Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KHEVAtA-KWAAaAEsA*. MAEMAnA aAIRFMore »
 
2IHtAAEPAdESAnAi KWAAaAERAVALA KnAUbAA{More »
 
3IHtAAEPAdESAnAi KWAAaAERAVALA KnAUbAA{More »
 
4IBA*IBAsAARJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
5PARSAURAMAIyAVAEdi Z~AiKAntAMore »
 
6LAAEKAEPAYAAEGAi G~A*WAMAAlAA : 5GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
7P~AEMAnAAE MAARGA cE SAuRAnAAEMore »
 
8ISAXANAgADtAR KWAAMAAlAAVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
9ISAXANAgADtAR KWAAMAAlAAVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
10aEK VAkAtAnAi VAAtAMore »
 
11BA*wAnA tAuTYAA*wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
12sAAHsAVAiR]PAAwYAAYA P~AVAiNAMore »
 
13BAALAVAAITKAMore »
 
14aAPAnAi PAsA*daMAinA CA*d^KAntAMore »
 
15REtAinAA RAJAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
16BAAEwAK BAAlAVAAtAArMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
17KEDE KTARi, kAbAE qALAdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
18bAARtARtnA DAE. aA*BAEDKRRAVALA KnAUbAA{More »
 
19IVAxAAnA KWAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
20IVAxAAnA KWAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
21IVAxAAnA KWAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
22aPA*GA aVAsWAAnAA ‹VAnA sA*G~AAMAnAi aAnA*dYAAyAAMAHEtAA LAAbAUBAHEnAMore »
 
23aPA*GA aVAsWAAnAA ‹VAnA sA*G~AAMAnAi aAnA*dYAAyAAMAHEtAA LAAbAUBAHEnAMore »
 
24aPA*GA aVAsWAAnAA ‹VAnA sA*G~AAMAnAi aAnA*dYAAyAAMAHEtAA LAAbAUBAHEnAMore »
 
25RIsAKR*JnA BAAlAVAAtAAr MAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
26VAAtAAr RE VAAtAArdv avINAKA MAnAAEJMore »
 
27sA*tACAIRyA G~A*WAMAAlAAIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
28BAALAaAnA*d VAAtAArMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
29sARsA BAAEwAKWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
30aMAR BAALA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
31vPAKDi BAAlAVAAtAAE-4RACc P~AbAAKRMore »
 
32IdLAkAUSA PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
33IdLAkAUSA PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
34sAAGAR sAAHsA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
35sAAGAR sAAHsA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
36‹VARAMA JAEzAinAi 151 TU*Ki VAAtAAraAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
37‹VARAMA JAEzAinAi 151 TU*Ki VAAtAAraAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
38GAJRA bAA]JAEzAi ‹VARAMAMore »
 
39aAKASAi FULAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
40sAAGAR sAAHsA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
41IdLAkAUSA PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
42aMAR BAALA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
43ISAKAR KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
44SAEKsAIPAYARnAi nAAT#YA KWAAaAE-1aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
45RAMAAYANAnAA P~AsA*GAAEPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
46LAAEKAEPAYAAEGAi G~A*WAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
47LAAEKAEPAYAAEGAi G~A*WAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
48RIsAKR*JnA BAAlAVAAtAArMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
49KAIQYAAVAAD nAi RsAiLAiVAAtAArMore »
 
50xAAnA-GAMMAtA PAUstAKMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
51RIsAKR*JnA BAAlAVAAtAAr MAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
52sAdACAAR KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
53xAAnA-GAMMAtA PAUstAKMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
54xAAnA-GAMMAtA PAUstAKMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
55aEKILAYAAE aLAAdAdaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
56dIXANAnAAE BAiRBALAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
57RAMAAYANA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
58RAMAAYANA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
59PARNYAA ctAA* KU*VAARAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
60VAiRKWAAMAAlAASAAH CA*d^ABAHEnA wA.More »
 
61IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAMAjMAUdAR BAALAAMore »
 
62RMAtA PAIRCAYA MAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
63TARjnA G~A*WAAVAILA-2sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
64PAilAA* PALAASAMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
65IVAxAAnA KWAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
66IVAxAAnA KWAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
67CAALAAE VAA*CAiaEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
68aPA*GA aVAsWAAnAA ‹VAnA sA*G~AAMAnAi aAnA*dYAAyAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
69RAMAAYANA KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
70RAMAAYANA KWAAMAAlAAJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
71IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
72IKSAAER KWAAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
73PARNYAA ctAA* KU*VAARARAVALA KnAUbAA{More »
 
74dIRYAA{ PA*kAiQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
75dIRYAA{ PA*kAiCAEkAAEVA aEntAnAMore »
 
76RAMAAYANA, MAHAbAARtA anAE sA*tAKWAAsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
77vMAnAAE Ti.BAi. PAESAnTSAAH RMAESAMore »
 
78VAAtAAr RE VAAtAArdv avINAKA MAnAAEJMore »
 
79sAAR*GA-nAAR*GA sAAHsA KWAAMAAlAAGAAEHELA nATVARMore »
 
80nAARd KWAAaAEaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
81CAHERA VAGARnAAE MAANAsASAAH dEVAEnAMore »
 
82tAPA anAE vPAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
83BAHARnAA* PAAELAANASAAH sAUbAAzAMore »
 
84MAdnAMA*IdRPA*DYAA YASAVA*tAMore »
 
85yANA BAHEnAAECAEkAAEVA aEntAnAMore »
 
86yANA BAHEnAAECAEkAAEVA aEntAnAMore »
 
87CAAR aEKA*KiPA’NAi bAAEGAiLAALAMore »
 
88tAAPAi tATE tAAPAidAsAKR*‹YAA YAjdi nAAe.More »
 
89tAAPAi tATE tAAPAidAsAMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
90nASAAH MAulA‹bAA{ PAitAAMBARdAsAMore »
 
91IVAxAAnA KWAAMAAlAARAVAlA KnAUbAA{More »
 
92KstAuRBAAnAA P~AERK P~AsA*GAAEJAESAi a*BAELAALA nAARNA‹More »
 
93KstAURBAAnAA P~AERK P~AsA*GAAEJAESAi a*BAELAALA nAARNA‹More »
 
94KstAuRBAAnAA P~AERK P~AsA*GAAEJAESAi a*BAELAALA nAARNA‹More »
 
95Z~AEzQ HAsYA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
96Z~AEzQ HAsYA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
97Z~AEzQ HAsYA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
98cKAE anAE MAKAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
99TAELsTAEYAnAi VAAtAAraAEKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
100sA*tACAIRyA G~A*WAMAAlAAIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »