Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
2sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
3IT*GAATAElAidLAALA sAURESAMore »
 
4cAKMA cLLAAEdLAALA sAURESAMore »
 
5aA*tARSAyAUaAE sAAWAE IMAyAtAASAAH sAUHAIsAnAi P~A. anAU.More »
 
6aA*tARSAyAUaAE sAAWAE IMAyAtAAICA*tAAMAINA Z~AiRAMAMore »
 
7GAMMAtA GAULAALAIyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
8ËCAtAnAsAIRtAA 3-4GAAElAVALAKR MAA. sA.More »
 
9bAAGArVAMA*JRiJAESAi GAAEVAwArnAESA IVA.More »
 
10VAnAsVARJAnAi BAlAVA*tA -sA*PAAdKMore »
 
11sAU*dR IVACAARAE sAMAKAETECAA P~AItAbAAMore »
 
12P~AEMAnAA PARA>MAAEVAed JtAind^More »
 
13aAVAAE, sAUkAi WA{aEPATELA tAULAsAibAA[More »
 
14aAVAAE, sAUkAi WA{aEMore »
 
15MAAenAnAAE CAHERAEdLAALA sAURESAMore »
 
16dUInAYAAnAA ad#bAUtA dESAAESAEQ CA*Id^KAMore »
 
17KIVAtAA tARF...dLAALA sAURESAMore »
 
18aA GAGAnASAAH RAJEnd^More »
 
19aËHsAAnAU* dSArnAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
20WAAEDiK VAsA*tA, WAAEDA*K bAGAVAAnAnAA* aA*sAU (bAAGA 1)IyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
21PAUzPAAE anAE PAtA*IGAYAAMAASArLA RtAnA RUstAMA‹More »
 
22PAyAvPA Z~AiGAURU‹MAAEdi nAREnd^More »
 
23KAVYAsA*VAAddLAALA sAURESAMore »
 
24sMAVYAAsA CAEtAnAABAEnAMore »
 
25IVAZ~VAnAA aNA]KELA RHsYAAEIVAwAALA*KAR CA*d^MAAeILAMore »
 
26KHEVAtAnAU* KUlAP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
27bAMARAE VAAtA VAHE GAU*JnAMAA*dLAALA sAURESA sA*.More »
 
28nAARidUbAAzAi, anAU.More »
 
29nAARiaAESAAEMore »
 
30101 PAjLsA (SABd kAELA)KAPAIDYAA HIRVAdnA K.More »
 
31YAAEGA:abYAAsAaAESAAEMore »
 
32MAARU* IP~AYA PAUstAKdLAALA sAURESA sA*.More »
 
33tAAE KEDi BAnASAE RAJPAWAMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
34bAVARAEGAnAU* aAezAwAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
35TEILAG~AAMAMAHEtAA IdGAiSA sA*.More »
 
36TEILAG~AAMASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
37aAYAUVAErdnAA ]PACAARAEICAIKtsAKMore »
 
38sAMAtAAnAA* aMAicA*TNAAMAUInA PAiYAuzAbAd^IVAJYAMore »
 
39KElAVANAiZ~Ai MAAtAA‹More »
 
40GAMAtAA*nAAE KRiaE GAULAALA bAAGA-4PAAREkA BAlAVA*tA -sA*KLAnAMore »
 
41GAMAtAA*nAAE KRiaE GAULAALA bAAGA-1PAAREkA BAlAVA*tA -sA*KLAnAMore »
 
42GAMAtAA*nAAE KRiaE GAULAALA bAAGA-2PAAREkA BAlAVA*tA -sA*KLAnAMore »
 
43GAMAtAA*nAAE KRiaE GAULAALAPAAREkA BAlAVA*tA -sA*KLAnAMore »
 
44PAtA*JILAnAU* ËCAtAnA :YAAEGA anAE wYAAnAMAqiVAAlAA HsAMAUkAMore »
 
45Z~Ai aRËVAd anAE MAAtAA‹JAEzAi HRIsAwwA anAU.More »
 
46Z~Ai aRËVAd anAE MAAtAA‹JAEzAi IKRiTMore »
 
47kAUSAi nAAE kAJAnAAEMAstAFKiRMore »
 
48InABA*wA anAE InABA*wAnAdR‹ P~AIVANAMore »
 
49nAdiIVACcEdSAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
50KAEzAr aAEnA KAEMPYAUTR KnsAEPTKAEMPYAUTR VALDr, RisACAr DiPAATrMAEnTMore »
 
51JlA aE J aAezAwAtAlAAIVAYAA VAewA aSAAEKbAA[More »
 
52tALA-nAAGARVAELA-JEQiMAwAtAlAAIVAYAA VAewA aSAAEKbAA[More »
 
53VAD-PAiPAlAAE-B~AAHMAitAlAAIVAYAA VAewA aSAAEKbAA[More »
 
54tAJ-LAVAi*GA-aELACAitAlAAIVAYAA VAewA aSAAEKbAA[More »
 
55a*tARnAA aMAiMore »
 
56anA*tAnAi YAAyAAsVAAMAi JYAAEItAMArYAAnA*dMore »
 
57P~AitA IKYAE dU:kA HAEYAsVA. Z~Ai IPA^YAdSArnAMore »
 
58JenA tAtVAxAAnA : sARlA bAAzAAMAA*PA*. CAnd^SAEkARIVAJYA‹More »
 
59HstA YAAEGA MAUd^A IVAxAAnAsAAEnAi sAVAErSAKUMAARMore »
 
60aEK HAWAE CAPATidLAALA sAURESAMore »
 
61wAiRA sAAE GA*bAiRBAARAET sAAR*GAMore »
 
62VAAtAAèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè IVAnAAEd bAAGA-5MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
63sAAeRAzT^nAi RsAwAAR bAAGA-4MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
64sAAeRAzT^nAi RsAwAAR bAAGA-3MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
65sAAeRAzT^nAi RsAwAAR bAAGA-2MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
66sAAeRAzT^nAi RsAwAAR bAAGA-1MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
67aVAArCAinA aGAstYAbAT< bARtA nAA.More »
 
68{DRiYAAE GAqaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
69aJUrnAdEVAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
70bAinAAE PAALAVAaACAAYAr MAHEnd^More »
 
71FERBAPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
72nAA sAuR nAA sARGAMASAAH IVAbAutAMore »
 
73gARgARnAi RAMAAYANAPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
74tARsYAAE sA*GAMA bAAGA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
75tARsYAAE sA*GAMA bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
76gARWAi gARRANAPAURA IdLAiPAMore »
 
77I>KETJGAtAnAA RAJKUMAAR RNA‹bAT< bARtAMore »
 
78sAssAA‹ sATAIKYAA bAAGA-1PAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
79bAARELAAE aIGnAdEsAA[ RMANALAALA VA.More »
 
80aAtArnAAdsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
81P~AWAMA PAIRCAYAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
82VAJU KAETKKAETK MAAwAURiMore »
 
83snAEHsARAEVAR bAinAA* bAinAA*VAKiLAnAA bAAVAnAA HEMAntAKUMAARMore »
 
84HU* SAU* KRU*?LAAPAsAiVAALAA aRIVA*d DAè.More »
 
85YAAEMA IKPAuRMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
86a‰LAnAA* kAA* G~A*WAMAAlAASAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
87tAARAsAJAESAi PA*KJ SAA*.More »
 
88tAMAARA IVAnAAMAANAEK GAitAAMore »
 
89MAHABALAESAVARKAtARK SAAPAUR‹ BAEHERAMA‹More »
 
90MAuLYAAEnAAE MAAnAVAiJAnAi BAlAVA*tA (PAUnA sA*PAAdnA)More »
 
91VAiR JSARAJSAEQ GAULAABABAEnA aEnA.More »
 
92sAPtAËsAwAUnAE tAiREMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
93sAPtAIsA*wAU nAE tAiRE bAA.1MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
94sAd#AMA : aAR*bAWAi aAJbAT< MAulASA*KR P~AA.More »
 
95RAMAAYANA MAAnAVAtAAnAU* MAHAKAVYASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
96awAtAnA P~AHsAnA sA*CAYABAAERisAAGAR RItALAALA sA*.More »
 
97awAtAnA P~AHsAnA sA*CAYACAAewARi RgAUVAiR sA*.More »
 
98aAYAnAA MAHELA bAAGA-2MAHEtAA RIsAKMore »
 
99aAYAnAA MAHELA bAAGA-1MAHEtAA RIsAKMore »
 
1002004nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEMAHEtAA diPAK sA*PAAdKMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »