Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1PAALAkAinAA* PAeDA* VAAtAArMAAlAA bAA.1-2MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
2VAiJlAinAA* RMAKDA*PATELA sAA*KlACA*dMore »
 
3HAsYA IVAnAAEd GA*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
4HAsYA IVAnAAEd GA*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
5HAsYA IVAnAAEd GA*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
6HAsYA IVAnAAEd GA*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
7}*wA }Di }Di JAYAaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
8RMAtA JAEDKNAA* anAE BAAEwAKNAA*JMAAED SAAMA‹bAA{ KE.More »
 
9[sAPA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
10MAstARAMAnAi MAAEJdv avINAKA MAnAAEJMore »
 
11IMAYAA*FUsAKiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
12sA*sKAR GA*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
13sA*sKAR GA*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
14tAERE nAAMAnAAYAK KMore »
 
15MASAMAAr GAAetAMAMore »
 
16MASAMAAr GAAetAMAMore »
 
17JAdu[ dPArNAdEsAA[ IJtAEnd^More »
 
18FTFITYAU*SAAH sAUMAnAMore »
 
19MAHAbAARtAnAi ICAR*‹VAKWAAaAEdEsAA[ IdnAESAMore »
 
20sA*‹VAnAiMAAYA IDYAR JYAUMore »
 
21VAEdnAAnAi aEK DAlAbAT^ IGARiSAMore »
 
22RAMAKdEsAA[ MAINAbAA[ bA. anAU.More »
 
23RAzT^P~AMAUkA DAè. RAwAAKSAUKLA MAwAUKRMore »
 
24sA*sKdLAALA sAURESA sA*.More »
 
25YAUGAdEVAtAAnAE ‹VAnAsAMAPArNAKAEQARi JYA*tAMore »
 
26a*G~AE‹ sA*bAAzANA - MAAwAURiPATELA VAsA*tAMore »
 
27asA*GA LAiLAAPAURUzAwAAElAIKYAA dSArnAAMore »
 
28PAUIzT bAIKtA MAAwAUYA@DAEsAA P~AAGA‹More »
 
29Z~AiMAd#bAGAVAd#GAitAA (sAAwAK sA*‹VAnAi)sVAAMAi RAMAsAUkAdAsAMore »
 
30Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAARNAcAEDdAsA LAALAbAA[More »
 
31ItALAAEtAMAAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
32sAACAA* sAMANAA*PATELA PAnnAALAALAMore »
 
33IVAsMAYAKARK IVAxAAnA : 2PAUzKNAAr HzArLA, sA*PAA.More »
 
34IVAsMAYAKARK IVAxAAnA : 2nAGAEnd^ IVAJYAMore »
 
35IVAsMAYAKARK IVAxAAnA : 1PAUzKNAAr HzArLA, sA*PAA.More »
 
36IVAsMAYAKARK IVAxAAnA : 1nAGAEnd^ IVAJYAMore »
 
37PAWAP~AdSArK P~AItAbAAaAEdEVALAUK nA*dLAALA BAi.More »
 
38InAISA nAAIYAKASAAH VAAERA KLPAnAAMore »
 
39IHRAnAAE kAJAnAAEVAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
40PARsPARCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
41Z~AiMAd# bAAGAVAtA : 1Z~AiMAd# VALLAbAACAAYAr‹More »
 
42Z~AiMAd# bAAGAVAtA : 2Z~AiMAd# VALLAbAACAAYAr‹More »
 
43awYAAtMAsAUwAA : bAAGA 2SASAibAA{More »
 
44GAitAAMAaAQVALAE PAA*DUR*GA‹More »
 
45bAJnAYAAEGAdLAALA sAURESA sA*.More »
 
46IVAbAuItA dSArnAVYAAsA bAAnAUBAEnA DAè.More »
 
47sAM~AAT CA*d^GAUPtAwAuMAKEtAUMore »
 
48P~AEMAPAyA anAE anYA VAAtAAraAEcEDA InAMArlAA anAU.More »
 
49jER tAAE PAiwAA* cE JANAi JANAidAVALAPAURA BAABAUMore »
 
50RAMAGAAWAAMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
51anAAIMAKARANAA nAiLAESA DAè.More »
 
52aMAKAPADiaA nARESA sA*.More »
 
53aMAKsALAiVAALAA aE.aEsA.More »
 
54aMATELAR BAKULAMore »
 
55PAA*dDE PAA*dDE JYAAEItAdVAE MAHESAMore »
 
56IKSAAER sAAHsAKWAAMAHEtAA P~AEMAnAAWAMore »
 
57K¬ARiMAA* aAKASAPAUzPA anAE KAlAA* PAtA*IGAYAA*SAEtALA IHMAA*SAiMore »
 
58d^*d^MAHEtAA sAUwAA anAU.More »
 
59Z~Ai KAnA‹sVAAMAi-HiRKJYAntAi aIbAnA*dnA-G~A*WAJenA B~A. HIRLAALA, sA*PAA.More »
 
60Z~Ai KAnA‹sVAAMAi-HiRKJYAntAi aIbAnA*dnA-G~A*WASAEQ kAiMACA*d JEQALAALA, sA*PAA.More »
 
61GA*GAAdEVAiIyAVAEdi RMAESAMore »
 
62aEK IdVAsAnAi MAHARANAiMAHEtAA CA*d^VAdnA anAU.More »
 
63sAUzAUMANAA]MAAKAntAMore »
 
64KLYAANAibA’ LAALAbAA[More »
 
65d^A sAUPANAAr]PAAwYAAYA sAUREnd^ wAi. `sARLA`More »
 
66tAANAAVAANAAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
67aMACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
68awYAAtMAsAUwAA : bAAGA 1SASAibAA{More »
 
69IVAxAAnA-JANAVAA JEVAU*dAESAi P~AbAULAALAMore »
 
70IVAxAAnA tAARA* VAHEtAA* VAAIRdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
71IVAxAAnA-IVAsMAYAdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
72IVAxAAnA VAebAVAdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
73RAJA RAMAMAAEHnARAYAKAEQARi JYA*tAMore »
 
74P~AERNAAIyAVAEdi sA*JYA nAVAinACA*d^More »
 
75aARtAi-aASAKAMAHEtAA JYAA, sA*K.More »
 
76PAuVArRAGACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
77jER tAAE PAiwAA* cE JANAi JANAiPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
78PAAE[nT aAEF nAAE IRTnAr ...?RANAA nAiLAESAMore »
 
79KILA-KWAA : VAAYAA BAAYAPAAsAVYAAsA CA*Id^KA anAU.More »
 
80cELLAU* FRMAAnADEVA {VAAMore »
 
81bAAGAVAtA KWAAaAEBAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
82wAuMAKEtAUnAA* VAAtAArRtnAAEwAuMAKEtAUMore »
 
83tAANAAVAANAAdVAE MAHESAMore »
 
84yANA sARdARDuMAA aELAEK#jA*DRMore »
 
85d^AENACA*d^KA*tA KMALAAMore »
 
86IVAZ~VAZ~AEzQ VAAtAAr G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
87IVAZ~VAZ~AEzQ VAAtAAr G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
88IVAZ~VAZ~AEzQ VAAtAAr G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
89IVAZ~VAZ~AEzQ VAAtAAr G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
90CAtAUR RAJKUMAARiSAAH J*YAtA BAi.More »
 
91sVAGArnAAE RstAAEPAAREkA nAGAinAdAsAMore »
 
92ËsAwAU bAARtAiRELAVAANAi JYA*tAMore »
 
93]PAInAzAdAEnAA CAAed RtnAAEIVAwAALA*KAR CA*d^MAAeILAMore »
 
94SAAMAlAYAAIxAK HsAUMore »
 
95nAVAnAitAP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
96>A[MA a*tA-aAR*bAGAA*wAi KAKURAYAMore »
 
97MAnA-MA*WAnAKAPADiaA RtAUbAA[More »
 
98>A[MA nAKABAGAA*wAi KAKURAYAMore »
 
99VAlAA*KAE anAE IVAsAAMAAbAALARiaA KnAUbAA[More »
 
100dIXANA GAUJRAtAnAi MAUIsLAMA IVAbAuItAaAEtAA[ DAè.aBBAAsAaLAiMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »