Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAAnAIsAK SAA*tAinAA sACAAET ]PAAYAAEanA*WAnAARAYANA, aEnAMore »
 
2sA*KLPAnAA sAWAVAARE sAFlAtAAnAE aAEVAAREMAADrnA aAEIRsAnA sVAETMore »
 
3aAPANAE BAAlAKAEnAE SAA MAATE bANAAVAiaE ciaE ?MAnAiaAR R[SAMore »
 
4KElAVANAinAA PAAYAAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
5sAFlAtAAnAi KEDiaEJAEzAi atAULA VAi.More »
 
6F*EGASAu[JYAAEItAzMAAtArD aACAAYAr PARASARMA#More »
 
7sAFlAtAAnAi KEDiaEJAEzAi atAULA VAi.More »
 
8YAAEGAMAA* sVAAsWYA anAE sAARVAARZ~Ai MAAtAA‹More »
 
9KAVYAIVASAEzA: KdLAALA sAURESA sA*.More »
 
10KAVYAIVASAEzA:HIRZ~CA*d^ bAT<dLAALA sAURESA sA*.More »
 
11MAnAE aEK nAAMA aAPAAEPATELA JYAVAdnAMore »
 
12aECA.aA[.VAi./aE[D#sA JANAKARi aE J sAACAAE BACAAVAKAMAdAR HzArd DAè.More »
 
13ISAXANA anAE ‹VAnARHsYAMAHEtAA CA*PAKLAALA LAALAbAA{ anAU.More »
 
14aATLAAE sA*dESAAE YAUVAAnAAEnAE KHEJAE...P~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
15dPArNA JuQ nAA BAAELAERAMAi KAIntAMore »
 
16]Rd^ARnAA* MAAEtAiCA*dARANAA RIsAKMore »
 
17PAtAitAPAAVAnAi sAIRtAAaAEPARMAAR JYAMALLA :sA*PAAdKMore »
 
18CAALAAE ‹VAnA BAdLAiaEdEsAA[ MAHAdEVA, sA*PAA.More »
 
19CAALAAE ‹VAnA BAdLAiaEPAIqYAAR HIRSA, sA*PAA.More »
 
20CAALAAE ‹VAnA BAdLAiaEPAURAEIHtA IVARLA, sA*PAA.More »
 
21ISAXANA : GAAeRVA anAE GAUNAVAtAAJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
22PARiXAA aEK ]tsAVADAE. PATELA JYAAEItAzAMore »
 
23sAFlAtAAnAi KEDiaEJAEzAi atAULA VAi.More »
 
24‹VAnAnAU* jVAERAtAMAHAsAtAi‹ Z~Ai H*sAABAA[More »
 
25CAetAnYAnAA ISAkARaAESAAEMore »
 
26sARlA aAHAR IVAHARtAlAAIVAYAA VAewA aSAAEKbAA[More »
 
27KFdAEzA IVAxAAnAtAlAAIVAYAA VAewA aSAAEKbAA[More »
 
28KDU* - KIRYAAtA*U -KR*JtAlAAIVAYAA VAewA aSAAEKbAA[More »
 
29xAAnA IJxAAsAAMAHEtAA RISMAnA#More »
 
30aAId KeLAAsAa*tAANAi aIkALAESAMore »
 
31VAisAMAi sAdinAi GAUJRAtAi KAVYAMAUd^AQAKR }IMArLAA sA*PAA.More »
 
32VAisAMAi sAdinAi GAUJRAtAi KAVYAMAUd^AB~AHMAbAT HzAr sA*PAA.More »
 
33VAisAMAi sAdinAi GAUJRAtAi KAVYAMAUd^ASAEQ CA*d^KAntA sA*PAA.More »
 
34PA*CAAYAtAi RAJMAEWYAU LAYAAEJrMore »
 
35VAeIdK sAAIHtYAnAAE [ItAHAsAdEsAA[ IJtAEnd^More »
 
36RAMAAYANAnAA* aMAR PAAyAAE bAAGA-3JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
37IHtAAEPAdESA bAAGA-3JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
38IHtAAEPAdESA bAAGA-2JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
39IHtAAEPAdESA bAAGA-1JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
40VAAtAAr LAAE,KAE[ VAAtAAr LAAE bAAGA-4PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
41gAR gARnAi GAAWAAaInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
42sAICAPATELA [Z~VARCA*d^More »
 
43gAR gARnAi KHANAiaInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
44LAiLAAE ]JAsAIyAVAEdi IdVYAESAMore »
 
45aLAKAJAnAi ICAnMAYAMore »
 
46aEK PAlAdVAE tARULAtAAMore »
 
47KAnAkAJuRAHAEPATELA kAAEDAbAA[More »
 
48kAJAnAAnAi SAAEwAMAA*KDiKR YASAVA*tAMore »
 
49aALAA wAAwALAnAU* jijAVAdRMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
50IXAItAJE aAEGAlAtAA PADcAYAASAAH RISMAMore »
 
51KEFiYAtA - 2PATELA MAUHMMAd YAUsAUF-aGAMAMore »
 
52bAeRVAËsAHSAMAAr GAAetAMAMore »
 
53RE$ KAPAEèTMore »
 
54RE$ KAPAEèTZ~AiMAAlAi IVAQMore »
 
55aREIBAYAnA nAA[T#sA bAAGA-4sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
56aREIBAYAnA nAA[T#sA bAAGA-3sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
57aREIBAYAnA nAA[T#sA bAAGA-2sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
58aREIBAYAnA nAA[T#sA bAAGA-1sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
59Z~Ai GAURU‹ : BAAEwAKWAAKATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
60LAAECAnA RUVAE LAAEHinAi wAARERNAELAAKR MAFtAMore »
 
61KYAu* tAERA RHEGAUjR YAAd aAYAA?aDALAJA VAzAArMore »
 
62JYA JYA Z~Ai GAAEKULAESAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
63KVAAènTMA IVAxAAnAnAA sAPtAIzArnAEnAE SAKU*tALAA anAU.More »
 
64nA IKnAARAE nA MAjwAARYAAEGAi dEVACA*dbAA[More »
 
65sAAeRAzT^nAi VAiRKWAAaAEaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
66ItAKDMAMAjLAuMAi RUsVAAMore »
 
67adbAUtA CAMAtKARVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
68sAUMAnA aJMAERi : VYAIKtAtVA anAE KSAMAAr GAAEVAwArnAMore »
 
69FA{VA PAAE[nT sAMAVAnAbAGAtA CAEtAnAMore »
 
70Z~Ai 108 anAE BAi‹ VAAtAAraAEPA*CAALA PAAEPATLAALAMore »
 
71sARJu KWAAMAAlAA HMAiRAE BALAAECA anAE PAAEMAELAAE PAARKIRYAAERNAELAAKR MAFtAMore »
 
72sARJuKWAAMAAlAA MAA*ji RBAARNA anAE vPAA* VAAdlARNAELAAKR MAFtAMore »
 
73sARJuKWAAMAAlAA BAAEgARA KuVAAnAi BAiBADiaAERNAELAAKR MAFtAMore »
 
74sVAAPArNASYAAMALAMore »
 
75nAAMA-bAIKtA : GAAEsVAAMAi tAULAsAidAsA]PAAwYAAYA PA*CAAnAnAMore »
 
76nAAMA-bAIKtA : GAAEsVAAMAi tAULAsAidAsA]PAAwYAAYA KASAinAAWAMore »
 
77sA*tA dIRYAA]PAAwYAAYA KASAinAAWAMore »
 
78BAi‹ }IMArLAAVAsAA JYA*tAMore »
 
79MA*IJLA HJU duR cEPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
80aASAKA MAA*DLAbAT< aIZ~VAnAiMore »
 
81wA sKAYA BLAuQAKR LAAbASA*KRMore »
 
82anA*tAnAi aARPAARnAAYAK HRiSAMore »
 
83anA*tAnAi aARPAARMAAEdi MAnAHRMore »
 
84PARA>MAAE PARESA nAAYAKnAA*PA*CAALA ISARizAMore »
 
85BAAlAKnAE VAHALAA* LAADKNAA* JAEDKNAA*sAAELA*Ki PAURUzAAEtAMAMore »
 
86PAUIzT KLARVA KWAAaAEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
87nAARi nAMANAU* FuLAsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
88bAitAR bAD bAD BAlAEYAAIxAK SAISAnA#More »
 
89aAkAET bAAGA-3bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
90MAUnASAinAAE VAebAVAMAHEtAA diPAK sA*PAAdKMore »
 
91sAAVAwAAnA ! aEKVAisAMAi sAdi aAVAi RHi cESAAH GAUNAVA*tAMore »
 
92tAMAE anAE tAMAARU* nAiRAEGAi BAAlAKMAnAiaAR R[SAMore »
 
93IVAnDAEjnAi sAVALAtAAEMAHEtAA FALGAUnAiMore »
 
94IVAnDAEj : PAA^R*IbAK PAIRCAYAMAHEtAA FALGAUnAiMore »
 
95nAVA-tAtVA-diIPAKASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
96P~AA. VACAnAMAHEtAA P~AANA‹VAnAMore »
 
97a*tARnAA aMAidVAE RAJULAMore »
 
98Tu*Ki VAAtAAr aEK dSArnAMAHEtAA JYA*tA a. DAE.More »
 
99Z~Ai MAd# RAJCA*d^ ‹VAnA anAE KVAnAjVAERi RAKESAbAA[More »
 
100IKDnAi PAWARi PAAE^sTETKNAsAAGARA PA^diPAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »