Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aIkALA B~AÁA*DMAA*dEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
2wYAAnAnAAE MAAGArSAAH RMANALAALA CAi.More »
 
3wYAAnAnAAE MAAGArMAHEtAA RAEIHtAMore »
 
4Z~Ai aRIVA*dnAU* tAtVAdSArnAbA’ P~AAwYAA aEMA. KE.More »
 
5IVAVAEKAnA*d‹nAA sAA*InAwYAMAA*CA>VAtAir SARdCA*d^More »
 
6tAtVAIVAwAAJAEzAi aECA. aEMA.More »
 
7{ZVARdSArnAbA’ RIsAKLAALA H.More »
 
8bAARtAiYA sAEZVARVAAdQKKR aECA. aAR.More »
 
9G~AiK tAtVAICA*tAnAYAAIxAK ]MAESAKUMAAR aA.More »
 
10RHsYAVAAdRAYAJAdA RAJEnd^IsA*HMore »
 
11HU* aAtMAA cU* bAAGA 1Z~AiMAd# RAJCA*d^More »
 
12IHnd tAtVAxAAnAnAAE {ItAHAsAsAAELAAEMAnA aEstAER aE.More »
 
13IHnd tAtVAxAAnAnAAE {ItAHAsAMAHEtAA nAMArdASA*KR dEVASA*KRMore »
 
14PAAtA*JLA YAAEGAsAuyAPA*DYAA IVAVAEKAMore »
 
15sAtYAAWArP~AKASA nAi tAEJwAARAaAEaAYAr dYAALAMore »
 
16sAtYAP~AMAANAPAAQK RMANALAALAMore »
 
17]PAInAzAdAEnAAE abYAAsAIVAnAAEBAAMore »
 
18P~AEMA, PARMAAtMAA anAE PAIRVAARaAESAAEMore »
 
19aEK J MAAGAraAYAr dYAALAMore »
 
20]PAInAzAdAEnAU* aACAMAnAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
21nAVAbAARtA xAAnAKOSA: GAUJRAtAiZ~AiMAtAi SAAH PAUzPAABAEnA KE.-sA*PAAIdKAMore »
 
22CAu*TELAA SAER Z~AENAiMARijMore »
 
23IVAZVAnAA P~AERK P~AsA*GAOMAHEtAA InALAEzA sA*.More »
 
24MAHAnA P~AERK P~AsA*GAOMAHEtAA InALAEzA sA*.More »
 
25DAèKTRnAi DAYARi-2DAè.QAKR SARdMore »
 
26DAèKTRnAi DAYARi-1DAè.QAKR SARdMore »
 
27HEtAULAXAi ‹VAnAPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
28‹VAVAAnAO IRYAjB~AÁbA’ HzArMore »
 
29SAizArK IVAnAAnAO aAGAEVAAnASAMAAr ROIBAnAMore »
 
30aAAPANAO sA*sKGAA*wAi PARMAAnA*dMore »
 
31BAA LAAGAE VAHALAibAUtAA P~AVAiNA-sA*PAA.More »
 
32KAVYA PAIRCAYAMAOdi MAnAHR-sA*PAA.More »
 
33sAAVAwAAnA! aEKVAisAMAi sAdi aAVAi RHi cESAAH GAUNAVA*tAMore »
 
34P~AERNAA anAE PAGAd*DiDO. PA*DYAA aARtAi-sA*PAAdKMore »
 
35RIVAn˜nAAWA TAGAOR sAAWAE VAACAnAYAAyAAMAEgAANAi MAHEnd^ sA*.More »
 
36PARMAH*sA YAAEGAAnA*dnAA* VACAnAAMAsVAAMAi YAAEGAAnA*dMore »
 
37sAFlAtAAnAAE IsAœA*tAsVAAMAi YAAEGAAnA*dMore »
 
38BAAlAKAEnAA VAtArnA IVAKVAewA sAUMAItABAHEnAMore »
 
39YAAEGAi HRnAAWAnAA sAA*InAwYAMAA*dVAE MAKRndMore »
 
40sA*bAAEGAWAi sAMAAIwA tARFaACAAYAr RJnAiSAMore »
 
41tAMAE {ZVAR sAAWAE KEVAi RitAE VAAtA KRi SAKAEsVAAMAi YAAEGAAnA*dMore »
 
42sAtYAdSArnAPAAQK RMANALAALAMore »
 
43‹VAnAnAi MAHE*KdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
44PAucYAU* anAE KHYAU* bAAGA 1VAewA SAAsyAi JAdVA‹ nARbAERAMAMore »
 
45sA*JUKtAAnAU* PAVAALAi HRNAZ~AAEF REkAAMore »
 
46PAAnA kAAYA PAAEPATLAALA HMAAR...MAHEtAA tAARKMore »
 
47PAtA*IGAYAAnAi aAnA*dYAAyAASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
48sAUkAnAi KEDiaEPAAELA FAwAR VAGAirsAMore »
 
49MA*yA IVAxAAnASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
50P~AANAtAtVAPA*DYAA IVAbAAKR R.More »
 
51JYAAEItAzA cEtARIPA*Di cEMAHEtAA RMAINAKLAALA KRsAnAdAsAMore »
 
52IsAIœKWAAaO wARkAMA IBAjnAEsAMAEnAOnAiMAALAVAi VAnARAJMore »
 
53sVAINArMA GAUJRAtAMAA*-CAOIVAsA KERETnAU* HAsYA!SAAH ICAyAsAEnAMore »
 
54Z~AEYAssAAwAnA P~AWAMA bAAGAZ~AiMAd# ]PAEnd^ACAAYAr‹More »
 
55dIzTb~AMAnAA P~AYAAEGASAUKLA BA*sAiwARMore »
 
56bAARtAiYA tAtVAxAAnAnAi vPAREkAAjVAERi {ndUKLAA Hi.More »
 
57IVACAAR-JAlAJE. KMore »
 
58awYAAtMA MAAGArdSArnA bAAGA 2sVAAMAi ICAdAnA*d sARsVAtAiMore »
 
59IHMAALAYAnAA IsA YAAEGAisVAAMAi aJYAMore »
 
60YAAEGAAsAnAAEaAEjA VAewA nAVAinAbAA{More »
 
61aAnA*d wAARAFIDYAA PAšAMore »
 
62ICAR*tAnA aASAAVAAdSAAH P~AKASA JE.More »
 
63ICAR*tAnA aASAAVAAdsVAET MAADrnAMore »
 
64sAAwAUtAAnAU* ‹VAnAdSArnAMAUInAZ~Ai sA*tABAALA‹More »
 
65awYAAtMA MAAGArdSArnA bAAGA 1 anAE 2sVAAMAi ICAdAnA*d sARsVAtAiMore »
 
66jRnAAE PYAALAAE KAENAE MAAEKLYAAE?SAAH P~AMAAEdMore »
 
67aEK MAHAtMAA sAAWAEnAAE PAIRCAYA] VA‹ ISAVA‹More »
 
68aWA bAARtAMAtA dSArnAMA# bAAGA 2B~AÁIzAr MAHARAJMore »
 
69P~AARBwA anAE PAU®zAAWArsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
70anAUbAuItAnAAE aALAAEKZ~Ai SAA*IntAMAUInAMore »
 
71aRIVAnd IVACAARMAAlAAQKKUR nAARAYANA IVAsAnAJiMore »
 
72InAH#nAVAVAAdMAUInARAJ Z~Ai wAURnwARIVAJYA‹More »
 
73CAnd^KAntA BAXAiWAi FERAESAAH sAUMAnAMore »
 
74P~AERNAAnAA PAARsABAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
75SAARiRK MAiMAA*sAAdSArnAbA’ MAGAnALAALA KlAASA*KRMore »
 
76awYAAtMA-MAAGArdSArnA bAAGA 1sVAAMAi ICAdAnA*d sARsVAtAiMore »
 
77IdVAAsVAP~AIGAJUbAA[More »
 
78awYAAtMA-MAAGArdSArnA bAAGA 3sVAAMAi ICAdAnA*d sARsVAtAiMore »
 
79anAUbAuItAnAA* aJVAAlAA*aAtMAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
80awYAAtMA-MAAGArdSArnA bAAGA 4sVAAMAi ICAdAnA*d sARsVAtAiMore »
 
81IyAVAENAitAiWArdSArKMore »
 
82IyAVAENAitAiWArdSArKMore »
 
83PAGALAE PAGALAE PARMAEZVARKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
84stAAEyA sA*G~AHSAAsyAi IGAIRJASA*KRMore »
 
85YAAEGAMAAGAr: sA*tAAE anAE CAMAtKARAEaA*KIDYAAKR SAA*ItAbAA{More »
 
86BAALAVAtArnAnAi sAMAsYAAaAEVAewA sAUMAItABAHEnAMore »
 
87sVAwAMAr anAE KLPAnAAYAAEGAsAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
88{ZVAR aLLAA tAERE nAAMASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
89YAAEGAPAWAdVAE MAKRndMore »
 
90aMARVAELASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
91]PAAsAnAA MAAGAr IK*VAA aAtMAsAAXAAtKAR PAwwAItAMAHARAJ Z~Ai KMore »
 
92{ZVAR aLLAA tAERE nAAMASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
93sVAwAMAr anAE KLPAnAAYAAEGAsAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
94IHMAALAYAnAA IsA YAAEGAiKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
95tAKrSAAsyA PAIRCAYAPARikA {nd^VAdnAMore »
 
96ICAdAnA*dAdVAE MAKRndMore »
 
97sAnAAtAnA sAMAsYAAaAEsAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
98sVAAwYAAYAdEsAA{ HIRP~AsAAdMore »
 
99YAAEGAd^IzT sAMAUCCAYAZ~Ai dEVAIVAJYA‹More »
 
100bAARtAnAAE VAARsAAESAUKLA CA*d^SA*KR P~AANASA*KRMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »