<

વિવિધા

165 વાર્ષિક અહેવાલ

વર્ષ 2020-21

સર્વ સમાન્ય

4473

તત્વજ્ઞાન

4764

હિંદુ ધર્મ

3583

શિક્ષણ-રાજકરણ

3125

ભાસા વિજ્ઞાન

1438

શુદ્ધ તત્વજ્ઞાન

2431

ગાંધી સાહિત્ય

328

આયુર્વેદિક યંત્રવિજ્ઞાન

3389

કલા - સંગીત

583

જૈન ધર્મ

1001

કાવ્યા

3300

નાટક

1775

સાહિત્ય

3072

નવલકથા ટુંકી વાર્તા

33892

પ્રવાસ વર્ણન ઈતિહાસ

4481

જીવન ચારિત્ર્ય

5091

સંદર્ભ સાહિત્ય

5165

પારસી સાહિત્ય

210

Some Great Books by Lang libraryOwn Publications

View All