Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KRiaE PAUnAInAMAArNA bAARtAnAU*sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
2KIVAVAR TAGAAERMore »
 
3MAHAdEVAbAA{SAAH VAJAUbAA{More »
 
4GAURU-ISAzYA sA*VAAdsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
5]stAAd aLLAA]›inAkAA*SAAH MAulA‹bAA{ PAitAAMBARdAsAMore »
 
6wAeYArSAiLAAEnAi VAiRKWAAaAEYAAIxAK aMAMore »
 
7azTcAPA KIVAMA*DlASAAH MAulA‹bAA{ PAitAAMBARdAsAMore »
 
8sA*tAVA*dnAASAAH MAulA‹bAA{ PAitAAMBARdAsAMore »
 
9BAkAA{More »
 
10RA{nAAE PAVArtAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
11IsA*dBAAdnAi sAAHsAKWAAaAEnAAYAK KLPAnAABAEnAMore »
 
12IsA*dBAAdnAi sAAHsAKWAAaAEnAAYAK KLPAnAABAEnAMore »
 
13SAEKsAIPAYARnAi nAAT#YA KWAAaAE-1aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
14MAHAbAARtAnAi VAAtAAraAEMAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
15MAUJIRMAbAGAdEVA KnAUMore »
 
16aJnABAi PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
17aJnABAi PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
18MAULLAA nAsARU›inAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
19DAILAr*GA nAHi* JAE{aEdEsAA{ HKuMAtA anAU.More »
 
20JMAA{RAJMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
21Z~Ai P~ALHAd nAATKMAHEtAA ISARizA anAU.More »
 
22sAAIVAyAiCAIRyA nAATKPATELA JYA*tA anAU.More »
 
23IPAYAR ‹nTIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
24SAAHJHA*MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
25bAAEGA MAARA tAMAE MAlYAAMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
26GAlAE PADYAAMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
27nAAGAA BAAVAAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
28PAAeRAINAK nAATKAEsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
29R*GA bA*DARTAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
30GAUD BAAYA, IMAsTR aPAuVArMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
31KAeMAAR-asA*bAVAMA#MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
32aEKAntA nA*-80MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
33>A*ItAVAiR sMAUItA IVASAEzAA*KMore »
 
34Z~Ai {ZVARbAA{ PATELAnAE sMARNAA*JLAisA*. SAUKLA YASAVA*tAMore »
 
35MAAEtAiBAA{nAAE ``SAEkAA``sA*. R*GAVAALAA ISARAj {nAAYAtAaLAiMore »
 
36RAenAK MAHELAnAi RAJkATPATMAHEtAA RMANAiK a.More »
 
37WAAEDA* aA*sAU : WAAEDA* FuLAsA*. bAAEJK IdnAKRMore »
 
38WAAEDA* aA*sAU : WAAEDA* FuLAsA*. PATELA sAAEMAAbAA{More »
 
39sA*tAsAAGARsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
4084 VAezNAVAnAi VAAtAArdEsAA{ LALLAUbAA{ cGAnALAALAMore »
 
41MA*yAiZVAR RAYA‹ sAAHEBAJAEzAiPAURA JYAsAUkARAYA IVA.PAUvzAAEtAMAMore »
 
42Z~Ai RAMAKMore »
 
43P~AitAMA : aEK awYAYAnAPATELA aIZVAnAbAA{ DU*GARdAsAMore »
 
44anAAId MAHA MAUKtA sVAAMAi Z~Ai JAGAAbAKtAnAi VAAtAAEsA*. aJAGAiaA MAAEHnALAALA RAMA‹More »
 
45aMAR CAIRyARAVAlA BAAPAALAALA VAENAiRAMAMore »
 
46aMAR CAIRyARAVAlA BAAPAALAALA VAENAiRAMAMore »
 
47IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
48KU*VAARA* J sAARA* ?PA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
49gAR cAEDi bAAGYAA*PA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
50aE - aAVAJAE !PA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
51PARNAU* tAAE aEnAE JPA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
52JMAA{RAJMAnAsAURi MAHiYAU›inAMore »
 
53B~AAEKRnAA* P~AItAInAIwA aEKA*KiaAERAEYA I JEnd^LAALAMore »
 
54MAAETA* WA{SAU* tYAARERAYA MAnMAWAMore »
 
55PADgAAYAAIxAK {ndULAALAMore »
 
56yANA nAATKAEMAHEtAA H*sAA anAU.More »
 
57‹VAnA aE J nAATKDAEsAA P~AAGA‹More »
 
58sAU*dRVAnAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
59YAAEGAE*d^BAUCA nATVARLAALA P~AbAULAALAMore »
 
60JVALA*tA aIGnAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
61gAELAAE BABALAdLAALA JYAIntAMore »
 
62sAtAnAU* CAA*dRNAU*TA*K VAJUbAA{More »
 
63aA*tARRAzT^iYA aEKA*KiaAEsA*. MAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
64yANA VAA*dRADAEsAA P~AAGA‹More »
 
65‹VAnA-j*jAVAAtAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
66tAE HU* nAWAiGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
67MAlAELAA ‹VAnAANAAVATi SASAiKAntA anAU.More »
 
68atAB~AÁbA’ IGARwARLAALAMore »
 
69nATiSAunYA nAATKAEsA*. MAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
70JAE JAE KRMAAYA nAHi*aACAAYAr anA*tAMore »
 
71Z~AwwAA FlAiaACAAYAr anA*tAMore »
 
72VA*dnA bAARtAiGAA*wAi sAURESAMore »
 
73‹VAnA-j*jAVAAtAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
74‹VAnA-j*jAVAAtAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
75bANAE nARsAe*YAAEPATELA PAnnAALAALAMore »
 
76a*tAR VAHENAPATELA BAHECARbAA[ DAè.More »
 
77tAAERNAPAVArQKKR nATUbAA{More »
 
78KITBA*wA bAAGA-1bAT aIZ~VAnAiMore »
 
79P~AAE.RJnAiSAMAHEtAA VAJUbAA[More »
 
80PA*kAinAAE MAAlAAEVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
81aAtMAKWAAYAAIxAK {ndULAALAMore »
 
82KALAELAKR G~A*WAAVAILAKAKA KALAELAKRMore »
 
83KALAELAKR G~A*WAAVAILAKAKA KALAELAKRMore »
 
84KALAELAKR G~A*WAAVAILAKAKA KALAELAKRMore »
 
85GAjLA nAAMA sAUkAgAAYALA aMAMore »
 
86KALAELAKR G~A*WAAVAILAKAKA KALAELAKRMore »
 
87GAUJRAtAi sAAIHtYAKARAEnAA* KTAXAICAyAAEQAKR InAIMArSAMore »
 
88sVAAtA*yYAAEttAR GAUJRAtAi sAAIHtYAsA*. aAEjA MAFtAMore »
 
89kAuSBAu sAHUnAA ‹VAnAMAA*dEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
90GAUJRAtA anAE GAUJRAtAiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
91GAUJRAtAnAi LAAEKIVAwAAYAAIxAK HsAUMore »
 
92HIRnAE HsAtAA diQAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
93sAITK IHtAAEPAdESAJAnAi a*BAALAALA BAULAAkAiRAMA anAU.More »
 
94bAd^*bAd^nAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
95GAUJRAtAi nAVALAKWAAnAU* sAAIHtYAMANAibAA{ nAARNA‹More »
 
96MAHAMAAtYA VAstAUPAALAnAU* sAAIHtYAMA*DlAsAA*DEsARA bAAEGAiLAALA J.More »
 
97PAAZ~CAAtYA tAtVAICA*tAnAJAEzAi HRIsAwwA MA.More »
 
98Z~Ai PA*CAPARMAEzTi P~AbAAVAMore »
 
99bAARtA YAAyAAnAA PAALAK P~AsA*GAAEbAANAdEVAMore »
 
100aMAR GAitAAESAEQ CA*d^KAntAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »