Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1DuBAKiaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
2HU* sVAsWA cU* HU* MAstA cU*aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
3aHAE aASCAYArMA#aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
4SAU* aA aMAdAVAAd cE. ?aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
5MAALAVAAnAi MAdArnAGAiaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
6aMAaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
7YAAd RHESAE {ndeARaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
8HU* J KEMA ?aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
9IVAsFAETaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
10sAMAAwAAnAnAA ISAkAREaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
11P~AAWArnAAaAEjA KAJLA VAewAMore »
 
12YAAEGA CAEtAnAAwAAElAKiYAA IdLAiPA YAAEGAACAAYArMore »
 
13MAEnAEJMAEnT: nAutAnA aIbAGAMAMAHEtAA wAVALAMore »
 
14VAAH ËJdGAi VAAHbAT< KAIntAMore »
 
15wAMAr: aAdSAr ‹VAnAnAAE aAwAARGAAEYAnKA sAtYAnAARAYANAMore »
 
16P~AVACAnA sAARA*SAGAAEYAnKA sAtYAnAARAYANAMore »
 
17sAPtAKMA#GAi*wAi JYA*tA ‹.More »
 
18GAUJRAtAi aAIdMAUd^NA P~AKASAnAnAi tAVAARikAbAAVAsAAR IKRiTMore »
 
19aHrnnAiItAnAU* GAUJRAtAi bAAzAA*tARZ~Ai HEMACA*d^ACAAYArIVARICAtAMore »
 
20drzTA*tAKWAAaAE (bAAGA 1-2)bAT< nAAnAAbAA{More »
 
21P~AxAAPAnAA sAuyA-2MA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA PAu.Z~Ai MAUKtAABAA{ MA.More »
 
22]—ARAwYAYAnA sAuyA-2DAè.sAAwVAi Z~Ai aARtAiBAA{ MA. tAWAA sAAwVAi Z~AiMore »
 
23]—ARAwYAYAnA sAuyA-2MA*GALAMAuItAr PAu.Z~Ai MAUKtAABAA{ MA.sA.-anAU.More »
 
24nAOkAi MAATinAA anAOkAA MAANAsAMAHEtAA KAEeISAKMore »
 
25sA*tA sAUVAAsAaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
26sAAWAr vIqP~AYAOGA anAe KHEVAtAKOSADO.bAAVAsAAR MAFtALAALA a*More »
 
27MAAnAVAi sAACAO MAAnAVA KYAARE BAnASAE?PATELA a*BAUbAA{ Di.-LAEkAKMore »
 
28CAu*TELAA SAER Z~AENAiPAALAnAPAURi SAunYAMore »
 
29sAAMAAnYA GAUJRAtAibA˜EsAIRYAA IdnAUMore »
 
30aEsA.aEMA.aEsA.VAiJlAiVAAlAA SARiFA-sA*PAA.More »
 
31aREIBAYAnA nAA[TsA-1sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
32CAtAUR BAiRBALA-4bA’ bAAsKRbAA[More »
 
33BAE aXAR ËJdGAinAAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
34kA*JnAdVAE dEVAEnd^More »
 
35a*dR-BAHAR aEKAKARIyAVAEdi LAILAtAMore »
 
36HeYAE VAAtA ËJdGAinAiVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
37tAAaAE jEnA KnFYAUISAYAsAPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
38aA*KDAnAi KRAMAtAMAHEtAA InALAEzA sA*.More »
 
39BAHUR*GAi BAAlAGAitAAEGAA*wAi JYA*tAMore »
 
40cAnAGAPAtAGAA*wAi JYA*tAMore »
 
41nAVAtAtVAnAAE sAU*dR BAAEwAZ~Ai JenA aAtMAAnA*d sAbAAMore »
 
42P~AxAAPAnAA sAuyA-2bAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
43]—ARAwYAYAnA sAuyA-2]tsAAHwARA BAA.B~A.PAu.]zAABAA{ MA.-PARA.P~AYAO.-aMore »
 
44]—ARAwYAYAnA sAuyA-2sAdAnA*di sAAwVAi Z~Ai sAUMAItABAA{ MA.sA.-anAU.More »
 
45]—ARAwYAYAnA sAuyA-2bAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
46dSAVAeKAILAK sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
47PAE[jMAEKR-5DqAINAYAA nAREnd^More »
 
48KALAAkYAAnAMAOdi ICAnAUMore »
 
49aACAMAnAidVAE MAKRndMore »
 
50sAUwAA RsAwAARARJnAiSA aAESAAEMore »
 
51Z~AVANAsA*PAdAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
52LAADKi nAU* MA*WAnAVAAgAELAA RiTABAEnA nAROtAMAbAA[More »
 
53JnAMA JnAMAnAi Ku*CAidVAE MAKRndMore »
 
54 Z~Ai aRIVA*d anAE PAsAtP~AEMAMore »
 
55VAECAtAi VAkAtAE RAkAO VAT,PANA sAIVApsA aAPAO FTAFTMAOdi sAOnALAMore »
 
56VAECAtAi VAkAtAE RAkAO VAT,PANA sAIVApsA aAPAO FTAFTJOzAi JGAdiSAMore »
 
57aAYAOJnA anAE IVAKAsAnAi P~AI>YAAbA’ MAwAUsAudnA P~AA.-sA*KLAnAMore »
 
58wAMAirnAE gARE wAAD. kAREkAR ?aACAAYAr RtnAsAU*dRsAuIR IVAJYA More »
 
59MAnAE BACAAVAi LAOaACAAYAr RtnAsAU*dRsAuIR IVAJYA More »
 
60JnAsA*PAKrnAU* JGAtAdLAALA YAAsAinAMore »
 
61wAiRUBAHEnA PATELAnAU* KWAAsAAIHtYADAè. JOSAi InAR*JnAA sAi.More »
 
62sAMAAJLAXAi MAnAAEIVAxAAnADAE. KAMAdAR nAAnAKbAA[ aECA.More »
 
63BAU*d J sAAGARMAANAEK GAitAAMore »
 
64KAMA }JArnAE sAMAJAEMAANAEK GAitAAMore »
 
65nHAnAALAALAnAA* 99 KAVYAOB~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
66JsT, aEK IMAInATa*wAAIRYAA RAJUMore »
 
67sAMAYA tAMAARi MAUQiMAA*DO.aGA^VAALA IVAJYAMore »
 
68GAUJRAtA anAE nAREn˜ MAOdiSAEQ P~AVAiNA nA.More »
 
69KnAU KAGADO dHi*WARU* LA[ GAYAOMAHEtAA tAARKMore »
 
70IGAJUbAA[nAi BAAlAVAAtAAraO-8BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
71IGAJUbAA[nAi BAAlAVAAtAAraO-6BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
72BAAlARAMAAYANA-2(bAAGA-5WAi8)P~AJAPAItA dEVAAbAA{More »
 
73ISAXAK aIbAYAOGYAtAA KsAOTi - TETbAd^EsAIRYAA IdnAUMore »
 
74BAKOR PATELA: TCAIKYAU*BAORisAAGAR RItALAALA-sA*PAA.More »
 
75BAKOR PATELA: TCAIKYAU*VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
76BAKOR PATELA: wAOlAKU* wAOlYAU*!BAORisAAGAR RItALAALA-sA*PAA.More »
 
77BAKOR PATELA: wAOlAKU* wAOlYAU*!VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
78BAKOR PATELA: JAGAJO RE!BAORisAAGAR RItALAALA-sA*PAA.More »
 
79BAKOR PATELA: JAGAJO RE!VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
80nAARi tAU* InARAlAidAESAi TinAAMore »
 
81GAA*wAVAr IDVAAEsArPA*DYAA ]zAAMore »
 
82LAiLAU* sAGAPANA LAAEHinAU*aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
83HU* nAE MAARi Z~AiMAtAisAA*GAANAi dAMAUMore »
 
84MAHAbAARtA KWAAMAAlAA MAHAP~AsWAAnAPATNAi RAJnAMore »
 
85MAHAbAARtA KWAAMAAlAA PAA*DVA-KeARVAAEnAU* BAAlAPANAPATNAi RAJnAMore »
 
86MAHAbAARtA KWAAMAAlAA dEVAV~AtA bAizMAPATNAi RAJnAMore »
 
87MAHAbAARtA KWAAMAAlAA PAA*DVAAEnAAE VAnAVAAsAPATNAi RAJnAMore »
 
88BAAlAKAE HsAE kAD kADIyAVAEdi SAA*ItALAALA ISAVASA*KRMore »
 
89CAtAURnAA CAAEtAREWAiIyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
90ISAYAAlAbAA[ tAAE ISAYAAIVAYAAIyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
91LAAEKRAMAAYANA (sAitAA) bAAGA-5bAT< nAAnAAbAA{More »
 
92LAAEKRAMAAYANA (RAVANA) bAAGA-4bAT< nAAnAAbAA{More »
 
93LAAEKRAMAAYANA (HnAUMAAnA-IVAbAizANA) bAAGA-3bAT< nAAnAAbAA{More »
 
94LAAEKRAMAAYANA (bARtA-LAXMANA) bAAGA-2bAT< nAAnAAbAA{More »
 
95VAAtAIDYAU* VAGAtAAIlAYAU* (LAAEKVAAtAAraAE)BAARAET bAUTA KAnA‹More »
 
96VAADPATELA KLPAESAMore »
 
97tAARA IVAnAAnAA* SAHERMAA*aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
98VAA[B~AnTMAAwAD RAgABA‹More »
 
99snAEHIP~AYAAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
100aMAEIRKAkA*DnAi LAAEKKWAAaAEsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »