Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1PA*kAi P~AVAAsAE PAIZCAMA PARdESAEReYAANAi bAGAVAAnA‹More »
 
2sA*gAzArMAA* GAUJRAtAMAAEdi nAREnd^More »
 
3sVAAwAinAtAA-sA*G~AAMAsARLAA JGAMAAEHnA anAU.More »
 
4{ndUnAE PAyAAEnAEHv JVAAHRLAALAMore »
 
5sAR LAAkAA‹RAJnAA* sA*sMARNAAEJAEBAnAPAUyAA JYA*ItALAALA LAALA‹bAA{More »
 
6MAARAE bAARtA dESAPARikA KAIntALAALA H.More »
 
7aA bAARtAsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
8MAARA anAUbAVAAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
9asAA*-JAE KCcSAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
10IHMAALAYAnAE PAEELAE PAARVAsAAVADA {nd^More »
 
11IH*dUsWAAnAnAAE aVAArCAinA {ItAHAsAdEVAAZ~AYAi sAuYArRAMA sAAEMAEZVAR anAU.More »
 
12bAGAVAAnA sAAEMAnAAWAVYAAsA IGAIRJASA*KR KE.More »
 
13MAnAE PYAARAE MAARAE dESAsAEtALAVAAD IVAMAlAA anAU.More »
 
14MAnAE PYAARAE MAARAE dESALALLAA YAAEGAEnd^KUMAARMore »
 
15kAMAiRVA*tAA MAAnAVAiGAqVAi IPA*GAlASAi MAEgAANA*dMore »
 
16BAA*GALAA dESA MAUKtA BAnAE cEbA’ nARHIR KE.More »
 
17MAARA* ‹VAnAsA*sMARNAAEMAHEtAA JGA‹VAnAdAsA nAARAYANAMore »
 
18JYA*tA kAyAiMAHEtAA wAiREnd^More »
 
19aAtMAIsAIœ SAAsyAZ~AiMAd# RAJCA*d^More »
 
20tAiWArsAILALAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
21sAtYAnAA P~AYAAEGAAE aWAVAA aAtMAKWAAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
22dIXANA aAIfKAnAA sAtYAAG~AHnAAE {ItAHAsAGAA*wAi‹More »
 
23duHA, c*dA nAE sAAERQAbA’ dAELAtAMore »
 
24†IzAnAA* BAAEwAVACAnAAEaMAinA MAINAbAA{ bAA.More »
 
25Z~Ai aRIVA*d sAAWAE sAA*JnAA VAAtAArLAAPAAEPAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
26LAAEKGAitAAEMAA* KsA*. bAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
27aVAArCAinA GAUJRAtAnAU* REkAAdSArnAPAAREkA HiRALAALA IyAbAAEVAnAdAsAMore »
 
28VAAtAAVARNAPATELA GAAEIVA*dbAA{More »
 
29InAKAEBAAR TAPAUaAESAAH MAHEnd^KUMAAR RA. anAU.More »
 
30InAKAEBAAR TAPAUaAEMAAWAUR KAeSALAKUMAARMore »
 
31tAtKALAinA LAkAnA]HLAiMA aBdULAMore »
 
32P~AACAinA bAARtA VAzArSAAH IyAbAUVAnAdAsA LAHERCA*dMore »
 
33MAnAE PYAARAE MAARAE dESAsAEtALAVAAD IVAMAlAA anAU.More »
 
34MAnAE PYAARAE MAARAE dESALALLAA YAAEGAEnd^KUMAARMore »
 
35aEBAisAinAiYAA PAR aAEWAARbA’ CA*d^bAA{More »
 
36aEISAYAA PAR aA*wAiRAEMAULAAE KALAAEr PAi.More »
 
37sVAAwAinAtAA-sA*G~AAMAdE BAARUnAMore »
 
38sVAAwAinAtAA-sA*G~AAMAIyAPAAQi aMALAESAMore »
 
39sVAAwAinAtAA-sA*G~AAMAIBAIPAnACA*d^More »
 
40PAAERBA*dRVAAERA MAINAbAA{More »
 
41Z~Ai nAEyAMAINAMAAaAEnAEKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
42ayAtYA-tAyAtYAPARikA wAiRUMore »
 
43KETLAiK VAAtAAraAE MAAEHMMAd MAA*KDsA*. MAA*KD asMAAMore »
 
44LAJAMANAiPA*DYAA IVAQMore »
 
45IVAVAECAnAnAU* IVAVAECAnAKAEQARi JYA*tAMore »
 
46]MAASA*KR aEK awYAYAnAGAAnAAKR RMAESAMore »
 
47KLAAntA KiVA tAWAA BAiJA* IVASAEa*JAIRYAA bAMore »
 
48InABAnwAMAALAAsA*. bA’ IVAZVAnAAWA MAGAnALAALAMore »
 
49PAuJA anAE PARiXAAbA’ IVAZVAnAAWA MAGAnALAALAMore »
 
50PAuVAr anAE PAIZCAMATAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
51PAIRSAiLAnAIyAVAEdi IVAzNAUMore »
 
52sAAIHtYAnAi PAA*kAEPAURANAi a*BAALAALAMore »
 
53GA*wAAXAtARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
54HIRLAiLAA zAAEDSA KLAA ]PAAEd#gAAtAJAnAi a*BAALAALA BAULAAkAiLAALAMore »
 
55aXARAsA*. VAAERA MAinAlA MA*.More »
 
56aXARAsA*. nAANAAVATi RAJEnd^ {.More »
 
57aXARAsA*. PAAQK HiRABAHEnAMore »
 
58aXARAjALAA GAAeRiP~AsAAd CAU.More »
 
59KWAABAAEwAPATELA CAi. nAA.More »
 
60SAALAbA*IJKAPATELA bAAElAAbAA[More »
 
61‹VAnA anAE sAAIHtYAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
62sAAIHItYAK InABA*wAMAAlAAMAAstAR wAMAErnd^ MA. (MAwAURMA#)More »
 
63sAAIHItYAK InABA*wAMAAlAARALAi sAURESAbAA{More »
 
64sAAIHItYAK InABA*wAMAAlAAJEsALAPAURA ISAVALALAALAMore »
 
65sAAIHItYAK InABA*wAMAAlAAbA’ {ndUbAA{ JE.More »
 
66sAAIHItYAK InABA*wAMAAlAAaACAAYAr KA*ItAbAA{ aEMA.More »
 
67‹VAnAbAARtAiKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
68GAUJRAtAi sAAIHtYAnAi IVAKAsAREkAAQAKR wAiRUbAA[More »
 
69sAAIHtYAP~AAR*IbAKAa*JAIRYAA IH*MAtALAALA GANAESA‹More »
 
70aVAArCAinA GAUJRAtAi sAAIHtYAsVAvPAAEnAAE IVAKAsAPA*DYAA RAMACA*d^ nAA.More »
 
71aVAArCAinA GAUJRAtAi sAAIHtYAsVAvPAAEnAAE IVAKAsAPATELA RNAIJtA aEMA.More »
 
72CAAR KIVAdLAALA sAURESAMore »
 
73MAAdLAALA sAURESAMore »
 
74aAdSAr GAUJRAtAi InABA*wAMAAlAAMAd^AsAi aEMA. KE.More »
 
75HlAVAE HAWAE.....IyAVAEdi {JJtAKUMAARMore »
 
76sAAIVAyAi GAU*JnAPAURANAi a*BAALAALAMore »
 
77nAlAAkYAAnAsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
78IP~AYAdSAirnAAE MAwAUIVAnAAEdPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
79ISALAALAEkARAVALA P~AdiPA nAenAMore »
 
80sAUbAAIzAtAMA*JRiPA*IDtA IVAzNAU*dEVA sAA*KlAEZ~VARMore »
 
81]dur sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. PA*IDtA KeLAAsAMore »
 
82]dur sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. FAjLAi InAdAMore »
 
83]dur sAUkAnAVAR Z~AENAiInAsAAR aktARMore »
 
84aRNYAKA*DMAHEtAA H*sAAMore »
 
85GAitA GAAEIVA*dw~AUVA KESAVALAALA HzArdRAYA anAU.More »
 
86GAitA GAAEIVA*dKIVA JYAdEVAMore »
 
87a*tAIRYAAlAMAHEtAA sAAEILADMore »
 
88MAHAP~AsWAAnAsA’AVAALAA InAR*JnAA anAU.More »
 
89RIsAYAA*nAA RAsARAYACAURA GAAEKULAdAsA  ARKAdAsAMore »
 
90KETLAA*K KAVYAAE : KAntA (MAINASA*KR RtnA‹ bA’)sA*. dLAALA sAURESAMore »
 
91KETLAA*K KAVYAAE : IVAIPAnA PARikAsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
92KETLAA*K KAVYAAE : ICAnAU MAAEdisA*. dLAALA sAURESAMore »
 
93KETLAA*K KAVYAAE : snAEHRISMAsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
94KLAAPAinAA* KAVYAAEsA*. JAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
95KLPAnAAdEsAA{ RtAUbAA{More »
 
96P~AACAinAAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
97GAGAnA kAAELAtAi BAARiSAEQ CA*d^KAntAMore »
 
98GAitA GAAEIVA*ddAESAi FULACA*d HIRCA*d anAU.More »
 
99VAEtAALAPACAisAisA*. PATELA a*BAALAALA sA.More »
 
100vPALAEkAAMAA*KD bAGAVAAnALAALA LAXMAiSA*KRMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »