Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1CAAR P~AItAxAAaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
2aAGAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
3BAAdLA bAuIMAJYAIsA*gAANAi CA*dULAALAMore »
 
4VAERjERK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
5RAJPAutA KWAAaAEJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
6nARKEsARiaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
7sVAAtA*yYAAEtAR GAUJRAtAi sAAIHtYA Tu*Ki VAAtAArsA*. aAEjA MAFtAMore »
 
8HnAUMAAnALAVAKUSAIMALAnAawVAYAUr bAuPAESAMore »
 
9aA*wAiK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
10bAinAA WAYAAnAAE VAA*KJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
11GAUJRAtAnAi VAAtAAr-sAMAsA*. MAEgAANAi MAHEnd^More »
 
12CAAkADiYAE CAqi CAALYAAJAnAi JYAAEItAzAMore »
 
13MAAEtA MALAKE MAiQU* MAiQU*!wAnAtAEJVAi kALAiLAMore »
 
14tAEJISAkAAaACAAYAr HIRP~AsAAd KA.More »
 
15sAlAGAtAi RAtAaNAkAi RAMAsAvPAMore »
 
16ICAR YAAeVAnAAKAPADi BAi. JE.More »
 
17DAKURANAi FuLAnAdEVAitAiRKR IVARESAMore »
 
18CAARdiVAALAAE aEK HE*GARJAnAi JYAAEItAzAMore »
 
19K*KUnAA sAuRJGAA*wAi sAi. aECA. `sAUHAsAi`More »
 
20LAiLAiwARAGAAEsVAAMAi bAAEJRAJIGAIR MA.More »
 
21IVAZVAnAi Z~AEzQ LAAEKKWAAaAEJAnAi KMore »
 
22sAAEnAERi MAAcLAiaAEnAAE sAlAVAlAATJAEzAi PAURURAJMore »
 
23YAMAUnAAnAE tAiRGAAEsVAAMAi bAAEJRAJIGAIR MA.More »
 
24tAULAsAi {sA sA*sAARMAE*JAEzAi IdnAKRMore »
 
25KAIQYAAVAADnAi LAAEKKWAAaAEaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
26CA*BALAnAA PAAPAEtAiRKR IVARESAMore »
 
27PA*kAinAA MAAlAAnAU* sAUkAnAiLARAJMore »
 
28PARPAAETACA*dE aAnA*dMore »
 
29P~AtYAAgAAtAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
30a*tARnAi aA*kAEMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
31IsAtAMAnAAE ISAKARtAiRKR IVARESAMore »
 
32LAAEHitARsAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
33KAE{ nAWAi JANAtAU*tAnnAA JYAAEtsnAA anAU.More »
 
34sAi*GALA TMAirnALACAAeHANA RAMACA*d^More »
 
35a*GAULAiMAALAGAAERkAMore »
 
36P~AitAnAi nYAARi RitAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
37sVAGArnAi nAiCAE MAnAUzYAGA*GAAEPAAwYAAYA sAUnAiLAMore »
 
38B~AAÁNAKnYAAKEtAKR Z~AiwAR VYA*KTESAMore »
 
39SYAAMA JLAMAA* sAAEnAERi MAAcLAiKAnAUGAA VAHid. aECA.More »
 
40P~AKsA*. PAAREkA nAGAinAdAsAMore »
 
41P~AKKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
42IHRNYARENAUKIVA P~AitAMALAALAMore »
 
43PAUNYAnAU* P~AAYAIZCAtAGAA*wAi tAARKnAAWAMore »
 
44KTAERA jER aMAKMore »
 
45RgAUKUlAItALAK Z~AiRAMAJAESAi dIXANAKUMAARMore »
 
46sAAEnAERi MAAcLAiaAEnAAE sAlAVAlAATJAEzAi PAURURAJMore »
 
47bAEdi TAPAUJuLAEVAnArMore »
 
48SA*KA-KUSA*KAnAAYAK KeLAAsAMore »
 
49MAAIFYAAnAAYAK KeLAAsAMore »
 
50wARtAinAi bAinAi sAAEDMAVAKiLA PAARULA anAU.More »
 
51wARtAinAi bAinAi sAAEDMASAAH HiRALAALA anAU.More »
 
52wARtAinAi bAinAi sAAEDMA{IndRAMore »
 
53IsA*HAsAnAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
54SAMANAA*nAi sAUHAGARAtAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
55IJ*dGAi nAAMAE nAVALAKWAAbAAGAVAtA IsMAtAAMore »
 
56CA>AVAAEQAKAER JYAAMore »
 
57FAERA*kAyAi JYA*tAMore »
 
58sAiMAAnAU* aAKASAIyAVAEdi P~AKASAMore »
 
59tAU* aEK GAULAABAi sAPAnAU* cEaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
60KTAERA jER aMAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
61bAEdi TAPAURAINA*GAA aMAMore »
 
62snAEHRISMAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsnAEHRISMAMore »
 
63RtnAMA*JRiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
64KAMAIVAJEtAAJYAIbAkkAUMore »
 
65aGAnAGAULAABASAAH SA*KRMore »
 
66aGAnAGAULAABASAAH {ndUMore »
 
67MAUKd#MAAnAi SAvaAtAHEVAD MAEKsAMore »
 
68aEKRARJAEzAi bAVAAnAiSA*KRMore »
 
69THUKAMAA* kAAEVAAYALAU* PA*kAiKDiYAA RAMA‹bAA{More »
 
70aRMAAnAnAi KBARaACAAYAr KnAU `IdLA`More »
 
71CAnd^KAntAA sAntAItAJAnAi SAA*ItALAALA anAU.More »
 
72CAnd^KAntAA sAntAItAkAyAi dEVAKinA*dnAMore »
 
73aAYAkAU* tAAE SAMANAA*nAAE dESAJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
74jA*jRPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
75fAnsAnAi Z~AEzQ T*uKiVAAtAAraAEHzAr aSAAEK anAU.More »
 
76InAISAKUT*BAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
77dILAtA GAUJRAtAi VAAtAAr : 1995sA*. JADEJA RAJEnd^More »
 
78dILAtA GAUJRAtAi VAAtAAr : 1995sA*. QAKAER aIJtAMore »
 
79IHMAkA*DQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
80IVAIVAwAAsA*. dAVALAPAURA BAABAUMore »
 
81IVAIVAwAAsA*. SAEkADiVAAlAA JSAVA*tAMore »
 
82sAAJNA aAYAA, HE sAIkA !sA*. JAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
83MAuQi }*CAERA* MAAnAVAiJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
84GA*GAA VAHE gATgATMAA*GANAAyAA IGARiSAMore »
 
85sVAYA*sA*sAARQAKAER JYAAMore »
 
86ZVAEtA P~AEMAnAA RIKtAMA PADcAYAAbAAGAVAtA IsMAtAAMore »
 
87Z~AEzQ IVAdESAi bAYAAnAKKWAAaAEQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
88sAPtAPAdinAU* sAAtAMAU* PAGALAU*QAKAER aSAAEKMore »
 
89VAEd PAIRCAYAMore »
 
90MAJAEzAi YAAEGAESA anAU.More »
 
91MAVATrnABAEKR LAAaELAMore »
 
92sA*VAEdnAA sAsPAEnsAnAi{sAMAA{LAi nAsAiRMore »
 
93aRNYAnAAE aIwAKARMAHAZVAEtAAdEVAiMore »
 
94HEVAMAAERMAA* aEKLAA* nA JVAAYA ?JAnAi bAAnAUMAtAiMore »
 
95]MAASA*KR JAESAinAi Z~AEzQ VAAtAAraAEJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
96sA*KEtAaAEjA sAURESAMore »
 
97P~AEMAnAAE PARAJYAaMAinA nAVAinACA*d^More »
 
98HeYAE MAA*Di HATDiGAAedANAi HIRLAALAMore »
 
99GAUJRAtAi P~AItAInAIwA VAAtAAraAEsA*. awVAYAUr IVAnAAEdMore »
 
100GABAnAJAnAi SAA*ItALAALA anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »