Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1dHESAtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
2BAEKsAuRbAGAdEVA KnAUMore »
 
3MAAEtAnAi sAU*VAAlAPASAMAAr GAAetAMAMore »
 
4CAIRyAPAuJAsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
5CAIRyAPAuJATAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
6anAURAwAAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
7anAURAwAACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
8IsAœEZVARiIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
9IsAœEZVARiCA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
10sVAAMAiIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
11gAEnA gAu*TELAA ddAErSAMAAr GAAetAMAMore »
 
12nYAAYACA>bAGAdEVA KnAUMore »
 
13InASAAnAbAGAdEVA KnAUMore »
 
14RAH JUdA PADYAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
15InAdAErzAbAGAdEVA KnAUMore »
 
16IVAZ~VAdutASAMAAr GAAetAMAMore »
 
17RAkA anAE a*GAARAnA*dA GAULASAnAMore »
 
18FAGANAnAi aAGAnA*dA GAULASAnAMore »
 
19QGAARA IXAItAJAESAMAAr GAAetAMAMore »
 
20kAAELAAE nAYAnA MAdiLAA*MAHEtAA RsAiKMore »
 
21syAinAU* GAJU*sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
22sAPAnAA* }GYAE sAVAARsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
23{nsAAFbAGAdEVA KnAUMore »
 
24tAEJnAA ILAsAAETAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
25sAuRJnAi sAAMAE aEK PA*kAinAi PAA*kAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
26aAnA*dnAi XANAAEsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
27PAAnAkARMAA* VAsA*tAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
28PARAIJtA sAM~AATIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
29>AEsA FE{DBAARADi HsAMAUkAMore »
 
30bAi*tASAEQ RENAUKA anAU.More »
 
31bAi*tADEIVAD aEsWARMore »
 
32sAMAUd^nAi sAMAAEYAr IVAJYAGAUPtA anAU.More »
 
33aA]TsAA{DRQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
34aA]TsAA{DRKAMAu aALBAERMore »
 
35CA*dULAALA sAELAARKAnAi sAMAG~A nAVAILAKAaAE-2sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
36]GAMANAi KEDinAAE aAWAMAtAAE R*GAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
37anAUsA*wAAnAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
38jAKlAsAELAARKA CA*dULAALA anAU.More »
 
39jAKlAdEQE bAiMAsAEnAMore »
 
40aAQMAAE SAU>VAARsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
41syAi-PAuNAr anAE sA*PAuNAr syAiSAAH nATVARMore »
 
42kAunAbAGAdEVA KnAUMore »
 
43clAKPATbAGAdEVA KnAUMore »
 
44QGAARA* IXAItAJAESAMAAr GAAetAMAMore »
 
45]PAKARbAGAdEVA KnAUMore »
 
46jERi nAAGANAbAGAdEVA KnAUMore »
 
47a*wAARi aALAMAbAGAdEVA KnAUMore »
 
48sAMAYAICA*tAnASAAH PAnnAALAALA R.More »
 
49sAMAYAICA*tAnASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
50KaAESAAEMore »
 
51MAMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
52MA*yAICA*tAAMAINASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
53PAUNYAnAi PAGAd*DiGAJJR P~AKASAMore »
 
54JnMA - PAUnAJrnMAGAALAA nAEMACA*d aEMA.More »
 
55aAbALAA*dVAE MAKRndMore »
 
56bAARtAiYA tAtVAIVAwAAPA*IDtA sAUkALAALA‹ sA*wAVAiMore »
 
57LAGnAsAAGARFAwAR VAALAEsAMore »
 
58bAIKtAYAAEGA anAE wAMArICA*tAnAdiIXAtA KMore »
 
59wAMAr anAE RAJKARNAaAESAAEMore »
 
60IKSAAERMAAnAsAPA*IDtA HIzAdAMore »
 
61aAwYAAItMAK ad#bAUtA RHsYAJAESAi RIVASA*KR nAAnA‹More »
 
62IVAIVAIdzAAVAgAAISAYAA JE. aAR.More »
 
63sAAWAr KCci KHEVAtAAEKARANAi dULAERAYAMore »
 
64IHMAALAYAnAA IsA YAAEGAisVAAMAi aJYAMore »
 
65VAHENA HeYAAnAA*SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
66VAHENA HeYAAnAA*SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
67CAALAAE ‹VAnAnAE MAwAUR BAnAAVAiaEWAAnAKi JYAAEItAMore »
 
68sAMAKALAinA PAAZVAAtYA nAeItAK tAtVAICA*tAnASAUKLA JYAEnd^P~AsAAd JTASA*KRMore »
 
69MAAnAVAi-PASAUnAi dIzTaE anAE aAtMAInARiXANAMAUnASAi MAUKUndLAALA nA.More »
 
70MAAnAVAi-PASAUnAi dIzTaE anAE aAtMAInARiXANAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
71MAnAAEIVAxAAnA anAE asARKARK VAtArnAMAnAsAURi ‹. aAR.More »
 
72sAMAYAICA*tAnASAAH CAiMAnAbAA{ CAKUbAA{More »
 
73aAPtAVAANAisVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
74sVAAMAi aAnA*d VYAIKtA anAE VAAD#MAYABALAsAARi KEtAKiMore »
 
75aAPtAVAANAi Z~AENAi 2sVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
76aAGAMAVAANAiGAAEIHLA nAAWAALAALAMore »
 
77RAJYAAEGAsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
78HU* aAtMAA cU* bAAGA 2MAHAsAtAi‹ tAvLAtAABAA{More »
 
79aAPtAVAANAiDAE. nAiRUBAHEnA aMAinAMore »
 
80sAMAJWAi P~AAPtA B~AÁCAYArDAE. nAiRUBAHEnA aMAinAMore »
 
81MAAnAVAtAA nAA MAulA IsAœAntAAEdEVAKi IVAnAitAAMore »
 
82P~AAWAIMAK anAUMAAnASAAsyAVANAiKR IVA. sA.More »
 
83P~AAWAIMAK anAUMAAnASAAsyAVA. IVA. aKAELAKRMore »
 
84MAiRdAd nAAE G~A*WAsAEtALAVAAD IVAMAlAAMore »
 
85MAiRdAd nAAE G~A*WAnAE{MAi sA*tA MAikAiLAMore »
 
86MAHAKALA PAUvzA VANArnAMAHARAJ KMore »
 
87bAIKtAYAAEGA anAE wAMArICA*tAnAdVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
88tAtVA P~AKASAaERVAd JEHA*GAiR dAERABA‹More »
 
89JANYAU* ctAA* aJANYAU* bAAGA 1MAUnAind^More »
 
90GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA (kA*D 10)QAKR wAiRUbAA[More »
 
91GAUJRAtAi IVASVAKAESA (kA*D 9)QAKR wAiRUbAA[More »
 
92LAAEKsAAIHtYA:wARtAinAU* wAAVANAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
93BAAlAMAnAnAi bAitARMAA*PA*IDtA HIzAdAMore »
 
94aAJnAAE IdnA MAHAnAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
95aARsAiMAA* aAKASAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
96aA{ aEMA aAEKE YAu aAR aAEKE HU* aAEKE cU* tAMAE aAEKE cAEMAALAVAi VAnARAJMore »
 
97aAxAACA>PA*DYAA IVAbAAKR aAR.More »
 
98aArILAIMPAK REKAEDr#sA 1896-1996IyAVAEdi P~AdiPAMore »
 
99MAAnAVAIsAIwdnAA* sAAEPAAnAbAT< KAIntAMore »
 
100MAnA H*sALAAnAE MAAEtAinAAE CAARAEdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »