Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAMAG~A nAATYAKMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
2bAIKtA SAuRVAiRnAi sAACAisAAVAILAYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
3IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAA-IVAxAAnA IVAbAuItAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
4IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAA-IVAxAAnA IVAbAuItAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
5SAABAASA KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
6SAABAASA KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
7sAMAAJ ISAXANA G~A*WAMAAlAARAVAlA KnAUbAA{More »
 
8sAMAAJ ISAXANA G~A*WAMAAlAARAVAlA KnAUbAA{More »
 
9DAE. MAwAUIRKAPA*DYAA YASAVA*tAMore »
 
10PAiDAG~AstA P~AAEFEsAR aWAVAA snAEH sA*b~AMAbAGAdEVA KnAUMore »
 
11MAALAIVAKAIGnAIMAyA nAATKCAAtAUVAErdi GAAeRiSA*KRMore »
 
12RsAiYAAE VAALAMASAUKLA HsAMAUkARAYA bAA{SA*KRMore »
 
13BAiKNA IBALLAiJAEzAi nATVARLAALAMore »
 
14JYA ISAVAMA#{BsAEnA HEn~AiKMore »
 
15RA{nAAE PAVArtASAUKLA BACAUbAA{More »
 
16ICAyAA*GAdA anAE IVAdAYA-aIbASAAPAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
17BAE nAATKAEZ~AiwARANAi KMore »
 
18IdVYA ‹VAnAZ~AiwARANAi KMore »
 
19MAANAsAA{ MATi nAWAisAA*GAANAi dAMAUMore »
 
20sA*IwAKAlAMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
21MAAkANALAALAJYAIbAkkAUMore »
 
22KALAi BAAELAiaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
23VAexAAInAK sAAHsAKWAAMAAlAAsAtYAMA#More »
 
24JnAAdrnA JAEsAEFduRKAlA JYAEnd^RAYA bAGAVAAnALAALAMore »
 
25KAHE KAEYALA SAAER MACAAYAE RE !QAKR wAnA*JYAMore »
 
26JunAA PAPPAA, nAVAi MAMMAi JunAi MAMMAi, nAVAA PAPPAAMAnsAuRi aAIdLAMore »
 
27nATiSAunYA aEKA*KiSAAH FuLACA*dbAA{ jVAERdAsAMore »
 
28sAAGARnAA* ceYAA*MAAEdi ICAnAUMore »
 
2933 MAHAERA*sA*. awVAYAUr IVAnAAEdMore »
 
30LAu VARsAE CAA*dnAiMAA*MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
31PAIšnAiSAAH SAISAMore »
 
32awAUv* ICAyAsA*. JAnAi BAlAVA*tAMore »
 
33sAU*dRi sAAebAAGYA sAVArsVARA*dEIRYAA MAwAUKR anAU.More »
 
34aZVAMAEgASAUKLA CA*dULAALAMore »
 
35MAiRA* HIRnAi LAADLAiSAUKLA CA*dULAALAMore »
 
36nAVAA* KLAEVARnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
37VAEnAisAnAAE VAEPAARidEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
38qAEILAYAA sAAGA-sAisAMAnAAPA*DYAA YASAVA*tAMore »
 
39BAAlA-nAATKAEJAEzAi P~ABAAEwAMore »
 
40SAunYAnAA PADgAAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
41Z~AEzQ KAENA ?sAA*GAANAi dAMAUMore »
 
42aAtMA KWAAnAARAYANA sARsVAtAiMore »
 
43PAAGALA dESAbAKtASAAH KAIntALAALAMore »
 
44KIVAVAR RVAind^nAAWA QAKURSAAH KAIntALAALAMore »
 
45gAELAAE BABALAMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
46VAAVAAjAEDU*MAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
47PAIšnAiMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
48dUGAArRAMA MAHEtAA‹MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
49IBA*dUnAAE KiKAEMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
50tAE* aA SAU* KYAUr* ?TAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
51MAAjMA RAtAMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
52a*tAR-BAIHRMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
53a*tAR-BAIHRMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
54YAUIgAIzQRaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
55IVAxAAnA VAATEnAE gAATEMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
56RsAiLAi VAAtAArVAILAsAAELA*Ki VA*dnAAMore »
 
57LAAEKAEPAYAAEGAi KWAAMAAlAAIsA*H RAMAYAtAnA ``b~AMAR``More »
 
58LAAEKAEPAYAAEGAi KWAAMAAlAAbAARtAiYA VA*dnAAMore »
 
59dAdAnAi P~AERK VAAtAAEIGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
60dUYAAErwAnAIGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
61cELA anAE cBAAEIGAJUbAA[More »
 
62IVAxAAnA VAATE nAE gAATEIGAJUbAA[More »
 
63JAdU{ tAAVAiJIGAJUbAA[More »
 
64Z~AEzQ BAALA KWAAMAAlAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
65nAARd KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
66BAALAaAnA*d VAAtAArMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
67bAARtAnAi sAnnAARiaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
68‹VARAMA JAEzAinAi 151 T^KiVAAtAAraAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
69‹VARAMA JAEzAinAi 151 Tu*KiVAAtAAraAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
70MAHAnA MAIHLAAaAEMAHEtAA dEVAiMore »
 
71MAHAnA MAIHLAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
72‹VAtAU* RtAnAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
73IVAxAAnAKWAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
74IVAxAAnAKWAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
75BAAlAKAEnAA ]wAAEGAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
76BAAlAKAEnAA ]wAAEGAAE : 5GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
77nAARd KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
78LAAEKAEPAYAAEGAi G~A*WAMAAlAA : 4GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
79IMAYAA* aKDUPAAREkA MAwAusAUdnA HiRALAALAMore »
 
80aJnABAi PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
81IVAxAAnA KWAAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
82JnAaIbAYAAnA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
83BAAlAKAEnAA ]wAAEGAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
84IVAxAAnAnAA MAR‹VAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
85‹VAtAU* RtAnAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
86VAexAAInAK RHsYAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
87dESAdESAnAi CAAtAURiKWAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
88sAAtA FuLA sAAEnAAnAA*JYAIbAkkAUMore »
 
89R*GA bA*DARdEsAA{ HKuMAtA anAU.More »
 
90SAAHJHA*QAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
91nAATYAIVAMASArsAUHAsAiMore »
 
92sAtAnAA* PAARkAA*MAAEdi ICAnAUMore »
 
93HlAVAA* FuLAMAHEtAA LAVA*IGAKA IP~A. anAU.More »
 
94MAMAHEtAA H*sAAMore »
 
95IPAYAAE GAAERiJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
96‹VAnA aE J nAATKIdVYAAnA*dMore »
 
97sA*tAAKuKDiTAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
98KAKAnAi SASAi anAE ciaE tAE J QiKMore »
 
99tAkAtAAE BAAELAE cE !QAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
100PAA*CA aEKA*KiKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »