Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1PAPA*DYAA KE.JE.More »
 
2Z~Ai.Z~Ai. GANAESAMAIHMAAdEVAi MAHAZVAEtAAMore »
 
3JMANAAE HAWA KAENAi sAUwAiMAAEdi nAGAinAMore »
 
4IVAxAAnAIVAZ~VAJGAtAAPA diPAKMore »
 
5aMAE BAwAA*SAAsyAi IVAJYAMore »
 
6BAKAER PATELA : WAAYA tAEVAA WA[aE !VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
7BAKAER PATELA : RNA MAEdAnAE !VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
8BAKAER PATELAnAi KWAAaAEVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
9BAKAER PATELA : aEA$nAU* CAAE$ !VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
10aAtMAiYAtAAaAESAAEMore »
 
11aAtAMA VAi*jE PAA*kAwAAElAIKYAA HRESA anAU.More »
 
12aAtAMA VAi*jE PAA*kAaE.PAi. Je. aBdULA KLAAMAMore »
 
13sAAtA sAMA*dR PAARMAHEtAA YASAVAntA sA*.More »
 
14JlAnAA* PAGAIWAYAA*dLAALA sAURESAMore »
 
15IVAzNAuPAURANAMore »
 
16bAAGAVAtA KWAAMore »
 
17RkADU TAElAinAiLA aE.aEsA.More »
 
18IP~AYAdSAirnAU* PA*CAtA*yAPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
19Z~Ai MAHAbAARtASAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
20Z~Ai MAHAbAARtASAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
21Z~Ai MAHAbAARtASAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
22Z~Ai MAHAbAARtASAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
23KWAAsAIRtsAAGARMore »
 
24wARtAinAAE wABAKARbAT< dAELAtAMore »
 
25IVAwAAsAAGARIVAZ~VASAA*ItA CAAHKMore »
 
26HBAsAiaAEnAAE PAnAAEtAAE PAUyA :JYAAEJr VAAEËSAGTnA KAVArRKLAAWAir MAUKULAbAA{ anAU.More »
 
27PAPPAA‹JAnAi BAlAVA*tA -sA*PAAdKMore »
 
28KWAAsAAGAR bAAGA-2sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
29sAAtA sAMA*dR sAR KYAArVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
30sAAtA sAMA*dR sAR KYAArsAEnA IMAIHRMore »
 
31‹VAnAMAA*WAi JDELAi VAAtAAEMAAstAR wAMAErnd^ MA. (MAwAURMA#)More »
 
32sAAEnAERi jULFAEnAi sAVAARSAMAAr GAAetAMAMore »
 
33Z~Ai GAURU‹ anAE Ik~AstAi IMASAnAP~AVAKATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
34sAMAnVAYAnAA sAUMAERU Z~Ai GAURU‹KATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
35IsA*HAsAnABAyAisAi bAAGA-2JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
36IsA*HAsAnABAyAisAi bAAGA-1JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
37MAULLAA nAsARUdinA bAAGA-5JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
38MAAciMAAR anAE JlAPARiBAEPsAi aEInJInAYARMore »
 
39aLAiBAABAA anAE CAALAisA CAAERJAEzAi bAAGArVAMore »
 
40VAlAGAADsAUWAAR BAABAUMore »
 
41PAWWAR WAR WAR w~AuJEGAJJR JYAMore »
 
42sAUkAnAU* asAUkAMAHEtAA CA*d^KAntA DAè.More »
 
43sAUkAnAU* asAUkAIBAMALA IMAyAMore »
 
44VAsAVAsAAEsAAELA*Ki IKSAAERIsA*HMore »
 
45RA GA*GAAJIlAYAAEMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
46SAABAASA!sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
47VAER IVAkAER (bAAGA-2)RAYAVADERA IKRNAMore »
 
48VAER IVAkAER (bAAGA-1)RAYAVADERA IKRNAMore »
 
49aAYAnAAMAA* KAENA cE... bAAGA-2PAAQK VAzAArMore »
 
50aAYAnAAMAA* KAENA cE... bAAGA-1PAAQK VAzAArMore »
 
51a...nAE sAPAnAU* FlAYAU*RAVALA IVAnAAYAKMore »
 
52IKDnAi- P~AtYAARAEPANA - sAAEnAERi sAPAnAAnAU* aAKASAaAYAr KMore »
 
53aEKInAzQ PAURUzAVHAERA IHMAA*SAUMore »
 
54anAULAAEMAMAEKVAAnA RMANAMore »
 
55P~AItAgAAEzAJAESAi I>znAAMore »
 
56wARtAiK*PAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
57aA>*dbAGAdEVA KnAUMore »
 
58IVAnAsA KAEMPYAUTR KEMPAsA-20More »
 
59IVA>MA RAJAnAi VAAtAAraAE bAAGA-3nAAYAK sAAGARMore »
 
60IVA>MA RAJAnAi VAAtAAraAE bAAGA-3nAAYAK ICA*tAnAMore »
 
61IVA>MA RAJAnAi VAAtAAraAE bAAGA-2nAAYAK sAAGARMore »
 
62IVA>MA RAJAnAi VAAtAAraAE bAAGA-2nAAYAK ICA*tAnAMore »
 
63IVA>MA RAJAnAi VAAtAAraAE bAAGA-1nAAYAK sAAGARMore »
 
64IVA>MA RAJAnAi VAAtAAraAE bAAGA-1nAAYAK ICA*tAnAMore »
 
65IsAwwAsAEnA IdVAAKRwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
66sAiDiKA*D anAE BAi‹ VAAstAVAKWAAaAEVAMAAr IVAbAAVARiMore »
 
67MAAEHnA PARMAARnAi P~AItAInAIwA VAAtAAraAESAMAAr RAwAESYAAMA sA*PAAdnAMore »
 
68P~AItAËBABASAMAAr GAAetAMAMore »
 
69IVAZ~VAdutASAMAAr GAAetAMAMore »
 
70tARDAYAELAA* P~AItAIBA*BASAMAAr GAAetAMAMore »
 
71bAuRi aA*kAAEnAU* IXAItAJSAMAAr GAAetAMAMore »
 
72dAEJkASAMAAr GAAetAMAMore »
 
73nATRAJ aACAAYAr MAEkALAiPAUyA (kA*D 2 JAE)wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
74Z~AiMAd# RAJCA*d^B~AÁCAARi‹ GAAEVAwArnAdAsA‹More »
 
75GAitAAMAPA*DYAA MAGAnALAALAMore »
 
76P~AEMACA*dKdAVALAPAURA BAABAUMore »
 
77XANAAwArnAU* MAHAbAARtAMAEKVAAnA YAAEsAEFMore »
 
78tAE IH nAAE IdVAsAA:...bAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
79tABAiBAi sAARVAARMAA* IJnAEITK aEInJInAYARi*GAMAHEtAA LAAEPAAMore »
 
80SAU* tAMAE JANAAE cAE ?IMAsyAi VAsA*tAMore »
 
81aMAEIRKA KEVAU* cEJAdVA RMAESAMore »
 
82YAAyAA , RNAWAi JlA tARFZ~AiMAd# IVAJYAdAnAsAuRi¹AR‹ MAHARAJMore »
 
83HU* MAJAMAA* cU*Z~AiMAd# IVAJYA RtnAsAU*dRsAuRi¹AR‹ MAHARAJMore »
 
84VAAMAnAMAA*WAi IVARAT WAYAELA RAzT^ KEnAE$AIyAVAEsAi , RAMAbAA[ (sA*PAA.)More »
 
85bAARtAnAA aWArtA*yAnAi vPAREkAAPATELA CAiMAnAbAA{More »
 
86VAAtAAraAEnAAE kAJAnAAE bAAGA-4MAULAGAA*VAKR aEsA.Di. DAè.More »
 
87VAAtAAraAEnAAE kAJAnAAE bAAGA-3MAULAGAA*VAKR aEsA.Di. DAè.More »
 
88VAAtAAraAEnAAE kAJAnAAE bAAGA-2MAULAGAA*VAKR aEsA.Di. DAè.More »
 
89FERAEMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
90FERAEnAAjRinA tAsALAiMAAMore »
 
91RAtAi RA*YANAnAi RtAASABAi.KESARISAVAMA#More »
 
92bAARtAnAA GAAeRVAG~A*WA- GAUJRAtAiMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
93vPAENAKA*QAnAA SAuRVAiRAERNAELAAKR MAFtAMore »
 
94Z~Ai GAURU‹nAA* sA*sMARNAAEKATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
95Z~Ai GAURU‹ anAE ËHdU ‹VAnAdSArnAKATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
96Z~Ai GAURU‹ anAE bAARtAiYA MAIsLAMAAEKATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
97Z~Ai GAURU‹ anAE MAAtAKATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
98]gAADi aA*kAnAU* sVAPnAJAnAi BAALAEndUSAEkARMore »
 
99a*GAdnAAE PAGAwAAElAIKYAA HRESAMore »
 
100YAUGAdEVAtAAnAE ‹VAnAsAMAPArNAKAEQARi JYA*tAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »