Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1VAedK JGAtAnAi IVAwA IVAwA VAAtAAEMAHEtAA P~AANA‹VAnA MAANAEKCA*dMore »
 
2aEKd*IDYAAE MAHELAPALANA YASAAEdAMore »
 
3CA*BALAnAi IVAzAVAELAb~AMAR RAMAKUMAARMore »
 
4aAPAnAi aASAGAi kAuBAsAuRtA GAjLAnAiLARAJMore »
 
5aAGA jRtAi aA*kAtAiRKR IVARESAMore »
 
6]JMAAlAA* ‹VAtARQKKR nATUbAA{More »
 
7aAKASACAXAUnAAYAK HRiSAMore »
 
8KMAlAnAA tA*tAUbAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
9CAtAUR*GA anAE BAE BAHEnAAEPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
10sAUKAYAELAA* aAsAUPATELA MAANAEKLAALA PAi.More »
 
11GA*GAAJlAnAU* aACAMAnAsA*tA PAUInAtAMore »
 
12aAEPARESAnA {InDYAAPATELA dEVAEnd^More »
 
13REkAAbALLAA HRBAnsAMore »
 
14MAALAIVAKAPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
15aMACAUnAiLAALA MAHAsAUkAbAA{More »
 
16wA PLAAETPATELA dEVAEnd^More »
 
17sAMAAJdPArNAbANAAEtA {*IdRAMore »
 
18VAzAAr RAyAiSAAH SAAIntA anAU.More »
 
19YAUJEnAi G~AEnDETPATELA H*sAABAHEnA sAi. anAU.More »
 
20YAUJEnAi G~AEnDETBAALjAK aAEnAR d`More »
 
21j*jAnAA* jA*jRPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
22bAVAATIVAnAA* bAEvPAURAEIHtA BAlAdEVAP~AsAAdMore »
 
23CAEkAAEVAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEPAAQK JYAntA anAU.More »
 
24aJ*PAAnAA* VAMAlAPATELA PAURUzAAEtAMAMore »
 
25P~AERNAAnAi PARBAsA*tA PAUInAtAMore »
 
26aMAE BA*wAnA tAMAE MAUIKtAnAAYAK KeLAAsAMore »
 
27VAeRAGYAnAi VAAsAnAAnAiLARAJMore »
 
28sA*BA*wA VAGARnAA sA*BA*wAnAiLARAJMore »
 
29IsA*wAU tAARA* VAHEtAA* PAANAiRELAVAANAi JYA*tAMore »
 
30]PAtYAKA sAuRJnAi tAUzAARsAEJVYAAsA bAAnAUSA*KR aAEwAVA‹More »
 
31PAcitAnAA PAWWARAEYAAIxAK HsAUMore »
 
32VADLAAnAAE IVAsAAMAAEsA*tA PAUInAtAMore »
 
33sVAGArnAAE aIGnAPATELA RAMACAnd^More »
 
34KU*VAARi P~AitAPATELA JYAVAdnAMore »
 
35wA HAEIsPATLAPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
36GAUJRAtAi dILAtA VAAtAArMA*GALAMA# HRiSAMore »
 
37GAUJRAtAi dILAtA VAAtAArPARMAAR MAAEHnAMore »
 
38HEtAnAA* nAA HAEYA HAT!PATELA JYAVAdnAMore »
 
39P~AbAUnAE nAAMAEPATELA {ZVARbAA{More »
 
40GAAEIHLAVAAD nAi aIsMAtAAdEVALAUK nA*dLAALA BAi.More »
 
41nAEIlAYAU*PARMAAR MAAEHnAMore »
 
42MAAnAsAiRAJVA*SAMore »
 
43aAdSAr IH*dU HAETELABA*dAEPAAwYAAYA IBAbAuItAbAuzANAMore »
 
44asAtYAAE MAA*HEWAi...PAAnAVAALAA IKRiTMore »
 
45MAAenA MAnACA>VAtAir sAUBAAEwAKUMAARMore »
 
46MAnAUzYAnAA* vPAYASAPAALAMore »
 
47SAE‡sPAiaRnAi nAAT#YAKWAAaAEPAAREkA MAwAUsAudnA anAU.More »
 
48jAKlA-j*jA-2PATELA JYAVAdnAMore »
 
49aEK sAAEnAERi nAdiPATELA RAMACAnd^More »
 
50tAMAnnAAPA*DYAA HIRtAMore »
 
51sAitAAnAAnAA bAA[More »
 
52sAE*WAE IsA*duR KPAAlAE KAJLAbA“ MAnAUbAA{More »
 
53wARA }*CAiYAAIxAK HsAUMore »
 
54KAVAERi anAE dPArNALAAEKMAHEtAA wAiREnd^More »
 
55BAddUaAIB~AGAEnjA PAiTRMore »
 
56VAEdnAAnAA* VAnA-]PAVAnAPATELA JYAVAdnAMore »
 
571994nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. PARMAAR MAAEHnAMore »
 
58dPArNAnAA TUKDAPAURANAi a*BAALAALAMore »
 
59RNAMAA* }GYAA* GAULAABAPATELA LAALAbAA{ BAi.More »
 
60GAUJrRi LAAEKKWAA VAebAVA-1sA*. bA“ HREnd^ P~A.More »
 
61GAUJrRi LAAEKKWAA VAebAVA-2sA*. bA“ HREnd^ P~A.More »
 
62GAUJrRi LAAEKKWAA VAebAVA-3sA*. bA“ HREnd^ P~A.More »
 
63sAiMAnAA* a*wAARA*PARMAAR ISARizAMore »
 
64aAdSAr IH*dU HAETELAJAESAi ISAVAKUMAAR anAU.More »
 
65sAMAUd^AIntAKEbA“ w~AUVAMore »
 
66sAtYAKWAAPAARASAYAr MAUKUndRAYA IVA.More »
 
67GAUJRAtA sAMAACAAR 1995 Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. SAAH Z~AEYAA*sAMore »
 
68MAHAbAARtAnAA* PAAyAAE-2bA“ nAAnAAbAA{More »
 
69]JJD VAERAnA HVAE aAPAAEbA“ GAUNAVA*tAMore »
 
70nAGARKWAA....VYAWAAKWAAbA“ SA*KR `RkADU`More »
 
71TAqPATELA wAivBAHEnAMore »
 
72MAAenA MAnAMAJMAUdAR vPAA anAU.More »
 
73MAnAUzYAnAA* vPAsARLAA JGAMAAEHnA anAU.More »
 
74GAUJrRi LAAEKKWAA VAebAVA-2sA*. bA“ HREnd^ P~A.More »
 
75sAFEd LAAEHisARLAA JGAMAAEHnA anAU.More »
 
76sAFEd LAAEHinAAnAKIsA*HMore »
 
77LAAGANAinAA diVAAPATELA {ZVAR H.More »
 
78aIGnAKnYAAbA“ w~AUVAMore »
 
79kAtAVANAibAAYAANAi ]tPALAMore »
 
80anAAVARNAPARMAAR cGAnALAALAMore »
 
81sAiMAnAA* a*wAARA*PARMAAR ISARizAMore »
 
82BA*wA PAA*PANAnAA dRVAAJEdLAsAAINAYAA VALLAbAdAsAMore »
 
83HA{DiYAAIxAK HsAU anAU.More »
 
84HA{DisPYAURi YAAEHAnnAAMore »
 
85HWAElAiMAA* RNAaDAsAi KnAUMore »
 
86VAlAA*K snAEHnAAEPATELA a*BAUbAA{ Di.More »
 
87VAAsAVAiPATELA a*BAUbAA{ Di.More »
 
88anAURAGA anAU ]tWAAnAPATELA DAÂAbAA{ ``IdnAESA``More »
 
89K*KU PAGALAAPARMAAR CA*d^VAdnAMore »
 
90RAJA bAAEJ anAE KIVA KAILAdAsAsVAAMAi CAetAnYAP~AsAAdMore »
 
91KIVAsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
92MAiNAnAi aA*GAlAiaE sAuRJ }GYAAEwAnAtAEJVAi kALAiLAMore »
 
93GAULABAdnAnAAYAK HRiSAMore »
 
94PYAAsA bAinAi VAEdnAAnAiSAAH RAEIHtAMore »
 
95aPA*GAAEnAi dUInAYAAMAA*sA*. dEsAA{ JYAAEtAind^ MA.More »
 
96aPA*GAAEnAi dUInAYAAMAA*sA*. dVAE aVAIntAMore »
 
97MAHAMAAnAVAAEnAAE MAElAAEIVAIVAwA LAEkAKVA<*dMore »
 
98KMAAnDRSAAH IVAnAAEdMore »
 
99VAAnA ]JlAU* IdLA KAlAU*nAVAR*GAiMore »
 
100MAARA* BAHEnACA*dARANAA VALLAbA anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »