAHAVAiR VA*dnAA - sMAZ~AiMAtAi SAAH PAuVAir P~AdiPAbAA[More »
 
86atARAPAibAT< w~AUVAMore »
 
87VACAET VAHUMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
88LAAEKSAAHi MAATEnAU* ISAXANAPATELA KESAVALAALAMore »
 
89P~AWAMA PAIRCAYA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
90P~AWAMA PAIRCAYA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
91PAYAArVARNA PASAUPA*kAi PARA>MA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
92PAYAArVARNA PASAUPA*kAi PARA>MA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
93HAWAiSA*KRnAi BAAlAVAAtAAraAEVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
94HAWAiSA*KRnAi BAAlAVAAtAAraAEVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
95HAWAiSA*KRnAi BAAlAVAAtAAraAEVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
96HAWAiSA*KRnAi BAAlAVAAtAAraAEVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
97IGAJUbAa[nAi BAAlAVAAtAAraAEBAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
98wAi*GAAMAstAi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
99wAi*GAAMAstAi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
100wAi*GAAMAstAi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »