Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aWArgATnAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
2clAKPAT bAAGA-2YAAIxAK MAHESAMore »
 
3clAKPAT bAAGA-1YAAIxAK MAHESAMore »
 
4aEK BAKRAnAi aAtMAKWAAnAAYAK HRiSAMore »
 
5tAVAARikAkAACAR P~AA.P~AwAUMnA BAi.More »
 
6KAIQYAAVAADnAA RAJVAiaAE bAAGA-1MAAv P~A.PAi.aAR.More »
 
7KAIQYAAVAADnAA RAJVAiaAE bAAGA-1kAACAR P~AA.P~AwAUMnA BAi.More »
 
8YAAtAnAAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
9PAAYALAKi cMAcMAIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
10snAEH sAMAPArNAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
11SYAAMAAE RJnAiMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
12P~AitA bAuLYAAE MAARAE sAA*VAIRYAAEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
13BAu*dE BAu*dE jERMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
14LAkYAA LAEkA LAELAADMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
15HAsYAAsAnAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
16}*DA a*wAAREWAiGAAEIHLA IdLAiPAMore »
 
17sVAAMAi IVAVAEKAnA*dRAVALA ]PAEnd^More »
 
18Z~Ai dEVAiPAuJK(VAAwARi) sAMAAJnAi IVAIVAwASAAkAAEnAA dEVA-dEVAiaAEsAAELA*Ki ]MAESA `YAAEGAi`More »
 
19BAEIRsTR sAAVARKR CAIRyAbAAGAVAtA anA*tA GAAEËVAd, anAU.More »
 
20BAEIRsTR sAAVARKR CAIRyAKR*diKR ISA. LA.More »
 
21VAA VAAYAAE nAE }DYAU* PAA*dDU*CA*dARANAA VALLAbA anAU.More »
 
22PAeDAVAAlAi kAURSAiGAAeD IKSAAER anAU.More »
 
23PAeDAVAAlAi kAURSAiHURJuK nAsAiMAAMore »
 
24BAHUvPAiVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
25GAUJRAtAnAi LAEIkAKAaAEnAi P~AItAInAIwA VAAtAAraAE]PAAwYAAYA ]zAA, sA*PAA.More »
 
26WAAWAAWAeYAAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
27sAAEnAAnAU* gARJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
28IkAsAKAELAi tAAE IkAsAKAELAi JGAAEIHLA GA*bAiRIsA*HMore »
 
29DAè.RMANALAALA CAi SAAH sAAIHtYA sAAeRbA G~A*WA-7PATELA >A*ItA P~AA. sA*.More »
 
30wARtAiK*PAIMAsyAi VAsA*tAMore »
 
31GAUJRAtAnAi GAIRMAAMAHEtAA yYA*BAKLAALAMore »
 
32GAUJrR sAM~AAT IsAdwARAJ JYAËsA*HJAnAi SAA*ItALAALAMore »
 
33KAGADAE sMAATr cEIyAVAEdi nAiItAnAMore »
 
34LAENA dENAnAA sA*BA*wA]dESAi IVAQMore »
 
35VALAYAnAi aVAKASAi sAFRa*wAAIRYAA RAJUMore »
 
36[InKLAABAKAETK KEYAUR anAU.More »
 
37[InKLAABAJAESAi MAMore »
 
38GAEBAiTi*BAAEPARMAAR KAIntALAALAMore »
 
39dESA-IVAdESAnAi KWAAaAE : 1dVAE KUsAUMA bAuPAEnd^More »
 
40bAA*bARDA*sAAHERVAALAA nAAjnAinA aAE.More »
 
41Z~Ai VAsA*tALAALA KA*ItALAALA [Z~VARLAALA G~A*WAAVAILA sA*PAUT-2More »
 
42Z~Ai VAsA*tALAALA KA*ItALAALA [Z~VARLAALA G~A*WAAVALAi sA*PAUT-1More »
 
43IVAZ~VAMAA* ‹VAnAPATELA PAi.sAiMore »
 
44sA*sKJEQi P~AMAAEdMore »
 
45TKir anAE [IJPtAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
46sAUndRMnAi P~AItAInAIwA VAAtAAraAEJAESAi RMANALAALA sA*.More »
 
47LAAEHinAAE R*GA LAALAdVAE HRind^More »
 
48aGAnAPA*kAidVAE HRind^More »
 
49nAGARi SAAEbAAVAtAiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
50LAAJbAinAiSAAH REkAABAEnAMore »
 
51sVARREkAAdiIXAtA MAinAlAMore »
 
52aAnA*dMAQawVAYAUr ]VAAr anAU.More »
 
53kAAELAAE nAYAnA MAdiLAA*MAHEtAA RsAiKMore »
 
54sAAEnAAnAAE CAA*d BAAlAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
55aGAnAPA*kAItAVAARi aRUNAMore »
 
56aGAnAPA*kAaBdULA KLAAMA aE.PAi.JEMore »
 
57awYAAtMAnAi aIGnAISAkAA:IVAMALAA QKARMore »
 
58IVAZ~VAnAA MAHAnA GAINAtASAAsyAiaAEbAAYAANAi RMAESA J.More »
 
59IVAxAAnAnAi MAHEKRAVALA KnAUbAA{More »
 
60sAssAA‹ sATAIKYAA bAAGA-5PAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
61sAssAA‹ sATAIKYAA bAAGA-4PAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
62sAssAA‹ sATAIKYAA bAAGA-3PAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
63sAssAA‹ sATAIKYAA bAAGA-2PAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
64IVAbAAJnAnAi VAAtAAraAEVAiJlAiVAAlAA SARiFAMore »
 
65aEK HtAAE RAJAsVAAMAi MAnAsAUkAMore »
 
66nAARinAi KWAA : PAURUzAnAi LAEIkAnAiwAAElAIKYAA dSArnAA sA*.More »
 
67GAAeRiPAARASAYAr MAUKUndRAYA IVA.More »
 
68KA]nT aAEF MAAEnTE I>sTAEIyAVAEdi Z~AiKAntA, sA*XAEPAMore »
 
69DAè.JEKiLA aEnD IMA.HA[DIyAVAEdi Z~AiKAntA, sA*XAEPAMore »
 
70aAEILAVAR ITVAsTIyAVAEdi Z~AiKAntA, sA*XAEPAMore »
 
71aAEILAVAR ITVAsTIDKnsA CAALsArMore »
 
72IsMAtA VAERVAAnAU* KzTRELAVAANAi JYA*tA anAU.More »
 
73kAA*bAiJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
74aZ~AUkAA*DEKR IVA. sA.More »
 
75sAAEnAERi wAuMAKEtAUnAAE PAicAEnAAYAK HRiSA anAU.More »
 
76sAAEnAERi wAuMAKEtAUnAAE PAicAEVAnAr JULAEMore »
 
77sAUndRMnAi P~AItAInAIwA VAAtAAraAEsAUndRMA#More »
 
78RNAgAELAi RAJVANAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
79Fi¤WA HAèsArMAEnALAEIPAYARE DAEMAinAiKMore »
 
80Fi¤WA HAèsArMAEnAKAELAinsA LAERiMore »
 
81aAnA*dMAQCATTAEPAAwYAAYA BA*IKMACA*d^More »
 
82SAMANAA* sAlAGYAA* sAAEHAGA RAtAEMAHEtAA RIsAKMore »
 
83IbAXAU akA*DAnA*ddVAE JYAAEItAnd^More »
 
84VAiR HnAUMAAnAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
85nAARd MAUInAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
861857 (aqARsAAE sAtAAVAnA)JAEzAi ‹VARAMAMore »
 
87KAlAA JAdUnAA* abARkAACAAVADA HIRbAA[More »
 
88a*wAARMAnA bAAGA-1PAAQK VAzAArMore »
 
89aEK GAUnHEGAARSAMAAr GAAetAMAMore »
 
90nAiLAAKASAMAHEtAA sAi.VAi.More »
 
91tAAEFAnAiaAEjA sAURESAMore »
 
92P~AMAANAsAAHsyAi tAWAA Z~AiMAdbAGAVAtAGAitAAMore »
 
93SARtA bAAGA-2PAAQK VAzAArMore »
 
94SARtA bAAGA-1PAAQK VAzAArMore »
 
95a*wAARMAnA bAAGA-2PAAQK VAzAArMore »
 
96a*wAARMAnA bAAGA-1PAAQK VAzAArMore »
 
97ItAIMARnAA* tAEJGAJJR JYAMore »
 
98MA*DLAEZ~VARsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
99VAAIRsAbAGAdEVA KnAUMore »
 
100BAXAi anAE aMAE - MAèMARij aAèF CA*d^KA*tA BAXAiPATELA tAtVAMA# - sA*PAAdnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »