Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1HU* SARiR nAWAiVARiaAVAVAAlAA ISARizAMore »
 
2bAARtARtnAdVAE REkAA aEMA.More »
 
3SAISAKLAAbA’ MAUKU*dMore »
 
4BAdLAAtAA PAIRNAAMAO GAUJRAtA anAE nAREn˜ MAOdiSAEQ P~AIVANA nA.More »
 
5HiPA HiPA Hu...R...REbA’ LAtAAMore »
 
6aAPANAA sAonAA nAREn˜bAA[dEsAA[ IdnAESAMore »
 
7nAAnAAsAAHEBA PAEZVAAPA*CAALA sAMAiRMore »
 
8IMASAnA bAARtADO.PA*DYAA P~AdiPAMore »
 
9ajij T*KARVAinAi Z~AEzQ VAAtAAraOT*KARVAi ajijMore »
 
10HAWAibAA{nAi MAOJGAOsVAAMAi IKRiTMore »
 
11BAHU MAJA PADE!dVAE RXAABAHEnA DAr.More »
 
12a*wAKARnAO ]JAsA-HELAnA KELARKDIKYAA bAGAESA CA*.More »
 
13KEDi j*kAE CARNAPATELA nAYAnAAMore »
 
14]JANAiBALAVAANAi HU*dRAJMore »
 
15RAJEn˜ PATELAnAi PAA*CA VAAtAAraOnAAYAK DAr. [LAAMore »
 
16[n˜A nAuYAiannAPAuNAArMore »
 
17JunAi IFLMAOnAA GAAYAKOdVAE aSAAEKMore »
 
18InAK aOF TA[MAMAHEtAA KOMALAMore »
 
19GAA*gAinAO diKRO WAA MAAaACAAYAr KnAUMore »
 
20VAAYAUPAUyAOnAA SAPAWAVAAsAU aAIdtYA-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
21dO aA*kAE BAARA HAWAGAA*wAi bAuPAEn˜More »
 
22sA*VAEdnAAnAA sAuRdEsAA[ InAMArlAAMore »
 
23sAICAyA P~AVASAAH P~AItAtAi tAEJsA- anAU.More »
 
24sAICAyA P~AVASAAH P~AItAtAi tAEJsA- anAU.More »
 
25sAICAyA P~AVASAAH P~AItAtAi tAEJsA- anAU.More »
 
26TinsA TArK RiLAESAnASAiPAVAAsAU aAIdtYA-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
27TinsA TArK RiLAESAnASAiPAKEInFLD JEKMore »
 
28sAoRAzT^nAi RsAwAAR (bAAGA-3)RNAELAAKR MAFtA-sA*PAA.More »
 
29sAoRAzT^nAi RsAwAAR (bAAGA-3)MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
30sAoRAzT^nAi RsAwAAR (bAAGA-2)RNAELAAKR MAFtA-sA*PAA.More »
 
31sAoRAzT^nAi RsAwAAR (bAAGA-2)MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
32KMA [ji GAO [jiVAORA BAKULA anAU.More »
 
33KMA [ji GAO [jiCAE[j JEMsA HEDLAiMore »
 
34DU MAi a FEVAR D^OPA DEDVAORA BAKULA anAU.More »
 
35DU MAi a FEVAR D^OPA DEDCAE[j JEMsA HEDLAiMore »
 
36sAORQi BAHARVAITYAA bAAGA-1MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
37IsA*HPAURUzAQAKR SARd DAè.More »
 
38sAORQi BAHARVAITYAAMAEgAANAi JYA*tA sA*PAAdnAMore »
 
39sAORQi BAHARVAITYAAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
40YASA-GAAWAABALAVAANAi HU*dRAJMore »
 
41YASA-GAAWAAPARMAAR [ZVAR-sA*PAA.More »
 
42tAORNA-2JEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
43sA*tAOnAi sAUVAAsASAEQ RtAUbAA{More »
 
44MAHAbAARtA (G~A*WA-16)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
45MAHAbAARtA (G~A*WA-15)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
46MAHAbAARtA (G~A*WA-14)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
47tAARA TA*KE aJVAAlAU* MAHEtAA InAjrRiMore »
 
48RNAMAA* kAiLYAU* GAULAABA(bAAGA-6)QAKR SARd DAè.More »
 
49J*GALAMAA* MA*GALA anAE dAdA‹nAi VAAtAAraOMAHEtAA VAnALAtAAMore »
 
50sAAMAAnYA abYAAsA-PAEPAR-3PAOPAT JE.BAiMore »
 
51IH*dnAi sVAAtA*yYA CAlAVAlA anAE sVAAtA*yYAOtAR bAARtABAAROT DAr KE. sAiMore »
 
52PARG~AHnAO MAHEMAAnAPARikA aIVAnAASAMore »
 
53PAesAAdAR ]*dRGAA*wAi IVAnAAEdMore »
 
54ROMAAnsAQAKR SARd DAè.More »
 
55sACAO ISAXAKwAMArPAuJYA MAAERARiBAAPAUMore »
 
56ICA*tAnA ]nADKT KMore »
 
57VYAVAHAR BAdLAO ‹VAnA BAdLAOKOTK KEYAuRMore »
 
5828 TCAuKDiaOdVAE RXAABAHEnA DAr.More »
 
59MAARA* MAORIPACcCA*dARANAA HzArdMore »
 
60PA*IDtA sAssAARAMAnAA* PARA>MAO(bAAGA-4)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
61aIsMAtAAPAVArJOSAi IVAnAOdMore »
 
62aIsMAtAAPAVArJOSAi HIR¹~And^More »
 
63aIsMAtAAPAVArIyAVAEdi HzArdMore »
 
64HAsYAbARVYAAsA bAUPAEnd^ SAA*ItALAALAMore »
 
65sAA*bAlAO,SARiR SAU* KHE cE!PAET^OLAVAAlAA DAr.MAUKURMore »
 
66VAnA IMAInAT MAEnAEJRJOHÃnAsAnA sPAEnsARMore »
 
67MAnTO aMAARO dOstAdA*DiKR MAAEHnA anAU.More »
 
68nAVAbAARtA sA*XAEPAAXAR KOSA (a*G~AE‹-GAUJRAtAi)jVAERi JYAOtsAnAA sA*.More »
 
69VAinAi VAA*dRi anAE BAi‹ VAAtAAraOaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
70JAdUnAGARiaMAinA CA*d^KAntA-vPAA*.More »
 
71xAAnAsAIRtAA IKVAjGA*GAANAi PAUnAMAMore »
 
72JnMA ‹VAnA anAE MAutYAURANAA aECA. JE.More »
 
73PAd PAAMYAA InAVAArNAaOSAO CAEtAnAMore »
 
74VAACAK KYAA*YA nAWAi G~A*WAALAYAMAA*!a*wAAIRYAA IKSAAERMore »
 
75VAECAANA aEK KlAAIjGLAR IjGAMore »
 
76sAiMA-asAiMA KÞIzA JGAtA-aEK nAJRVYAAsA JYAnAARAYANAMore »
 
77IJ*dGAi Ij*dABAAddEsAA[ IdnAESAMore »
 
78IH*MAtAnAi JYAOtA QKKR aARtAiMore »
 
79HELAO GAUJRAtAaACAAYAr sARsVAtAiCA*˜More »
 
80HELAO GAUJRAtAaACAAYAr sARsVAtAiCA*˜More »
 
81ISASAU SAoYAr KWAAMAAlAA bAAGA-4bA’ dOLAtAMore »
 
82RAJA sAOLAOMAOnAnAO kAJAnAOsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
83bAuItAYAO PAHADsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
84GAUJRAtAnAA* dESAi RJVAADAaOnAA* IsAKKAaOPA*CAALA sAMAiRMore »
 
85aACAAYArnAi aIbALAAzAAJAnAi sAnAtAMore »
 
86JEntAi JOkAMAdVAE aSAAEKMore »
 
87sAFlAtAAnAO MA*yAMAKVAANAA IKSAAERMore »
 
88IH*MAtAnAi JYAOtAQKKR aARtAiMore »
 
89bAVAA[: aEK sA*SAOwAnAAtMAK awYAYAnAP~AA. DO. MAHEtAA HAIdrK More »
 
90aVAKASAnAi sAFREVAnAr JULAEMore »
 
91cOTA ]dEPAUR,LAUNAAVAADA,sAU*WA-RAMAPAUR RAJYAnAA* IsAKKAaO,sTEMPA anAE RAJKiYA [ItAHAsAPA*CAALA sAMAiRMore »
 
92aEKKAnAO GAULAAMAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
93sAAHIsAKOnAi sAÞIzTbA¡ MAulASA*KR MAO.-sA*IXA.More »
 
94sAAHIsAKOnAi sAÞIzTVAnAr JuLAEMore »
 
95IDTEIKTVA gAELAANAinAi RHsYAKWAAaOJOzAi ‹VARAMAMore »
 
96CAAtAURinAO bAEdJOzAi ‹VARAMAMore »
 
97PAAtAAlAP~AVAESAbA’ MAulASA*KR MAAE.-sA*IXAPtAMore »
 
98aKBAR IBARBALAnAi RMAu‹ VAAtAOnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
99ILABATirnAO PAEPAR sAETPATELA JGAdiSAMore »
 
100MAHAPAURUzAOnAA* BAOwAK ‹VAnA P~AsA*GAOCAowARi sAUREkAA aMAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »