Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IsAInDKETbAGAdEVA KnAUMore »
 
2aARPAARbAGAdEVA KnAUMore »
 
3sA*sKAR GA*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
4sA*sKAR GA*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
5BAANAAVAAlAi aEKLAVYAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
6a*wAERi nAGARi KANAAE RAJAPAURAEIHtA j*kAnAAMore »
 
7c*d anAE aLA*KARQAKR dXAESAMore »
 
8sAAPAEXAVAAd dSArnARAJYAGAURU KE.PAiMore »
 
9MAnAGAMAtAi VAAtAAraAEPATELA IJtAEnd^More »
 
10MAINALAALA.H.PATELAnAi VAAtAArsAMAAYA IDYAR JYAUMore »
 
11MAAEHnA PARMAARnAi VAAtAArsAMAAYA IDYAR JYAUMore »
 
12IVAxAAnAnAi IVAKAsAGAAWAAIyAVAEdi JE.PAi. DAè.More »
 
13sAACAU* BAAELAU* tAAE tAMAARA sAMA?CAAVADA HIRbAA[More »
 
14aLAkAnAE PA*WAECAAVADA HIRbAA[More »
 
15]MAlAKAECAAVADA HIRbAA[More »
 
16†GVAEdAIdbAAzYAbAUIMAKAMAHIzAr dYAAnAndMore »
 
1713 GAULAMAHAER aEVAEnYAUIMAsyAi KEtAnAMore »
 
18IGARAsAMAA* aEK DU*GARiMAIRYAA Z~AEzA IMAtsKABAEnAMore »
 
19dIRYAA DuBYAA sAAtAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
20CA*CAlAtAA, tAARU* BAiJU* nAAMA syAiPATELA KAIntAbAA[ aEMA.More »
 
21nA IKnAARAE nA MAjwAARYAAEGAi dEVACA*dbAA[More »
 
22IDTEKTiVA dtAU GA*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
23IDTEKTiVA GA*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
24IDTEKTiVA dtAU GA*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
25IDTEKTiVA dtAU GA*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
26nAAèT FAèR sAèLAPATELA RMANALAALAMore »
 
27sAuRJ ]GYAAE sA*AJEVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
28JkAMAi atAitAaNAkAi RAMAsAvPAMore »
 
29JnAtAA JnAAdrnAGAAEIVAndbAA[More »
 
30aKBA*wA sA*BA*wAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
31PARAEq WAtAA* PAHELAA*KAPADiaA KUndInAKAMore »
 
32KA*CAnAMAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
33]PAR GAGAnA IVASAALAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
34aDVAAE TU WAA]jnDPAUVAAR [ndUMore »
 
35YAAEGA IVAYAAEGAVYAAsA CAEtAnAABAEnAMore »
 
36ILAYAAEnAAdAEr d VAinCAi anAE MAA[KELAènJELAAE BAunAARAEtAiMAIDYAA aIMAtAAbAMore »
 
37sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-2SAEQ CA*d^KAntA sA*PAA.More »
 
38sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-2sAUndRMA#More »
 
39sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-1SAEQ CA*d^KAntA sA*PAA.More »
 
40sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-1sAUndRMA#More »
 
41P~AAWArnAA MA*GALAMAHEtAA InALAEzA sA*.More »
 
42aZ~VAMAEgA YAxAdVAE MAKRndMore »
 
43JunAi cIBAMAA* aEK aJANYAAE CAHERAEVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
44sAAXAiPATELA dEVAEnd^More »
 
45tAPAAEVAnAnAi VAATEdVAE MAKRndMore »
 
46aAkAET bAAGA-3bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
47aAkAET bAAGA-2bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
48B~AAEKRnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
49KAlAJE VAAGYAA gAARAJEnd^More »
 
50aAEPARESAnA RED-sTARsAAGAR RAJEnd^More »
 
51[ItAHAsA aETLAE?kAACAR P~AA.P~AwAUMnA BAi.More »
 
52FIRYAAdi LAALAnAAYAK HRiSAMore »
 
53sVAGArnAi sAHELAnAAYAK HRiSAMore »
 
54RMAUJnAA RAJA RMAtAARAMAnAAYAK HRiSAMore »
 
55aËHsAAnAA* aAEJsAPATELA KAIntALAALA JAE.More »
 
56IMAYAANAiPALAANA nARAEtAMAMore »
 
57nAVAAE VAlAA*KPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
58Kdi nAIH cAEDU*QAKR LAAbASA*KRMore »
 
59MAAenAQKKR JGAdiSAMore »
 
60HAsYA-HLAEsAA*B~AÁbA’ wAiRJ sAi.More »
 
61wARAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
62aAKASAGA*GAAJAEzAi PAURURAJMore »
 
63aBAAELAA BAAELABAALAAPAUVAAR [ndUMore »
 
64‹VA*tA SARiRCAEMBAsAr RAèBATr VAAEnArRMore »
 
65HdYAnAi VAAtA IdLAWAiPARikA DAr. KEYAuRMore »
 
66aGAAwA BAAEwAaACAAYAr Z~Ai nAEMAi MAHARAJMore »
 
67aGAAwA BAAEwAGAURUZ~Ai KRUNAA sAAGARMore »
 
68YAAEGA P~AANAAYAAMAGAAYAyAi PAIRVAAR,sA*PAA.More »
 
69G~A*WAALAYA anAE MAAIHtAi IVAxAAnA PAAIRbAAIzAK KAESASAAH KnAUbAA{More »
 
70BAiJMAA* VAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
71sA*BA*wAAEInA dUInAYAAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
72sAU*GAwAnAi PARBALAkALAANAi P~AitAMAMore »
 
73KAE[ gATMAA* GAHEKE gAERU* : 2KUndInAKA [SAA, sA*PAA.More »
 
74KAE[ gATMAA* GAHEKE gAERU* : 1KUndInAKA [SAA, sA*PAA.More »
 
75xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 27SAUKLA IdnAESAMore »
 
76xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 19GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
77xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 18GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
78xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 18MAMore »
 
79xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 11GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
80xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 10GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
81xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 9GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
82sAMAYAsAR IsAIdwA : 5Z~Ai KAnA‹sVAAMAiMore »
 
83SAAKbAA‹kAER DAè. aE.aAE.sA*PAA.More »
 
84FlA anAE FuLAkAER DAè. aE.aAE.sA*PAA.More »
 
85YAAEGA d^ARA wAAÌMAK >A*ItA anAE PAAYAAnAA sAUwAARAPATELA CA*dULAALAMore »
 
86]nMAEzAdEsAA{ CAnd^KAntAMore »
 
87PAHAD PARnAU* wAUMMAsAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
88ISAkARYAAyAAIyAVAEdi IdVYAESAMore »
 
89[nFAEMAErSAnA TEKnAAELAAE‹aKBARi atAULA KE.More »
 
90xAAnAnAU* sAMAAJSAAsyAPATELA IHtAESAKUMAAR nAGAinAdAsAMore »
 
91CAALAAE PAIRVAAR ‹VA*tA KRiaEdEsAA[ SASAiMore »
 
92MAA[>AEVAEVA nAi VAAnAGAiaAEQKKR RAJEZ~AiMore »
 
93GAjLAKAdRi SAKiLAMore »
 
94sAARsVAtA P~AVAAsAAESAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
95HIRRsAnAi HELAiSAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
96KAeITLAiYA aWArSAAsyAMA#DAè.PAARgAi nAMArdAMore »
 
97aA*kAnAU* KAJlA GAALAE gAsYAU*PAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
98a*tA:KRNAnAA* a*tAR*GAIJB~AAnA kALAiLAMore »
 
99MAA nAi MAMAtAA IPAtAAnAAE P~AEMAMAHEtAA sAtAiSAKUMAAR aEMA.More »
 
100TiVAi-REIDYAAE-sAMAuH MAAwYAMABAARADi HsAMAUkAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »