Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1[*IGLASA KLAA[MAèKsAPATELA aE.JE.More »
 
2MAHEKdHiVAAlAA GAnAiMore »
 
3MAnAJlA WA*bA WAYAELAU*QAKR LAAbASA*KRMore »
 
4aèA[LA WAERAPAiBAALAA GAULAvkA DAè.More »
 
5[-MAE[LASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
6sAAlAAE sAU*dRLAALAMAHEtAA tAARKMore »
 
7KE dEnAE tAARAE c*d HIR!PAiYAuzA PA*DYAA `JYAAEItA`More »
 
8IVAtAELAi VAAtAAEnAAE VAAGAAElAsAAELA*Ki ]MAESA `YAAEGAi`More »
 
9sARlA JnMAKU*DlAi GAINAtAPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
10KtArVYA-KAeMAUdiZ~Ai RtnACA*nd‹More »
 
11sAMAIKtA P~AAIPtAnAAE MAulA MAAGAraJANAi RAYACA*d wAnA‹, bAAVAAWArMore »
 
12sAMAIKtA P~AAIPtAnAAE MAulA MAAGArZ~AiMAd# RAJCA*d^More »
 
13sVAsWA dA*tA, sVAsWA ‹VAnA...sAAEnAi KU*tALA DAè.More »
 
14sPAiCA-IRCAdEsAA[ sAtAiSACA*d^More »
 
15a*G~A‹ BAAELAAE sAACAU* sAACAU*dEsAA[ sAtAiSACA*d^More »
 
16sAUVAAKYAsA*CAYAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
17MAAtAA-IPAtAAnAU* ISAXANAKsVAEKR aARtAiBAHEnA DAè.More »
 
18HE MAnA! IRLAEKsA PLAij!sVAAMAi sAUkABAAEwAAnA*dMore »
 
19xAAnA VYAVAsWAAPAnA anAE MAAIHtAi P~AI>YAA anAE PAUnA:P~AAIPtABARAEIDYAA nAVAinAbAA{ aECA.More »
 
20sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
21sVAAMAi IVAVAEKAnA*dsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
22sVAAMAi IVAVAEKAnA*dsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
23Z~Ai bAUVAnAEZ~VARi PAiQ PAIRCAYAVYAAsA aInALAABAEnA gA. sA*PAA.More »
 
24sAAGAR IKnAAREWAi ... SAAsAnAnAA d^ARE...Z~Ai PAuNArCAnd^sAAGAR‹ MA.More »
 
25Z~Ai MAAEXAMAAGAr P~AKASAKnAA* IKRNAAEZ~Ai KAnA‹sVAAMAiMore »
 
26tAPArNAIyAVAEdi DAè. BAi. Ti.More »
 
27aSAKYAnAE SAKYA BAnAAVAAEVATAVAVAAlAA HRiSA,anAU.More »
 
28aSAKYAnAE SAKYA BAnAAVAAEMAADErnA sVAETMore »
 
29DAELTnA YAAEJnAAIyAVAEdi HRbAA{More »
 
30YAAEGAAsAnAdEsAA[ IdnAESAMore »
 
31RAzT^iYA gATnAACA>MAKVAANAA IKSAAERMore »
 
32VAET MAAGArdISArKAMAAEMAinA aEMA. BAAKRMore »
 
33VAET MAAGArdISArKAIyAVAEdi P~AxAESAMore »
 
34MARijKAdRi SAKiLAMore »
 
35kAALAiPAAEsAUWAAR JGAnnAAWA aEsA.More »
 
36KAE[ gATMAA* GAHEKE gAERU* : 3KUndInAKA [SAA, sA*PAA.More »
 
37xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 25GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
38xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 24YAAIxAK JYAEnd^KUMAAR aA.More »
 
39xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 23GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
40xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 17GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
41xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 14GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
42PAAVARPAAE[nTdEsAA[ IdnAESAMore »
 
43aEKsALAdEsAA[ IdnAESAMore »
 
44xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 13GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
45xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 8GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
46xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 7GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
47MAnAAEdSArnA anAE MAUIKtAdEsAA[ IdnAESAMore »
 
48MAnAAEdSArnA anAE MAUIKtAPATELA P~AAE. aELA.Di.More »
 
49tAMAARi IKDnAi BACAAVAAEPA*DYAA sA*JYA aEnA. DAèMore »
 
50wYAAnA-sAuyAPA*DYAA PAiYAuzA, anAU.More »
 
51G~A*WAsAAeRbAP~AJAPAItA MAINAbAA[More »
 
52tAUMA HsAAEGAE tAAE HsAEGAi dUInAYAAVADGAAMAA nAiItAnA sA*.More »
 
53RMAuJnAA* RsAGAULLAA*IyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
54aAJ IFR ‹nAE Ki tAMAnnAA HedLAALA sAURESAMore »
 
5575:KIVAtAAdLAALA sAURESAMore »
 
56DAè.RMANALAALA CAi.SAAH sAAIHtYA sAAeRbA G~A*WA-1YAAIxAK HsAU - sA*PAAdKMore »
 
57sAAtA PAGALAA* sAFlAtAAnAA*IyAVAEdi P~AdiPAMore »
 
58IVAZ~AnAA wAMAAEr anAE aAwYAAtMA-ËCAtAnAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
59GAitAMAILLAKAdLAALA sAURESAMore »
 
60HdYARAEGAnAAE HUMALAAERAMAeYAA sAAIVAyAi sA*PAA.More »
 
61P~AEMAAnA*dnAA* aAkYAAnAAEPATNAi RAJnAMore »
 
62KA*KRiCAAlAAE nAE PAWWARMAARAESAEQ CA*d^KAntAMore »
 
63RMAuJnAi RELAGAADiIyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
64MAAIHtAi PAUIstAKAMore »
 
65DYAu[ dSAA*SA VAGAirKRNA anAE sAAPAEXA sAuCAibAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
66DYAu[ dSAA*SA VAGAirKRNA anAE sAAPAEXA sAuCAiDYAu[ MAEILVALAMore »
 
67HAE*KARAE aAPAAE tAAE KHU*PAAREkA RMAESAMore »
 
68MAHAMAAnAVAAEnAU* IVACAARMA*WAnAdLAALA sAUSAiLAAMore »
 
69jLAK-CAtAUWAirdLAALA sAURESAMore »
 
70jLAK P~AYAAGAdLAALA sAURESAMore »
 
71wAMArPAALA : sAMAG~A LAEkAnA bAAGA-11wAMArPAALAMore »
 
72wAMArPAALA :sAMAG~A LAEkAnA bAAGA-10wAMArPAALAMore »
 
73wAMArPAALA : sAMAG~A LAEkAnA bAAGA-9wAMArPAALAMore »
 
74wAMArPAALA : sAMAG~A LAEkAnA bAAGA-3wAMArPAALAMore »
 
75wAMArPAALA :sAMAG~A LAEkAnA bAAGA-1wAMArPAALAMore »
 
76CAMAtKAR KEMA WAAYA cEPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
77HdYAWAi HdYA sAUwAiPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
78wAnA anAE wYAAnAsVAAMAi KMore »
 
79wAnA anAE wYAAnAMAA KMore »
 
80wAnA anAE wYAAnAaAESAAEMore »
 
81sAtYAnAU* sAnMAAnAPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
82IVAdAYAVAANAisAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
83ISAXANAsAMAiXAAbA’ IP~A. KnAUbA[More »
 
84‹VA-IVACAAR-P~AKAISAKA YAAnAE JenA wAMArnAU* P~AANAiIVArxAAnASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
85MAATi MAARA dESAnAiGA*wAA MAGAnALAALAMore »
 
86tAnAAVA-IDP~AESAnA MAAnAIsAK RAEGAAECAAEKsAi MAUKULAMore »
 
87YAAdGAAR anAUbAVAAEPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
88HsAtAA* HsAAVAtAA*RAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
89IsAIwwAdAYAK IsAwwACA>SAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
90jLAK:BAAlAPANAnAiaAESAAEMore »
 
91a*G~AE‹ BAAELAAE jTPATPATELA VAsA*tA sA*PAAdKMore »
 
92a*G~AE‹ BAAELAAE FTAFTPATELA VAsA*tA sA*PAAdKMore »
 
93PLAETAEnAU* aAdSAr nAGAR PAUstAK-2PAAQK P~AANA‹VAnA IVAZVAnAAWAMore »
 
94sAMAAJVAAd aWAVAA sAHKAR d^ARA sAVAAErdYAdEsAA[ JGAnnAAWAMore »
 
95GAMAtAA*nAAE KRiaE GAULAALA bAAGA-5PAAREkA BAlAVA*tA -sA*KLAnAMore »
 
96nAVAA qAELAGA*wAA MAGAnALAALAMore »
 
97Z~AUItAVAAERA nAIMAtAAMore »
 
98aAESAAE : kAtARnAAK!?VAAERA sAVAErSAMore »
 
99aLAK MALAKnAA* ]kAANAA*KDiKR YASAVA*tA sA*.More »
 
100GAAEIVA*dE MAA*Di GAAEQDiIyAPAAQi BAKULAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »