Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1adAVAtA IVAnAAnAi adALAtAdEsAA[ KUMAARPAAlA,sA*PAA.More »
 
2adAVAtA IVAnAAnAi adALAtAMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
3wAnA YAAEGA, RAEGA - aAYAUzYA]PAAwYAAYA aSAAEKMore »
 
4]DUdAYAP~AdiPA]PAAwYAAYA aSAAEKMore »
 
5sAFlAtAAnAU* jRNAU*dEsAA[ P~AAE. nAREnd^KUMAAR BAi.More »
 
6YAAdSAIKtAaIqYAA ‹tAEnd^ DAè.More »
 
7]JAGARAESAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
8xAAnAnAi SAAEwAMAA*bAIKtA VAEdA*tA sVAAMAi P~AbAUdAsAMore »
 
9GAUJRAtAi nAVALAKWAA KETLAA*K PAUnAMAruLYAA*KnAAEMAHEtAA wAiREnd^More »
 
10KEnsARMAA* PA*CAIVAwA ]PACAARVYAAsA VAewA VAJUbAA[More »
 
11tAnA-sA*‹VAnAinAAYAK SAA*ItALAALAMore »
 
12MA*yAKUMAAR RVAind^More »
 
13MAnAAEVAexAAInAK nAVALAKWAAPA*DYAA bAAnAUP~AsAAdMore »
 
14SAA*ItA PAMAADE tAEnAE sA*tA KHiaE...PARikA IVAIPAnAMore »
 
15InAIMAtAE InAIMAtAEMAHEtAA a*JnAiBAHEnAMore »
 
16MAnAAEMAElA tAE MAeyAiPAAQK JYAntAMore »
 
17sAAtA sAAEPAAnA sAUkA anAE sAFlAtAAnAA*a*wAAIRYAA RAJUMore »
 
18YAAEGAdVAE sAUREnd^More »
 
19GAUJRAtAi sAAIHtYAnAi vPAREkAA : 3VAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
20RAMA-sAUwAARsAPAuJYA ]tAMAKUMAAR‹ MA.sAA.More »
 
21ICAIKtsAA CA*d^AEdYAbAuPAtAANAi IHtAESA, sA*PAA.More »
 
22ICAIKtsAA CA*d^AEdYAIyAVAEdi RMANAbAA[, sA*PAA.More »
 
23ICAIKtsAA CA*d^AEdYAVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
24KUTU*BA P~AItABA*wASASAibAA{More »
 
25KUTU*BA P~AItABA*wASASAibAA{More »
 
26GAURU IGARA GAAeRVASASAibAA{More »
 
27MAUIKtAnAi MAAeILAKtAAJenA sAAwVAi DAELARBAA[MA.More »
 
28sAUkA sAAMAWYAr sAMAPARMAAR RtnAIsA*H diPAIsA*H anAU.More »
 
29sAAwAK sAAWAi : 2sAAEnAE‹ MAUKUndMore »
 
30sAAwAK sAAWAi : 1sAAEnAE‹ MAUKUndMore »
 
31anA*tAnAAE aAnA*dVAAEHAERA sAUnA*dABAHEnAMore »
 
32wAnA YAAEGA, RAEGA- aAYAUzYA]PAAwYAAYA aSAAEKMore »
 
33sPA*dnA]PAAwYAAYA aSAAEKMore »
 
34sPA*dnA]PAAwYAAYA aSAAEKMore »
 
35]DUdAYAP~AdiPA]PAAwYAAYA aSAAEKMore »
 
36PAULAIKtA (PAU.LA.dESAPAA*DEnAi KETLAiK RCAnAAaAE)JADEJA aRUNAA - anAUVAAdMore »
 
37sAMAJNA : KvNAAdUbAAzAi, anAU.More »
 
38sAMAJNA : KvNAAaAESAAEMore »
 
39sAMAJNA : SAunYAtAAdUbAAzAi, anAU.More »
 
40sAMAJNA : SAunYAtAAaAESAAEMore »
 
41P~AACAinA bAARtAiYA IVAwAA anAE KLAAJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
42CAANAKYA nAiItASAAsyAKTAIRYAA sAUzAMAA R.More »
 
43sAbAA sA*CAALAnABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
44HAMAAErInAYAMA-VAAdnAYAAIxAK HsAUMore »
 
45KEISAYAAE aAEGArnAVAAdnAYAAIxAK HsAUMore »
 
46aH* HAsYAAIsMAGANAAyAA nAILAnAi DAè.More »
 
47}*CAi ]DAnAMAHEtAA P~AxAESAMore »
 
48P~AEMARsA PAA nAE tAU*!CAAewARi RgAUVAiR sA*.More »
 
49sAMAYAnAi sAAEGAAdPAURAEIHtA RMAESA sA*.More »
 
50HAsYAMA# SARNAMA#GANAAyAA nAILAnAi DAè.More »
 
51YAAEGASAMAAr LAILAWAAMore »
 
52MAsTET IVAILAYAMAMore »
 
53ËHsAAnAi PAELAE PAARdVAE HzArd MA. , anAU.More »
 
54tAMAE J IVAZ~VA cAEdVAE HzArd MA. , anAU.More »
 
55Z~AiLA*KAMAA* P~AVACAnAAE 1980dVAE HzArd MA. , anAU.More »
 
56VAEBA Di*jA[nAi*GA YAUjiGA aECATiaEMAaELA, DiaECATiaEMAaELA, JAVAA sK^SAAH sAAEnALAMore »
 
57kAAnAA kAJAnAASAAH SASAiKA*ntA sA*PAA.More »
 
58‹VAnAnAi KLAASAUKLA HIRnd^ H.More »
 
59IRKTR sKELAaAEjA IdGA*tAMore »
 
60aVAArCAinA GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE [ItAHAsAB~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
61sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-3SAEQ CA*d^KAntA sA*PAA.More »
 
62sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-3sAUndRMA#More »
 
63HVAABAARidVAE MAKRndMore »
 
64sAA*P~AtA sAMAsYAAaAE : PAANAinAA PAAEKAR - IVAKRAlA VAAstAIVAKtAAVYAAsA JYA nAARAYANAMore »
 
65aWArIVACAARVYAAsA JYA nAARAYANAMore »
 
66‹VAnA sAFRPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
67aARAEGYAMA*GALAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
68CA*d^KA*tA BAXAinAA ]tKBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
69VA-VA‡tAaMALAANAi IVAnAAEdMore »
 
70sAMAKALAinA IVAVAECAnATAEPAiVAAlAA SAAILAnAi anAU.More »
 
71PARMAANAUWAi PARMAAtMAA sAUwAiMAHEtAA dEVAESAMore »
 
72HdYAKU*JbAT< IdLAiPAMore »
 
73JYAAEItAzA nAXAyA RHsYAPA*DYAA DAè.Di.‹.More »
 
74JnAsA*PAKrnAU* JGAtAdLAALA YAAsAinAMore »
 
75axAAtA JGAtAMAA* aEK DAEIKYAU*MAHEtAA dEVAESAMore »
 
76aPA BAAèTMsA#BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
77IVAnTEJ VAA[nABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
78KAEKTE[LABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
79VAElAA VAElAAnAi VAAtAPATELA MAINALAALA H.More »
 
80gADtAR anAE CANAtARSAAsyAi VAewA JAdVA‹ nARbAERAMAMore »
 
81KHtA KBAiR sAUnAAE bAA{ sAAwAAEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
82HstAP~AtAIVAwAA anAE-JAnAi BAlAVA*tAMore »
 
83]VArSAi-PAURURVAAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
84aIkALA* MAwAURMA#SAAsyAi YAAEGAESAMore »
 
85MAAdAMA IbAkAA[‹ vstAMA KAMAAsAEQnAA kAAERSAEd adiMore »
 
86IVAMALAA‹PA*DYAA aARtAi sA*.More »
 
87IVAMALAA‹PA*DYAA IVAzNAUMore »
 
88IRBAEKKAPATELA H*sAABAHEnA sAi. anAU.More »
 
89IRBAEKKAMAAEIRYAR DEFnAi dUMore »
 
90LAEDi VAiWA wA KEIMALAiaAjCA*dARANAA VALLAbA anAU.More »
 
91LAEDi VAiWA wA KEIMALAiaAjaELAEKjA*DR DYAuMAAMore »
 
92GA*GAAMAeYAAKAELAKMore »
 
93FERAESAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
94sPAiKVAELA [*IGLASAbAT< bAAsKRbAA[More »
 
95sPAiKVAELA [*IGLASAnAERURKR sAiMAA aRËVAdMore »
 
96anAUK*PAAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
97aWArgATnAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
98aEK MAAEtAi aEK JYAAEItAB~AHMAbAT< KIVAZ~Ai ‹VANALAALA KHAnA‹More »
 
99aA[nAsTA[nA anAE sAAPAEXAVAAdIVAJYA nAGAEnd^More »
 
100BAHUMAUkAi P~AItAbAA HiRALAALA bAGAVAtAibAGAVAtAi P~AKASAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »