Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1]MAASA*KRnAA Z~AEzQ KAVYAOPATELA bAOlAAbAA{-sA*PAAdKMore »
 
2]MAASA*KRnAA Z~AEzQ KAVYAOIyAVAEdi ICAMAnALAALA sA*PAAdnA.More »
 
3sAHJnAE IKnAAREMAA*DILAYAA wAunAiMore »
 
410 sAKsAEsA sAuyAOGAOIHLA IdLAiPA-anAU.More »
 
510 sAKsAEsA sAuyAOKMore »
 
6K#HAnAsAARAbAA[ MAMore »
 
7BAijnAEsA sAiLAEKSAnAaACAAYAr HEMARtnAsAuRi‹More »
 
8sMAPAAQK RAMAnAARAYANA-sA*XAEPAKARMore »
 
9KAYAdO anAE sAVArJInAK TÄsT (bAAGA-1)PA*DYAA PAi. PA*DYAAMore »
 
10JYA HO!VAsAAVADA JYAMore »
 
11IVAbAAJnAnAi KRUNAA*ItAKADO. VAE. SAEzAAId^More »
 
12GARUD‹nAA KAKAJYAIbAkkAUMore »
 
13BAKRiBAA[nAi JE!JYAIbAkkAUMore »
 
14MAA-KDAnAU* MA*IdRJYAIbAkkAUMore »
 
15FuLAPARi JYAIbAkkAUMore »
 
16ICA*tAA cODO sAUkAWAi ‹VAOVAAsAU aAIdtYA-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
17VA*SA VAARsA bAAGA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
18VA*SA VAARsA bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
19bAARtAMAAtAAnAi VAiRPAUyAiaOIVAŸALA*KAR CA*˜MAoILAMore »
 
20sA*VAEdnAAnAA ISALAALAEkADAè. MAHEtAA CA*˜KAntAMore »
 
21GAuJrRLAXMAiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
22MAEgAANAinAi Z~AEzQ VAAtAAraOMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
23PAAtAAlAVAnAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
24MAHAnA MAUsAAFRO-4MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
25sAi.VAi.RAMAnAGAJJR HsAMAUkAMore »
 
26HOMAi bAAbAAGAJJR HsAMAUkAMore »
 
27PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaO-4GAJJR HIzArdAMore »
 
28PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaO-5GAJJR HIzArdAMore »
 
29HKLABARi IFnAnAA PARA>MAOPATELA wAiRUBAHEnA anAU.More »
 
30aE*SAi IdVAsAMAA* PAVAnAr JULAEMore »
 
31MAHAYAOGAi aAnA*dgAnAdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
32BAAlAddOr anAE HOIMAYAOPAEWAiDAè. IVAQLAANAi BAi.aEMA.More »
 
33dESAdESAnAi CAAtAURKWAAaO (bAAGA-3)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
34dESAdESAnAi CAAtAURKWAAaO (bAAGA-2)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
35dESAdESAnAi CAAtAURKWAAaO (bAAGA-1)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
36GAUJRAtAnAA* kAELA-RtnAOIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
37aRdESAER GAOdREJP~AO.DAè. cyAARA MAHEn˜More »
 
38tAPAIsVAnAi (bAAGA: 1-2)MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
39ÀdYAROGAiaO MAATE 201 aAHAR TiPsAsAUWAAR IVAzNAUKUMAAR-anAU.More »
 
40ÀdYAROGAiaO MAATE 201 aAHAR TiPsADAè. cAJER IBAMALAMore »
 
41IMAYAA FUsAKiJOzAi JiVARAMAMore »
 
42aELKEIMAsTMAHEtAA sAUwAA anAU.More »
 
43aELKEIMAsTKOaELAO PAOLAOMore »
 
44SABdOnAA sAAIWAYAA HIRYAANAi ]VAir P~ABAOwAMore »
 
45SAERLAOK HOMsA: VAAGd—AA anAE BAi‹ VAAtAOsAOnAi RMANALAALA-anAU.More »
 
46SAERLAOK HOMsA: VAAGd—AA anAE BAi‹ VAAtAOsAR DAè[LA aAWArR KAènAnA - MAulA LAE.More »
 
47MAHARAxAi KUMAARdEVAiwAuMAKEtAUMore »
 
48IP~AYAdSAir sAM~AAT aSAOKwAuMAKEtAUMore »
 
49LAOKIP~AYA JAtAK KWAAaORAMAi GAOPAABAEnA anAU.More »
 
50[SAAVAAsYA ]PAInAzAdJOSAi ]MAASA*KRMore »
 
51IHTLARnAi aAtMAKWAAVAezNAVA JYAOItAKUMAAR anAU.More »
 
52MAGAJ nA GAUMAAVAO VAJnA GAUMAAVAOIdVAEKR JUtAAMore »
 
53sARKsA anAE BAiJA* BAAlAnAATKOPATELA nATVARMore »
 
54TinA IFTnAEsA GAA[DJenA nAIMAtAAMore »
 
55MAlAVAA JEVAA MAANAsARAJYAGAUv dVAE VA*IdtAAMore »
 
56FA{nD YAOR IFTnAEsADAè. MAHEtAA MAUKUnDMore »
 
57bAGAVAAnA ISAVAnAi KWAAjA.aO.PAiMore »
 
58RASAVAA sAuRJCAoHANA dLAPAtAMore »
 
59IVAZVAnAA [ItAHAsAnAU* xAAnA-IVAxAAnARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
60IVAZVAnAA [ItAHAsAnAU* xAAnA-IVAxAAnARAMAAnAUJ VAi.More »
 
61VAGADA] FuLAJOzAi IdnAKRMore »
 
62bAuIMAItA: sVAvPA anAE P~AKARVAewA DAr.aRUNAMore »
 
63MAHAnA CAANAKYAIMAZ~A aACAAYAr RAJEZVARMore »
 
64cyAPAItA ISAVAA‹SAUKLAA sA*GAitAA-GAU.anAU.More »
 
65cyAPAItA ISAVAA‹RANAA bAVAAnAIsA*H DAè.More »
 
66aMAARU* MAANAsAVYAAsA aInALAMore »
 
67sARKtAi PAlAOPARikA KU*JLA aRUNAbAA{ More »
 
68yANA IVARLA {sAA{ nAARiaOVAeŸ GAAGAirMore »
 
69VADMAAMAiBAAROT aMAMore »
 
70KVATAVAVAAlAA HRiSAMore »
 
71sA*GAMAtAiWAr sA*tAOVATAVAVAAlAA HRiSAMore »
 
72tYAAGAMAuItA sA*tAOVATAVAVAAlAA HRiSAMore »
 
73SAERLAOK HOMsA - cTKU* anAE BAi‹ VAAtAOsAOnAi RMANALAALA-anAU.More »
 
74SAERLAOK HOMsA - cTKU* anAE BAi‹ VAAtAOsAR DAè[LA aAWArR KAènAnA - MAulA LAE.More »
 
75SAERLAOK HOMsA-sAOnAERi CASMAA* anAE BAi‹ VAAtAOsAOnAi RMANALAALA-anAU.More »
 
76SAERLAOK HOMsA-sAOnAERi CASMAA* anAE BAi‹ VAAtAOsAR DAè[LA aAWArR KAènAnA - MAulA LAE.More »
 
77awYAAtMAMAAGArnAA YAAyAi Z~Ai bAANAdEVA‹IyAVAEdi ]zAABAHEnAMore »
 
78VA<*dAVAnA VAAT JAtAA*...KOQi P~AiItA-LAEIkAKAMore »
 
79sARKtAi PAlAOPARikA KU*JLA aRUNAbAA{ More »
 
80ICA*tAA cODO sAUkAWAi ‹VAOKAnAErGAi DELAMore »
 
81MAANAsAA[JOzAi ‹VARAMAMore »
 
82gARVAedU*IyAVAEdi VAewA JYASA*KR LAiLAAwARMore »
 
83wARtAi PARnAU* sVAGAr KeLAAsA-MAAnAsAROVARbAANAdEVAMore »
 
84sTiVA JOBsA MA*yAJE [LAiYATMore »
 
85wA BAAèsASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
86[nTRVYAu TEIKnAKsA anAE sARlA MAAGArdSArnAKOTK aAR.aEnA.More »
 
87akA*D jALAR VAAGAEdLAALA sAURESAMore »
 
88anAUsPA*dnAdVAE HRind^More »
 
89R*GAbAuIMA 2007bAAYAANAi ]tPALAMore »
 
90MAnAOIVAxAAnAnAi PAAR (bAAGA-1)VAkAAIRYAA aEnA.‹.-anAU.More »
 
91bAARtAiYA bAAzAA KHEVAtA sA*G~AHdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
92aMARK*TK anAE MAwYAP~AdESAnAO MAIHMAAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
93wAnAVAAnA tAO BAnAVAU*J JO{aEwAABAILAYAA IdPAKMore »
 
94wAnAVAAnA tAO BAnAVAU*J JO{aEDAè. aIqYAA IJtAEn˜More »
 
95sA*BA*wAOnAU* aAKASAVAiJlAiVAAlAA SARiFAMore »
 
96IHPPAOMA*JUnAAWA MAOnAAMore »
 
97VAnYA P~AANAiaORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
98R*GA R*GA ]kAANAA anAE JODKNAA*PATELA aE.JE.More »
 
99PAALAtAU P~AANAiaOVYAAsA RJnAiMore »
 
100PARiaOnAi VAAtAAraORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »