Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1ËsAwAi bAAzAA ILAPAi sAAIHtYAnAAE [ItAHAsARELAVAANAi JYA*tAMore »
 
2c BAALA nAATKAEMAeWAYAU a‹tA nAinAAnAMore »
 
3YASAsVAi VAexAAInAKAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
4MAHAYAAEGAi Z~AiaRËVAdWAAnAKi JYAAEItAMore »
 
5HiMAtAUzAARMAHEtAA RsAiKMore »
 
6BAA*SAi nAAMAnAi aEK cAEKRiRAYA MAwAUMore »
 
7aEK MAPA*DYAA DAè nAILAnAMore »
 
8VAMAHEtAA diPAK anAU.More »
 
9PALTAE anAE PAIRVAtArnAsA*wAVAi DAE.HRsAUkAbAA{More »
 
10KiIMAYAAGAARbAT aVAnAiSAMore »
 
11BAAnAi VAAtAU*VAiJlAiVAAlAA SARiFAMore »
 
12GAINAtA sAMA‹aEPAAQK nAREnd^dEVAMore »
 
13tVAMAIsA MAEQAKAER RVAind^More »
 
14sAAeRAzT^nAAE sAuYAAErdYAsAdAV~AtAi nARbAERAMA MAAwAVA‹More »
 
15Z~Ai P~AZ~AVYAAKRNA sAuyA (GAUJRAtAi anAUVAAd)sAdAnA*di JenAMAUInA cAETALAALA‹More »
 
16VAHENA HeYAAnAA*SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
17a*wAARA*nAE KHAE... ]CAAlAA bARESAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
18MAe* nAi*d ]$AnAE aAYAA Hu*SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
19MAe* nAi*d ]$AnAE aAYAA Hu*SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
20MAARi nAJRESAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
21aAPANAi bAAzAA CAEtAnAASAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
22BA*GAbAAzAA P~AVAESAdAsAGAUPtA , IVAwAUbAuzANAMore »
 
23sAAebAAGYA K*KNAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
24RAJBAALAATAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
25JVAAlAA anAE JYAAEtAPA*$YAA, CA*d^KAntA JE.More »
 
2680 IdVAsAMAA* PAVAnAr JULAEMore »
 
27VAiRA*GAnAA RANAi LAXMAiBAA[RAVAlA ,HsAMAUkAMore »
 
28>A*IntAMAAGArnAAE MAUsAAFR sAUkAdEVARAVAlA HsAMAUkAMore »
 
29IVAdESAYAAyAAnAA P~AERK P~AsA*GAAEsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
30sPA*dnAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
31IP~AYAdSAirnAi HAsYAKWAAaAEPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
32MAAEtAnAi sAU*VAAlAPASAMAAr GAAetAMAMore »
 
33aAnA*dMAQawVAYAUr ]VAAr anAU.More »
 
34aAGAntAUKPATELA wAivBAHEnAMore »
 
35sWAAPAtYA anAE SAAeYArnAi bAuIMA RAJsWAAnAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
36IXAItAJnAi PAELAE PAARJAnAi ICAnMAYAMore »
 
37aAPANAA sVAAtA*yYA-sA*G~AAMAnAi KWAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
38MAnA anAE PARB~AHMAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
39RAwAA, KU*tAi anAE d^AePAdiqERE aRUNAAMore »
 
40cAETi sAi MAULAAKAtAIVAbAAKR DAE.nAVAinAMore »
 
41¡IzTPAAtASAAH nAiLAAMore »
 
42FuLA VAiNA,sAkAEMAUInA Z~Ai VAAtsALYAdiPAMore »
 
43MAARAE dAEstA KAnTJAnAi ICAnMAYAMore »
 
44PAUvzAAWArnAi P~AItAbAAsA*wAVAi DAE.HRsAUkAbAA{More »
 
45RAJA-RAnAi Ki KHAnAiMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
46aAkAET bAAGA-2bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
47aAkAET bAAGA-1bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
48P~AEMA P~APA*CAYAAIxAK MAHESAMore »
 
49MAARi sA*gAzArKWAAKMALAEZ~VARMore »
 
50aA*kAnAE sAGAPANA aA*sAUnAA*dLAALA JYA*ItA aEMA.More »
 
51MAHARAJAJAnAi KMore »
 
52VAER ISAkAR bAAGA-2YAAIxAK MAHESAMore »
 
53VAER ISAkAR bAAGA-1YAAIxAK MAHESAMore »
 
54P~AEMA P~APA*CAYAAIxAK MAHESAMore »
 
55aARAEPAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
56sVAAMAi IVAVAEKAnA*dIyAVAEdi MAHEnd^ anAU.More »
 
57sVAAMAi IVAVAEKAnA*dSAAH HEMA*tAMore »
 
58sVAAMAi IVAVAEKAnA*dG~AAEVAR IVAIRndR sA*.More »
 
59aAEWAAR bAAGA-2bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
60aAEWAAR bAAGA-1bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
61nA*dnA BAALA-IKSAAER KWAAMAAlAA bAAGA-3PARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
62nA*dnA BAALA-IKSAAER KWAAMAAlAA bAAGA-2PARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
63nA*dnA BAALA-IKSAAER KWAAMAAlAA bAAGA-1PARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
64sA*sKAR BAALA-IKSAAER KWAAMAAlAAPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
65sA*sKAR BAALA-IKSAAER KWAAMAAlAAPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
66sA*sKAR BAALA-IKSAAER KWAAMAAlAAPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
67sA*sKAR BAALA-IKSAAER KWAAMAAlAAPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
68Z~AiRAMAKsVAAMAi sAARdAnA*d P~ANAitAMore »
 
69a*tARnAA jRNAA* bAAGA-4VAsAANAi VAtsALAMore »
 
70[ItAHAsAMAA* P~AVAAsAnA IVAInAYAAEGAdEsAA[ MAHEBAuBA, sA*PAA.More »
 
71RVAESAZ~AiMAAlAi wARMAAbAA[More »
 
72KU*bAiPARMAAR MAAEHnAMore »
 
73VAAsAnAAMAAEXAPAUJARA IdnAKRMore »
 
74[ItAHAsAMAA* P~AVAAsAnA IVAInAYAAEGAdEsAA[ MAHEBAuBAMore »
 
75[ItAHAsAMAA* P~AVAAsAnA IVAInAYAAEGAKAERAT PAi. ‹.More »
 
76bAiMARAVA RAMA‹ aA*BAEDKRSAAH HEMA*tAMore »
 
77bAiMARAVA RAMA‹ aA*BAEDKRG~AAEVAR IVAIRndR sA*.More »
 
78Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-7PATELA InAR*JnA anAU.More »
 
79Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-7KATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
80Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-6KATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
81Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-5KATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
82Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-5MAKVAANAA IKSAAER sA*.More »
 
83Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-4MAHEtAA KAeISAKMore »
 
84Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-4KATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
85GAUJRAtAi dILAtA sAAIHtYAKAR PAIRCAYA KAESAVANAKAR aAR.aECA.DAè.More »
 
86PA*IDtA JVAAHRLAALA nAEHRUSAAH HEMA*tAMore »
 
87PA*IDtA JVAAHRLAALA nAEHRUG~AAEVAR IVAIRndR sA*.More »
 
88KEDE KTARi, kAbAE qALAdEsAA[ KUMAARPAAlAMore »
 
89sA*tAMAtA PA^KASA : bAAGA-3PARMA sA*tA Z~Ai HJuR MAHARAJMore »
 
90sA*tAMAtA PA^KASA : bAAGA-4PARMA sA*tA Z~Ai HJuR MAHARAJMore »
 
91sA*tAMAtA PA^KASA : bAAGA-5PARMA sA*tA Z~Ai HJuR MAHARAJMore »
 
92sA*tAMAtA PA^KASA : bAAGA-6PARMA sA*tA Z~Ai HJuR MAHARAJMore »
 
93wAMAr - ‹VAnA ‹VAVAAnAi KlAAGAAEYAnKA sAtYAnAARAYANAMore »
 
94Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-12CAAETILAYAA MAHEnd^ sA*.More »
 
95Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-12VAEd nARESA sA*.More »
 
96Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-11CAAETILAYAA MAHEnd^ sA*.More »
 
97Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-10CAAETILAYAA MAHEnd^ sA*.More »
 
98Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-10VAEd nARESA sA*.More »
 
99Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-9QAKR BACAUbAA[,anAU.More »
 
100Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-9CAAETILAYAA MAHEnd^ sA*.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »