Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAARtAnAA gADVAeYAA RANAi LAXMAiBAA[SAEQ wAARNAAMore »
 
2VAERnAi VAsAuLAAtAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
3P~AbAU PAwAAYAArMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
4Z~Ai BAlAVA*tARAYA MAHEtAAjALAA Di.Di. DAr.More »
 
5BAAlAKOnAU* MAHAbAARtA (bAAGA-2)SAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
6BAAlAKOnAU* MAHAbAARtA (bAAGA-1)SAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
7¡SYA FRi bAJVAAYAU*PA*DYAA MAUInAKUMAARMore »
 
8bAGAVAAnA KoITLYAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
9]dYAACALAnAO sAuYArdVAE IJtAEnd^More »
 
10IVAxAAnAnAi VAAITKAMAA*dOSAi P~AbAULAALAMore »
 
11bAARtAnAA aMAR KIVAaODO. P~AJAPAItA MAINALAALA [.More »
 
12LAOKMAAnYA ITlAKMAOdi aMAÞtAMore »
 
13nAIH VAisARAtAA CAHERARAVALA P~AFULLAMore »
 
14akAEPAAtARbA’ IBAndUMore »
 
15VAOR aOF wA VALDÃjr-aVAKASAi tAA*DVAVAELsA aECA.‹.More »
 
16BAAlAKOnAU* MAHAbAARtA-4SAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
17BAAlAKOnAU* MAHAbAARtA-3SAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
18BAAlAKOnAU* MAHAbAARtA-2SAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
19sAA*KlACA*d PATELAnAi ¸AEzQ BAAlAVAAtAAraOIyAVAEdi ¸AœA-sA*PAA.More »
 
20KAYAdAnAi KEDiaE-1 bAARtAiYA BA*wAARNAP~AA.KARiaA aIZVAnAKUMAAR nA.More »
 
21YAUGA˜zTAkAER bAA.d.More »
 
22¸Ai sAUBAOwA BAAVAnAiCAARNA MAHAtMAA ¸Ai PAALAU bAGAtAMore »
 
23YAUROPAiDisASAAH sAUbAAzAMore »
 
24[ZVARCA*˜ IVAŸAsAAGARMAOdi aMAÞtAMore »
 
25jA*sAinAi RANAi LAXMAiBAA[MAOdi aMAÞtAMore »
 
26JVAAHRLAALA nAHERUMAOdi aMAÞtAMore »
 
27nAVAILAKAsA*G~AH PAUstAK BAiJU*SAUKLA RAMACAn˜-sA*PAAMore »
 
28aALBATr aA[nsTA[nAKELAP~AA[sA aEILAsAMore »
 
29sAOnAVAANAi QAKOR BABAA‹-sA*PAA.More »
 
30VYAVAHARU IVAxAAnAPATELA nAREnd^More »
 
31 nAVAILAKAsA*G~AH PAUstAK PAHELAU*SAUKLA RAMACAn˜-sA*PAAMore »
 
32VAnAUPAA*wAinAi sAAGARKWAAaOMAHEtAA wAiREn˜ sA*PAA.More »
 
33DAYAsPAOIRK VAAtAAraOKLYAANAi IVAPAULAMore »
 
34PADKAR sAAMAE PAURUzAAWArKOQARi BAiREnAMore »
 
35[ndiRA GAA*wAiDO.QAKR bARtAKUMAARMore »
 
36MAHAYAOGAi ¸AiaRIVA*dWAAnAKi JYAAEItAMore »
 
37YASAsVAi sAAIHtYAsAJrKOKDiKR YASAVA*tAMore »
 
38MAHARANAA P~AtAAPAMAOdi aMAÞtAMore »
 
39MAOTA JYAARE HtAA nAAnAA bAAGA-2MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
40sVAINArMA GAUJRAtAnAA sAi. aEMA. nAREn˜ MAOdiSAAH ROIHtA-sA*PAA.More »
 
41HeYAU*,KTARi anAE HAWAJADEJA aRUNAAMore »
 
42HeYAU*,KTARi anAE HAWAJADEJA JUVAAnAIsA*H ISA.More »
 
43aMAEIRKAkA*DnAi LAOKKWAAaOsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
44sAA*KlACA*d PATELAnAi ¸AEzQ BAAlAVAAtAAraOMAHEtAA YASAVAntA sA*.More »
 
45KAYAdAnAi KEDiaE-3 PAYAArVARNA(sAURXAA)wAARO,1986dAVADA P~AA.sAi.aARMore »
 
46KCci BAOLAidOSAi MAHEn˜ sAAKRCA*dMore »
 
47LAAXAAGAaDALAJA VAzAArMore »
 
4820MAi sAdinAi aJAYABA gATnAAaOJAnAi YAOGAEn˜More »
 
49KCci KWAAaOsAICCAdAnA*d sVAAMAiMore »
 
50IMAYAA* FUsAKi FsYAAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
51LAOKMAAnYA ItALAKSAAH aEMA.PAi.More »
 
52}DNASAi BAJAINAYAORNAEKLAAKR MAFtAMore »
 
53SAERLAOK HOMsA FA*sALAO anAE BAi‹ VAAtAODO[LA sAR aAWArR KOnAnAMore »
 
54MAHAnA sAAGARkAEDU-KOLA*BAsAIVAŸALA*KAR CA*˜MAoILAMore »
 
55IHtAOPAdESAnAi KWAAaO-}*T anAE ISAYAAlA RAVALA KnAUbAA{More »
 
56RAMALAiLAASAAH aEMA.PAi.More »
 
57RAMAAnAUJSAAH aEMA.PAi.More »
 
58BAkADJ*tARdLAALA sAURESAMore »
 
59xAAnA MAAPAE IVAxAAnAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
60IVAxAAnA-JANAVAA JEVAU*dOSAi P~AbAULAALAMore »
 
61IVAxAAnA tAARA* VAHEtAA* VAAIRdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
62IVAxAAnAnAA* KotAUHLAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
63IXAItAJnAE PAELAE PAAR IVAKsAtAU* IVAxAAnAJGAnAAWA diPAKMore »
 
64GAINAtA sAAWAE GAOQDidOSAi P~AbAULAALAMore »
 
65GAINAtAnAA* GAtAKDA*dOSAi P~AbAULAALAMore »
 
66GAINAtAMAA* GAOLA*dA‹dOSAi P~AbAULAALAMore »
 
67IVAxAAnA VAebAVAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
68sAPtAR*GAi IKVAjKDiKR YASAVA*tAMore »
 
69365 IdVAsAnAO xAAnA-IVAxAAnAnAO xAAnAbA*DAR-1dEsAA[ RMAESA sA*.More »
 
70YAYAAItASAAH aEMA.PAi.More »
 
71KAGADO anAE KOQiMADU*nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
72SAERLAOK HOMsA VAAGdtAA anAE BAi‹ VAAtAODO[LA sAR aAWArR KOnAnAMore »
 
73mMAEMARi PAAVARsAOMAeYAA bAANA‹ aECA.More »
 
74MAA[nD PAAVARsAOMAeYAA bAANA‹ aECA.More »
 
75BAHUvPAiYAAnAU* bAutAIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
76aGAOCARnAi dUInAYAARAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
77MAstAinAi PAAQSAAlAAPA*DYAA P~AItAMAA -sA*PAAdnAMore »
 
78MAstAinAi PAAQSAAlAAPA*DYAA sA*JYA- sA*PAAdnAMore »
 
79snAEH sAIRtAAbAURAnAi IMAtAESAMore »
 
80LAOKsAAIHtYAnAi VAACAnAYAAyAA:1MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
81PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaO-5GAJJR HIzArdAMore »
 
82PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaO-4GAJJR HIzArdAMore »
 
83PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaO-3GAJJR HIzArdAMore »
 
84PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaO-2GAJJR HIzArdAMore »
 
85‹tA KE HAR RHO tAeYAARDO.PATnAi ]JJVALAMore »
 
86ISAYAAlAnAO nYAAYAaOjA sAURESA-ICAyAKARMore »
 
87VYAIKtA anAE IVAKAsAKOQARi MAwAUbAA[ DAr.-vPAA*tARMore »
 
88VYAIKtA anAE IVAKAsAaELAnA JEMsAMore »
 
89KDVAO cE KKlAATQAKOR KEYAuRMore »
 
90aAPANAA* RAzT^bAIKtAnAA* GAitAOKDiKR YASAVA*tAMore »
 
91IPAPARMAiTnAA PHAD PARdLAALA sAURESAMore »
 
92gATOtKCASAAH aEMA.PAi.More »
 
93KNArSAAH aEMA.PAi.More »
 
94KÞzNASAAH aEMA.PAi.More »
 
95CAetAnYA MAHAP~AbAUSAAH aEMA.PAi.More »
 
96IVAZVA IVAkYAAtA kAJAnAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
97IVAwAAtAARAVALA KnAUbAA{More »
 
98xAAnAKoSALA VAAtAArMAAlAA-3MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
99xAAnAKoSALA VAAtAArMAAlAA-2MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
100xAAnAKoSALA VAAtAArMAAlAA-1MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »