Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAANAsA MAnAE GAMAE cEdLAALA sAURESAMore »
 
2sAAIbAP~AAYAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
3MAAnAVA-sA*BA*wAAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
4sAdA HsAtAA RHiaEPATELA tAULAsAibAA[More »
 
5WAAVACCAAsAUtA IRIzA CAAEPAA{sA*. nAAHTA bAVARLAALAMore »
 
6WAAVACCAAsAUtA IRIzA CAAEPAA{sA*. nAAHTA aGARCA*dMore »
 
7MARNA PAci SAU* ?SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
8Z~Ai aMARnAAWA YAAyAA nAA sA*sMARNAAEIyAVAEdi HRiSAMore »
 
9MAARA* a*GA a*GA MALAKAYAA*SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
10HdYARAEGAnAi sAMAsYAA aEK nAVAi IdSAAKAPA$IYAA , RMAESA aA[.More »
 
11sAVAAsAAE VARsA ‹VAVAU* cE ?JAnAi , .nATVARLAALA ( anAU. )More »
 
12aAYAnAAMAA* KAENA cE... bAAGA-1PAAQK VAzAArMore »
 
13sAeLAABAbAGAdEVA KnAUMore »
 
14VAAtAAr LAAE,KAE[ VAAtAAr LAAE bAAGA-2PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
15VAAtAAr LAAE, KAE[ VAAtAAr LAAE bAAGA-1PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
16aHA, KETLAi sAU*dR!PA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
17Z~Ai HAsYAnAARAYANAnAi KWAAJAnAi IVAnAAEdMore »
 
18RMAuJMAAlAAPATELA nAAGARdAsA {. sA*.More »
 
19MAwYAËBAdUaAEjA KAJLA VAewAMore »
 
20QGAARA* IXAItAJAESAMAAr GAAetAMAMore »
 
21MA*GALA PAA*DEQAKR BACAUbAA[,anAU.More »
 
22MA*GALA PAA*DEGAAeD aInAtAAMore »
 
23RAMAP~AsAAd IBAIsMALARAVAlA HsAMAUkAMore »
 
24KVAAènTMA IVAxAAnAnAA sAPtAIzArMAH*tAi DAè.sAUBAAEwAMore »
 
25PAAIRJAtAnAA PAIRMALAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
26RAMAAYANAPATNAi RAJnAMore »
 
27PAAIRJAtAnAA* FuLADNAAK sAtAiSAMore »
 
28aGAnAFuLAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
29BAAPAAnAi PAi*PARduwAAtA IKRiTMore »
 
30VAexAAInAK aIBAGAMA aETLAE SAU* ?KARiaA aÎZVAnAMore »
 
31sAUMAnA aJMAERi : VYAIKtAtVA anAE KaJMAERi MAinAAMore »
 
32sAUMAnA aJMAERi : VYAIKtAtVA anAE KaJMAERi RAJ sA*.More »
 
33sAUMAnA aJMAERi : VYAIKtAtVA anAE KSAUKLA JGAdiSAMore »
 
34sAUMAnA aJMAERi : VYAIKtAtVA anAE KdVAE JGAdiSA sA*.More »
 
35VADVAAnALASAMAAr GAAetAMAMore »
 
36ReYAtAnAU* RAJSAMAAr GAAetAMAMore »
 
37atAPATELA dXAAMore »
 
38aREIBAYAnA nAA[T#sA bAAGA-8sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
39aREIBAYAnA nAA[T#sA bAAGA-7sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
40]nnAItAIVACAARJAESAiPAURA JYAsAUkALAALA PAURUzAAEtAMAMore »
 
41PAIRb~AMANAnAi sA*PAuNAr aAHUItAMAHEtAA P~AVAiNACA*d^More »
 
42K*[ J aSAKYA nAWAisAAdIRYAA wAivbAA[ aAR.More »
 
43HstAsA*IHtAAPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
44GAAE PAWAnAA YAAyAi sAAWAE GAAEIzQdVAE MAKRndMore »
 
45VAElAA VAElAAnAi VAAtAPATELA MAINALAALA H.More »
 
46LAkAi RAkAAE aARsAnAi tAKtAi PARZ~AiMAd# IVAJYA RtnAsAU*dRsAuRi¹AR‹ MAHARAJMore »
 
47IVAwAAbYAAsAPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
48KElAVANAi-KAeSALYAAEPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
49RijAE RE dIRYAAdEVAsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
50aAKASAnAi ]DSAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
51aAtMAAnAU* InAMAArNA - aEK aLAAeIKK P~AI>YAAdVAE bAALACA*d^More »
 
52sAMAEtAISAkAR VA*dU IJnA VAiSASAAH KIVAnA DAè.More »
 
53P~AEMAAnA*dnAi KAVYAKJEsALAPAURA ISAVALAALAMore »
 
54P~AEMAAnA*dnAi KAVYAKJEsALAPAURA ISAVALAALAMore »
 
55BAAlAsAAIHtYAnAAE nAVAAE YAUGA KYAARE?IyAVAEdi IKRNA sA*.More »
 
56BAAlAsAAIHtYAnAAE nAVAAE YAUGA KYAARE?LAAD LAILAtA sA*.More »
 
57BAAlAsAAIHtYAnAAE nAVAAE YAUGA KYAARE?JAESAi RJnAiKAntA sA*.More »
 
58BAAlAsAAIHtYAnAAE nAVAAE YAUGA KYAARE?MAHEtAA YASAVAntA sA*.More »
 
59BAinAsAA*P~AdAYAiKtAA,VAiVAEKBAUwwAiVAAd, MAAnAVAVAAd anAE VAexAAnAiKsAU*qiYAA GAiRiSA anAU.More »
 
60VAsAU*wARAnAi VAnAsPAItAaAE : 4SAEQ aSAAEK sA*PAAdKMore »
 
61VAsAU*wARAnAi VAnAsPAItAaAE : 3SAEQ aSAAEK sA*PAAdKMore »
 
62VAsAU*wARAnAi VAnAsPAItAaAE : 2SAEQ aSAAEK sA*PAAdKMore »
 
63GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA : 4QAKR wAiRUbAA[, sA*PAA.More »
 
64MAHAnAGARsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
65IBA*BA-P~AItAIBA*BAVYAAsA aIbAIJtAMore »
 
66VAEdA*tA IVACAARQKKR ,HiRAbAA[More »
 
67sA*MAAEHnAKAETECAA JMAnAAdAsAMore »
 
68nAXAyA P~AZ~nAKU*DlAinAA RHsYAAESAAH sAAEnALAMore »
 
69nAXAyA P~AZ~nAKU*DlAinAA RHsYAAEPAAEPAT KEtAnAMore »
 
70HAsYAMAMArRPATELA MAAEHnALAALAMore »
 
71sVAAntA: sAUkAAYABAXAi KnArLA sAi. sAi.More »
 
72aAtMA dSArnARtAnAwARA HRidAsA aECA.More »
 
73SARdinAA ]PAAYAAEaAEjA VAewA nAVAinAbAA{More »
 
74CAHERAaAEnAA VAnAMAA*dLAALA sAURESAMore »
 
75aA LAERkAi sAAWAE aAVYAU* KAE[nAU* GAitAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
76P~AZ~nAsA*IHtAASAUKLA BA*sAiwARMore »
 
77DisCAAJr fAEMA DisA aAEnADr CAEKsAJUQANAi IMAsA ]nnAItA aECA.More »
 
78DisCAAJr fAEMA DisA aAEnADr CAEKsAJUQANAi aECA. JE.More »
 
792002 RMAkAANAAEnAU* awAURU* sAtYAdYAAlA P~ASAA*tAMore »
 
80ISAXANA anAE ‹VAnARHsYABAXAi HiRALAALA, anAU.More »
 
81ISAXANA anAE ‹VAnARHsYAJE. KMore »
 
82P~AEMA-wAMArnAU* JAGARNAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
83PAuNArtAAnAU* aACcAdnAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
84WAAEDiK VAsA*tA, WAAEDA*K bAGAVAAnAnAA* aA*sAU (bAAGA 2)IyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
85KAGAlAnAE P~AWAMA ItALAKJAEzAi MAUKESAMore »
 
86akA*D jALAR VAAGAEdLAALA sAURESAMore »
 
87KEnsAR - MAARAE PARMA sAkAASAAH PA#xAAMore »
 
88CAALAAE ‹VAnA BAdLAiaEnAAYAK JYA*ItAbAA[, sA*PAA.More »
 
89CAALAAE ‹VAnA BAdLAiaEMAHEtAA JYAP~AKASA, sA*PAA.More »
 
90CAALAAE ‹VAnA BAdLAiaECA*PAAVAtA KLYAANAËsAH, sA*PAA.More »
 
91aPAEXAAbAT< P~AxAA KMALAMore »
 
92PARiXAA aEK ]tsAVAMore »
 
93IVAHRAE ! aAtMAPA*kAi GAGAnAEPAuJYA Z~Ai IGARiSACA*d^‹ MA. sAA.More »
 
94diVAE diVAE ]JAsAPAUnAAtAR MAHEnd^More »
 
95bAVAA{ anAE tAEnAU* LAAXAINAK aAHAYAr-nAEPAWYAIVAwAAnAPA*CAALA GAAEVAwArnAMore »
 
96P~AbAAsA anAE sAAEMAnAAWAdEsAA[ SA*bAUPA^sAAd HRPA^sAAdMore »
 
97GAitAA sAARBAAEwAA GAAEIVAnd Hu@dRAJMore »
 
98CAetAnYAnAA* ISAkARMAHEtAA P~AiItA aEnA. anAU.More »
 
99CAetAnYAnAA* ISAkARaAESAAEMore »
 
100MAUtAUnAA* sAPAnAA*BAALAsAUBAMANYAnA KAMAAXAiMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »