Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bATnAU* bAAEPAAlAU*sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
2HALARDA*-JAEDKNAA*-BAAlAGAitAAE G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
3PARA>MA PARAKAzQA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
4PARA>MA PARAKAzQA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
5PARA>MA PARAKAzQA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
6aVAnAVAinA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
7KWAAKWAnA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
8KWAAKWAnA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
9KWAAKWAnA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
10KWAAKWAnA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
11bAGAAbAA[nAi BAAlAVAAtAAraAEVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
12PAURANAAEnAi P~AERK KWAAaAEIVAwAALA*KAR CA*d^MAAeILAMore »
 
13aRBBAi RAtAAEnAi VAAtAAE BAALAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
14aRBBAi RAtAAEnAi VAAtAAE BAALAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
15sAUVANArREkAAJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
16PAARsAMAINA BAAlAVAAtAArVAILAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
17sAsAARANAAnAA* sAAtA BACCAA*JAESAi sAUSAiLAA anAU.More »
 
18vPAKDi BAAlAVAAtAAE-5RACc P~AbAAKRMore »
 
19vPAKDi BAAlAVAAtAAE-4RACc P~AbAAKRMore »
 
20PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
21aMAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
22RsAIVAnAAEd VAAtAArMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
23RsAIVAnAAEd VAAtAArMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
24sA*sKnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
25sA*sKnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
26JnAJAGARNA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
27JnA JAGARNA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
28PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAKMAlAABAEnAMore »
 
29IVA>MA anAE VAEtAALAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
30IVA>MA anAE VAEtAALAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
31Z~AiKPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
32IGAJUbAA{nAi BAALAVAAtAAraAEIGAJUbAA[More »
 
33‹VAnA ISAXANA G~A*WAMAAlAAgAAEDAsARVAAlAA GAAEIVA*dbAA{More »
 
34KIVA nHAnAALAALAnAA* bAAVAP~AwAAnA nAATKAEdVAE {ZVARLAALA R.More »
 
35MAUIKtA BA*wAnA (bAAGA-2)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
36MAUIKtA BA*wAnA (bAAGA-1)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
37dIRYAAPAARnAA dPArNAMAA*LAkALAANAi P~AitAMAMore »
 
38G~AAMAsAIRtAAnAi sARVAANAiaAEGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
39LAAEK sA*sKAR diPAAVAILAMore »
 
40PAA*kADiaAEKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
41KBAiRCAAewARi RgAUVAiR anAU.More »
 
42KBAiRItAVAARi PAARsAnAAWAMore »
 
43bAARtAnAi LAAEKKWAAaAEGAAEHELA nATVARMore »
 
44aAPANAi LAAEKMAAtAAaAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
45LAAEKRAMAAYANAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
46‹VAnAgADtARnAi VAAtAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
47HsAikAUSAi VAAtAArMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
48aREIBAYAnA nAA{TsA RAtAAEnAi VAAtAAE BAALAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
49{sAPA BAALAKWAAVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
50IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAdEsAA{ BAALAAbAA{ VAi.More »
 
51IKSAAER sAAHsAKWAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
52a*DERi GA*DERinAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
53MAnAAER*JK KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
54sAAXAAtKARnAE PA*WAE tAUKARAMAJAEzAi Z~Ai VAAsAUdEVA MAHASA*KRMore »
 
55MAHAnA MAIHLAAaAEMAHEtAA dEVAiMore »
 
56MAHAnA MAIHLAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
57MAHAnA MAIHLAAaAEMAHEtAA dEVAiMore »
 
58IdLAkAUSA PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
59P~AAWAIMAK SAAlAAMAA* RMAtAAEJMAAED SAAMA‹bAA{ KE.More »
 
60cKAE anAE MAKAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
61cKAE anAE MAKAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
62cKAE anAE MAKAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
63MAHABALAi bAiMAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
64IdLAnAA diVAAdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
65FuLAVAADi KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
66JAEDKNAA* nAU* tAAERNA]PAAwYAAYA P~AVAiNAMore »
 
67sA*sKInAMArLA JYAAEItAP~AsAAdMore »
 
68sA*sKPARikA LALAitA anAU.More »
 
69sA*sKaG~AVAALA VAAsAUdEVASARNAMore »
 
70sA*sKPARikA LALAitA anAU.More »
 
71sA*sKP~AbAAKR IVAzNAUMore »
 
72IHtAAEPAdESAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
73sAAeRbA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
74IVAxAAnA VAATE nAE gAATEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
75aDUIKYAAE-dDUIKYAAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
76cKAE anAE MAKAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
77IVAnAAEd KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
78jGAMAGA BAALAKWAAMAAlAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
79IGAJUbAA{nAi BAAlAVAAtAAraAEsA*. RAVALA KnAUbAA{More »
 
80IGAJUbAA{nAi BAAlAVAAtAAraAEsA*. RAVALA KnAUbAA{More »
 
81PAKDA-PAKDiPARMAAR BALAdEVAMore »
 
82DABAi MAU”i JMANAi MAU”iMAAEdi ICAnAUMore »
 
83IKSAAER IVAxAAnAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
84IKSAAER IVAxAAnAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
85GAPAidAsAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
86GAPAidAsAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
87IKSAAER IVAxAAnAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
88IKSAAER IVAxAAnAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
89IsA*dBAAdnAi sAAHsAKWAAaAEnAAYAK KLPAnAABAEnAMore »
 
90IsA*dBAAdnAi sAAHsAKWAAaAEnAAYAK KLPAnAABAEnAMore »
 
91IsA*dBAAdnAi sAAHsAKWAAaAEnAAYAK KLPAnAABAEnAMore »
 
92KWAAnAATYA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
93IGAJUbAA{nAi BAAlAVAAtAAraAEsA*. RAVALA KnAUbAA{More »
 
94VAiR IVA>MA VAAtAArVAILAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
95VAiR IVA>MA VAAtAArVAILAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
96IsAHAsAnA BAyAisAi KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
97BAUIœCAAtAUYAr KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
98Z~AEzQ HAsYA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
99sA*tACAIRyA G~A*WAMAAlAAIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
100‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »