Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1SYAAMA kA*D 1-2sAAnAE GAUv‹More »
 
2KAE[nAU* MAi*qAElA KAE[nAA HAWAE...PARikA IP~AYAKAntAMore »
 
3sVAiKJAnAi YAAIMAnAiMore »
 
4VAEdsAtP~AEMAMore »
 
5MAjAnAA BAAlAGAitAAEBAARiaA abAEIsA*HMore »
 
6aGAnAjAlAnAU* FuLAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
7]PAR GAGAnA IVASAALAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
8REVAnYAu sTEMPAMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
9FA*sALAAE bAAGA-2bAT aIZ~VAnAiMore »
 
10FA*sALAAE bAAGA-1bAT aIZ~VAnAiMore »
 
11JAEJAE,HsAi nA KAqtAAMAHEtAA tAARKMore »
 
12kAARA PAANAinAU* kAMAiRMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
13tAARK MAHEtAAnAA* aEKA*KiaAEMAHEtAA tAARKMore »
 
14111 GARVAA GAUJRAtAiVYAAsA RJnAiMore »
 
15KILAKAsAVArxA Z~Ai HEMACA*d^ACAAYAr : aEK IVARLA IVARAT IVAbAuItAB~AHMAXAIyAYA MAUKUndbAA[ P~A.More »
 
16nAiRJA bAAGArVAbAT aIZ~VAnAiMore »
 
17aAsAMAAnAi CALLAibA’ cAETUbAA{More »
 
18DAELsA HA]sA{BAsAnA HEnAIRKMore »
 
19LA”A PA*IDtAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
20nAARd KWAAaAEaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
21tAAELstAAEYAMore »
 
22tAPAAEVAnA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
23tAPAAEVAnA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
24YAYAAItAkAA*DEKR IVA. sA.More »
 
25DAE. aABAEDKR JnMA SAtAABdiMore »
 
26aVAnAVAi PARiKWAAMAAlAARAVAlA KnAUbAA{More »
 
27aVAnAVAi PARiKWAAMAAlAARAVAlA KnAUbAA{More »
 
28aVAnAVAi PARiKWAAMAAlAARAVAlA KnAUbAA{More »
 
29BAAEwAK BAAlAVAAtAArMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
30nAVAYAUGA IKSAAER G~A*WAAVAILA : MANAKAE aAQMAAEMAHEtAA RMAINAKLAALA RItALAALAMore »
 
31P~AEMACA*d IKSAAER G~A*WAAVAILAKDiKR YASAVA*tA anAU.More »
 
32nAATK bAJVAtAA*MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
33sAMAAJnAA ISARAEMAINAJAEzAiPAURA BAKULA JYAsAUkARAYAMore »
 
34BAHARnAA* PAAELAANASAAH sAUbAAzAMore »
 
35sAitAAMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
36nAATYARsABAXAi RAMAP~AsAAdMore »
 
37nAARd KWAAaAEaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
38MAnAAER*JnA BAAlAVAAtAArMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
39PAUKARbAGAdEVA KnAUMore »
 
40BA*wA aA*kAAEMAA* aA*sAURAVALA sAUMA*tAMore »
 
41MAA FLAEzAU KdACAnAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
42P~AsAnnA THUKAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
43dUPAdnA*IdnAiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
44tARsA aEK THUKAnAiPARikA bARtAMore »
 
45MAAEHnAMAA*WAi MAHAtMAAPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
46PARKMMAAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
47IVAZVAnAi IVAICAyAtAAaAEKAMAdAR cAETALAALA MAAnAIsA*GAMore »
 
48IVAZVAnAi IVAICAyAtAAaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
49aAPANAi LAAEKMAAtAAaAEPATNAi RAJnAMore »
 
50KUdRtAnAE kAAElAE kAELAnAARAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
51aAPANAA gADVAeYAAgAAEDAsARVAAlAA GAAEIVA*dbAA{More »
 
52aAPANAA gADVAeYAAgAAEDAsARVAAlAA GAAEIVA*dbAA{More »
 
53IVAZVAnAi IVAICAyAtAAaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
54sAMAAJgADtARMAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
55cELA anAE cBAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
56VAiRAGAnAA*nAi KWAAaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
57CA*d^GAUPtAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
58YAAd KRAE KURBAAnAi !MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
59sAAEnAPARinAU* sVAGArnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
60VAAtAArIVAHARMAA*KD bAGAVAAnALAALA LAXMAiSA*KRMore »
 
61BAHURAnAiTAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
62IKSAAER RAMAAYANAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
63sAdACAAR KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
64BAUIœwAnA BAiRBALA G~A*WAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
65{ZVARiYA xAAnAnAAE sAAPtAAIHK KAYAr>MAsA*. HsAiJA JGAdiSACA*d^More »
 
66RsAIVAnAAEd KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
67RsAIVAnAAEd KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
68CAtAUR BAiRBALAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
69ISASAU BAAlAVAAtAArVAILAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
70ISASAU BAAlAVAAtAArVAILAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
71SAAeYArPAuNAr sAACAi ISAKARKWAAaAEsAURtAi nAAnAUbAA[More »
 
72SAAeYArPAuNAr sAACAi ISAKARKWAAaAEsAURtAi nAAnAUbAA[More »
 
73FuLAVAADi KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
74‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
75{sAPAnAi BAALAVAAtAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
76P~AERNAAnAA* MAAEtAiaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
77‹VA JGAtAnAi ad#bAutA KWAAaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
78jGAMAGA BAALAKWAAMAAlAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
79FuLAVAADi KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
80FuLAVAADi KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
81nAMANAi VAHE cE nAdisAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
82PAi*JR BAE:PA*kAi yANAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
83aAbAWAi }*CAE WAAEDU*KQKKR nATUbAA{More »
 
84a*GAARbA’ aIZVAnAiMore »
 
85a*GAARbA’ aIZVAnAiMore »
 
86a*GAARbA’ aIZVAnAiMore »
 
87GAA*wAi‹nAi ‹VAnAdIzTdEsAA{ MAAERAR‹More »
 
88GAA*wAiIVACAARIVAMASArPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
89GAA*wAiIVACAARIVAMASAraACAAYAr KMore »
 
90sA*sMARNAAEMAAVAlA*KR GANAESA VAAsAUdEVAMore »
 
91kAAdi SAA MAATE ?GAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
92MAHAtMAA GAA*wAinAi IVACAARsAMAWAURAdAsA IyAKMA‹More »
 
93GAA*wAi-KAVYA nAVAnAitAsA*. MAHEtAA SAA*ItALAALA KE.More »
 
94GAA*wAiJnAnAEsA*. CAAEKsAi P~ABAAEwAMore »
 
95GAA*wAiJnAnAEIVAnAAEBAAMore »
 
96sA*sMARNAAEMAAVAlA*KR GANAESA VAAsAUdEVAMore »
 
97sA*sKPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
98LAAEKAEPAYAAEGAi G~A*WAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
99LAAEKAEPAYAAEGAi KWAAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
100sAAeRbA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »