Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1HstAREkAA SAAsyA : 2]PAAwYAAYA aSAAEK, sA*PAA.More »
 
2HstAREkAA SAAsyA : 1PATELA sAAEnALA, sA*PAA.More »
 
3HstAREkAA SAAsyA : 1]PAAwYAAYA aSAAEK, sA*PAA.More »
 
4JYAAEItAzA SAAsyA : bAAGA 1PATELA sAAEnALA, sA*PAA.More »
 
5JYAAEItAzA SAAsyA : bAAGA 1]PAAwYAAYA aSAAEK, sA*PAA.More »
 
6JYAAEItAzA SAAsyAPATELA sAAEnALAMore »
 
7JYAAEItAzA SAAsyA]PAAwYAAYA aSAAEK, sA*PAA.More »
 
8JYAAEItAzA SAAsyAPATELA sAAEnALA, sA*PAA.More »
 
9JYAAEItAzA SAAsyA]PAAwYAAYA aSAAEK, sA*PAA.More »
 
10JYAAEItAzA SAAsyAPATELA sAAEnALA, sA*PAA.More »
 
11JYAAEItAzA SAAsyA]PAAwYAAYA aSAAEK, sA*PAA.More »
 
12wAnA YAAEGA, RAEGA - aAYAUzYAPATELA sAAEnALAMore »
 
13]DUdAYAP~AdiPAPATELA sAAEnALAMore »
 
14bAitAR bAinAU* aAKASAQAKR SARd DAè.More »
 
15jLAK-IKSAAERidLAALA sAURESAMore »
 
16[ji aAERGAnA YAAnAE KEsYAAE TiCARMAUnSAi JVAAHRMore »
 
17KAVYAPAIRCAYAdLAALA sAURESAMore »
 
18VAAstAU sAMMAUCCAYASAUKLA HREnd^More »
 
19aAwYAAItMAK sA*VAAdICA*tAAMAINA Z~AiRAMAMore »
 
20WAéK YAu PAPPAAVAed sA*JYA - sA*PAA.More »
 
21WAéK YAu PAPPAASAAH aMAizAA - sA*PAA.More »
 
22Z~VAAsAnAA P~AVAAsAMAA*QAKR SARd DAè.More »
 
23nARCA*d^ JenA JYAAEItAzAMore »
 
24sAuPAMore »
 
25BAAlAIVAKAsAnAi aEBAisAiDiSAAH SAISAKA*tAMore »
 
26dESA-IVAdESAnAi R*GAbAuIMAbAAYAANAi ]tPALAMore »
 
27Z~AiMAd#bAGAVAd#GAitAA (sAAwAK sA*‹VAnAi)PATELA MAGAnALAALA JE. anAU.More »
 
28Z~AiMAd# bAAGAVAtAdEsAA[ [CcARAMA sAurYARAMAMore »
 
29GAUJRAtAinAA* aEKA*KiB~AAEKR GAULAABAdAsA, sA*PAA.More »
 
30PAAnAi MAE* MAinA IPAYAAsAi - JANYAE-aJANYAEIVAbAAKR DAE.nAVAinAMore »
 
31GAINAtA GAMMAtAAE - 2bARAD GAiJUbAA{More »
 
32GAINAtA RMAtAAE - 2bARAD GAiJUbAA{More »
 
33Z~Ai nAARAYANAKVACAJAESAi RMANALAALAMore »
 
34MAnAnAE BAA*wAE KAENA ?SAAH REkAAMore »
 
35SAtAvPAAVAiJlAiVAAlAA SARiFA sA*PAAdnAMore »
 
36VAJJRGAqaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
37IVAkAuTi PADELAi P~AitAIVAbAAKR DAE.nAVAinAMore »
 
38aEK diPA JLAE aEK BAUjAYAIVAbAAKR DAE.nAVAinAMore »
 
39SAtAR*JnAU* MAHAERU*IVAbAAKR DAE.nAVAinAMore »
 
40tAnA tAULAsAi MAnA MAAEGARAEQAKR SARd DAè.More »
 
41dESA-IVAdESAnAi KWAAaAE : 4dVAE KUsAUMA bAuPAEnd^More »
 
42dESA-IVAdESAnAi KWAAaAE : 3dVAE KUsAUMA bAuPAEnd^More »
 
43dESA-IVAdESAnAi KWAAaAE : 2dVAE KUsAUMA bAuPAEnd^More »
 
44aASAAnAU* P~AbAAtAsA*gAVAi MAHEnd^ DAè.More »
 
45aIMAtAAbA BACCAnAdVAE BAKULA anAU.More »
 
46DAè.RMANALAALA CAi.SAAH sAAIHtYA sAAeRbA G~A*WA-3dR‹ P~AVAiNA sA*.More »
 
47VAHALAU* VAtAnASAAH RAEIHtA sA*.More »
 
48sAtYAnAA P~AYAAEGAAE aWAVAA aAtMAKWAAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
49Z~AiMAd#bAGAVAd#GAitAAVYAAsA nAILAnAMore »
 
50nAVAVAwAuBAUKEnYAA aAèsTinAMore »
 
51BAELAA]MAAKAntAMore »
 
52InAIVArKLPASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
53aEK vPAKWAACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
54Z~AEzQ ISAKAR KWAAaAE : 2GAUJrR wAiREnAMore »
 
55Z~AEzQ ISAKAR KWAAaAE : 1GAUJrR wAiREnAMore »
 
56CA>WAi CARkAA sAUwAiJAEzAi IdnAKRMore »
 
57aIMAtAAbA BACCAnAVA*wAAEPAAwYAAYA sAAeMYAMore »
 
58DAè.RMANALAALA CAi.SAAH sAAIHtYA sAAeRbA G~A*WA-5SAEkADiVAAlAA JSAVA*tA P~AAE. sA*.More »
 
59GAitAA nAVAi nAJREsA*gAVAi nAGAinAdAsA H.More »
 
60bAGAVAAnA BAUdd^ wAMArËCAtAnAMAHEtAA JYAA, sA*K.More »
 
61anAAEkAAE FE*sALAAEPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
62‹VAnA JYAAEtA JGAAVAAEBAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
63VAiRdAdA JSARAJGA*wAA MAGAnALAALAMore »
 
64Z~AiHIRVA*SAJAnAi a*BAALAALA BAULAAkAiRAMA anAU.More »
 
65``axAAtA``nAi abAYA VAANAibA’ dEVAEnd^ H.More »
 
66SAIKtAPAU*J bAARtAVAAsAiRAJnA VAAYA aEsA.More »
 
67sVAAIMA IVAVAEKAnA*dKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
68sVAAMAi IVAVAEKAnA*dakA*DAnA*d IbAXAUMore »
 
69MAwAUVAAtAAraAE :†tA anAE sAtYAnAi †IzAKWAAaAEnAAE MAHAsAAGARPA*IDtA JAnAKi,sA*PAA.More »
 
70MAwAUVAAtAAraAE :†tA anAE sAtYAnAi †IzAKWAAaAEnAAE MAHAsAAGARPA*IDtA RMAABAEnA, sA*PAA.More »
 
71MAwAUVAAtAAraAE :†tA anAE sAtYAnAi †IzAKWAAaAEnAAE MAHAsAAGARPA*IDtA IVAzNAUdEVAMore »
 
72RAGA bAAGA-2aAEjA IdGA*tAMore »
 
73aIbALAAzAAbAGAdEVA KnAUMore »
 
74DUPLAiKETbAGAdEVA KnAUMore »
 
75KukAdVAE IVAJYASA*KRMore »
 
76adMYA ILAPsAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
77bAGAVAAnA sVAAIMAnAARAYANA Id^SAtAABdi dSArnAdEsAA[ IdnAESAMore »
 
78aLAKAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
79aLAKACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
80Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAASAAH P~AdiPA, sA*PAA.More »
 
81xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 4GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
82xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 4PATELA [Z~VARbAA[, sA*YAAE.More »
 
83xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 3PATELA [Z~VARbAA[, sA*YAAE.More »
 
84xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 3GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
85xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 2MAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
86xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 1dEsAA[ IdnAESAMore »
 
87xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 1sAUWAAR cAETUbAA{More »
 
88P~AxAA PAURANA : kA*D 4aACAAYAr SAMAAr Z~AiRAMAMore »
 
89†GVAEdMore »
 
90gAuMALAi sA*dbArPALAANA nARAEtAMA sA*.More »
 
91JunAi GAUJRAtAinAA sAAIHtYAsVAAMAiaAESAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
92RMYA anAE bAVYA nARËsAH MAHEtAASAAH RnnAAdEMore »
 
93MAUIsLAMA MAIHLAA RtnAAEPATNAi RAJnAMore »
 
94MAKsAdbAGAdEVA KnAUMore »
 
95RkAVAALAAbAGAdEVA KnAUMore »
 
96nAiLA GAGAnAnAA* PA*kAERU*Z~AiMAAlAi IVAQMore »
 
97IsAwwARAJ JYAIsA*HJYAIbAkkAUMore »
 
98jALAAVAADnAi JVAA*MAdirbAT< dAELAtAMore »
 
99MAAèPAAsAA*nAi VAAtAArsAdEsAA[ IJtAEnd^More »
 
100P~AsAnnA THUKAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »