Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1jAKlA nAE tADKAnAi VACCAEB~AHMAbAT< HzArMore »
 
2KARnAi sAFRPAAREkA P~AFULAbAA[More »
 
3RsAODAnAi RANAiPATELA nATVARMore »
 
4IsA>ETÃsA aArF P~AOBLAEMA sAOIL*VAGAËwAGAARA GAUnAitAAMore »
 
5YAAdSAIKtAnAA RHsYAODO.MAANAEK aIMAtAMore »
 
6tAMAARA MAnAnAi aGAAwA SAIKtAaODO.MAANAEK aIMAtAMore »
 
7SAOwAE tAEnAE MAlAEnAAYAK HRiSAMore »
 
8YAOsAEF MAEKVAAnAnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
9bAARtAiBAHEnA GAOIHLAnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
10bAGAVAtA sAUWAARnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
11RISMAnA MAHEtAAnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
12HEMALA bA’nAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
13P~AERNAAPA*CAALA IVAMAlAAMore »
 
14IVA¹AE¹AReYAAMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
15aIbAxAAnAKOHLAi nAREnd^More »
 
16MAHESA YAAIxAKnAi 51 VAAtAAraOYAAIxAK MAHESAMore »
 
17nAEVAA TPAKEVAezNAVA MAnAHRMore »
 
18fA{VA PAo{nT sAMAVAnAbAGAtA CAEtAnAMore »
 
19bAGAVA˜OMA*DLA (bAAGA-3) K WAi hbAGAVAtAIsA*H‹More »
 
20DAr.JEKiLA arnD IMA.HA[DwAOlAIKYA HRESA-anAUVAAdMore »
 
21DAr.JEKiLA arnD IMA.HA[DsTiVAnsAnA RAEBATr LAu{sAMore »
 
22sAFlAtAAnAi RitA aETLAE JAtA ]PARnAi ‹tAsAURANAi IVAVAEKMore »
 
23MAnA anAE ‹VAnAbAALAANAi RA‹VAMore »
 
24MAnA anAE ‹VAnAaIqYAA ‹tAEnd^ DAè.More »
 
25IMASAnA HEDMAAstAR TET(bAAGA-1,2)DO.CAowARi PAi.aAR.More »
 
26aE KMAP~AEsAiVA {GLAi*sA G~AAMAR aEnD KOMPAOsAiJnARAQOD DAr BAi. sAiMore »
 
27a*G~AE‹ PAEPAR-1RAQOD DAr BAi. sAiMore »
 
28GAUJRAtAi SAAIBdK KoSALYARAQOD DAr BAi. sAiMore »
 
29JnARLA sTDij (HEtAULAXAi) P~AZnAPAyA-3RAQOD DAr BAi. sAiMore »
 
30SYAAER SAOT TU sAKsAEsAPA*IDtA JYAMore »
 
31PAuNArYAOGAnAi sAAwAnAACAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
32aIVACAlA MAnAaOKAVAA RYAUHOMore »
 
33BAULABAULA VAAtAArkAJAnAoRAMAAnAUJ VAi.More »
 
34BAULABAULA VAAtAArkAJAnAoRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
35a*tA:PAURMAsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
36IVAZVAnAi IVAICAyAtAAaOIVAwAALA*KAR CA*d^MAAeILAMore »
 
37dESA-IVAdESAnAi LAOKKWAAaOGAOHELA nATVARMore »
 
38RHsYAMAYA aEK—VAaOSAOMore »
 
39HALARDA*dVAE bAuPAEn˜ MAO.-sA*PAAdnAMore »
 
40nAAMA tAARU* RU˜AXA PARMAHEtAA MAwAUMAtAiMore »
 
41[WARnAA sAMAU˜JOSAi MAHEn˜More »
 
42PAYAr*tAIyAVAEdi LAILAtAMore »
 
43P~AEMAnAi PAA*CA bAAzAAaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
44BA*TinAA sAuRJdAdAa*tAANAi PAUzPAAMore »
 
45sAAMAAnYA xAAnA KOSAYAAdVA DAr IVAŠYAAMore »
 
46HAWAinAA TOlAAMAA*MAoYArIVAJYAGAUPtAMore »
 
47IGAJUbAA[nAi BAALAKWAAaOBAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
48IsA*HAsAnA BAyAisAiPATNAi RAJnAMore »
 
49PA*CAtA*yAnAi VAAtAO PATNAi RAJnAMore »
 
50]PAInAzAdOnAU* aMAÞtACAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
51sAAMAAIJK sAMARsAtAAMAKVAANAA IKSAOR-sA*PAA.More »
 
52sAAMAAIJK sAMARsAtAAMAOdi nAREn˜More »
 
53nAREn˜ MAOdi IVAVAAdWAi IVA>MA sAUwAiMAHEtAA KoISAKMore »
 
54HADrVAKr? sMAATr VAKr? HA] DU YAU VAKr?a*wAAIRYAA RAJUMore »
 
55JGAtA-R*GAJOSAi ]MAASA*KRMore »
 
56bAOlAO bATBAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
57MARd MAUcAlAA MACcRbAA[RNAELAAKR MAFtAMore »
 
58RAMAUnAi aJAYABA sAFR...!PA*DYAA HRiSAMore »
 
59101 HRiSA nAAYAKnAi VAAtAAraO(bAAGA-1)nAAYAK HRiSAMore »
 
60101 VAAYAB~AnT KWAAaOnAAYAK HRiSAMore »
 
61R*GAtARAMAAnAUJ VAi.More »
 
62R*GAtARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
63JLAsAARAMAAnAUJ VAi.More »
 
64JLAsAARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
65P~AOIMAsA YAU KEnA KiPA [TDO.aqiYAA IJtAEn˜More »
 
66sAAMAAnYA xAAnAdVAE BAALAMAU*KU*dMore »
 
67PAWAdSArKaOSAOMore »
 
68JANAVAA JEVAU*RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
69wAnAVAAnA BAnAVAAnAU* IVAxAAnAVAArTLsA VAALAEsA Di.More »
 
70PAuNArYAOGAnAA PAyAO bAAGA-1CAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
71Z~Ai MAAtAA‹nAA VAAtAArLAAPAO bAAGA-7CAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
72vIqP~AYOAGAOnAO PAMARAT]PAAwYAAYA MAnAsAUkALAALAMore »
 
73GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKPARikA RIsAKLAALA cOTALAALA-sA*PAA.More »
 
74sAoRAzT^ nAO sAA*sKuItAK VAebAVAGAqVAi LAXMANA IPA*GAlASAibAA{ More »
 
75sACCAA[ GAUJRAtAKiP~AO HEMA*tAKUMAAR SAAHMore »
 
76aEK KPA KArFi anAE...KAnAANAi IdnAESAMore »
 
77kAuLAinAE kAAaO ctAA* PANA VAJnA gATADOMAkAiJA PAuJAMore »
 
78PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaO bAAGA-2GAJJR HIzArdAMore »
 
79LAXAœiPA TAPAUnAi sAFREaAHiR JYA*ItAbAA[More »
 
80sAKsAEsAFULA PAEREInT*GAJOBAnAPAUyAA PARiIXAtAMore »
 
81DAr.bAiMARAVA aA*BAEDKRaA*BAEDKR MAHESAMore »
 
82GARiBAOnAi MAsAiHA MAwAR TEREsAASAMAAr MAHESA d—AMore »
 
83MAA[KOsAOFTnAA sAJrK IBALA GAETsAGAUPtAA P~ASAA*tAMore »
 
84bAEEd bARMAMAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
85PAilAA °MAALA nAi GAA*Q (bAAGA-2)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
86P~AEMACA*dnAi sAVArZ~AEzQ VAAtAAraOP~AEMACA*dMore »
 
87MAARA BAAlAPANAnAA IdVAsAOMAKVAANAA CA*˜ESA-RJuaAtAMore »
 
88MAARA BAAlAPANAnAA IdVAsAOnAsARinA tAsALAiMAAMore »
 
89YAAdOnAi MAHEIFLAPAOdAR RJtAMore »
 
90YAAdOnAi MAHEIFLAJenA aARtAiMore »
 
91YAAdOnAi MAHEIFLAHEnsAnA MAAKr IVAKTRMore »
 
92YAAdOnAi MAHEIFLAKEInFLD JEKMore »
 
93MAOtAinAi MAAlAAHEnsAnA MAAKr IVAKTRMore »
 
94MAOtAinAi MAAlAAKEInFLD JEKMore »
 
95MAANAsAA{nAA diVAAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
96dAdA‹nAi VAAtAOMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
97bAARtARtnA MAHAnA ]ŸOGAPAItA: JE.aAR.Di.tAAtAAdVAE REkAAMore »
 
98LAYA-P~ALAYA(bAAGA-1)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
99bAJVAO tAO JANAOsAAKRiYAA ‹tAEnd^More »
 
100IVAbAuItAMA*IdR bAAGA-5HzAr aSAAEKMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »