Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAiQA VAGARnAAE RAETLAAEB~AHMAbAT< bAGAiRWAMore »
 
2a‰LAnAA* kAA* G~A*WAMAAlAASAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
3a‰LAnAA* kAA* G~A*WAMAAlAASAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
4a‰LAnAA* kAA* G~A*WAMAAlAASAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
5SAAIPAtA HeYAA*MAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
6SAAIPAtA HeYAA*MAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
7BAUwwAMA# SARNAMA# GACcAIMAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
8LAtAA - aEK d*tAKWAAQAKR SARd anAU.More »
 
9LAtAA - aEK d*tAKWAAbAiMAANAi HRiSAMore »
 
10bAARtARtnA nAELAsAnA MA*DELAAJAESAi ]zAAMore »
 
11aMAE aJANYAA*a*tAANAi VAinAESAMore »
 
12Z~AEzQ ISAKAR KWAAaAE : 4GAUJrR wAiREnAMore »
 
13Z~AEzQ ISAKAR KWAAaAE : 3GAUJrR wAiREnAMore »
 
14JkAMA PADE aE JANAE!PA*DYAA IVAQMore »
 
15awYAAtMA aMAMAHAsAtAi‹ VAInAtAABAA[More »
 
16VAitARAGA VAebAVABARVAAIlAYAA GAUNAVA*tAMore »
 
17GAjLA sA*IHtAA (CAtASAUKLA RAJEnd^More »
 
18GAjLA sA*IHtAA (tASAUKLA RAJEnd^More »
 
19GAjLA sA*IHtAA (Id^tAiYA MA*DLA)SAUKLA RAJEnd^More »
 
20GAjLA sA*IHtAA (P~AWAMA MA*DLA)SAUKLA RAJEnd^More »
 
21KLAAPAiSAUKLA RMAESA MA.More »
 
22MAAwYAMA sAAXARtAABAARADi HsAMAUkAMore »
 
23sAAIHtYA anAE IsAnAEMAAVAsAAVADA JYAMore »
 
24MAAIHtAi anAE MAnAAER*JnAVAsAAVADA JYAMore »
 
25YAUVAA HVAAVAsAAVADA JYAMore »
 
26aAEH,IHndUstAAnA... aAH,IHndUstAAnA!VAsAAVADA JYAMore »
 
27KEIFYAtA-2PATELA MAUHMMAd YAUsAUF-aGAMAMore »
 
28KEIFYAtA-1PATELA MAUHMMAd YAUsAUF-aGAMAMore »
 
29108 GAjLAAET*KARVAi ajijMore »
 
30JnAsA*PAKrbA’i RMANAiKMore »
 
31IVARATPAVArnAA KIVAaAEbAT< ]zAA a.More »
 
32sAAIVAyAiVYAAsA JGAdiSAMore »
 
33syAibAPATELA IVAnAUbAA{More »
 
34VAiJlAinAE CAMAKAREJAESAi IVAnAAEdMore »
 
35SARiR sA*tAULAnA ICAIKtsAAnAGAsAErKR sAURESA DAE.More »
 
36JUnAi GAUJRAtAinAA sAAIHtYAsVAAMAiaAESAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
37sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
38sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
39sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
40sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
41PAHELAU* PAGAIWAYAU*aEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
42GAjLA sA*IHtAA (PA*CAMA MA*DLA)SAUKLA RAJEnd^More »
 
43sA*wAiKAlAaACAAYAr IVAJYAnAiItAsAuRiZ~VAR‹More »
 
44Z~Ai PAAZ~VAr PAšAVAtAiwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
45IdKRinAE VAlAAVAtAA*...tAnnAA SAAEbAnAA sA*.More »
 
46sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-4IyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
47sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-4MAAEdi MAnAHR, sA*PAA.More »
 
48sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-4sAUndRMA# sAUwAA, PARAMASArKMore »
 
49MAEnA aAR FAEMA MAAsAr IVAMAnA aAR FAEMA IVAnAsAMAHEtAA sAUwAA anAU.More »
 
50MAEnA aAR FAEMA MAAsAr IVAMAnA aAR FAEMA IVAnAsAG~AE JHAEnAMore »
 
51[GAAEVAewA sA*JYA - sA*PAAdnAMore »
 
52[GAAEBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
53GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA : kA*D 20QAKR wAiRUbAA[, sA*PAA.More »
 
54GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA : 6QAKR wAiRUbAA[, sA*PAA.More »
 
55TEILAsKAEPAVAewA sA*JYA - sA*PAAdnAMore »
 
56aAPANAnAE KAENA JAE{aE ? MAèKAELAEPAUyA KE MAHIzArPAUyA ?SAAH HzArd P~A. , sA*PAA.More »
 
57JYAAEItAzA PAIRCAYAPA*DYAA DAè.Di.‹.More »
 
58sAVArtAAEbAd^CA>PA*DYAA DAè.Di.‹.More »
 
59sAFRVYAAsA RJnAiMore »
 
60RsAR*JnAVAiRANAi PARinAMore »
 
61dAEq DAYAA tAARK MAHEtAAnAi DAYARiMAHEtAA tAARKMore »
 
62K*KU kAYAUrnAE sAuRJ }GYAAEVYAAsA aIVAnAASAMore »
 
63LAGnAsAAeRbAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
64nAXAyA FlAdiIPAKAPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
65diKRi aETLAE diKRiPATELA KAIntA, sA*PAA.More »
 
66PA*CAAMAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
67syAibAKRVAEKR DAè.aARtAi PAi.More »
 
68YAAR BAAdSAAHAE...BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
69YAAEGASAIKtAnAA* GAuq RHsYAAEPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
70vd^AXA sFITK anAE RtnAAESAAH RMAESA sAi.More »
 
71ISAXANAnAA sAAEPAAnAB~AHMAXAIyAYA MAUKUndbAA[ P~A.More »
 
7221MAi sAdinAU* GAUJRAtAaAGAJA BALAdEVAMore »
 
7321MAi sAdinAU* GAUJRAtASAEQ P~AVAiNA nA.More »
 
74SARiR sA*tAULAnA ICAIKtsAAnAGAsAErKR aIMAtAAMore »
 
75ISAXANAnAi P~AERNAAB~AHMAXAIyAYA MAUKUndbAA[ P~A.More »
 
76TEILAsKAEPABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
77MAEgAwAnAUzAnAA TUKDADNAAK sAtAiSA sA*PAAdKMore »
 
78]kAANAA*nAAdAnA MAUKESA ICAyAA*KnAMore »
 
79SARtA bAAGA-2PAAQK VAzAArMore »
 
80tAAEtAAE-CAAnAsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
81aLPAA PA*IDtAaAYAr KMore »
 
82tAkAUnAi VAAtAArQAKAER aIJtAMore »
 
83MAKsAdQAKR LAAbASA*KRMore »
 
84sVAAMAi IVAVAEKAnA*dP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
85aAIdKIVA bAKtA nARIsA*H MAHEtAAP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
86bAGAVAAnA BAUwwAP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
87a*JlAPATELA MAINALAALA H.More »
 
88nAVAAE VAlAA*KPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
89clAKPAT bAAGA-1YAAIxAK MAHESAMore »
 
90ËsAdBAAdnAi sAAtA sAFRsAU*dRMA ISAVAMAMore »
 
91J*GAEsAALAARMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
92sAAEnAAnAAE KlASAPATELA KAIntALAALA JAE.More »
 
93PAnnAALAALAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEPATELA PAnnAALAALAMore »
 
94BAAlARAMAYAANA bAAGA: 5 WAi 8P~AJAPAItA dEVAAbAA{More »
 
95BAAlARAMAAYANA bAAGA: 1 WAi 4P~AJAPAItA dEVAAbAA{More »
 
96aAMA SAA MAATE WAYAU*? bAAGA-2RAMAAnAUJ VAi.More »
 
97a*wAAR kAUSABAAE bAYAAErPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
98MAARi SAeXAINAK sMARNAYAAyAAPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
99aAKASAMAA* aEK DAEIKYAU*MA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
100anAUK*PAAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »