Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1JAEDKNAA* RE, JAEDKNAA*!IyAVAEdi RMAESAMore »
 
2IDTEKTiVA dtAU GA*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
3aMAE tAAE bAA[ RMAtAA RAMAnAAYAK HRiSAMore »
 
4awArsAAEnAERi nAAEIlAYAAE]dESAi IVAQMore »
 
5Fu*KsAM~AAT KCcU-BACcUnAAYAK HRiSAMore »
 
6IjMBAK jAEMBAAnAAYAK HRiSAMore »
 
7aIDYALA TTnAAYAK HRiSAMore »
 
8VAA*dRA VAA*dRA HuPA HuPAnAAYAK HRiSAMore »
 
9aMAdAVAAd aETLAE aMAdAVAAdJAESAi RJnAiKAntAMore »
 
10aNAMAAELA P~AItAbAAaAEJAEzAi IKRiTMore »
 
11LAUËKGA-GLAAsAPARikA MAUKUndMore »
 
12PARdESAiCAAVADA IVAJYA -IVARHMore »
 
13P~AItAMAAPARMAAR LAXMANA IVA.More »
 
14VA*KDi MAuc*nAAE VA*KDAE LA*KsAAELA*Ki PAURUzAAEtAMAMore »
 
15ICAYAsAr aA*sAU!PATELA tAtVAMA#More »
 
16[ItAHAsA sAUMAnAkAACAR P~AA.P~AwAUMnA BAi.More »
 
17clAKPAT bAAGA-2bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
18snAAE KInT^PA*DYAA JYAEnd^ anAU.More »
 
19snAAE KInT^KAVAABAAtAA YAAsAUnAARiMore »
 
20clAKPAT bAAGA-1YAAIxAK MAHESAMore »
 
21MAHAbAARtAnAi ICAR*‹VAKWAAaAEVYAIWAtA H^dYAMore »
 
22xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 21PATELA DAE. aAR.Di., sA*YAAE.More »
 
23xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 21GAA*wAi bAAEGAiLAALAMore »
 
24xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 21PA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
25xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AeNAi : 12MAHEtAA RMAESA sAUMA*tA, sA*YAAE.More »
 
26PAu.Z~Ai DAE*GARE MAHARAJnAU* tAtVAAWAr-RAMAAYANAPATELA KMore »
 
27a*GAAR : 1bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
28RkAVAALAAbAGAdEVA KnAUMore »
 
29SYAAMALA RJnAinA*dA GAULASAnAMore »
 
30JAYA JLAnAMAA* ËJdGAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
31aAFTR SAAèKPATELA IJtAEnd^More »
 
32RAGA bAAGA-2aAEjA IdGA*tAMore »
 
33MAAEbAnAAE KLARVAMAHEtAA sAUwAiRbAA[More »
 
34aEK XANA sAAInAwYAnAiaAYAr KMore »
 
35IHtAAEPAdESAnAi VAAtAAEPATNAi RAJnAMore »
 
36HAsYAMA# tAiYArKMA#PATELA HRBAnsAMore »
 
37akABAARi [ItAHAsAdLAALA YAAsAinAMore »
 
38nA sAUkA* nA dU:kAMA#SAAsyAi YAAEGAESAMore »
 
39VAstAiw~AUVA SAeLAJAMore »
 
40BAAlA aARAEGYASAAsyAIVAJlAiVAAlAA DAè. aA[. KE.More »
 
41KAE[ gATMAA* GAHEKE gAERU* : 2dVAE MAKRndMore »
 
42KAE[ gATMAA* GAHEKE gAERU* : 1dVAE MAKRndMore »
 
43IKCAUD IKCAUDQAKR LAAbASA*KRMore »
 
44wAiRE VAHE cE GAitAMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
45aMAaAESAAEMore »
 
46YAUVAAPATELA BAi.PAi.More »
 
47YAUVAACAAVADA aECA.aELAMore »
 
48HAsYAMA# SARNAMA# GACcAIMAa*tAANAi aXAYAMore »
 
49BAGAiCAAnAi HlAVAi HVAAMAA*MAHEtAA tAARKMore »
 
50sTATrRBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
51GAjLAnAi sAFRSAAH KIVAnA DAè.More »
 
52MAAnAsARVAiRANAi BARKtA `BAEFAMA`More »
 
53sAAR aA sA*sAARnAAE.. tAAEBAA tAAEBAA...MAHEtAA tAARKMore »
 
54JenAdSArnA anAE sAA*kYA-YAAEGAMAA* xAAnA-dSArnAIVACAARNAASAEQ JAGAMore »
 
55KMArnAAE IsAwwAA*tAQKKR HiRAbAA{More »
 
56sAFlAtAA tAMAARA* KdMAAEMAA*QKKR DAè BAi.Di.More »
 
57sAJrnASAiLA ‹VAnA anAE ISAXANAVAEd nARESAMore »
 
58xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 27MAUInA MAUKU*dRAYAMore »
 
59xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 27GAA*wAi bAAEGAiLAALAMore »
 
60xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 26PATELA CA*d^KAntAMore »
 
61xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 26GAA*wAi bAAEGAiLAALAMore »
 
62xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 26bAT< MAulASA*KR P~AA.More »
 
63xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 19PATELA DAE. aAR.Di., sA*YAAE.More »
 
64xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 18PATELA DAE. aAR.Di., sA*YAAE.More »
 
65xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 11MAHEtAA RMAESA sAUMA*tA, sA*YAAE.More »
 
66xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 10MAHEtAA RMAESA sAUMA*tA, sA*YAAE.More »
 
67xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 9MAHEtAA RMAESA sAUMA*tA, sA*YAAE.More »
 
68SAAKbAA‹KLAsAIRYAA BAi. aEnA. sA*PAA.More »
 
69SAAKbAA‹PARMAAR KE.BAi. sA*PAA.More »
 
70SAAKbAA‹bARAD nAREnd^ Di. sA*PAA.More »
 
71SAAKbAA‹KRKR BAi.aAR. sA*PAA.More »
 
72FlA anAE FuLAKLAsAIRYAA BAi. aEnA. sA*PAA.More »
 
73FlA anAE FuLAPARMAAR KE.BAi. sA*PAA.More »
 
74FlA anAE FuLAbARAD nAREnd^ Di. sA*PAA.More »
 
75FlA anAE FuLAKRKR BAi.aAR. sA*PAA.More »
 
76HAsYAnAU* dPArNAa*tAANAi aXAYAMore »
 
77HAsYAnAA HstAAVAEJa*tAANAi aXAYAMore »
 
78aMAQKKR nATUbAA{More »
 
79sA*tAAnAAE sA*GAE sAEtAUKA‹ JYAVAtAiMore »
 
80aEMA aEsA aEsAEsASAAH aAnA*dKUMAARMore »
 
81IRKTR sKELAaAYA*GAAR sAUdSArnAMore »
 
82P~AVAAsAdVAAVAAlAA DAè.nAILAnA BAALAUbAA[More »
 
83sA*sKdEsAA[ IdnAESAMore »
 
84xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 28SAAH RMAESA BAi.More »
 
85KHYAU*, KLAAPAuNArsAuIRaEGAINA MAUInACAnd^ IVAJYAMore »
 
86KHYAU*, KLAAPAuNArsAuIRaEGAINA MAUIKtACAnd^ IVAJYAMore »
 
87sAMAYAsAAR IsAIwwA : 2Z~Ai KAnA‹sVAAMAiMore »
 
88Z~Ai JenA sVAAwYAAYA MA*GAlAMAAlAA : 2MAUInAZ~Ai SAAMA‹ sVAAMAiMore »
 
89Z~Ai JenA sVAAwYAAYA MA*GAlAMAAlAA : 1MAUInAZ~Ai SAAMA‹ sVAAMAiMore »
 
90IJnACA*d^ aARAwAnAAsVA. CA*dnABAEnA, sA*K.More »
 
91IJnACA*d^ aARAwAnAASAAH nAVAnAitA, sA*K.More »
 
92sA*sAARMAA* sVAGArPAqiYAAR aMAMore »
 
93aItAsAARnAA LAXANA tAWAA ]PAAYARAJEnd^ PA^tAAPAIsA*HMore »
 
94VAALMAiKAYANAMAHEtAA VAALMAiKMore »
 
95HE ‹VAnA! IRLAEKsA PLAij!sVAAMAi sAUkABAAEwAAnA*dMore »
 
96IdVYA CAEtAnAAbAT< KAIntAMore »
 
97PASAAH bAAnAUMAtAi aECA.More »
 
98VAstAiRAVALA DAè. CA*Id^KAMore »
 
99JDBAA*tAAED!SAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
100KLAinA BAAELD !SAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »