Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1VAAwA PAIRCAYAwAAElAIKYAA RAKESAMore »
 
2dUInAYAAnAi PAELAE PAARMAHEtAA dEVAESAMore »
 
3PAAIRJAtAnAU* MAAenAMAHEtAA PAuVAirMore »
 
4]d#GAiWAPA*DYAA KnAeYAALAALA aEMA.More »
 
5IJndGAinAi HA anAE nAA !PA*DYAA IVAzNAUMore »
 
6I>KETnAi aAEILAIMPAK IVAZ~VAKPA I>KETQAKR GAAetAMAMore »
 
7InABA*wALAAEKPAAQK RMANALAALAMore »
 
8DAYALAAEGAMAHEtAA JYAAMore »
 
9GAMAtAAnAAE GAULAALA (YAURAEPA P~AVAAsA)PATELA P~AVAiNA SASAiMore »
 
10VAAT (GAjLA sA*G~AH)PAAERBAndRi RHEMAAnAMore »
 
11CAMAnA FRi ]dAsA cEbAAEGAEsARA MAHESAMore »
 
12BAAEnAr TU IVAnAJAE*GAEnAVADr DAERAEWAMore »
 
13aJBA dUInAYAA aA*dAMAAnAnAiMAHEtAA HiREnAMore »
 
14a*tARnAA* aJVAAlAA*PAUInAtAPAdRENAU (sA*PAA.)More »
 
15MAnAAEVAexAAInAK MAAGArdSArnAPAUInAtAPAdRENAU (sA*PAA.)More »
 
16aXAYAPAAyAPAUInAtAPAdRENAU (sA*PAA.)More »
 
17]tsAAHnAAE FUVAARAEPAUInAtAPAdRENAU (sA*PAA.)More »
 
18‹VAnA - JAGAPAUInAtAPAdRENAU (sA*PAA.)More »
 
19GAULAABAnAAE GAJRAEPAUInAtAPAdRENAU (sA*PAA.)More »
 
20IVACAARAEnAAE VAebAVAPAUInAtAPAdRENAU (sA*PAA.)More »
 
21MAiRA*nAA* Z~AEzQ PAdJEsALAPAURA ISAVALALAALAMore »
 
22BAHEnAAEnAi BAiMAARi anAE aARAEGYAGAA*wAi Z~AœAMore »
 
23BAHEnAAEnAi BAiMAARi anAE aARAEGYAGAA*wAi aInAtAAMore »
 
24BAHEnAAEnAi BAiMAARi anAE aARAEGYAGAA*wAi HRIKSAnAMore »
 
25LAi*BAUMAARU bAAVAnAAMore »
 
26tAMAE anAE tAMAARAE aAHARPARikA nAiRJAMore »
 
27KERiMAARU bAAVAnAAMore »
 
28CAAMADinAA* ddAEr anAE CAAMADinAU* aARAEGYAGAA*wAi RAJSAEkARMore »
 
29CAAMADinAA* ddAEr anAE CAAMADinAU* aARAEGYAGAA*wAi HRIKSAnAMore »
 
30sAFlAtAAnAA Z~AiGANAESAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
31sAFlAtAAnAA* d^AREWAisAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
32aAwAUInAK BAALA nAAMAAVALAiQKKR JYAZ~AiMore »
 
33aAwAUInAK BAALA nAAMAAVALAisAEdANAi CAAvMore »
 
34tAMAARA G~AAHKAEnAE KEMA RijVASAAE ?KAEQARi MAwAUbAA{More »
 
35BAAlAKAEMAA* aAETijMA sVAvPA,InAdAnA anAE ]PACAARMAA*KD aLAKA aEMA.P~AA. DAèMore »
 
36BAAlAKAEMAA* aAETijMA : sVAvPA , InAdAnA anAE ]PACAARMAA*KD aLAKA aEMA.P~AA. DAèMore »
 
37MAAnAVAMAuyAPATELA RAVA‹bAA[ MAINALAALAMore »
 
38MAAnAVA MAuyAPATELA RAVA‹bAA[ MAINALAALAMore »
 
39‹VAnA sAAFLYA anAE P~AbAUP~AAIPtAnAA sACAAET MAAGArsVAAMAi ISAVAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
40` awYAAtMAxAAnA - P~AVAEISAKAMore »
 
41MAHAnA HdYAAEnAA sAAREGAMAPAwAInASAAH sA*‹VAMore »
 
42HVAELAinAi HKdARIyAVAEdi LAALASA*KRMore »
 
43R*GABAER*GAi KWAAaAERAYACAURA SAeLAEzA KE.More »
 
44HAElAAzTKdEsAA[ KESAUbAA[More »
 
45GAitAA anAE aA ËJdGAiKAEQARi HIRbAA[More »
 
46bAYAUr bAYAUr aIstAtVAKDIKYAA KMore »
 
47aAkAET (bAAGA-3)bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
48aAkAET (bAAGA-2)bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
49aAkAET (bAAGA-1)bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
50VAtAnAnAAE juRAPAAEPATELA RMANAbAA[More »
 
51HeYAE HeYAE HEtABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
52sAttAAVAnAWAi sAUbAAzAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
53sAMAJnAE IKnAAREbAT< MAiRAMore »
 
54MAARi HeYAAsAGADiPAETLAiKR {ZVARMore »
 
55tARsAi nAJRIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
56THUKAE jAKlAbAinAAEPATELA IVAnAAEdMore »
 
57‹VAnA sAAwAKnAi IVAMALAYAAyAAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
58IVAzA-aMADAE. PA*DYAA P~AdiPAMore »
 
59IVAzA-aMADAE. PA*DYAA P~AdiPAMore »
 
60aEKtAAnAi SAIKtAVYAAsA GAitAA Di.More »
 
61sAACAA GAURUVYAAsA GAitAA Di.More »
 
62aNAUWAi aNAUBAAE*BA sAUwAi : IVAnAASA anAE IVAKASAnAi tAVAARikAJAnAi YAAEGAEnd^More »
 
63VAEIVASAAlAIyAVAEdi ]PAEnd^ vPAA*.More »
 
64VARsAAEnAA* VARsA LAAGAEkA*DEIRYAA MAnAAEJMore »
 
65YAUGA P~AVAtArK PAyAKAR DAE.BAABAAsAAHEBA aA*BAEDKRPARMAAR PAi. aE.More »
 
66sAAIHBAE KMAALA GAURU GAAEËBAd ËsAgAdAELAtARAYAMore »
 
67MAHARANAi LAXMAiBAA[ aWAVAA kAALAsAAnAU* kAPPARId^VAEdi ,nAMArdASA*KR VALLAbA‹More »
 
68sAAwAAE sAHJ ‹VAnA bALAAEPATELA tAULAsAibAA[More »
 
69KWAAsAIRtsAAGAR (bAAGA 1 LAAE)SAAsyAi SAYAAMA‹ IVA. VAALA‹More »
 
70PARdU:kA bA*JnA VAetAALA(kA*D-1)wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
71YAUœSAMAAr GAAetAMAMore »
 
72KMALA sAMAAnA PAIVAyA ‹VAnAHsAiJA JGAdiSACA*d^More »
 
73IdVYA GAUNAAEnAAE GAULAdstAAEHsAiJA JGAdiSACA*d^More »
 
74MAAGAr CAi*wAtAA* MAAnAVAidEVAIlAYAA GAnAAbAA[More »
 
75KWAA KRJnAiVHAERA IHMAA*SAUMore »
 
76MAEgAANAinAi sAMAG~A nAVAILAKA bAAGA-2MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
77anAU-sA*GAVAiJlAiVAAlAA SARiFAMore »
 
78aE nAAGANAWAi tAAE duR J RHEJAEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
79BAiJU* KA*[ SAAEwA MAA !SAEQ SASAiKAntA aEMA.More »
 
80YAAyAA PAIRIwAWAi KEnd^ tARF...aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
81LAkAi RAkAAE, aARsAnAi tAKtAi PARaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
82aAEPARESAnAaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
83PAGAd*DiaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
84wARtAinAU* wAnAbAT# , dAELAtAMore »
 
85GAA*DAnAAE GAVAARAEJAESAi aAEILAYAAMore »
 
86MAnAAERWAGAAEsVAAMAi, MAAwAVAMore »
 
87MAA ,tAE MAA ( bAAGA PAHELAAE )SAYAdAMore »
 
88PA*CAtA*yA bAAGA-5JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
89[sAPAnAiItA bAAGA-5JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
90[sAPAnAiItA bAAGA-4JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
91[sAPAnAiItA bAAGA-3JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
92[sAPAnAiItA bAAGA-2JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
93PARiaAEnAi VAAtAAE bAAGA-4sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
94PARiaAEnAi VAAtAAE bAAGA-3sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
95PARiaAEnAi VAAtAAE bAAGA-2sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
96RsAP~Ad BAAEwAKWAAaAE bAAGA-2sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
97RsAP~Ad BAAEwAKWAAaAE bAAGA-1sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
98CATPATi VAAtAAraAE bAAGA-4PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
99CATPATi VAAtAAraAE bAAGA-3PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
100IsA*HAsAnABAyAisAi bAAGA-3JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »