Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1TARjnA G~A*WAAVAILA-7sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
2sAMAAJgADtARMAAlAAJAESAi IsMAtAAMore »
 
3{sAPA KWAAaAEaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
4MAULLAAnAU* HAsYAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
5BAAlAKAEnAi RHsYAKWAAaAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
6aDUIKYAAE - dDUIKYAAE anAE GAALAU JAdUGARJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
7GAULLAU GAPAAEDinAA GAPAGAAElAAaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
8GAAEnAujAnAi GAMMAtAAEsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
9{sAPAnAi VAAtAAEnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
10IsAMBAELAA{nAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
11PAUNYA IKYAAE sAtAVAARaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
12IVA>MA anAE ]VArSAisAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
13{ItAHAsAnAA* aMAR PAAyAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
14RMAjT BAALAKWAAMAAlAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
15nAATIKYAA dEVAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
16aREIBAYAnA nAA{T#sA KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
17GAINAtA : JVAABA d{aE TPATPA-1HAERA aEnAAXAiMore »
 
18bAAzAAIVAxAAnA-PAIRCAYASAAH JGAdiSAMore »
 
19P~AACAinA GAUJRAtAi c*dAEPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
20PARMAANAU RHsYAbAAVAsAAR HiRALAALA anAU.More »
 
21PARMAANAU RHsYAVYAAsA VAAsAUdEVA anAU.More »
 
22PAdAWAr IVAxAAnAMore »
 
23SABd anAE aWArsAA*DEsARA bAAEGAiLAALA J.More »
 
24JunAi PAIZCAMAi RAJsWAAnAiSAAsyAi KESAVARAMA KA. anAU.More »
 
25JunAi PAIZCAMAi RAJsWAAnAitAEIssAtAAERi aELA. PAi.More »
 
26IVAxAAnA sAAeRbASAAH aEnA. aEMA.More »
 
27PA*kAiMAElAAEdEsAA{ P~AwAUMnA K*CAnARAYAMore »
 
28aVAKASAYAUGAsA*. PATELA aRIVA*dMore »
 
29B~AÁA*DnAE PAELAE PAARsA*. PATELA aRIVA*dMore »
 
30InAsAGAAErPACAARnAU* ‹VAnAdSArnAaEInJnAiaR RMANALAALAMore »
 
31sAARi aA*kAAECAuDAsAMAA VAAgA‹bAA{ anAU.More »
 
32SAARiIRK ISAXANAnAAE {ItAHAsAMore »
 
33aAPANAA* BAAlAKAEnAE aAElAkAiaESAAH CAUnAibAA{More »
 
34RAEGA, YAAEGA anAE P~AYAAEGAMore »
 
35aAPANAA BAAlAKAEMore »
 
36MA*GALA MAAtAMore »
 
37aARAEGYA IVAzAE sAAMAAnYA xAAnAMore »
 
38BLADP~AESAR KARNA anAE ]PACAARVAewA SAAH HEMAEnd^More »
 
39VA<œAVAsWAAbA’ SAAIntAKUMAAR J.More »
 
40tAA*IyAK PAIRbAAIzAK LAgAUKAESAVYAAsA InAVAArNAMore »
 
41CAU*BAK ICAIKtsAA-SAAsyAJAESAi sA. H.More »
 
42VAEPAAR anAE VAAINAJYAsA*PAT DU*GARsAi wARMAsAiMore »
 
43VAEPAAR anAE VAAINAJYAsA*PAT DU*GARsAi wARMAsAiMore »
 
44VAEPAAR anAE VAAINAJYAsA*PAT DU*GARsAi wARMAsAiMore »
 
45VYAVAsWAAnAi VYAVAsWAASAEQ RJnAiMore »
 
46VYAVAsAAYAMAA* sAFlAtAASAEQ RJnAiMore »
 
47KRKsAR K*JAuSAEQ RJnAiMore »
 
48HAWAVAGAA* aAezAwAAEaAEjA VAewA nAVAinAbAA{More »
 
49]gAADi RAkAJAE BAARisAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
50‹VAnARXAK JVAAHiRAEMore »
 
51YA*yA anAE MAAnAVAiBAILArnGAEMA RAEJRMore »
 
52KAnAnAA RAEGAAE anAE {LAAJKAEQARi aJYAMore »
 
53MAAnAVA aWArSAAsyAMore »
 
54VAKtAREILAYAA wAiREnd^More »
 
55KRIGALA sAeInAKAEnAE sALAAMAaAEjA IdGA*tAMore »
 
56VA‡tAKAnAErGAi DELAMore »
 
57sAUkAi ‹VAnAnAi GAURUCAAVAisA*. nAAYAK JYAZ~AiBAEnAMore »
 
58sAUkAi ‹VAnAnAi GAURUCAAVAiMAADrnA sVAETMore »
 
59tAMAE {CcAEtAE MAElAVAi SAKAEMAADrnA sVAETMore »
 
60InARASAA sAAMAE LADAEMAADrnA sVAETMore »
 
61HsAtAA* HsAtAA* ‹VAAEMAADrnA sVAETMore »
 
62aAtMAIVAZVAAsA KElAVAAE cTAdAR BAAELAtAA* SAikAAE anAE LAAEKAEnAA* MAnKAnAErGAi DELAMore »
 
63PAIZCAMA bAARtAMAA* a*G~AEJAE-RAJKiYA anAE sAAMAAIJK PAIRP~AEXYAMAA*dEsAA{ GAUNAVA*tAbAA{ ‹NAAbAA{More »
 
64syAiaAEnAi JAUVAAnAi JAlAVAVAAnAA ]PAAYAAEMore »
 
65aAPANAE anAE sAMAAJsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
66nAVAMAAnAVAVAAdSAUKLA IdnAESA anAU.More »
 
67nAVAMAAnAVAVAAdRAEYA aEMA. aEnA.More »
 
68GAAMADA*nAi sVACctAAPATELA ISAVAAbAA{ GAAEKlAbAA{More »
 
69GARAVAlA SAKUntAMore »
 
70bAARtAiYA RAzT^VAAdnAi sAAMAAIJK bAuIMAKAdEsAA{ aXAYAKUMAAR aAR. anAU.More »
 
71SAERBAJARMAA* nAFAKARK MAuDiRAEKANA KEMA KRSAAE ?SAAH RIsAK c.More »
 
72GAUJRAtAi LAAEKsAAIHtYAMAAlAAsA*. JAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
73GAUJRAtAi LAAEKsAAIHtYAMAAlAAsA*. MAJMAUdAR MA*JULAALA R.More »
 
74PAcAtAVAGAAEr KYAA*WAi aAVYAA ?Z~AiMAAlAi dLAPAtAbAA{More »
 
75KCci LAAEKsAAIHtYA : aEK awYAYAnASAMAAr GAAEVAwArnAMore »
 
76tARUNAi : CAAeVAnAnAA ]*BAREVAKiLA PAARULA anAU.More »
 
77tARUNAi : CAAeVAnAnAA ]*BARESAAH HiRALAALA anAU.More »
 
78sA*PAuNAr >AIntAnAi kAAEJMAA*nAARAYANA JYAP~AKASAMore »
 
79KnYAAdAnA dAtAA P~AItAG~AHitAAnAAYAK MAGAnAbAA{ anAU.More »
 
80LAAEK‹VAnAnAA* MAAEtAiJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
81bAAVAdSArnAsVAAMAi KMore »
 
82GAUJRAtAi LAAEKsAAIHtYAMAAlAAsA*. JAEwAANAi MAnAUbAA{More »
 
83GAUJRAtAi LAAEKsAAIHtYAMAAlAAsA*. MAJMAUdAR MA*JULAALA R.More »
 
84dAMPAtYA-sAUkAdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
85PAIRNAitA nAARisA*IHtAACAEsAR YAUsTEsAMore »
 
86PAA*PANAE tAAERNA MAAEtAinAA*KA‹ JYAVAtAiMore »
 
87RJnAiGAnwAA}MAirSAMore »
 
88bAARtAnAAE T*KARkABARdAR aRdESAR FRAMA‹More »
 
89tAMAARE asARKARK VYAIKtAtVA IVAKsAAVAVAU* cE ?dEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
90tAMAAREYA HAEYA aEK sVAJnA#dEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
91sVAPnA sA*KEtAPAAQK RMANALAALAMore »
 
92GAAERAZ~AiMAAlAi dLAPAtAbAA{More »
 
93‹VAJGAtAnAi aJAYABA sAMAAeYAr IVAJYAGAUPtA anAU.More »
 
94‹VAJGAtAnAi aJAYABA sAVAWAr sAi. B~AuKMore »
 
95IVAxAAnAnAi KEDiaEdLAALA HAERMAjIdYAARMore »
 
96aAwAUInAK IVAxAAnA anAE MAnAnAi PAELAE PAARbA’ SAAIntAKUMAAR J.More »
 
97‹VAJGAtAnAi aJAYABA sAVAWAr sAi. B~AuKMore »
 
98nAAIbAZVAAsA LAEtAi wARtAiMAAtAAnAU* VAIsAYAtAnAAMAU*KAEQARi MAnAUMore »
 
99sAMAUd^nAi sAMAAeYAr IVAJYAGAUPtA anAU.More »
 
100G~AHMAAlAAnAAE P~AVAAsAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »