Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAMAJNAnAA sAWAVAARE IVAVAEKnAi PAGAWAAREaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
2MAAnAVA ‹VAnA ]PAR G~AHAEnAi asARMAAEHnAMore »
 
3JYAAEItAzASAAsyAnAA tAARNAAEMAAEHnAMore »
 
4Z~Ai PARMAAtMAA P~AKASAMore »
 
5KIVAtAA KYAA*WAi aAVAE cE?PATELA PA*KJMore »
 
6HdYA MA*WAnAJPAi MAnAUMore »
 
7GAUJRAtAnAA JenAtAiWAAErwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
8P~AEMAAnA*dnAi KAVYAKSAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
9P~AEMAAnA*dnAi KAVYAKSAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
10aEKsP~AESAnsAdLAALA sAURESAMore »
 
11aAsAAEMAA* }gADtAAE azAAqdVAE YAxAESAMore »
 
12BAAlAsAAIHtYAnAAE nAVAAE YAUGA KYAARE?JAnAi MAnAizA sA*.More »
 
13HVAE tAAE Hd WAAYA cEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
14HU* sVAsWA cU* HU* MAstA cU*aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
15aREIBAYAnA nAA[T#sA bAAGA-6sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
16aREIBAYAnA nAA[T#sA bAAGA-5sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
17wAiRUbAA[ a*BAANAi MAARA ‹VAnAsAAWAiKAEIKLAABAEnA a*BAANAiMore »
 
18sA*tAMAtA PA^KASA : bAAGA-1PARMA sA*tA Z~Ai HJuR MAHARAJMore »
 
19sA*tAMAtA PA^KASA : bAAGA-2PARMA sA*tA Z~Ai HJuR MAHARAJMore »
 
20sA*tAMAtA PA^KASA : bAAGA-7PARMA sA*tA Z~Ai HJuR MAHARAJMore »
 
21sA*tA PALATusAEWAi RAJEnd^More »
 
22Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-7CAAETILAYAA MAHEnd^ sA*.More »
 
23Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-7VAEd nARESA sA*.More »
 
24Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-6KATdRE [ndUMAItA anAU.More »
 
25Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-6CAAETILAYAA MAHEnd^ sA*.More »
 
26Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-6VAEd nARESA sA*.More »
 
27Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-5CAAETILAYAA MAHEnd^ sA*.More »
 
28Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-5VAEd nARESA sA*.More »
 
29Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-4CAAETILAYAA MAHEnd^ sA*.More »
 
30Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-4VAEd nARESA sA*.More »
 
31PA*IDtA JVAAHRLAALA nAEHRUMAiR aE.DBALYAU anAU.More »
 
32BA*wA KMARAnAU* PAAREVAU*SAAH RISMAMore »
 
33aA*GAIlAYAAtAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
34tAAEFAnAnAAYAK nAAnAUbAA{More »
 
35IMAkAA[LA sT^GAAEVAVAnAr JULAEMore »
 
36]QAVAGAiRPAAREkA RVAind^ anAU.More »
 
37]QAVAGAiRGAAYAKVAAD LAXMANAMore »
 
38BAAlAPANA aAPANAA LAADiLAA IKKETRAEnAU*RANAA aECA. JE.More »
 
39PAlAnAA* PALAAkAA*IyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
40aGAD*BAGAD*KAEQARi IdnAESAMore »
 
41GAINAtA R*JnAakAANAi KLPAESAMore »
 
42wARtAi RE wANAENAisAUv Z~Ai P~AbAUdAsA‹More »
 
43snAEHRAGAPATELA [Z~VARCA*d^More »
 
44sAAtA sAMA*dR BAALAVAAtAArVAILA-5sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
45sAAtA sAMA*dR BAALAVAAtAArVAILA-4sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
46sAAtA sAMA*dR BAALAVAAtAArVAILA-3sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
47sAAtA sAMA*dR BAAlAVAAtAArVAILA-2sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
48sAAtA sAMA*dR BAALAVAAtAArVAILA-1sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
49nAiLAKMALA BAAlAVAAtAArVAILA-1sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
50antARALASAELAtA IHMAA*SAiMore »
 
51P~AitA PARA{SAAH PAIRMALAMore »
 
52aZ~AU bAinAA nAenAAMore »
 
53aVAKASAi ]PAHARRAJnA MAAEHnA sA*UdRMore »
 
54dEVAbAuIMAnAA dSArnAEaACAAYAr BACAUbAA[More »
 
55bAJVAiaE nAIH, RMAiaE nAATKQKKR CA*d^KAntAMore »
 
56sAACAVAAE JAE XANA tAAE MAElAVAAE MANAMANAdEsAA[ dAELAtAbAA[ BAlAVA*tARAYAMore »
 
57GAitAA PAIRCAYASAAH JGAdiSA PAu*JALAALAMore »
 
58tARsYAAE sA*GAMA bAAGA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
59tARsYAAE sA*GAMA bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
60RAVAi PAAR anAE anYA VAAtAAraAEKAEQi P~AiItAMore »
 
61RAVAi PAAR anAE anYA VAAtAAraAEGAULAjARMore »
 
62VAAtAArIVAnAAEd bAAGA-4MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
63VAAtAArIVAnAAEd bAAGA-3MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
64VAAtAArIVAnAAEd bAAGA-2MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
65VAAtAArIVAnAAEd bAAGA-1MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
66PAHADnAA* PAUzPAAEdEsAA[ RMANALAALA VA.More »
 
67bAARELAAE aIGnAdEsAA[ RMANALAALA VA.More »
 
68sAAeRAzT^nAi RsAwAAR bAAGA-5MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
69JYA sAAEMAnAAWAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
70IVAZ~VAZ~AEzQ VAAtAAraAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
71HA‹ MAHMMAddEsAA[ BAALAAbAA[ VAiRCA*dMore »
 
72GAAEVAwArnARAMA IyAPAAQidEsAA[ BAALAAbAA[ VAiRCA*dMore »
 
73SARdBAABAUdEsAA[ BAALAAbAA[ VAiRCA*dMore »
 
74RAJA RIVAVAMAArdEsAA[ BAALAAbAA[ VAiRCA*dMore »
 
75MAHAKIVA nAAnAALAALAJYAIbAkkAUMore »
 
76KIVA SAAMAlAbATsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
77dAdiMAA MAA*DAE VAAtAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
78nAAMMALAVARRAgAVAnA aE. Z~AiInAVAAsAMore »
 
79PAUzPAdAHPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
80VAnALAtAA MAHEtAAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEMAHEtAA VAnALAtAAMore »
 
81CA*BALAnAAE RAJAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
82Z~Ai nAVAKAR PARiVAARnAAE aAwAARaACAAYAr Z~Ai HEMAC[*d^sAAGARsAuIRMore »
 
83sAALA*BAnA wYAAnAnAA PA^YAAEGAAEsA*gAVAi BAABAUbAA[ IGARwARLAALA KDiVAAlAAMore »
 
84IdVYAtAAnAA PA*WAEaELAnA JEMsAMore »
 
85HAsYA dPArNAaAnA*dMore »
 
86PAAKaAYAr IJtAEnd^More »
 
87TGAR TGARdLAALA sAURESAMore »
 
88KAPAAILAKAP~AMAUkA dtAMore »
 
89aIbAnAEyAiBAABAA KdMAMore »
 
90J*GALAMAA* MA*GALAKLAAKr IFILAPAMore »
 
91PARAGAnAA DAèKTRMAAMAARAèYA IdLAiPAMore »
 
92qBAUBAHEnAnAAE aAEqNAAEPATELA sAA*KlACA*dMore »
 
93tAEnAALAiRAMA bAAGA-6JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
94tAEnAALAiRAMA bAAGA-1JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
95IVA>MA VAEtAALA bAAGA-5JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
96IVA>MA VAEtAALA bAAGA-4JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
97IVA>MA VAEtAALA bAAGA-3JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
98LAAE,KHU* VAAtAAr bAAGA-2PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
99LAAE,KHU* VAAtAAr bAAGA-1PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
100VAAsAVAdtAAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »