Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aEK ciPAnAU* MAAEtAiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
2LAADLAi VANAjARiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
3P~AEMA-KTARi aAR*PAAR !MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
4wARtAinAU* HiRMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
5wARtAinAU* HiRMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
6sAItAYAAE ‹VAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
7aBAAET YAAeVAnAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
8PAEPAA nAE LAi*BAAElAiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
9BAAlAAEItAYAAnAi BAlAELAiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
10GAAEDRANAi CAA*dKAERMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
11tAU* CA*PAAE anAE aMAE KElAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
12aEKLAtAAnAA IKnAARABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
13IjndAnAiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
14IP~AYA nAiKi. . .BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
15PAEREILAIsAsABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
16RiF-MARinAABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
17SYAAMALA RJnAiMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
18JVAA*MAdr PAALAEkAAnAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
19sAPAnAA* sARi PADYAA*MAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
20aAkARE LAAEHi BAAELYAU* !MAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
21KLA*IKnAiMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
22PAANAinAi JAlAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
23MAAwAVAiMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
24nAiLAKMALAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
25PAANAinAi JAlAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
26sAPAnAA* sARi PADYAA*MAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
27RAkA anAE a*GAARAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
28MAAcLAi MAiQA* JlAnAiMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
29aMAE RÂA aBAAELAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
30bAKtAAMAR P~AbAAVAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
31Z~Ai nAAWA‹KMore »
 
32bAeRVAIsA*HSAMAAr GAAetAMAMore »
 
33IVACcEdSAMAAr GAAetAMAMore »
 
34MAUJIRMAbAGAdEVA KnAUMore »
 
35PAHELAU* IsMAtAMAHEtAA RsAiKMore »
 
36]G~ALAAECAnASAMAAr GAAetAMAMore »
 
37GAlAE PADYAAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
38‹VAnAsA*wYAAnAA wABAKARAsA*. sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
39MAANAsAnAU* sARnAAMAU*sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
40aAVAAGAMAnAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
41sFUILA*GAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
42sKAERPAiYAnASAMAAr GAAetAMAMore »
 
43VADVAAnALASAMAAr GAAetAMAMore »
 
44aAkARE LAAEHi BAAELYAU*nA*dA GAULASAnAMore »
 
45PACcMAnAAE PAAdSAAHSAMAAr GAAetAMAMore »
 
46RsAwAARnAi VAAtAAraAEMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
47sAWAVAARAEsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
48aAPANAi VACCAE dIRYAAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
49IJ*dGAinAA wABAKARAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
50IJ*dGAinAA jvkAEsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
51sAuRnA ]GYAAE KEVAIDYAAnAi FNAsAE ?QAKR LAAbASA*KRMore »
 
52P~AitA tAARA* nAiYAARA* RE vPAdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
53bAARtAiYAAEnAU* aAdrSA ‹VAnAaAQVALAE PAA*DUR*GA‹More »
 
54LAAEnAPATELA VAisAAbAA{More »
 
55anA*tA aAkYAAnAMAAlAA bAA.RZ~AiVAezNAVA anA*tAP~AsAAd yAiKMALAALAMore »
 
56tAMAARAE aAJnAAE IdVAsA KEVAAE JSAE ?bAT CAnd#KA*tA RtnAEZ~VARMore »
 
57nAiItASAAsyA P~AVAESAYAAIxAK ]MAESAKUMAAR aA.More »
 
58‹VAnAIVAKAsAPATELA RAEIHtAMore »
 
59dESA-dSArnAMAHEtAA IsA*HAMore »
 
60cELAVAELLAU*BAUCA nATVARLAALA P~AbAULAALAMore »
 
61CAA*dnAinAi Q*DKPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
62‹VAnA PARAGAnAiLAK*Q HEMA*tAKUMAARMore »
 
63IJ*dGAi,...IJ*dGAi ?PAA*wAi VAnAUMore »
 
64Z~Ai HIRRsACAARNA SA*KRdAnA JEQibAA{More »
 
65aMAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
66P~AKASAnAA PAGALAA*PAUInAtA PAdRENAUMore »
 
67P~AbAUnAA PYAARAPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
68‹VAtARnAU* RlAtARPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
69MAiQA{ nAi cABAlAiPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
70P~AbAUnAAE P~AItAInAIwAPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
71{ItAHAsA nAA* aJVAAlAAPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
72JAGAPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
73MAAnAVA MA*IdRnAA PAuJARiaAEPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
74aEnAi PAAsAEGAJJR JYAMore »
 
75BAARi BAHARPAAREkA P~AHLAAdbAA{More »
 
76aAHAR anAE aARAEGYAIyAVAEdi ISAVAP~AsAAd KUSAlA‹More »
 
77sVAPnAVAAsAVAdtAMA#More »
 
78sAULAbA IHndi-IHndi-GAUJRAtAi KAESAQAKR diPAK sAAE. sA*.More »
 
79SAUbA sA*G~AH-6More »
 
80sAUkAi ‹VAnAnAA* sAAwAnAAEPARMAAR RtnAIsA*H diPAIsA*HMore »
 
81wARtAinAAE wABAKARPARsAANAA MAiQAbAA{More »
 
82sAdGAUv PAuNAArnA*d KAVYAMore »
 
83sAUYArnAMAsKARMore »
 
84aAElAi jAElAi IPAPAlAPAAnA SAAEwAAEnAE FAE{ MAAv* nAAMAJAEzAiPAURA P~AItAbAAMore »
 
85nAiItASAAsyA P~AVAESAYAAIxAK JYAEnd^KUMAAR aA.More »
 
86nAiItASAAsyAP~AVAESAaMAinAMore »
 
87GAUJRAtAnAi HAsYAwAARAsA*. bA“ IVAnAAEdMore »
 
88RtnAAVALAi nAAITKAMore »
 
89nAMAr KIVAtAAMore »
 
90BAUwwA JYA*ntAi ICAyAVALAiMore »
 
91MAnAUzYAwAMArPATELA VAAMAnARAVA P~AA.More »
 
92sAIMAtPAAINAPAURANAi a*BAALAALAMore »
 
93P~AKASA nAi KEDiICAyAbAAnAUMore »
 
94HU*IyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
95CAA*dnAi nAi QDKPAUInAtAdRENAUMore »
 
96MAAnAVAinAA* MAnAGAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
97awYAAtMA MAAGArdSArnAsVAAMAi ICAdAnA*d sARsVAtAiMore »
 
98PAiwAAE aMAiRsA aXARnAAESAAH P~AiItAMore »
 
99CAAVAArK dSArnARAVAlA sAi. VAi.More »
 
100BAUwAAKAKAPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »