Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAARtAiF tAtVAxAAnAnAi vPAREkAASAUKLA CA*d^SA*KR P~AANASA*KRMore »
 
2CA*PAU-sAULAUnAi JUGALABA*wAiMAHEtAA tAARKMore »
 
3KLKi aWAVAA sA*sKPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
4‹VAnA RHsYA]dANAi MANAiLAALA HAKEMACA*dMore »
 
5‹VAnASAAEwAnAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
6KLKi aWAVAA sA*sKPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
7CAAEKE anAE DsTRVAewA P~A.CAu.More »
 
8wAMAr anAE sAMAAJnAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
9awYAAtMA-MAAGArdSArnA bAAGA 1PAdRENA PAUInAtAMore »
 
10IJ*dGAiMAA* sAUkAPATELA PARAIJtAMore »
 
11xAAnA YAAEGA bAAGA 1PAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
12IJ*dGAi ‹VAVAA JEVAi cEPATELA PARAIJtAMore »
 
13awYAAtMA-MAAGArdSArnA bAAGA 3PAdRENA PAUInAtAMore »
 
14YAAEGAPAWAdVAE MAKRndMore »
 
15MAAnAVAinAA* MAnAPAdRENA PAUInAtAMore »
 
16awYAAtMA-tAtVA-sAUwAAIVAnAAEBAAMore »
 
17MAnAAEMA*WAnAbA’ GAAEIVA*dLAALA H.More »
 
18MAA BAAPA nAA P~AZnAAEGAiJAUbAA{More »
 
19MAEwAwAnAUzYABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
20tAMAAREYA HAEYA aEK sVAJnAdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
21sAPAnAA*nAA* sAAEdAGARPA*DYAA IVAQMore »
 
22sAAIHtYA deInAIndnAi bAAGA 1PA*DYAA IVAzNAUKUMAARMore »
 
23MAnAE sAA*bAREdEsAA{ dAELAtARAYA MAAERAR‹More »
 
24sAAEnAAKNAGAJJR P~AKASAMore »
 
25a*tARnAi aARtAiMAHEtAA P~AKASAMore »
 
26MAAtAMAHEtAA diPAKMore »
 
27aA tAD anAE aA FDsA*wAVAi nAGAinAdAsAMore »
 
28syAi IVAzAEBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
29aEKSAnA RiPLAE bAAGA 2MAHEtAA tAARKMore »
 
30aEKSAnA RiPLAE bAAGA 1MAHEtAA tAARKMore »
 
31nAARi ! tAU* nAARAYANAidEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
32MAnA H*sALAAnAE MAAEtAinAAE CAARAE-a*tAR }DE aAnA*d KUVAARAE!dEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
33YAAeVAnA-tAiWArSAAH RAEIHtAMore »
 
34sAAGAR aAQE PAHAERQKKR nATUbAA{More »
 
35P~AERNAAnAi PAGAWAAREbA’ KAIntAMore »
 
36bAARtA MAHAnABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
37ZAEzQ HAsYARCAnAAaObAT< IVAnAAEd sA*.More »
 
38BARKBAOLAA BAUwAALAALAdR‹ P~AIVANAMore »
 
39‹*dGAi JEVAi MAlAE tAEVAi ‹VAi LAObA’ KAIntAMore »
 
40ROJROJnAi IVACAARYAAyAAMAEgAANAi MAHEnd^ sA*.More »
 
41P~AERNAA anAE PAGAd*DiDO. PA*DYAA aARtAi-sA*PAAdKMore »
 
42P~AERNAA anAE PAGAd*DiDO. PA*DYAA aARtAi-sA*PAAdKMore »
 
43P~AERNAA anAE PAGAd*DiDO. PA*DYAA aARtAi-sA*PAAdKMore »
 
44aAtMA JYAAEtAMAHEtAA aMAMore »
 
45bAIKtA-YAAEGAMAHEtAA MAWAURAdAsA KAILAdAsAMore »
 
46aAtMAIsAI SAAsyAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
47PAAtA*JLA YAAEGAdSArnAMA#KINAYAA JEIKsAnAdAsA JE.More »
 
48sAUkAnAi SAAEwAGAAEGATE IVAnAAYAK sAdAISAVAMore »
 
49MAAnAVAinAA* MAnAGAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
50P~AbAUMAYA ‹VAnAdAESAi MAINALAALA nAWAUbAA{More »
 
51PLAéCAET IVAwAAKALAErKR ‹. aEsA.More »
 
52sAUkAMAYA ‹*dGAia*JARiaA RIVASA*KR GA.More »
 
53sAAIHtYA deInAIndnAi bAAGA 1PA*DYAA aARtAiMore »
 
54HU* PAAEtAESAAH MAINAbAA{More »
 
55DAYALAAEGAdLAALA sAURESAMore »
 
56PAAIRVAAIRK JiVAnA IVASAEnAi SAikASAMAAr ROIBAnAMore »
 
57VYAIKtA, IVACAAR anAE P~AERNAAPATELA IJtAEnd^More »
 
58aAHAR anAE PAOzANAnAA* MAulAtA—VAOMore »
 
59MAMAHEtAA InALAESAMore »
 
60JE MAlAi HlAVAi PAlAOMore »
 
61LAO KELARi VAAnAGAiQKKR sAAwAnAAMore »
 
62jLAK-awYAAYAdLAALA sAURESAMore »
 
63MAVAALAEsA FAwARMore »
 
64sA*VAEdnAAtALAATi cAYAAMore »
 
65bAARtAnAi PAR*PARAwAMArPAALAMore »
 
66bAARtAnAi aOlAkA wAMArPAALAnAi ¡IzTaE wAMArPAALAMore »
 
67bAARtAiYA ICA—A, MAAnAsA anAE KAlAwAMArPAALAMore »
 
68{SAAVAAsYAOPAInAzAdSAAH RAJEn˜More »
 
69sAVAARnAU* ICA*tAnADAè.nAAYAK JnAKMore »
 
70{ZVAR dSArnAYAAEGAEZVARMore »
 
71nAVAi aASAAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
72‹VAnAsAAEPAAnAnAiLAK*Q HEMA*tAKUMAAR GANAAbAA{More »
 
73IVAMALAA QKARnAi ‹VAnA-VAANAiPATELA BABAAbAA[More »
 
74tAUMA CA*dnA, HMA PAAnAiMAUInAZ~Ai VAAtsALYAdiPAMore »
 
75P~AbAUnAi kAAEJdEsAA{ SARtA sAi.More »
 
76aA*tAIRK P~AFULLAnAMAHEtAA VAsAUMAtAiMore »
 
77aA*tAIRK P~AFULLAnAJE. KMore »
 
78‹VAnA-MARNAnAAE MAMArPATELA BABAAbAA[More »
 
79‹VAnAsAAEPAAnAnAiLAK*Q HEMA*tAKUMAAR GANAAbAA{More »
 
80aH*bAAGAMAA*WAi MAUIKtAJE. KMore »
 
81JRAK HsAtAU* MAAE*PAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
82SYAAMAnAi MAAdVAE nATVARLAALAMore »
 
83nAVAA IVACAARAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
84‹VAnAdSArnAnAiLAK*Q HEMA*tAKUMAAR GANAAbAA{More »
 
85‹VAnAGA*GAAEyAiQKAR IVAMALAAMore »
 
86ISAXANA sA*VAAdJE. KMore »
 
87ISAXANA sA*VAAdMAAEdi ISAVALAALA a.More »
 
88VA*dnAAMAUInA Z~Ai CAnd^SAEkARIVAJYA‹More »
 
89IJ*dGAi ‹tAAEMAHEtAA MAAEHnALAALA aEsA.More »
 
90IJ*dGAi ‹tAAEaELAnA JEMsAMore »
 
91aVAwAAnAnAi JYAAEtAdVAE HzArdMore »
 
92aVAwAAnAnAi JYAAEtAJE. KMore »
 
93nAVAi dIzTsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
94nAVAi dIzTsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
95‹VAnAMAiMAA*sAAVYAAsA HRiSAMore »
 
96‹VAnAMAiMAA*sAAJE. KMore »
 
97CAMAtKARAE aAJE PANA BAnAE cEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
98CAMAtKARAE aAJE PANA BAnAE cERAYA IdLAiPAKUMAARMore »
 
99FuLAVAADidAsAAnAUdAsA-dYAAnA*d tAiWArMore »
 
100aIH*sAA (sAUkAi WAVAAnAAE RAJMAAGAr)SAAH IBAIPAnA JE.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »