Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAtAiTAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
2ISAXANAgADtAR KWAAMAAlAAVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
3````MAucAlAi MAA*```` MAMAtAAG~A*WA Z~AENAisA*. RAVALA KnAUbAA{More »
 
4PAARsAMAINA BAAlAVAAtAArVAILAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
5ISASAU RAMAAYANAdVAE HRind^More »
 
6SAAMAlA bA’nAi VAAtAAraAEPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
7‹VAnA gADtAR MAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
8‹VAnA gADtAR MAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
9MAHAtMAA bAizMAPA*IDtA dEVAEnd^KUMAAR KA.More »
 
10VAexAAInAK aVAKASAKWAAaAE : 3GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
11bAARtAnAi sAnnAARiaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
12VAiR aJAUrnAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
13{sAPAnAi BAAlAVAAtAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
14sAUHAsAi sA*sKARKWAAMAAlAAsAUHAsAiMore »
 
15IVAwAIVAwA IKSAAERKWAAaAEbA’ KMore »
 
16aAPANAA VAexAAInAKAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
17SAABAASA KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
18vPAKDi BAAlAVAAtAAE-5RACc P~AbAAKRMore »
 
19SAABAASA KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
20PARdU:kAbA*JnA VAiR IVA>MAnAi VAAtAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
21PARdU:kAbA*JnA VAiR IVA>MAnAi VAAtAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
22VAnAVAGADAnAA* P~AANAiaAERAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
23VAnAVAGADAnAA* P~AANAiaAERAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
24IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
25IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAJYAIbAkkAUMore »
 
26IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAJYAIbAkkAUMore »
 
27anAUPAMA G~A*WAAVAILA : 3dEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
28anAUPAMA G~A*WAAVAILA : 2JYAIbAkkAUMore »
 
29aAPANAAE aMAR VAARsAAEnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
30aAPANAAE aMAR VAARsAAEnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
31IVAxAAnAnAi IVAISAzT VAAtAAERAVAlA KnAUbAA{More »
 
32IVAxAAnAnAi IVAISAzT VAAtAAERAVAlA KnAUbAA{More »
 
33IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
34aIbAMAnYAUGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
35aIbAMAnYAUGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
36aIbAMAnYAUGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
37anAUPAMA G~A*WAAVAILAJYAIbAkkAUMore »
 
38aPA*GA nAIH aSAKtAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
39aAPANAAE aMAR VAARsAAEnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
40bAAGAVAtA-KWAAaAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
41BAALA-bAARtAi : 6RACc P~AbAAKRMore »
 
42BAALA-bAARtAi : 5RACc P~AbAAKRMore »
 
43SAABAASA KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
44IVAwAA-diPA G~A*WAAVAILA : 1dEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
45bAARtAnAi LAAEKKWAAaAE-2sAUHAsAiMore »
 
46bAARtAnAi LAAEKKWAAaAE-1sAUHAsAiMore »
 
47JnAaIbAYAAnA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
48sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
49LAAEKIP~AYA LAAEKKWAAMAAlAA-3sAUHAsAiMore »
 
50LAAEKIP~AYA LAAEKKWAAMAAlAA-2sAUHAsAiMore »
 
51LAAEKIP~AYA LAAEKKWAAMAAlAA-1sAUHAsAiMore »
 
52sAUHAsAi sA*sKAR KWAAMAAlAAsAUHAsAiMore »
 
53IKSAAER sAAHsAKWAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
54LAAEkA*Di RAXAsARAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
55wAuPAG~A*WA G~A*WAMAAlAAgAAEDAsARVAAlAA GAAEIVA*dbAA{More »
 
56xAAnA - GAMMAtA PAUstAKMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
57MAHAbAARtAnAi BAALAVAAtAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
58MAHAbAARtAnAi BAAlAVAAtAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
59BAAdSAAH anAE BAiRBALAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
60sAU*dRKWAAMAAlAAJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
61RVAind^ BAALAKAVYAMAAlAA-5QAKAER RVAind^More »
 
62RVAind^ BAALAKAVYAMAAlAA-4QAKAER RVAind^More »
 
63vPAKDi BAAlAVAAtAAE-2RACc P~AbAAKRMore »
 
64vPAKDi BAAlAVAAtAAE-1RACc P~AbAAKRMore »
 
65MAAkANALAALAPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
66KALAi BAAELAiBAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
67IJxAAsAA anAE KAetAUKWAAnAKi HRsAUkAMore »
 
68MAHAbAARtAnAi VAAtAAraAEMAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
69MAHAbAARtAnAi VAAtAAraAEMAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
70MAHAbAARtAnAi VAAtAAraAEMAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
71sAdACAAR G~A*WAMAAlAA-5KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
72sAdACAAR G~A*WAMAAlAA-4KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
73sA*sKARdSArnA G~A*WAMAAlAA-2GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
74sA*sKARdSArnA G~A*WAMAAlAA-1JAEzAi ‹VARAMAMore »
 
75BAAEwAK d^zTA*tAAERAVALA KnAUbAA{More »
 
76vPAKDi BAAlAVAAtAAE-2nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
77vPAKDi BAAlAVAAtAAE-1aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
78Z~Ai RAMAKKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
79BAAdSAAH anAE BAiRBALAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
80nAARd‹sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
81nAARd‹sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
82cAYAA KE MAAYAA ?dLAALA RMANAiKLAALA JYACA*dbAA{More »
 
83‹VAnA ISAXANA G~A*WAMAAlAAgAAEDAsARVAAlAA GAAEIVA*dbAA{More »
 
84ISAXANAgADtAR KWAAMAAlAAVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
85DAÂAbAA{ wAAElASAA‹ jVAERinAA* nAATKAEsA*. dLAALA JYA*ItA aEMA.More »
 
86nAVAbAARtAnAA bAAGYA IVAwAAtAA sARdAR VALLAbAbAA{ PATELAMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
87‹VAtAi JAUILAYATPAAQK‹ VYAAEMAESACAnd^ JnAAdrnAMore »
 
88ICAyAATAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
89KIVA GAUNAVAAnAQAKR wAnA*JYAMore »
 
90MAHAtMAA TAELsTAEYAPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
91{sAPA BAALAKWAAVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
92aMAR wAMAr KWAAaAEGAAedANAi HIRLAALAMore »
 
93{sAPA BAALAKWAAVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
94wAMAACAKDiKDiKR YASAVA*tAMore »
 
95IVAxAAnAnAi sAACAi sAAHsAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
96sAUGAMA KWAAMAAlAAJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
97IVAnAAEd CAAtAURi KWAAMAAlAA-5PAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
98IVAnAAEd CAAtAURi KWAAMAAlAA-3PAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
99sAUGAMA KWAAMAAlAAJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
100````MAucAlAi MAA```` MAMAtAA G~A*WAZ~AENAiIGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »