Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KAE{nAU* MAi*qlA KAE{nAA HAWAEPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
2dAEDtAAE IKLLAAEnAAYAK HRiSAMore »
 
3YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
4digAArYAUzA : SAAPA KE VARdAnA ?T^AELA aAR. Ti.More »
 
5MAEdVAdVAE CA*dULAALA KASAiRAMAMore »
 
6P~AdR RAEGAaAEjA VAewA nAVAinAbAA{More »
 
7aMARVAELAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
8YAAEwAPAVArNAi anAE P~AItAxAA n KIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
9VAsAntAAEtsAVAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
10P~AACAinAAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
11IDP~AESAnAVAezNAVA MAMore »
 
12PAIRICAtA PAdsA*G~AHsAUBAEdAR MAnAUMore »
 
13RAEGAAEnAi sARlA sAARVAARJAnAi nATVARLAALA anAU.More »
 
14duwA KE aMAJAnAi nATVARLAALA anAU.More »
 
15VAiJlAinAi KWAATA*K IBAHARiLAALA anAU.More »
 
16VAiJlAinAi KWAAMAEnDLABAMA aAnAAErLDMore »
 
17bAAEJnAnAAE WAAlAbA’ InAMArlAABAHEnA nA.More »
 
18sAUgADtAA sAU*dRtAAIMAsyAi PARinA aEdLA‹More »
 
19sAFlA VAALAi SAi RitAE WA{SAU* ?dEsAA{ dAELAtAbAA{ BAlAVA*tARAYAMore »
 
20sAEVAAbAAVAi DAE. ISAVAAMBAUawVAYAUr RItALAALAMore »
 
21VAPATELA IVAQUbAA{More »
 
22HAEIMAYAAEPAWAi: MAAnAVAiYA ICAIKtsAAsAAEnAAVAALAA sARLAAMore »
 
23MAAnAVAtAAnAA sA*sKARAEMAHEtAA BABALAbAA{More »
 
24aAYAUVAErd VYAAkYAAnAMAAlAAVAewA BAAPAALAALA GA.More »
 
25InAsAGAAErPACAAR  ARA RAEGAMAUIKtAIGAdVAANAi VAi. PAi.More »
 
26ÀdYARAEGAVACcRAJAnAi RJnAiKAntA BAi.More »
 
27ÀdYARAEGAVACcRAJAnAi IBAndU R.More »
 
28sAVArIMAyAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
29HiRA gAsAtAA* SAikAAE tAWAA aAEci MAUDiaE HiRA]wAAEGA SAv KRAESAAH aSAAEKMore »
 
30MALAMAPA’AVAewA wAiRJRAMA dLAPAtARAMA P~AANAACAAYArMore »
 
31aAHAR SAUIwwAtAPAAEInAIwA VAwArMAAnAMore »
 
32sAAenAE MAATE PAANAiPATELA KESAVALAALAMore »
 
33R‡tAdAnASAAH PAi.‹.More »
 
34KUdRtAi aAHARsAtYAP~AKASAMore »
 
35MAGAJnAAE PAXAgAAtAnAANAAVATi MAAYAA PAi.More »
 
36RAEGAInAVAARK MAHAaAezAwAsAA*DEsARA ]PAEnd^RAYA J.More »
 
37kAEtAinAi JMAinAPA*DYAA MAAtAr*D ISAVAbAd^More »
 
38KUdRtAi aAHARsAtYAP~AKASAMore »
 
39P~AEMAPAyAJAnAi nAYAnAMore »
 
40nA{ tAALAiMAnAAE P~AVAAHdVAE JAUGAtARAMAMore »
 
41tAMAARi JAtAnAE aAElAkAAEsA*. nAAYAK JnAKMore »
 
42P~AEMAnAi KlAAfAEMA aEIRKMore »
 
43tAEaAE sAFlA KEMA WAAYA ?MAADrnA aAEIRsAnA sVAETMore »
 
44KARIGALA : KWAA-VYAWAAVYAAsA KUndnAMore »
 
45IHndUtVAsAAVARKR VAiR IVA. dA.More »
 
46bAARtAiYA RAzT^iYA KA@G~AEsAbA’ nARHIR KE.More »
 
47bAARtAiYA RAzT^iYA KA@G~AEsAPARikA nARHIRMore »
 
48MAAyA yAisA IdVAsAMAA* HiRA gAsAtAA* SAikAAE tAWAA aAEci MAuDiaE HiRA]SAAH aSAAEKMore »
 
49IJnHE* nAAj He IHnd PAR...dLAALA YAAsAinAMore »
 
50awAir RAtAE aAjAdibAT aIZ~VAnAiMore »
 
51P~AdR RAEGAsA*. VAewAKLPAtAvMore »
 
52ISAXANA anAE sAAIHtYAsA*. dEsAA{ MAGAnAbAA{More »
 
53ISAXANA anAE sAAIHtYAsA*. dEsAA{ MAINAbAA{More »
 
54ISAXANA anAE sAAIHtYAsA*. dEsAA{ QAKAERbAA{More »
 
55ISAXANA anAE sAAIHtYAsA*. PATELA GAAEPAAlAdAsA ‹VAAbAA{More »
 
56ISAXANA anAE sAAIHtYAsA*. dVAE JAUGAtARAMAMore »
 
57nAAEKIRYAAtA anAE aAVAKVAERAnAAE KAYAdAEGAAQANAi IBAMALA anAAEPACA*dMore »
 
58MAuLYAnAA IsAœA*tAAEIyAVAEdi aEMA. aEsA.More »
 
59sAuYArKAntAMAHLAAR‹ MAAINAKYALAALA JMAnAAdAsAMore »
 
60wAMArMA*WAnAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
61aWArSAAsyA IVAxAAnAQAKR JSAVA*tA anAU.More »
 
62aAGAlA VAwAAE sAiMAA PAARMAADrnA aAEIRsAnA sVAETMore »
 
63wA*wAAKiYA sA*sWAAaAEnAU* VAGAirKRNAnAAYAK IdLAiPAbAA{ ‹.More »
 
64MAUIsLAMA sAMAsYAAPATELA ICAnMAYA anAU.More »
 
65PAVAeCA>YAAnAE aAPANAA ]tsAVAAEVYAAsA bAAnAUBAHEnAMore »
 
66sAAMAAIJK sAMAsYAAaAEQAKR dXAA KE.More »
 
67tALAsPASArPARikA P~AIVACA*d^ ICA.More »
 
68aIstAtVAnAAE ]tsAVASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
69tAMAARE wAnAVAAnA BAnAVAU* cE ?SAEQ MAAEHnALAALA MA. anAU.More »
 
70MAAnAVA‹VAnA anAE RAŠYAPATELA KESAVALAALAMore »
 
71RAEGAAEnAi sARlA sAARVAARJAnAi nATVARLAALA anAU.More »
 
72GAbA’ PAuNAArnA*d MAHAnA*dMore »
 
73P~AEKTiKLA BAAE{LAR aAEPARESAnAbA’ aAR. PAi.More »
 
74HNAAtAA* HiRPATELA SA*KRbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
75sAVAAr*GAi BAAlA-]cERYAAIxAK aMAMore »
 
76sAVAAr*GAi BAAlA-]cERKAEMsTAEK BAELA VAuDMore »
 
77dAdiMAAnAU* VAewAUwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
78IH*dnAi ]wAAEGA-IsWAItAPARikA KESAVALAALA MAAEtAiLAALA anAU.More »
 
79IH*dnAi ]wAAEGA-IsWAItABAARLAAE GLAinAMore »
 
80tA*dURstAidSArK REkAAICAyAAEYAAIxAK aMAMore »
 
81aARAEGYAnAi BAARMAAsAiVAewA RAQAED P~AAGA‹ MAAEHnA‹More »
 
82P~AAKaAYAr IJtAEnd^More »
 
83P~AEMAnAi KlAARAINA*GAA aMAMore »
 
84aPA*GAnAA* aAEJsAdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
85GAUJRAtAnAA* BA*dRAEMore »
 
86aARAEGYA anAE kAAERAKsA*. SAAH PAAEPATLAALA GAAEIVA*dLAALAMore »
 
87sVAMAuyA aEK aMAbA’ yA*BAKLAALA bAGAVAAnAdAsAMore »
 
88sVAMAuyA aEK aMAdEsAA{ PARAGA‹ DA.More »
 
89sVAMAuyA aEK aMAQ‰R aECA. aEnA.More »
 
90sA*dESAA-VYAVAHARIVARAEJA MAAEHnAbAA{ aECA.More »
 
91sVAMAuyA ICAIKtsAA IVAxAAnAsA*. jVAERi PAnnAALAALAMore »
 
92sAMAUd^nAi aJAYABA ‹VAsAMAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
93HEMA REIDYAAEKAeISAK Di. aEnA.More »
 
94YAAEGA MATADE RAEGADAE. HinAAVAdnAMore »
 
95tA*dURstAi tAMAARA HAWAMAA*VAAERA dEVAEnd^More »
 
96aAPANAU* aARAEGYASAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
97MAiKEnAiKnAAE MAddGAARMore »
 
98aAE{LA anAE sTiMA aE*IJnAZ~Ai YA*yASAAsyAiMore »
 
99nAFAKARK ]wAAEGAAEMAHEtAA sAtAiSAKUMAAR aEMA.More »
 
100nAFAKARK ]wAAEGAAESAAH P~AKASA JE.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »