Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1xAAnA IJxAAsAAMAHEtAA RISMAnA#More »
 
2xAAnA IJxAAsAAMAHEtAA RISMAnA#More »
 
3nAiLA InASAA sA*IGAnAi MAARiMAHEtAA RIsAKMore »
 
4MAARA gARnAE ]*BARAE nAWAiSAEQ ]zAAMore »
 
5sA*gAzArnAE sAWAVAARE aRUNAABAHEnA dEsAA[wAAElAIKYAA IGARA sA. DAè.More »
 
6bAtAdVAE R*JnABAEnA aEMA.More »
 
7dusARi aAjAdi - sAEVAAbAT< [LAA R.More »
 
8GAINAtAnAA* GALAGAILAYAA*dAESAi P~AbAULAALAMore »
 
9sA*SAYAdVAE RMAESA R.More »
 
10KIjnA BAEtAPATELA H*sAABAHEnA sAi. anAU.More »
 
11aAKASAnAA* cAERUMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
12KPAAQK MAwAUsAUdnA, anAU.More »
 
13KbAIKtA VAEdA*tA sVAAMAi P~AbAUdAsAMore »
 
14108 ]PAInAzAd#MAAtAA bAGAVAtAi dEVAi SAMAAr, sA*PAA.More »
 
15108 ]PAInAzAd#aACAAYAr SAMAAr Z~AiRAMA,sA*PAA.More »
 
16Z~Ai GAAEËVAd KAEIVAK bAAVA MAAwAURiZ~AiGAAEPAiLAALA‹More »
 
17Z~AiVALLAbAAzTKZ~AiGA*sAA[‹More »
 
18Z~AiVALLAbAAzTKZ~AiIVAQ^LAnAAWA‹More »
 
19Z~AisAPtAZ~LAAEKiZ~AiGA*sAA[‹More »
 
20Z~AisAPtAZ~LAAEKiZ~AiIVAQ^LAnAAWA‹More »
 
21bAGAVAd# GAitAA tAEnAA MAulA vPAEbAIKtA VAEdA*tA sVAAMAi P~AbAUdAsAMore »
 
22Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAA : aEK nAutAnA aIbAGAMAJADEJA KUsAUMABAA ]MAEdËsAHMore »
 
23PAcEDi JEVADi sAAEDGA*wAA MAGAnALAALAMore »
 
24aAElAkA PAREDwAAEKA{ JYA*ItAMore »
 
25wAMArXAEyAE KMArXAyAEdVAE JYAAnAnd LA.More »
 
26GAitAAnAi bAGAVAtAAIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
27‹VAnAMAA*WAi JDELAi VAAtAAEMAAstAR wAMAErnd^ MA. (MAwAURMA#)More »
 
28PARi K¬A CAiJ HenAA*qA VALLAbAMore »
 
29aA PANA tAPA...RANAPAURA IdLAiPAMore »
 
30VAAtAAEMAA* BAAEwAPA’NAi P~AbAASA*KR dLAPAtARAMAMore »
 
31SARdBAABAUnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEPATNAi RAJnAMore »
 
32PAYAArVARNAnAi VAAtAAESAAH JYA*tA BAi.More »
 
33HdYAE KAEtARAYAELAi VAAtAAEMAHEtAA SAKUntALAABAHEnAMore »
 
34aEK PAci aEKdiIXAtA MAinAlAMore »
 
35RMANALAALA sAAEnAinAi Z~AEzQ BAALAVAAtAAraAEPAAREkA MAwAUsAUdnA -sA*PAAdKMore »
 
36CAARNAi sAAIHtYAnAA ISALPAiaAEnAU* VA<*dAVAnAGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
37azAAqi R*GAbAGAdEVA KnAUMore »
 
38PAAnAkARMAA* VAsA*tAbAGAdEVA KnAUMore »
 
39Z~AiHIRVA*SAVAEdVYAAsAMore »
 
40Z~Ai ISAVAMAHAPAURANAbA’ DAELAR dEVAEnd^, sA*K.More »
 
41PARMAH*sAdEVAnAA KWAAP~AsA*GAAEdEsAA[ IdnAESAMore »
 
42sVAtA*yA bAARtAsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
43RAMAKCA>VAtAir RAJGAAEPAALAACAAYArMore »
 
44sVAAMAi IVAVAEKAnA*ddEsAA[ IdnAESAMore »
 
45IVAVAEKAnA*d aAPANAi VACCAEdEsAA[ IdnAESAMore »
 
46MAARU* ‹VAnA anAE KAYArsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
47Z~AiRAMAKsVAAMAi CAetAnYAAnA*d anAU.More »
 
48Z~AiRAMAKGAUPtA MAHEnd^nAAWAMore »
 
49PAuVAr anAE PAIZ~CAMAsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
50‹VAnAsA*wAzAr KWAAdEsAA[ aIZ~VAnA DAè.More »
 
51sA*sKJEQi P~AMAAEdMore »
 
52bAGAVAd#GAitAA aETLAE...dLAALA sAURESAMore »
 
53P~AEMAPAyA anAE anYA VAAtAAraAERAYA P~AItAbAAMore »
 
54RAMAGAAWAAIyAPAAQi RMAAnAAWAMore »
 
55cAETi sAi MAULAAKAtAIVAbAAKR DAE.nAVAinAMore »
 
56anAU-sA*GAVAiJlAiVAAlAA SARiFAMore »
 
57PAAnAkARMAA* VAsA*tAbAGAdEVA KnAUMore »
 
58abAi MAtA JAaAEIVAbAAKR nAVAinAMore »
 
59d^*d^MAuËtA@ sAUwAAMore »
 
60KPAALAKU*DLAAIyAVAEdi Z~AiKAntAMore »
 
61sAAERQi BAHARVAITYAA bAAGA-3MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
62IsAInAYAR IsAITjnsAnAAYAK JnAKMore »
 
63Z~Ai KAnA‹sVAAMAi-HiRKJYAntAi aIbAnA*dnA-G~A*WASAAH ËHMAtALAALA JEQALAALA, sA*PAA.More »
 
64Z~Ai KAnA‹sVAAMAi-HiRKJYAntAi aIbAnA*dnA-G~A*WAIsAwwAAntASAAsyAi FuLACAnd, sA*PAA.More »
 
65aEK IdVAsAnAi MAHARANAidEsAA[ KUMAARPAAlA,sA*PAA.More »
 
66aZ~AUIVA A*sA GAAEPAAlARAVA anAU.More »
 
67aZ~AUkAA*DEKR IVA. sA.More »
 
68MAwAURAzTKMA#MAHEtAA SAA*ItALAALA MAINALAALAMore »
 
69bAGAVAd#GAitAA aETLAE...dLAALA sAURESAMore »
 
70bAAdRnAA tAARABAXAi KnArLA sAi. sAi.More »
 
71R*GAbAUIMA 2003bAAYAANAi ]tPALAMore »
 
72aAPANAE sAAe MAANAsA HtAA anAE BAiJA aEKA*KiaAEsAAKRiYAA ‹tAEnd^More »
 
73MAARi P~AAWArnAAnAU* GAitAdLAALA sAURESAMore »
 
74aAjAdi aA*dAELAnAnAi VAiRA*GAnAAaAEVAewA GAAGAirMore »
 
75RAzT^iYA tAiWAr aA*dAMAAnAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
76aXAR anAE aIstAtVAMAUInAZ~Ai VAAtsALYAdiPAMore »
 
77sVAAMAi IVAVAEKAnA*dsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
78sVAAMAi IVAVAEKAnA*dsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
79ISAKAGAAE VYAAkYAAnAAEsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
80RAzT#iYA tAiWA@ aA*dAMAAnAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
81BAE dMA CALAMAnAAsARVAeYAA SAKUR SABAABA KAYAMAiMore »
 
82aAdSAr sA*CAALAnASAEQ RJnAiMore »
 
83aAdSAr ‹VAnASAeLAinAAYAK JnAKMore »
 
84aAPANAi P~AGAItAnAA MAAGArdSArKAEItAVAARi aRUNAMore »
 
85aAPANAi P~AGAItAnAA MAAGArdSArKAEaBdULA KLAAMA aE.PAi.JEMore »
 
86sARdARVAANAidVAE MAHESA, sA*K.More »
 
87MAHARWAiSAAH nARESAMore »
 
88RAMAAYANAnAU* PAAyAALAEkAnAPA*. CAnd^SAEkARIVAJYA‹More »
 
89IVACAARPA*WAwAAElAIKYAA KUndnALAALA J.More »
 
90MAKAEDAnAi MAUsAAFRiPATELA P~AEMA‹More »
 
91aEK WAIDYAAE MAHELAQAKR MAinAAXAiMore »
 
92xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 20bAT< nARHIR KE.More »
 
93xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AeNAi : 12GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
94PAu.Z~Ai DAE*GARE MAHARAJnAU* tAtVAAWAr-RAMAAYANAZ~Ai DAE*GARE‹ MAHARAJMore »
 
95P~AxAA PAURANA : kA*D 3aACAAYAr SAMAAr Z~AiRAMAMore »
 
96P~AxAA PAURANA : Id^ItAYA kA*DaACAAYAr SAMAAr Z~AiRAMAMore »
 
97P~AxAAPAURANA : P~AWAMA bAAGAaACAAYAr SAMAAr Z~AiRAMAMore »
 
98aEK sAunAi nAAVAdLAALA sAUSAiLAAMore »
 
99aEK sAunAi nAAVAsAKsAEnAA sAVAErZ~VARdYAALAMore »
 
100anAUaAwAUInAK VAAtAArsAPARMAAR MAAEHnA -sA*PAAdKMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »