Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aKBAR-IBARBALAnAA JOKsAPARikA IHREnAMore »
 
2SABAd KitArnAVYAAsA PARESAMore »
 
3aMAR BAAlAsAAIHtYA [sAPAnAiItA-2JOzAi YAOGAESAMore »
 
4BAnAAsAnAU* BAAlAsAAIHtYAMAoLAVAi RMAJAnA-sA*PAA.More »
 
5kAAtAAKiYA tAPAAsA MAAGArdISArKAVAADiaA LAVA‹bAA[ More »
 
6IVAVAEKAnA*d PAyAMAMArRB~AHMAbAT< P~AsAAd sA*.More »
 
7IVAVAEKAnA*d IVACAARVAebAVAB~AHMAbAT< P~AsAAd sA*.More »
 
8nAVAbAARtA sAUBAOwA BAAlAVAAtAAraORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
9VAAtAArnAO VARsAAdRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
10IHtAOPAdESAnAi KWAAaOPATNAi RAJnAMore »
 
11VAAtAArnAO VARsAAdRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
12101 VAARtAAaO nAAYAK HRiSAMore »
 
13LA*CABAOXASAAH nAREn˜KUMAAR KE.More »
 
14sAACAA GAURU VYAAsA GAitAA Di.More »
 
15CAMAtKAIRK VAi*TiROYA IdLAiPAMore »
 
16MAnAOMA*GALAMAHEtAA MAOHnALAALAMore »
 
17SAulAi ]PAR sAEJ IPAYAAnAiaOSAOMore »
 
18P~AERK BAAlAVAAtAAraO RAYACAURA SAeLAEzA KE.More »
 
19sAAtA sAHELA sAAtA sAPAATA nAAYAK HRiSAMore »
 
20>A*ItABAiJaOSAOMore »
 
21sAFlAtAA RAH BAtAAVAE RAMAAYANACAOLAERA YAOGAESA-sA*More »
 
22sAFlAtAA RAH BAtAAVAE RAMAAYANAMAORAIRBAAPAUMore »
 
23LAXYA IJndGAinUA*LAkAOITYAA sAUbAAzAMore »
 
24VAAŸ PAIRCAYAwAOlAIKYAA RAKESAMore »
 
25GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKDAè. SAELAtA bAARtAi-sA*PAA.More »
 
26GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKSAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KR-sA*PAA.More »
 
27GAUJRAtAnAA* ISAXANAtAiWArP~AA.DAè. VAcRAJAnAi bA˜AYAUMore »
 
28bAARtAiYA tAHEVAAROdVAE P~AItAbAA MA.More »
 
29MAORPAi*c VAAtAArraORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
30RUMAjUMARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
31MAOJMAJARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
32PA*kAiaOnAA dESAMAA*dEVAIlAYAA GAnAAbAA[More »
 
33sAACAO HKiMALAAD LAILAtAMore »
 
34MAOJMAJARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
35MAnAGAMAtAi VAAtAAraORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
36}DNA kATOLAOCAoHANA HRdEVAMore »
 
37[sAPALAAD LAILAtAMore »
 
38MAO‹LAi VAAtAAraORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
39IHtAOPAdESA-5JOzAi YAOGAESAMore »
 
40tAEnAALAiRAMA bAAGA-6JOzAi YAOGAESAMore »
 
41tAEnAALAiRAMA bAAGA-5JOzAi YAOGAESAMore »
 
42tAEnAALAiRAMA bAAGA-4JOzAi YAOGAESAMore »
 
43tAEnAALAiRAMA bAAGA-3JOzAi YAOGAESAMore »
 
44rRAMAAYANAnAA* aMAR PAAyAO-3JOzAi YAOGAESAMore »
 
45IsA*HAsAnABAyAisAi-5JOzAi YAOGAESAMore »
 
46IGAJUbAA[nAi BAAlAVAAtAAraO-10BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
47IVAxAAnAnAA* RMAKDA*-2sAAHEBA sAAKRCA*dMore »
 
48IVAxAAnAnAA* RMAKDA*-1sAAHEBA sAAKRCA*dMore »
 
49JAdU[ KACABAOLAAD LAILAtAMore »
 
50aKBAR BAiRBALALAAD LAILAtA sA*.More »
 
51MAULLAA nAsARUdinA-1JOzAi YAOGAESAMore »
 
52MAwAURi VAAtAAraORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
53CATPATi VAAtAAraORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
54VAAtAArRE VAAtAAr...RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
55RUMAjUMARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
56ZVAEtA ISAkARnAE ISAREDO.MAOdi nAVAinA KA.More »
 
57anA*tA PAWA YAAyAAnAO...KDIKYAA bAGAESA CA*.More »
 
5851 aLABAELAi BAAlAVAAtAAraOPATELA sAOMAAbAA[More »
 
59aJBA GAJBAPATELA sAOMAAbAA[More »
 
60aREIBAYAnA nAA[TÃsARAJnAMore »
 
61aREIBAYAnA nAA[TÃsAnAi VAAtAAraORAJnAMore »
 
62VAiR HnAUMAAnAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
63BAiRBALA KWAAMAAlAA-1 BAiRBALA BAOwAPAAQaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
64aA*BAE aAVYAO MHOR!sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
65tAOFAnAi IT*CAUDOPA*DYAA HzArdMore »
 
66BAHUR*GAi BAAlAVAAtAAraOPARikA aIVAnAASAMore »
 
67dA*tA KAqVAAWAi BAOkAA nA WAVAAYAPATELA aIZVAnAbAA{ More »
 
68bAARtAnAA wADVAeYAA DO.KESAVA BALAi HEDGAEVAARSAEQ wAARNAAMore »
 
69bAARtAnAA gADVAeYAA sVAAMAi IVAVAEKAnA*dSAEQ wAARNAAMore »
 
70K*CAnAnAGARiJOzAi ‹VARAMAMore »
 
71IVA>MA-VAEtAAlAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
72IyAPAUTinAO tARkAATaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
73a*wAKARnAO PAdArFASARAJPAutA aIbAIJtAMore »
 
74MAEgAANAi sAAIHtYAnAi bAuIMAKAMAHEtAA bARtAMore »
 
75¡IzTMA*GALAMAHEtAA MAOHnALAALA (sAOPAAnA)More »
 
76dIRYAAPAARnAi madÃbAUtA KWAAaOSAAH JYA*tA BAi.More »
 
77nAVAA B~AMHA*DnAi sAFREPARikA aIVAnAASAMore »
 
78FuLAGAULAABAi IKssAAGAOsVAAMAi IKRiTMore »
 
79RMYAKWAA G~A*WAMAAlAA-H*sA anAE H*sAAIGAJUbAA[More »
 
80MAHAnA MAIHLAAaO bAAGA-2MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
81RkADUMAA*WAi RAJAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
82KLPAnAA CAAVALAAGAJJR HsAMAUkAMore »
 
83aKBAR BAiRBALAnAi VAAtAAraOSAAH wARtAiMore »
 
84VA*SAIyAVAEdi P~AMAAEdMore »
 
85wARA GAUJrRiMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
86nAiLAKMALAnA*dA GAULASAnAMore »
 
87HeYAAnAi HU*FnA*dA GAULASAnAMore »
 
88aAnA*dMAQIyAVAEdi Z~AiKAntA, sA*XAEPAMore »
 
89sAAVAKi MAAIyAVAEdi Z~AiKAntA, sA*XAEPAMore »
 
90GAUJRAtAnAO nAAWAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
91VAEIVASAAlAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
92sAMARA*GANAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
93tAULAsAi‡YAARORNAELAAKR MAFtA-sA*PAA.More »
 
94tAULAsAi‡YAAROMAEwAANAi jVAERCA*d-LAE.More »
 
95stAOyAwAARADO.KAKIDYAA aEMA.PAi.More »
 
96MAnAE a*wAARA BAOLAAVAE MAnAE aJVAAlAA BAOLAAVAE(bAAGA-2)RAMAAVAtA ISAISARMore »
 
97MAnAE a*wAARA BAOLAAVAE MAnAE aJVAAlAA BAOLAAVAE(bAAGA-1)RAMAAVAtA ISAISARMore »
 
98VAwAU nAE VAwAU sAU*dRKAPADiYAA KUndInAKA-sA*PAA.More »
 
99JGAdiSACA*d^ BAOjGAJJR HsAMAUkAMore »
 
100IVA>MA sAARAbAA[GAJJR HsAMAUkAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »