Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAFlAtAAnAA* sAPAnAA* sAPAnAA*nAi sAFlAtAAa*wAAIRYAA RAJUMore »
 
2wAAElAAE wAAElAAE CAA*dILAYAAEPATELA tAWAAGAtAMore »
 
3MAHAMAAnAVA MAHAVAiRSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
4PA*CAMAdR‹ P~AIVANAMore »
 
5PAYAArVARNA awYAYAnAnA*dA ‹.KE. anAU.More »
 
6PAYAArVARNA awYAYAnAaERCA bAvCAAMore »
 
7HdYA- InAjrRNAJAESAiPAURA JYAsAUkALAALA PAURUzAAEtAMAMore »
 
8SARiRnAU* VAJnA KEMA wATADSAAE?VYAAsA VAewA VAJUbAA[More »
 
9RDAR nAJRDAbAi aA{. JE.More »
 
10PAdICAHnA (3)SAAH MAAeILAK sA*.More »
 
11aAPANAAE aMAuLYA G~A*WA VAARsAAEPAAREkA IKSAAERMore »
 
12GAUJRAtAi-IHndi IVAVAECAnAsAAIHtYAGAAEIHLA GA*bAiRIsA*HMore »
 
13kAA*bAiaE KRE JUHARGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
14IVAZ~VAP~AIsAwwA sAAIHtYAKARAEdVAE RAJEnd^More »
 
15sAARsVAtA-VA*dnAASAEQ CA*d^KAntAMore »
 
16‹VAtARJAEzAi YAAEGAESAMore »
 
17sAURA, sAURA, sAURAMAwAURAYAMore »
 
18IMAYAA* FUsAKi dDMASAAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
19IMAYAA* FUsAKi bA‹YAAnAAE bAAVAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
20IMAYAA* FUsAKi bAGAtAnAi bAVAA{JAEzAi ‹VARAMAMore »
 
21dESAdESAnAi CAAtAURi KWAAaAE (bAAGA :4)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
22{sMAA{LAiaAEnAAE Tu*K {ItAHAsAdFtARi FRHAdMore »
 
23Z~Ai GANAESASAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
24nAATYAPA*CAMAIyAVAEdi MAinAAXAi R*ItAdEVAMore »
 
25aAEIDsYAUsAnAU* HLAEsAU*YASACA*d^ IsAtAA*SAUMore »
 
26sAAeRAzT^nAU* LAAEK‹VAnA (bAAGA-1)DAE. P~AAE. JSAVA*tA VAi. ‹VARAJAnAiMore »
 
27kAlAkAlA VAHEtAi tARsAJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
28bAAGYA-sAeAbAAGYAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
29HiRAnAi kAANAIbAkkAU* JYAMore »
 
30a*tA-aAR*bA (bAAGA-2)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
31a*tA-aAR*bA (bAAGA-1)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
32JYAAEItAPAU*JMAAEdi nAREnd^More »
 
33Z~AwwAAWAi ISAkAR ‹tAnAARA*DAE.sAUInAtAAMore »
 
34P~AItAMAAaAEMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
35PALAKARAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
36dAdA‹nAi VAAtAAEMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
37KAEMAlA PA*CAMA J...dEsAA{ tAAIRNAiBAHEnAMore »
 
38KAEMAlA PA*CAMA J...More »
 
39aASAAnAA GAbArMAA* }cRtAA* aMAECAAeHANA LAILAtAMore »
 
40aAItArKAPATELA [Z~VARCA*d^More »
 
41BAE RAJKUMAARiDAE. aRUINAKA MAnAAEJ dvMore »
 
42P~ANAYAMAUGwAAPATELA [Z~VARCA*d^More »
 
43duRnAAE MAANAsA anAE BAi‹ VAAtAAraAERA*dEIRYAA ]MAA anAU.More »
 
44sA*tA Z~Ai MAEKRNAdAdAPATNAi RAJnAMore »
 
45IVALAAEPAnA anAE BAi‹ VAAtAAEMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
46108 ]PAInAzAd# (sAAwAnAA kA*D)SAMAAr MAAtAA bAGAVAtAi dEVAiMore »
 
47Z~AiGAAEKULAnAAWA‹nAA* VACAnAAMACAtAUVAErdi PA*.IBAHARiLAALAMore »
 
48BAAlAKAE MAATE IVAxAAnAKAEQARi YAAEGAESAMore »
 
49CAHERAMAwAURAYAMore »
 
50MAARAEYA aEK JMAAnAAE HtAAEKAEQARi IBAREnAMore »
 
51MAARAEYA aEK JMAAnAAE HtAAEPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
52nAARd MAHAPAURANAJAEzAi VAAsAUdEVA MAHASA*KR anAU.More »
 
53sAAERQi sA*‹VAK Z~Ai JGA‹VAnABAAPAUVAAERA MAinAlAMore »
 
54ËHMAtAE MAdArIbAkkAU* JYAMore »
 
55aEnAi sAUGA*wAnAAE dIRYAAEQAKR SARd DAè.More »
 
56IVASVAP~AIsAwwA LAAEKKWAAaAE (bAAGA-5)RAVAlA HsAMAUkAMore »
 
57IVAsVAP~AIsAwwA LAAEKKWAAaAE (bAAGA-4)RAVAlA HsAMAUkAMore »
 
58YAxA anAE {*wAnAIbAkkAU* JYAMore »
 
59P~AANAiP~AEMAnAi KWAAaAEIbAkkAU* JYAMore »
 
60bAVAAEbAVAnAi P~AitAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
61GAA*wAi YAUGAnAi aAKASAGA*GAAbA“ MAiRA*More »
 
62MAnAAEMAnAdVAE MAHESAMore »
 
63MAPATELA aASAU*More »
 
64MAMAANAEK GAitAAMore »
 
65RAJKUMAARi FULAVA*tAiZ~AEsA MAIRYAAMore »
 
66JE KAE[ P~AEMA a*SAPATELA IBAIPAnAMore »
 
67HUtAASANAi anAE BAi‹ VAAtAAEsAUndRMA#More »
 
68cyAPAItA ISAVAA‹JAnAi SAA*ItALAALAMore »
 
69a*tARnAAE ]JAsA (MAAEtAiCAARAE bAAGA-3)VAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
70KMArBA*wAnAdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
713 IMAsTEK aAEF MAAYA LAA{FbAGAtA CAEtAnAMore »
 
72IHndU MAAnYAtAAaAEnAAE wAAIMArK awAARDAE. Id^VAEdi bAAEJRAJMore »
 
73ËsAGAAPAUR, MALAEISAYAA, WAA{LAEnDnAAE P~AVAAsADAE.PATELA MAFtALAALAMore »
 
74BAAREMAAsAnAi PAIVAyA V~AtAKWAAaAEsAURAVAAlAA VAzAArMore »
 
75SAEIRsAADAE. dAESAi HsAMAUkAMore »
 
76aA*wAi SARdnAibAT vPAKMore »
 
77MAHAbAARtA CAIRyAIVAMASArwAAElAIKYAA dSArnAAMore »
 
78KAVYAIVASAEzA:RAVA‹ PATELAdLAALA sAURESA sA*.More »
 
79sAAsARA sAUkA VAAsARASAAH KIVAnA DAè.More »
 
80P~AEMAbAIKtA bAJnAAVAILAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
81PAIRVAtArnAnAE PA*WAEsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
82RMANA MAHIzArnAAE awYAAtMA-BAAEwAdEsAA[ tARLAAMore »
 
83PAiYAUzA PA*DYAA ``JYOItA`` nAA* KAVYAO: aEK abYAAsAbAAILAYAA BATUKbAA[ aAR.More »
 
84PAiYAUzA PA*DYAA ``JYAOItA`` nAA* KAAVYAO: aEK abYAAsAbAAILAYAA BATUKbAA[ aAR.More »
 
85PA^ItAbAA VAwAARVAAnAA IVAxAAnAsA*MAtA PA^YAOGAOaACAAYAr Z~AiRAMA SAMAArMore »
 
86IVAPAIttAaOWAi DRO nAIH sAAMAnAO KROaACAAYAr Z~AiRAMA SAMAArMore »
 
87sAFlAtAAnAi JnAnAi sA*KLPA SAIKtAaACAAYAr Z~AiRAMA SAMAArMore »
 
88IVAwAAWAir JiVAnAMAA* J PAOtAAnAU* LAXYA nAKKi KROaACAAYAr Z~AiRAMA SAMAArMore »
 
89VYAsAnAOnAA IPASAACAWAi BACAOaACAAYAr Z~AiRAMA SAMAArMore »
 
90IMARAtAE aHMAdi bAAGA-1IMAjAr MAUHMMAd HsAnAMore »
 
91nAJROnAJRJAEzAi IdnAKRMore »
 
92RAJsWAAnAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
93bAAVACAYAArIyAVAEdi ICAMAnALAALAMore »
 
94sAURtAAIyAVAEdi MAnAUbAA[ `sAROd`More »
 
95RMAtAA* RMAtAA*IyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
96ci*KAci*KIyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
97GAUnA GAUnA KRtAA MACcRbAA[More »
 
98GAUnA GAUnA KRtAA MACcRbAA[IyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
99LAAEKRAMAAYANA (RAMACA*d^) bAAGA-6bAT< nAAnAAbAA{More »
 
100LAAEKRAMAAYANA (KeKEYAi-MA*dAEdRi) bAAGA-1bAT< nAAnAAbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »