Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1ËHd sVARAJGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
2P~ABAAEwA-P~AKASAbAiMAMore »
 
3aAYArIbAzAK#VYAAsA HIRKUzNA bAGAVAAnALAALAMore »
 
4HU* nAATK ‹VAU* cU*SAUKLA KIPAKdEVAMore »
 
5MAAtAdLAALA sAURESA sA*.More »
 
6GAUnAAE anAE GAUnAASAAEwAKPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
7sA*BA*wAnAA sARAEVARdLAALA sAURESA sA*.More »
 
8VAADMAA* VAsA*tACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
9PAtA*IGAYAAnAi aMASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
10InAItAMAYA ‹VAnAZ~Ai IVAJYAKESAR sAuRiZ~VAR‹ MA.sAA.More »
 
11PAYAUrzANA P~AVACAnA wAARAsVAAMAi Z~Ai aMAMore »
 
12PAYAUrzANA P~AVACAnA wAARAZ~Ai IGARiSACA*d^‹ MAHARAJMore »
 
13sAICAyA JenA tAtVA dSArnA : 2Z~Ai VAInAtAABAA{ MAHAsAtAi‹More »
 
14sAMYAK# sAAEPAAnA BAnAAVAE bAGAVAAnAZ~Ai VAInAtAABAA{ MAHAsAtAi‹More »
 
15jiLAE VACAnA kAuLAE nAYAnAZ~Ai VAInAtAABAA{ MAHAsAtAi‹More »
 
16P~AANAAYAU IVAxAAnAnAAKRANAi HiR‹bAA[More »
 
17VAEd,]PAInAzAd anAE...MAHEtAA JYAA, sA*K.More »
 
18MA*GALA d^ARIyAVAEdi sA*JYA nAVAinACA*d^More »
 
19LAA*BAi sAFR cE IJ*dGAiMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
20DAè. RMANALAALA CAi.SAAH sAAIHtYA sAAeRbA G~A*WA-4B~AHMAbAT< P~AsAAd sA*.More »
 
21DAè.RMANALAALA CAi.SAAH sAAIHtYA sAAeRbA G~A*WA-2SAAH IJtAEnd^ sA*.More »
 
22aAsWAAnAi aA*tARkAAEJsAAVALAA MAAVA‹ KE. anAU.More »
 
23PAYAArVARNAVAAd:RAJKARNA,[KAELAAE‹ anAE IVAKAsASAEQ P~AVAiNA nA.More »
 
24[InDYAA, [InDYAAGAA*wAi nATVARMore »
 
25XANA sAMAiPAE XANA duR duRPA*DYAA bAAnAUP~AsAAdMore »
 
26aMAdAVAAdMAA* RVAind^nAAWAbAGAtA InAR*JnA, sA*PAA.More »
 
27PAyA* PAUzPA*bAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
28HRDEPARikA RIsAKLAALAMore »
 
29IVACAARPA*WAwAAElAKiaA KUndnALAALA J.More »
 
30sAUZ~AUtA aAYAUVAErd : 2SAAsyAi KAILAdAsA GAAEIVA*d‹More »
 
31sAUZ~AUtA aAYAUVAErd : 1SAAsyAi KAILAdAsA GAAEIVA*d‹More »
 
32sAUndRMA#-sAUwAAdLAALA sAURESA sA*.More »
 
33ISAVAAEHMA#aDALAJA VAzAArMore »
 
34PAA*dDU* LAiLAU* nAE R*GA RAtAAEdLAALA sAURESA sA*.More »
 
35FLAAVARVAAjLAkAMAANAi P~AitAMA, sA*PA[.More »
 
36sAMAJNA : P~AEMAVAdUbAAzAi, anAU.More »
 
37sAMAJNA : P~AEMAVAaAESAAEMore »
 
38sAAInnAwYAaAESAAEMore »
 
39GAitA GAUJ@RiIyAVAEdi nA*IdnAiMore »
 
40aAdSAr sA*CAALAnALAEkAIDYAA JYAAEtAind^More »
 
41aAdSAr ‹VAnASAeLAiPAAQK IHMAA*SAUMore »
 
42aAdSAr ‹VAnASAeLAiPARBAiYAA MAinAU DAè.More »
 
43IBAjnAEsA [j MAAK@ËTGAMARCA*T aIZ~VAnAMore »
 
44aAPANAi P~AGAItAnAA MAAGArdSArKAEMAHEtAA sAUwAA anAU.More »
 
45MAnAAEMAElA tAE MAeyAiPAAQK JYAntAMore »
 
46LAAEK‹VAnAnAi KHEVAtAKWAAaAE : 2JAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
47LAAEK‹VAnAnAi KHEVAtAKWAAaAE : 1JAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
48}*CAE, H‹ }*CAE...RA*dERi KAILAndi, anAU.More »
 
49}*CAE, H‹ }*CAE...KAMAWA aEMA. VAi.More »
 
50SAA*ItAPAWA-dSArnAVAAEHAERA sAUnA*dABAHEnAMore »
 
51RgAUVA*SAaACAAYAr sVA. JYAntA anAU.More »
 
52CAALAAE,I>KETnAi KAEMAEnTRi MAANAiaE!bAT< bARtA nAA.More »
 
53‹VAnAnAU* ]PAVAnAMAA*DILAYAA wAunAiMore »
 
54aMAAsAnAAE ]JAsAMAA*DILAYAA wAunAiMore »
 
55P~AZ~nA FlA diIPAKASAUKLA JGAdiSAMore »
 
56PAHELAU* sAUkA tAE MAA*dA PADYAA...bAT< IVAnAAEdMore »
 
57‹VAnAnAi aARPAARQAKR SAeLAESA DAè.More »
 
58FlA-KWAnA anAE CA*d^SAUKLA JGAdiSAMore »
 
59‹VAnAMAA* a*KSAAsyAnAU* MAHtVAJAEzAi IVAnAAEd (vPAAREILAYAA)More »
 
60MAwARAtAE sAu¬rdLAALA sAURESAMore »
 
61RsAsAUwAAMAUnASAi VAebAVAiMore »
 
62RsAsAUwAAMAUnASAi sAUwAABAEnAMore »
 
63GAitAA*JILATAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
64MAUKtA‹VAnABAXAi HiRALAALA, anAU.More »
 
65MAUKtA‹VAnAJE. KMore »
 
66VYAIKtA gADtARVAALAEsA FAwARMore »
 
67PAKVAAnA PA*JABAnAAMore »
 
68aAwYAAItMAK sA*VAAdSAAH sAUHAIsAnAi P~A. anAU.More »
 
69IP~AYAdSAi@nAi HAsYALAiLAAPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
70aARAEGYAnAU* VARdAnAMore »
 
71MAAEtA ]PAR VAAaEJMAAEdi ‹VAnA‹ JMASAEd‹More »
 
72P~ABAAEwA-P~AKASASAAsyAi KESAVARAMA KA. anAU.More »
 
73sVAAMAi IVAVAEKAnA*dsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
74sVAAMAi IVAVAEKAnA*dsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
75sVAAMAi IVAVAEKAnA*dsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
76Z~Ai RAMAKdEsAA[ IdnAESAMore »
 
77MAARi bAAIVA YAAEJnAAsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
78IdVYAVAANAisVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
79bAARtAiYA nAARisVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
80ISAKAGAAE VYAAkYAAnAAEsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
81CARK sA*IHtAASAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
82JAnAE KHA* GAYAE VAAE IdnAdLAALA sAURESAMore »
 
83IVAdESA VAAD#MAYARAVAlA nAILAnAMore »
 
84wABAKARAnAAE VAARsADBAAVAALAA aSARFMore »
 
85dESAi JMANAMore »
 
86G~A*WAnAi KEDiaEJAESAi RMANALAALAMore »
 
87HAsYAnAU* IHLAsTESAnAMAHEtAA JLPAA H.More »
 
88tADKA VAsA*tAnAAQAKR SARd DAè.More »
 
89‹VAnAMAiMAA*sAA : bAAGA 1BAXAi HiRALAALA, anAU.More »
 
90‹VAnAMAiMAA*sAA : bAAGA 1JE. KMore »
 
91adSYA SAIKtAnAi aAci jA*kAiPAu. nAIMAtAABAA[ MA.More »
 
92adSYA SAIKtAnAi aAci jA*kAiPAu. JYAESAABAA[ MA.More »
 
93YAAEGAAIGnAIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
94LAAE dIzT... IVACARAE sAPAu. tAEJEnd^MAUInA MA.sAA.More »
 
95dzTA dIzT dSArnAdEsAA[ IdnAESAMore »
 
96tAtVA-wAARAPAAREkA HIRbAA[, sA*K.More »
 
97kAUSBAuKAIsAMA IdLAkAUSAMore »
 
98HstAREkAA SAAsyA : 1PATELA sAAEnALA, sA*PAA.More »
 
99HstAREkAA SAAsyA : 1]PAAwYAAYA aSAAEK, sA*PAA.More »
 
100HstAREkAA SAAsyA : 2PATELA sAAEnALA, sA*PAA.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »