Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sVAtA*yA bAARtAsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
2GAA*wAi‹nAi MAAenA sAAwAnAAIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
3aALBATr aA[nsTA[nAIMAZ~A IVAnAAEd KUMAARMore »
 
4K*sAARA BAJARdEsAA[ IdnAESAMore »
 
5K*sAARA BAJARJAEzAi MAnAizAAMore »
 
6MAUKtA GAGAnAnAU* MAstA PA*kAiVAkAAIRYAA aEnA. ‹.,anAU.More »
 
7VAexAAInAKAEnAA* aVAexAAInAK VALANAAESAAH sAuYArKA*tAMore »
 
8GAINAtA MAAEDELsA : 2bARAD GAiJUbAA{More »
 
9GAAEPAiGAitAdLAALA sAURESAMore »
 
10bAJ GAAEIVAndMA#dLAALA sAURESAMore »
 
11bAGAVAAnA BAUwwAaAnA*dMore »
 
12MAHAbAARtAnAi ]PAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
13RAwAA,KU*tAi anAE d^AEPAdiqERE aRUNAAMore »
 
14aMAEIRKA ]VAACALAkALAANAi P~AitAMAMore »
 
15LAA[THA]sAVAnAr JULAEMore »
 
16aAgAAtA-P~AtYAAgAAtAIVAbAAKR nAVAinAMore »
 
17tAMAE J tAMAARU* aJVAAlAU*MAuËtA@ sAUwAAMore »
 
18azAAqi R*GAbAGAdEVA KnAUMore »
 
19IVAzAnAAE PYAALAAEIVAbAAKR DAE.nAVAinAMore »
 
20JAIlAYAU*IyAVAEdi HzArdMore »
 
21IVAVAEKCAuDAMAINAdVAE JYAAnAnd LA.More »
 
22IVAVAEKCAuDAMAINASA*KRACAAYArMore »
 
23nAVAVAwAudEsAA[ KUMAARPAAlA, anAU.More »
 
24GAAERAaAEnAAE bAAVAi PLAAnAPA*. CAnd^SAEkARIVAJYA‹More »
 
25bAARtA IVARUwwA [InDYAAPA*. CAnd^SAEkARIVAJYA‹More »
 
26Z~AiMAd#bAGAVAd#GAitAA (sAAwAK sA*‹VAnAi)CAAEKsAi bAAnAUP~AsAAd, anAU.More »
 
27VAAlAnAi sA*bAAlAQKKR tAMore »
 
28MAiDiYAA anAE aACAAR-sA*IHtAAMAHEtAA DAè.CA*d^KAntAMore »
 
29aATLAAE sA*dESAAE VAP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
30dstAAE, ËPAJR, kAALA, KBAutARnAAG~AECAA HRiSAMore »
 
31P~AEMAdiVAAnAiGAJJR JYAMore »
 
32LAiLAA* LAiLAA* cMMAPARikA bARtAMore »
 
33aA*wAi nAAE ]JAsAGAJJR JYAMore »
 
34KAESAETAEnAU* gARRAVALA sAUMA*tAMore »
 
35BAAERsALLAinAi PAAnAkARMAuËtA@ sAUwAAMore »
 
36KiDiBAA[nAi VAAtAAraAEGAA*wAi IVAnAAEdMore »
 
37MAiQi MAiQi VAAtAAraAEGAA*wAi IVAnAAEdMore »
 
38xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 16GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
39GAAèKirnAi Z~AEzQ nAVAILAKAaAEVYAAsA bAnAUbAA{ (sVAPnAsWA)More »
 
40sAuRJnAA VAAYARAdEsAA[ IdnAESAMore »
 
41IBARBALA KWAAMAAlAA : 2aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
42IBARBALA KWAAMAAlAA : 1aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
43BAAEwAKWAAaAERAYACAURA SAeLAEzA KE.More »
 
44T^inA T^inA TEILAFAEnAMAAyAAVAAIDYAA MAMore »
 
45MAA*DuKYA ]PAInAzAdVYAAsA nAILAnAMore »
 
46PADYAA tAMAACAA GAALA PARdVAE JYAdEVA aELA.More »
 
47KAIQYAAVAADnAi LAAEK>A*ItA anAE sARdARZ~Ai sAAWAEnAA a*GAtA sA*sMARNAAadANAi RtAUbAA{More »
 
48a*tARdEVAtAAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
49sAlAGYAA* SAMANAA* P~AitAnAA*PATELA GAAEIVA*dbAA{More »
 
50sAuRJ MAwARAtAE }GAtAAE nAWAiBAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
51PARA‹tA P~AEMAGAA*wAi bAAEGAiLAALAMore »
 
52bAAGYAnAA* sA*BA*wASAAH YASAVA*tAMore »
 
53]gAADE BAARNAEPATELA PAURUzAAEtAMAMore »
 
54aMAi jRNAA*B~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
55KAQiaAE anAE KAIQYAAVAADkAACAR P~AA.P~AwAUMnA BAi.More »
 
56bAAGAVAtAi sAAwAnAAdVAE MAKRndMore »
 
57sAAIVAyAi-IVAwAAdVAE MAKRndMore »
 
58KA* VARsAAE, KA* IVAkARAaAE...PARikA IP~AYAKAntAMore »
 
59aEK XANA sAAInAwYAnAiPA*IDtA aLPAAMore »
 
60HsAtAA* nAARi LAILAtAA dEVAinAAYAK HRiSAMore »
 
61B~AHMAsAuyA sAAwAnA bAAzYAbA’ nAILAnA MA.More »
 
62YAAyAAMAKVAANAA IKSAAER sA*.More »
 
63KAGAlAnAi HAEDiKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
64‹VAAE dA*DPATELA PAnnAALAALAMore »
 
65VAiJlAinAE CAMAKAREsVAAMAi B~AHMAVAEdA*tA‹More »
 
66aEK TUKDAE aAsAMAAnAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
67bAARtAnAA [ItAHAsAnAi tAVAARikAdEsAA[ MAHEBAuBAMore »
 
68aADi CAAVAi }bAi CAAVAiMAHEtAA tAARKMore »
 
69gATnAALAAEKSAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
70InAvPANARiItAKEnd^i GAUJRAItA VAAtAArsA*CAYA : 2bAAEGAAYAtAA JYAESA, sA*PAA.More »
 
71aE YAAdGAAR sAA*JMAAEdi sAAEnALAMore »
 
72kAuBAisAUVAAItArK BAEnJAIMAnAMore »
 
73BAAERsALLAinAi PAAnAkARMAAEdi sAAEnALA anAU.More »
 
74DAKNAnAAE DRMAAwAVA HzArdEVAMore »
 
75DAKNAnAAE DRJAnAi †IzARAJMore »
 
76xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 22PARikA P~AIVACA*d^ ICA.More »
 
77xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 16MAHEtAA RMAESA sAUMA*tA, sA*YAAE.More »
 
78xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 15MAHEtAA RMAESA sAUMA*tA, sA*YAAE.More »
 
79xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 15GAA*wAi bAAEGAiLAALAMore »
 
80xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 15sA*wAVAi nAGAinAdAsAMore »
 
81a*GAAR : 3bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
82a*GAAR : 2bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
83KAELAAHLAPARMAAR MAAEHnAMore »
 
84aGAnAjAlAnAU* FuLAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
85JYAA* MAARU* HeYAU* tYAA* MAARU* gARZ~AEsA MAIRYAAMore »
 
86Z~Ai nAAGA‹sVAAMAinAU* ‹VAnACAIRyA tAWAA sVAAwYAAYA PAwAAVASAAH MAGAnALAALA MAAEtAiCA*dMore »
 
87Z~AiMAd# RAJCA*d^KAEQARi P~AEMACA*d RVA‹bAA[More »
 
88sVAPnAnAE KHAE KRE IsMAtAnAiLARAJMore »
 
89sAAXARnAAE sAAXAAtKAR : 5SAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
90sAAXARnAAE sAAXAAtKAR : 4SAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
91PAARKE PAesAE PAdMAsAiVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
92sAMAPArNA 502PAUVAAR [ndUMore »
 
93ISAXANARiItAKEnd^i GAUJRAtAi VAAtAArsA*CAYA : 1bAAEGAAYAtAA JYAESA, sA*PAA.More »
 
94MAHAbAARtAnAi ICAR*‹VAKWAAaAEsAWAVAARA RItALAALA, anAU,More »
 
95IMALAnAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
96LAXMAiBAi.KESARISAVAMA#More »
 
97JnMAIdVAsA!BAi.KESARISAVAMA#More »
 
98MAAnAVAtAAnAAE MAHERAMANAQKKR nATUbAA{More »
 
99ËsAwAU SAMANAE nAiRRELAVAANAi JYA*tAMore »
 
100IRTnArITIKTMAHEtAA tAARKMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »