Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-9VAEd nARESA sA*.More »
 
2Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-8CAAETILAYAA MAHEnd^ sA*.More »
 
3Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-8VAEd nARESA sA*.More »
 
4Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-3aAEjA aARtAi anAU.More »
 
5Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-3CAAETILAYAA MAHEnd^ sA*.More »
 
6Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-3VAEd nARESA sA*.More »
 
7Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-2MAHEtAA dAELAtARAYAMore »
 
8Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-2CAAETILAYAA MAHEnd^ sA*.More »
 
9Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-2VAEd nARESA sA*.More »
 
10Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-1CAAETILAYAA MAHEnd^ sA*.More »
 
11Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-1VAEd nARESA sA*.More »
 
12JE KHAE tAE a*GAE#‹MAA* JdEsAA[ sAtAiSACA*d^More »
 
13VAici*nAA D*kAP~AJAPAItA sAURESAMore »
 
14sA*GAIdLAMAEKVAAnA RMANAMore »
 
15VAAH aMAEIRKAMAHEtAA [ndUBAEnAMore »
 
16tAEnAALAiRAMA bAAGA-5JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
17tAEnAALAiRAMA bAAGA-4JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
18tAEnAALAiRAMA bAAGA-3JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
19tAEnAALAiRAMA bAAGA-2JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
20IVA>MA VAEtAALA bAAGA-2JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
21IVA>MA VAEtAALA bAAGA-1JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
22LAAE,KHU* VAAtAAr bAAGA-4PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
23LAAE,KHU* VAAtAAr bAAGA-3PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
24P~AbAU P~AERNAAPATELA sAAEMAAbAA[ HiRAbAA[More »
 
25RsAP~Ad BAAEwAKWAAaAE bAAGA-5JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
26RsAP~Ad BAAEwAKWAAaAE bAAGA-4JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
27RsAP~Ad BAAEwAKWAAaAE bAAGA-3sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
28CATPATi VAAtAAraAE bAAGA-2PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
29CATPATi VAAtAAraAE bAAGA-1PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
30IsA*HAsAnA BAyAisAi bAAGA-5JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
31IsA*HAsAnABAyAisAi bAAGA-4JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
32MAULLAA nAsARUdinA bAAGA-4JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
33MAULLAA nAsARUdinA bAAGA-3JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
34MAULLAA nAsARUdinA bAAGA-2JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
35MAULLAA nAsARUdinA bAAGA-1JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
36aMAR dzTA*tAKWAAaAEPATNAi RAJnAMore »
 
37BAAEwAdAYAK dèzTA*tAKWAAaAEPATNAi RAJnAMore »
 
38BAE[MAAnAinAU* FlAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
39CAHERA MAHAERA*sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
40BA*wAPATELA IJtAEnd^More »
 
41SAAEwAPATELA RISMAnA#More »
 
42sPA*dnAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
43nAVALAIVAZ~VAVAiJlAiVAAlAA SARiFAMore »
 
44YAAEGA-IVAYAAEGA (bAAGA-3)aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
45YAAEGA-IVAYAAEGA (bAAGA-2)aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
46YAAEGA-IVAYAAEGA (bAAGA-1)aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
47jBAKtAA tAARLAAaAEZ~AiMAAlAi IVAQMore »
 
48IVAxAAnAnAi ad#bAUtA SAAEwAAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
49PAIRCAYAMore »
 
50IPAtAAnAA PAyAAE sAUPAUyAinAEB~AÁbA’ dEIVAP~AsAAd, anAU.More »
 
51IPAtAAnAA PAyAAE sAUPAUyAinAEnAEHv JVAAHRLAALAMore »
 
52aEK nAAnAKDi bAuLASAMAAr GAAetAMAMore »
 
53sVAAtA*yYAAEyAR GAUJRAtAi ‹VAnAKWAAPATELA P~AEMA‹ sA*.More »
 
54KAlAAE a*G~AEJMAAEdi ICAnAUMore »
 
55PAAELAAE PAAELAAE 50sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
56aAYAnAAMAA* KAENA cE... bAAGA-2PAAQK VAzAArMore »
 
57sVAGArnAi nAiCA MAnAUzYAPATELA bAAElAAbAA{ anAU.More »
 
58Z~Ai BAAlAAsAAHEBA dEVARsAHEBAAlAKR SARdMore »
 
59IMARAtAE IsAKndRiIsAK*dR [BnAE MAAEHMA*d ]Fr MAnjUMore »
 
60GAINAtA kAELAAgAR (K^iDA*GANA)PAA]*VAALAA dinASAAH sAAE.More »
 
61GAINAtA kAELAAgAR (K^iDA*GANA)PAAQK nAREnd^dEVAMore »
 
62sARsVAtAi CA*d^ (bAAGA-4)IyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
63sARsVAtAi CA*d^ (bAAGA-3)IyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
64sARsVAtAi CA*d^ (bAAGA-2)IyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
65sARsVAtAi CA*d^ (bAAGA-1)IyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
66aA KA*HE aGAnAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
67nAiLAKMALA BAAlAVAAtAArVAILA-5sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
68bAuCAR MAAERinAi LADA[kAACAR P~AA.P~AwAUMnA BAi.More »
 
69RtnAMAINARAVA bAiMARAVA JAETEB~AHMAbA’ sA*JYAMore »
 
70]SAnAsA#B~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
71IVAYAAEGAEMAHEtAA tARULAtAAMore »
 
72MAHAIbAInAz>MANAPARikA MAUKUndMore »
 
73IJB~AAnAnAU* ‹VAnA-dSArnAwAuMAKEtAUMore »
 
74DAè.HEDGAEVAARPAALAKR nAA.H.More »
 
75GAA*wAixAAnAKAEzAPATELA CA*dULAALA BAHECARLAALA sA*PAA.More »
 
76cAyAAEPAYAAEGAi bAGAVAdGAitAAaGA^VAALA sAtYAPA^KASAMore »
 
77ËsAwAUP~AVAAHRELAVAANAi JYA*tAMore »
 
78aRwAi sAdinAi VAACAnAYAAyAA bAAGA-4MAEgAANAi MAHEnd^ sA*.More »
 
79MAAtA<-P~AdIXANAAMAHEtAA IdPAK, sA*PAA.More »
 
80jEnA MAAGArsAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
81VA*dE HAsYAMA#JAEzAiPAURA P~AwAUMnAMore »
 
82LAPPAnA-cPPAnAdEsAA[ KLPAnAAMore »
 
83RsA VYA*JnAgAAEgAARi YAAsMAinAMore »
 
84JenA tAtVAdSArnA bAAGA-5More »
 
85KPAATiLA JYA*tA DAè.More »
 
86MAARi P~AAWArnAAnAAE sAuYArdLAALA sAURESAMore »
 
87JenA tAttVAdSArnA bAA.5More »
 
88IVASAEzA P~AAsA*IGAKAaAEKUMAARi SYAAMAMore »
 
89VAEdAntA-sAMAiXAAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
90bAAVAIBA*dUIyAVAEdi ICAMAnALAALAMore »
 
91IVACAARMA*WAnASAAH JYA*ItAbAA[ aE.More »
 
92IVACAARMA*WAnAQAKR aRËVAdbAA[ Ti.More »
 
93wARtAi wA^A*GAwA^AnAi, bARtAi bAAVAnAAnAi !dVAE JYAAnAnd LA.More »
 
94IP~AYAdSAirnAi InABA*IwAKAaAEPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
95JAMAinA MAUKtAJUQANAi IMAsA ]nnAItA aECA.More »
 
96JAMAinA MAUKtAJUQANAi aECA. JE.More »
 
97VAisAMAi sAdinAi GAUJRAtAi KAVYAMAUd^AJAEzAi YAAEGAESA sA*PAA.More »
 
98LADVAeYAA SAuRA JAGAJAERE!PA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
99MAAEHnA GAA*wAi MAHAKAVYAPATELA DAÂAbAA{ ``IdnAESA``More »
 
100RAzT^nAA sAlAGAtAA P~AZ~nAAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »