Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1PAURUzAAWArwAMArbA’ RMAESA MA.More »
 
2GAA*DPANAnAU* MAAnAsABAUCA nATVARLAALA P~AbAULAALAMore »
 
3bAARtAiYA tAtVAxAAnAnAi vPAREkAASAUKLA CA*d^SA*KR P~AANASA*KRMore »
 
4KLYAANA KU*J bAAGA 1ISAVAMore »
 
5VAEdnAi IVACAARwAARASAUKLA CA*d^SA*KR P~AANASA*KRMore »
 
6aAwYAAIMAK VYAAkYAAnA-sA*G~AHMAHAsAtAi‹ BAA.B~A.IVA.LAiLAAVA*tAiBAA{More »
 
7‹VAnAnAAE aAdSArPATELA ‹VAAbAA[ REVAAbAA[More »
 
8sAAMYAsAuyACAAEKsAi P~ABAAEwAMore »
 
9sAAMYAsAuyAIVAnAAEBAAMore »
 
10MAAnAVAinAU* sAAeWAi MAHAnA sAAHsAsVAAMAi YAAEGAAnA*dMore »
 
11sAAdi ISAkAAMANAPATELA MAGAnALAALA SA*KRbAA{More »
 
12sAAdi ISAkAAMANAPATELA MAGAnALAALA SA*KRbAA{More »
 
13BAAlAMAAnAsAnAi sAMAsYAAZ~AAEF PA*KJMore »
 
14sAUkAnAi SAAEwAMAA*PA*DYAA aELA. aEMA.More »
 
15sAUkAnAi SAAEwAMAA*PAAEtAdAR aEMA. ‹.More »
 
16Z~Ai aRIVA*d anAE tAEMAnAAE aAZ~AMAsAUndRMA#More »
 
17]MAR kAYYAAMAaBBAAsA MAULLAA* nAJRaLAiMore »
 
18]MAR kAYYAAMAnAdVAi aLLAAMAA sAeYAd sAULAEMAAnAMore »
 
19sA*tAAE MAERE, P~AEMAwATA jUK aA{KALAANAi KAIntALAALAMore »
 
20VYAVAHA® MAAGArdSArnA bAAGA 1PATELA MAINAbAA{More »
 
21RAMAnAAMA: aEK ICA*tAnAIVAnAAEBAAMore »
 
22MAAtAMAHEtAA diPAKMore »
 
23MAAtAMAHEtAA diPAKMore »
 
24WAAEDAE aMAstAAE tADKAEQAKR LAAbASA*KRMore »
 
25aAdAnABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
26wAER BAAIHRE bAAGA 2VADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
27sAACAi sAMALAUHAR PAiYAuzAMore »
 
28MAASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
29JlAnAi JnMAAEtARiJAESAi aInALAMore »
 
30GALFVAAERPATELA dEVAEnd^More »
 
31P~ABAU  PA*CAAMAPATELA nAREnd^More »
 
32aAtMAZ~AwwAAnAA* MAulA KYAA* SAAEwASAAE?MAALAVAi VAnARAJMore »
 
33aAwAUInAK tAKrSAAsyAnAi vPAREkAASAUKLA JYAEnd^P~AsAAd JTASA*KRMore »
 
34MAAnAVA‹VAnAnAU* bAAIVAbA’ aMAiwARMore »
 
35nAiRkA nAEjVAERi MA*JUMore »
 
36sAId^uCAARSAtAKZ~Ai ]PAEnd^ACAAYAr‹More »
 
37P~AAWAIMAK anAUMAAnA SAAsyAVA. IVA. aKAELAKRMore »
 
38MAnA tAEVAA MAAnAVAiGAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
39MAAnAVAinAA* MAnAGAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
40P~AbAU P~AAIPtAnAAE PA*WAYAAEGAEZVARMore »
 
41JANYAU* ctAA* aJANYA*U bAAGA 3MAUnAind^More »
 
42JANYAU* ctAA* aJANYAU* bAAGA 2MAUnAind^More »
 
43Z~Ai MAd# SA*KRACAAYArnAU* tAtVAxAAnARAVAlA sAi. VAi.More »
 
44PAAZVAAtYA tAtVAxAAnAnAAE sARlA {ItAHAsAYAAIxAK JYAEnd^KUMAAR aA.More »
 
45aAtMAdSArnARAQi sAUwAABAEnAMore »
 
46sAMAKALAinA PAAZVAAtYA tAtVAxAAnASAUKLA JYAEnd^P~AsAAd JTASA*KRMore »
 
47sAAMAAnYA MAnAAEIVAxAAnAMAnAsAURi ‹. aAR.More »
 
48VYAIKtAtVA sAMAAYAAEJnA, MAAPAnA anAE ICAIKtsAKAYAr InAdAnAdEsAA{ aRIVA*dRAYA aEnA.More »
 
49aAtMA kAAEJRtAnAwARA HRidAsA aECA.More »
 
50sAAMAAnYA dSArnAMore »
 
51aAwAUInAK PAAZVAAtYA tAtVAxAAnAKAEQARi jVAERiLAALA IVA”LAdAsAMore »
 
52aAPANAAE wAMArPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
53MAnAsAAGARMAA* bARtAi-aAETVAezNAVA MAMore »
 
54MAPATELA aAtMAARAMA BAi.More »
 
55InAJAnA*dnAAE IVAsAAMAAEQKAR IVAMALAAMore »
 
56BAHA]LLAAH anAE nAVAAE JMAAnAAEMAAEdi MAGAnALAALA SA*KRLAALAMore »
 
57InAtYA-sA*dESAZ~AiMAd# ]PAEnd^ACAAYAr‹More »
 
58ICAntAnAPARAGABALAsAARi KEtAKiMore »
 
59ICA*tAAMAINA tAAE tAMAARi PAAsAE J cEPARikA KAIntALAALA H.More »
 
60sAAwAnA PAWAPAxAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
61tAtVAxAAnAnAi PAA*kAE IVAxAAnAnAi aA*kAEkATA] LAXMAidAsAMore »
 
62sA*tAAnAbAAVAMAHEtAA KE. JE.More »
 
63I>YAAtMAK YAAEGAAbYAAsAIMAZ~AA avNAKUMAARMore »
 
64I>YAAtMAK YAAEGAAbYAAsAaEMA. aE. aAYArnAACAAYArMore »
 
65MAGAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
66JAGYAA tYAARWAi sAVAARsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
67JAGAAE, HE bAARtA!sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
68IMAJAJ anAE IdLAdIRYAABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
69kAAVAU*, PAiVAU*, RMAVAU*...BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
70Ij*dAIdLAinAi jMAKGAJJR P~AKASAMore »
 
71ICARAGA anAE ICAnAGAARidstAUR BAi. aEnA.More »
 
72SAAE MAsT GAAE aAEnARAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
73anAUbAVAnAA ]d#GAARGAJJR P~AKASAMore »
 
74diPAISAkAAGAJJR P~AKASAMore »
 
75RESAMA, a*wAARU* KEMA cE?PATELA dEVAEnd^More »
 
76aIsMAtAA GAUJRAtAnAiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
77IJ*dGAi : Ij*dAIdLAinAU* nAAMAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
78CAALA tAnAE sAADi aPAAVAU*PATELA dEVAEnd^More »
 
79vPAKU*VARPATELA dEVAEnd^More »
 
80diQi MAE* dUInAYAA MAiQiPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
81bAVARNAnAA bAAEIMAYAAPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
82MAAnAVAinAA* MAnAPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
83P~AbAUnAAE P~AItAInAIwAPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
84PAAIRJAtAPATELA dEVAEnd^More »
 
85nAA ! tAMAE MAARA* MAMMAi cAEPATELA dEVAEnd^More »
 
86PAdMA PARAGADAE. dtAANAi CA*d^KAntAMore »
 
87aA*sAUDE CAitAYAAr* GAGAnAQKKR nATUbAA{More »
 
88MAVAEdALA*KAR VAewA MAHEnd^nAAWAMore »
 
89MAsVAAMAi MAHAtMAA nAARAYANAMore »
 
90‹VAnAnAi MAAVAJtAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
91BAAtAMAiMAHEtAA wAiREnd^More »
 
92aEKAntAnAi aTARiaEWAibA’ KAIntAMore »
 
93dIRYAAIdLAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
94IVAPLAVASAMAAr GAAetAMAMore »
 
95BAEdAGA KFnASAMAAr GAAetAMAMore »
 
96bAIKtASAAsyAsVAAMAi Z~AibAGAVAdACAAYAr‹ MAHARAJMore »
 
97Z~Ai xAAnAsAyA-GAitAA tAWAA Z~Ai IVAzNAUsAHsyAPATELA KLAAbAA{ SAAMAlAbAA{More »
 
98KLYAANA KU*J-1PAUInAtAdRENAUMore »
 
99Z~Ai sAtYAnAARAYANAnAi KWAAbA’ KMore »
 
100PAANAinAi JAlAnA*dA GAULASAnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »