Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1snAAE KInT^QAKAER RVAind^ anAU.More »
 
2LAAEkA*Di kAAkAnAA* FuLA bAAGA-2JYAIbAkkAUMore »
 
3LAAEkA*Di kAAkAnAA* FuLA bAAGA-1JYAIbAkkAUMore »
 
4sAdACAAR kAAEVAAYAAE cEPATELA sAA*. JE. anAU.More »
 
5sAdACAAR kAAEVAAYAAE cEMADAHD GAURMAELAMore »
 
6P~AERK JenA KWAAaAEwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
7tAU*JAnAi ICAnMAYAMore »
 
8JkAMAi atAitAPATELA sAA*. JE. anAU.More »
 
9BAUIwwASAAlAi BAUwwAUaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
10bALAAE cAEKRAE bAAELAUPATELA sAA*KlACA*dMore »
 
11SARtA bAAGA-1PAAQK VAzAArMore »
 
12†GVAEdAId bAAzYA bAuIMAKAId^VAEdi MA*cASA*KR JYASA*KR anAU.More »
 
13BAdLAALA sAURESA sA*.More »
 
14anAUsPA*dnAdLAALA sAURESA sA*.More »
 
15aAwAUInAK bAARtAnAA †IzAaAEwAAElAIKYAA HRESAMore »
 
16IVAZ~VAKAESA nAU* IVAZ~VAdEsAA{ nAILAnAiMore »
 
17xAAnA IJxAAsAAMAHEtAA RISMAnA#More »
 
18KElAVANAinAi P~AIKYAAnAAE >MAJAnAi KnAUbAA{More »
 
19YAAdSAIKtA KEMA VAwAARSAAE?KAPAIDYAA MAHESAMore »
 
20¡IzTMAA* sAdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
21CAinA bANAiCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
22a*G~A‹ VAAtAArLAAPA-MAAGArdISArKAPATELA VAsA*tAMore »
 
23P~AERNAAnAU* jRNAU*aIqYAA ‹tAEnd^ DAè.More »
 
24HAsYA SARdnAi sAAWAEJAESAi SARdMore »
 
25MAUdAnAi VAAtACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
26wAuPAcA*VARAMAi KAIntAMore »
 
27wYAEYA PAuVArK xAEYAaJMAERA VAJUbAA[, sA*K.More »
 
28JenA tAtVA PAdEsAA[ IdnAESAMore »
 
29JenA tAtVA PAZ~Ai wAiRJMAInA MAHARAJ, sA*PAA.More »
 
30Z~Ai InAzAwAKUMAAR CAIRyAdEsAA[ IdnAESAMore »
 
31P~AAWArnAA PALLAVAidEsAA[ RtAUbAA[More »
 
32HstAREkAA SAAsyA : 2PATELA sAAEnALA, sA*PAA.More »
 
33HstAREkAA SAAsyA : 2]PAAwYAAYA aSAAEK, sA*PAA.More »
 
34JYAAEItAzA SAAsyA : bAAGA 1PATELA sAAEnALA, sA*PAA.More »
 
35JYAAEItAzA SAAsyA : bAAGA 1]PAAwYAAYA aSAAEK, sA*PAA.More »
 
36JYAAEItAzA SAAsyAPATELA sAAEnALA, sA*PAA.More »
 
37JYAAEItAzA SAAsyA]PAAwYAAYA aSAAEK, sA*PAA.More »
 
38JYAAEItAzA SAAsyAPATELA sAAEnALA, sA*PAA.More »
 
39JYAAEItAzA SAAsyA]PAAwYAAYA aSAAEK, sA*PAA.More »
 
40JYAAEItAH SAAsyAPATELA sAAEnALA, sA*PAA.More »
 
41JYAAEItAH SAAsyA]PAAwYAAYA aSAAEK, sA*PAA.More »
 
42wAnA YAAEGA, RAEGA- aAYAUzYAPATELA sAAEnALAMore »
 
43sPA*dnAPATELA sAAEnALAMore »
 
44sPA*dnAPATELA sAAEnALAMore »
 
45]DUdAYAP~AdiPAPATELA sAAEnALAMore »
 
46P~AZ~nAAEtARinAA P~AVAAHdVAE IKSAAERMore »
 
47gATnAAaAEnAi gATMAAlAACAAVADA aELA.sAi.More »
 
48VAEsTMAA*WAi BAEsTGAJJR JYAAEItAKAMore »
 
49sVAAMAiIVAVAEKAnA*d anAE aAwYAAItMAKsA*sKdEsAA[ IdnAESAMore »
 
50xAAnAnAi SAAEwAMAA*dAsA JGAdiSA, anAU.More »
 
51MAARi P~AAWArnAAnAAE sAuYArdLAALA sAURESAMore »
 
52MAARi P~AAWArnAAnAi wARtAidLAALA sAURESAMore »
 
53MAARi P~AAWArnAAnAU* aAKASAdLAALA sAURESAMore »
 
54MAARi P~AAWArnAAnAU* MA*IdRdLAALA sAURESAMore »
 
55MAARi P~AAWArnAAnAU* GAitAdLAALA sAURESAMore »
 
56MAARi P~AAWArnAAnAAE wVAInAdLAALA sAURESAMore »
 
57PAR*PARA anAE >A*ItAVYAAsA HRiSA anAU.More »
 
58PAR*PARA anAE >A*ItAKMore »
 
59VAAsAIRKAMAAEdi ISAVALAALA a. anAU.More »
 
60VAAsAIRKAKMore »
 
61sAURESA IVASAEzAdLAALA sAURESAMore »
 
62WA*nAK WAE[JGAtAIMAyAMore »
 
63GAUJRAtAi P~AItAInAIwA GAjLAAEMAAEdi ICAnAUMore »
 
64Z~AEzQ LAILAtA InABA*wAAEIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
65tAnA-sA*‹VAnAiPATELA wAnA‹bAA{ ``aAnA*d``More »
 
66VALDr IVAjnAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
67PAIRVAtArnAnAE PA*WAEIyAVAEdi ICAMAnALAALA sA*PAAdnA.More »
 
68PAIRVAtArnAnAE PA*WAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
69MAQAKR HRiLAALA, anAU.More »
 
70ËHsAAnAi PAELAE PAARKMore »
 
71tAMAE J IVAZ~VA cAEKMore »
 
72sAUkAnAE aEK aVAsAR tAAE aAPAAEPAURAEIHtA RMAESA, anAU.More »
 
73aAjAdi aA*dAELAnAnAi VAiRA*GAnAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
74aAWAMAtAi sAA*JESAAH bAAnAUMAtAi aECA.More »
 
75VA*SAVAARsA bAAGA-3MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
76VA*SAVAARsA bAAGA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
77nAARi tAU* nAARAYANAibAANAdEVAMore »
 
78bAAGYA-sAAebAAGYAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
79GAAMAitA d*tAKWAAaAECAAeHANA FAwAR REMA*D aE.More »
 
80SAAMBAB~AÁbA“ P~AsAAd anAU.More »
 
81yANA sARdARIyAVAEdi Z~AiKAntA, sA*XAEPAMore »
 
82JANAE-aJANAE bAAGA-2PAAQK VAzAArMore »
 
83JANAE-aJANAE bAAGA-1PAAQK VAzAArMore »
 
84IVAwAAWAir gADtAR G~A*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
85IVAwAAWAir gADtAR G~A*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
86IVAwAAWAir gADtAR G~A*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
87xAAnA-IVAxAAnA G~A*WAAVAILAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
88xAAnA-IVAxAAnA G~A*WAAVAILAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
89xAAnA-IVAxAAnA G~A*WAAVAILAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
90jGAMAGAdVAE RAJEnd^More »
 
91aARtAi-aASAKAdEsAA[ IdnAESAMore »
 
92sAUKKA bAinAA sA*GAAWAJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
93jER tAAE PAiwAA* cE JANAi JANAidEsAA[ IdnAESAMore »
 
94sAA*sKZ~Ai nAARAYANAi, anAU.More »
 
95sAA*sKZ~Ai sAUdSArnA ËsAH `CA>`More »
 
96KILA-KWAA : VAAYAA BAAYAPAAsAsARAVAGAi aLAKAMore »
 
97aIstASAAH Z~AiKAntAMore »
 
98aèKVAEIRYAMAnAi MAAcLAiIVAbAAKR DAE.nAVAinAMore »
 
99RsAwAARnAi VAAtAAraAEMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
100cAYAA PADcAYAAGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »