Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aEK HJAR VAzArnAA gADVAeYAA*aAECA*PAAnAERKR IMAËLAdMore »
 
2aEK HJAR VAzArnAA gADVAeYAA*aAEKULAKNAir sAUHAsAMore »
 
3B~AEMBALA BAUSAdEsAA[ DAè.P~AFULLAMore »
 
4sA*GAMABAiCAGAADitA MA*JULAAMore »
 
5IKSAAER sAAHsAKWAAMAHEtAA P~AEMAnAAWAMore »
 
6JkAMA PADE aE JANAE!PA*DYAA IVA”LAMore »
 
7JAKAE MAnA LAAGAAE]PAAwYAAYA sAUREnd^More »
 
8cAVANAiMAHEtAA wAiREnd^More »
 
9PAcEDi JEVADi sAAEDGA*wAA MAGAnALAALAMore »
 
10dEDKinAU* BACCAU* anAE IVAMAAnAa*tAANAi PAUzPAAMore »
 
11diPA sAE diPA JLAESAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
12JEKPAAETMAHEtAA sAUwAA anAU.More »
 
13JEKPAAETsVAvPA IVAKAsAMore »
 
14JiVAtARnAA* a*wAARA*-aJVAAlAA*bAARtAi ICAnnAPA KE.More »
 
15MAElAAEMAHEZ~VARi MAAVA‹More »
 
16RAEBAAET sAU*dRisAAELA*Ki CAtAURMore »
 
17ËJdGAi JUGAAR cE?CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
18jAKlAËBAdUbAT< MAiRAMore »
 
19MAFtAnAi KERiaAEdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
20VYAtAitAnAE VAAGAAElAU* cU*dVAE JYAAEItAnd^More »
 
21aMAE BAwAA*SAAsyAi IVAJYAMore »
 
22MAAEtAiCAARAEIVAJlAiVAAlAA DAè. aA[. KE.More »
 
23aGAnAjAlA aAtMAACAAeHANA RAMACA*d^More »
 
24RVAind^nAAWA QAKURSAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
25KIVA dLAPAtARAMAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
26MAHAKIVA KAILAdAsASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
27GAINAtA JANAAE anAE MAANAAEPARMAAR KMALAnAYAnAMore »
 
28dEVASA*KR MAHEtAAnAi Z~AEzQ nAVAILAKAaAEIyAVAEdi JGAdiSA sA*PAA.More »
 
29dEVASA*KR MAHEtAAnAi Z~AEzQ nAVAILAKAaAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
30nARIsA*H MAHEtAAPATNAi RAJnA -sA*PAAdKMore »
 
31dESA anAE dUInAYAAKDiKR YASAVA*tA sA*.More »
 
32sAAtA JnAMAnAA dRVAAJAPA*DYAA IVAQMore »
 
33aA*kA jRE tAAE sAAVAnAPA*DYAA IVAQMore »
 
34IBALAiPAyAnAU* CAAEWAU PAAnAaDALAJA VAzAArMore »
 
35a*tARnAA* jRNAA* bAAGA-2VAsAANAi VAtsALAMore »
 
36VA*dnAiYA HdYAsPASArSAAH RMANALAALA CAi.More »
 
37>A[MA aATAPAATAGAA*wAi KAKURAYAMore »
 
38HMASAKLAsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
39kAELAnAi SAvaAtACAAeHANA RAMACA*d^More »
 
40aEKDA VAGARnAA* MAiDA*JAEzAi IdnAKRMore »
 
41MAAEHMMAd MAA*KD VAAtAAraAE bAAGA-2MAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
42MAAEHMMAd MAA*KD VAAtAAraAE bAAGA-1MAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
43IVAZ~VAsAU*dRiMAHEtAA RIsAKMore »
 
44P~AANAP~AItAzQACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
45IVARLA IVAxAAnAMAnAizAiaAEdVAE P~AAE. PAuINArMAA, anAU.More »
 
46IVARLA IVAxAAnAMAnAizAiaAEWAAEMAsA dAnAA LAi.More »
 
47IVARLA IVAxAAnAMAnAizAiaAEWAAEMAsA HEn~AiMore »
 
48BARFMAA* JVAAlAAMAUkAidVAE MAHESAMore »
 
49Z~AiMAd# RAJCA*d^MAHEtAA JYAAMore »
 
50nAiLAKMALA BAAlAVAAtAArVAILA-4sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
51nAiLAKMALA BAAlAVAAtAArVAILA-3sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
52nAiLAKMALA BAAlAVAAtAArVAILA-2More »
 
53nAiLAKMALA BAAlAVAAtAArVAILA-2sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
54Z~AEzQ IVAdESAi BAALAVAAtAAraAEJAnAi ]zAABAHEnAMore »
 
55Z~AEzQ IVAdESAi BAALAVAAtAAraAEJAnAi GAULAABAbAA{More »
 
56P~AbAAsASAAsyAi HIRSA*KR P~AbAASA*KRMore »
 
57bAARtA PA^VAAsAdSArnAdAsA KIVAtAAMore »
 
58KEsARiYAAE JAnA LAAVYAAEVAed JYAAEItAMore »
 
59HU* tAU* anAE tAEVAed JYAAEItAMore »
 
60aXAtAaAEjA dUGAErSAMore »
 
61IKSAAER sAAHsAKWAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
62aASAAnAU* P~AbAAtAsA*gAVAi MAHEnd^ DAè.More »
 
63Hu*FPATELA JEQAbAA[More »
 
64dAdA‹ MAA*DAE VAAtAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
65PAAtAAlAnAGARiGANAAyAA IGARiSAMore »
 
66ItARADPA*DYAA YAAEGAESAMore »
 
67aAGAntAUKPATELA wAivBAHEnAMore »
 
68KARVAA*... KARVAA*...bAAITYAA sA*diPAMore »
 
69PAAtAAlA PAANAiMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
70[jRAYALAnAi P~AERK KWAAaAEIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
71aIGAYAARMAi IdSAAQAKAER VAeKU*QLAALA Z~AiPAtARAYAMore »
 
72aIGAYAARMAi IdSAAbAT< nAARUSA*KR MA.More »
 
73dIzTKAENALAkALAANAi P~AitAMAMore »
 
74aEK YAUGAnAAE a*tAMAHEtAA ËHMAtAbAA[More »
 
75aEK YAUGAnAAE a*tAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
76aJBA GAINAtA anAE GAJBA tARBAiKbAAMAAERE aEnA.PAi.More »
 
77sAAR*GAdEVAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
78JYAAEItAzA IVAxAAnAPA*DYAA DAè.Di.‹.More »
 
79LAAGANAinAAE dstAAVAEJPA*DYAA DAè P~AtAAPAMore »
 
80aAwAUInAK KIVAtAAnAAE CAHERAEKAEQARi MAwAUbAA{ anAU.More »
 
81BAQAKR bARtAKUMAARMore »
 
82RAETi-sAB‹ PA*JABAnAinAANAAVATi PAuVAirMore »
 
83KAERi nAdiPATELA aYAnAA, anAU.More »
 
84KAERi nAdiRtAnA BAi. aEsA.More »
 
85dRBAAR ``SAun¬``nAAEPAALAnAPAURi MAUsAAIFR, sA*PAA.More »
 
86wYAAnA tAEnAi PAwwAItAsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
87bAAzYAyAYAMA^More »
 
88MAnAnAU* sVAvPA anAE tAEnAE ‹tAVAAnAA ]PAAYAAEIVAZ~VASAA*ItA CAAHKMore »
 
89aA MAU*BA[ cE.aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
90LAGnAAEtsAVAMore »
 
91SAeSAVAnAA sA*sMARNAAEMore »
 
92nAVAi sAdinAA nAVAA IVACAARAESAAH aMAuLAMore »
 
93IPA^YA ËJdGAiSAAH sAAeRbAMore »
 
94GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA (kA*D 22)QAKR wAiRUbAA[More »
 
95sA*wYAARAGAPAAQK IP~AYAVAdnA nAAetAMARAYAMore »
 
96sAUMAnAnAA aWAANAA*GAJJR JYAAEItAKAMore »
 
97syAiaAE anAE aAwYAAItMAKtAA aEK sAMAAJSAAsyAiYA abYAAsACAAVADA GAitAAMore »
 
98aZ~AU aAjAdinAi aA*kAnAA*MAHEtAA CA*d^KAntA DAè.More »
 
99sT^ETEIJK MAEnAEJMAEnTMAHEtAA wAVALAMore »
 
100RJVAADi JMANAQKKR sAAwAnAAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »