Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IVAsMAYAnAi PAA*kAE VYAAsA RJnAiMore »
 
2RUsAi anAE PAUsAiVAi. sAUtAEYAEVAMore »
 
3PAuNArYAOGAnAA* PAyAO bAAGA-2CAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
4a*ItAMA sAtYA tARFnAO PAWAaOSAOMore »
 
5IVAzAAdYAOGA-sAA*kYAYAOGA-2aOSAOMore »
 
6BA*sAi aAJE PANA BAJE cEsAOnAi RMANALAALA-anAU.More »
 
7MAnA anAE ‹VAnAbAALAANAi RA‹VAMore »
 
8MAnA anAE ‹VAnADO. IJtAEnd^ aIqYAAMore »
 
9sAAMAAnYA xAAnASAAH sAAKEtA-sA*PAAdKMore »
 
10REtAiMAA* aXAROJADEJA MAnAAEHRIsA*H‹More »
 
11MAOInAr*GA DYAuPATELA RMAESAMore »
 
12RA.IVA.PAAQKnAA ¸AEzQ KAVYAObAGAtA InAR*JnA, sA*PAA.More »
 
13YAOGA-aIstAtVAnAi aAnA*dYAAyAASAMAAr aSAAEKMore »
 
14KAVYAsA*IVAtAÃaOjA RMAESAMore »
 
15P~AKiNArMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
16GAUJRAtAnAO sAMAÞœ VAAhMAYA VAARsAODO.RAJYAGAURU InAR*JnAMore »
 
17Ti*GAU-PAi*GAUnAi IVASAEzA IVAxAAnAKWAAaO nAAYAK HRiSAMore »
 
18DOKTRnAO a*JAMAVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
19RsAMAwAUR BAAlAVAAtAAraObAURAnAi sAtAiSAMore »
 
20sAPtAR*GAi KWAAMAAlAA-7¸AOF REkAAMore »
 
21sAPtAR*GAi KWAAMAAlAA-6 ¸AOF REkAAMore »
 
22sAPtAR*GAi KWAAMAAlAA aAKASAi SAERDi-1¸AOF REkAAMore »
 
23KUMAARKWAA bAAGA-2sAOnAi RMANALAALAMore »
 
24KsAU*BALA KWAAMAAlAA aEK cOKRi anAE FuLAPARiRNAELAAKR MAFtAMore »
 
25aVAKASAnAi YAAyAAIMAyA P~AEMAEnd^More »
 
26VAAMAnA PAHELAVAAnAVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
27PA*CAtA*yA KWAAMAAlAA sAoWAi sAARi †tAUPATNAi RAJnAMore »
 
28sAURESA JOzAinAU* sAAIHtYAIVAZVA P~AKirNA-2PA*CAALA ISARizAMore »
 
29sAURESA JOzAinAU* sAAIHtYAIVAZVA P~AKirNA-2JOzAi sAURESA H.More »
 
30sAURESA JOzAinAU* sAAIHtYAIVAZVA P~AKirNA-1PA*CAALA ISARizAMore »
 
31sAURESA JOzAinAU* sAAIHtYAIVAZVA P~AKirNA-1JOzAi sAURESA H.More »
 
32KLAAPAinAA sVAiDnABAAèGAirYA IVACAAROGAOHELA sAURIsA*H‹ tAktAIsA*H‹- `KLAAPAi`More »
 
33JYAntA PAAQKnAA* Z~AEzQ sAAènAETOdVAE dEVAEnd^More »
 
34YAAdnAO RAJYAAIbAzAEKVAAlAA sA*JUMore »
 
35KASMAiRnAO P~AVAAsA anAE sA*VAAdOGAOHELA sAURIsA*H‹ tAktAIsA*H‹- `KLAAPAi`More »
 
36PA*CAtA*yA-3RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
37PA*CAtA*yA-2RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
38HOYA nAA VYAIKtA nAE aEnAU* nAAMA BAOLAAYAA KRESAMAAr bAGAVAtAi KUMAAR-sA*PAA.More »
 
39JYAO* Ki tYAO* wAIR dinHi* CAdIRYAAaOSAOMore »
 
40]PAInAzAd-RHsYACAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
41LAOKGAUJrRi DO. JAnAi BAlAVA*tA-sA*PAA.More »
 
42[ndU GAOsVAAMAinAi KIVAtAAaO PAUVAAR [ndUMore »
 
43aAILAYAO-MAAILAYAORNAELAAKR MAFtAMore »
 
44PARGAJU VAAgAMAAMAARNAELAAKR MAFtAMore »
 
45aEKRARDO. aqiYAA JitAEnd^More »
 
46xAAnA GAMMAtARAMAAnAUJ VAi.More »
 
47xAAnA GAMMAtARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
48JANAVAA JEVAU*RAMAAnAUJ VAi.More »
 
49KWAAntAGArtAaASAR IBAIPAnAMore »
 
50]—AR bAARtA, dIXANA bAARtA anAE aMARnAAWA YAAyAAnAA* sA*sMARNAOPA*DYAA RIsAKLAALA Di.More »
 
51sA*gAzArMAA* GAUJRAtAMAOdi nAREn˜More »
 
52KWAK nADAè. RAQOD bAARtAiMore »
 
53a*tA : sFURNAAdUbAAzAi-anAU.More »
 
54SABdE BAA*wYAO sAuRJCAoHANA dLAPAtA - MAAnAAHr sA*PAA.More »
 
55SABdE BAA*wYAO sAuRJMAHEIRYAA CA*dU - MAAnAAHr sA*PAA.More »
 
56nADAè. RAQOD bAARtAiMore »
 
57I>KET IVAZVAKPA (1 WAi 8)bA’ bARtA nAA.More »
 
58sAtYAnAi SAOwA aOSAOMore »
 
59]MAASA*KR JOSAinAi IVACAARYAAyAAJOSAi sVAAItA-sA*PAA.More »
 
60a*ItAMA P~AYAANARA*dERi KAILAndi-anAU.More »
 
61a*ItAMA P~AYAANAKAWAMA aEMA. VAi.More »
 
62GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKSAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KR-sA*PAA.More »
 
63GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKSAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KR-sA*PAA.More »
 
64sAuRJdAdAnAi ICAyAVAAtAAraOVYAAsA RJnAiMore »
 
65sAVAOrtAMA CAtAURA[ KWAAaOPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
66PARMAH*sA YAOGAAnA*d‹nAA* VACAnAAMAÞtAYAOGAAnA*d PARMAH*sAMore »
 
67sAOnAERi MAORQKKR GAURUdtAMore »
 
68CAA*dAMAAMAAnAi ICAyAVAAtAAraoVYAAsA RJnAiMore »
 
69aLABAELAiRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
70PA*CAtA*yA-4RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
71PA*CAtA*yA-3RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
72PA*CAtA*yA-2RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
73PA*CAtA*yA-1RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
7466 aLAK MALAKnAi BAAlA VAAtAAraOPATELA sAOMAAbAA[More »
 
75MAOTA jADnAA* MAiQA* FlA-4MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
76MAOTA jADnAA* MAiQA* FlA-3MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
77MAOTA jADnAA* MAiQA* FlA-2MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
78GAAtAi G~A*WAMAAlAA-RMAtA JODKNAA*IGAJUbAA[More »
 
79VAetAALA PACAisAiDO.PAAREkA MAwAUsAudnAMore »
 
80PAAtAAlAnAi PAdMANAiIyAVAEdi ¸AiKA*ntAMore »
 
81BAOwAK nAiItAKWAAaOIVAŸALA*KAR CA*˜MAoILAMore »
 
82dIRYAA[ RstAE bAARtA...RAVALA KnAUbAA{More »
 
83tAMAE PANA BAnAi SAKO cO ‹InAasAMAJuMAdAR aPANAArMore »
 
84IKVAj TA[MA-4 (JnARLA nAOLAEJ)PATELA nAREnd^More »
 
85sAOnAAnAU* gARJOzAi ‹VARAMAMore »
 
86VAAtAAr]MA*GA-4MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
87VAAtAAr]MA*GA-3MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
88VAAtAAr]MA*GA-2MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
89VAAtAAr]MA*GA-1MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
90aLABAELAi PARiKWAAMAAlAA-BAILAdAnARAVALA KnAUbAA{More »
 
91JAdU[ a*GAuQiRAVALA KnAUbAA{More »
 
92 aEK H*sARAVALA KnAUbAA{More »
 
93a*DERi GA*DERi-3nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
94KLAAPAinAA sVAiDnABAAèGAirYA IVACAAROSAUKLA RMAESA MA. , sA*PAA.More »
 
95LAOKsAAIHtYA : wARtAinAU* wAAVANAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
96SABdnAU* sAAtA bAVAnAU* LAENAU* cEPAAREkA RIVAn˜-sA*PAAdKMore »
 
97sAOnAAnAi GAADi,vPAAnAA PAATAPAAREkA tAMore »
 
98kAOLA,sAkAiRi,BAARi kAOLAIyAVAEdi MAnAOHR -sA*PAA.More »
 
99KASMAiRnAO P~AVAAsA anAE sA*VAAdOSAUKLA RMAESA MA. , sA*PAA.More »
 
100aAnA*dnAA aA-LAOKMAA*sAOMAEZVAR RMANAiK-sA*PAAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »