Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAlAbAAkAlAU*CAAeHANA dLAPAtAMore »
 
2wA nYAu LAA[FMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
3nAAEBAELA - PAAIRtAAEIzAK IVAJEtAAaAEbAT< MAulASA*KR P~AA.More »
 
4}JlAA* ItAIMARdEsAA[ DAè. KESAUbAA[More »
 
5a*tAE P~AEMA anA*tASAAH IVAnAAEdMore »
 
6MAwAU GA*wAE bA*VARAMAHEtAA RIsAKMore »
 
7sAUkAnAE aEK aVAsAR tAAE aAPAAEPAURAEIHtA RMAESAMore »
 
8sAUkAnAE aEK aVAsAR tAAE aAPAAEBAAEsMAnsA ÎFLAMore »
 
9MAARi P~AAWArnAAnAU* ISAkARdLAALA sAURESAMore »
 
10MAARi P~AAWArnAAnAU* sARAEVARdLAALA sAURESAMore »
 
11MAARi P~AAWArnAAnAU* sA*GAitAdLAALA sAURESAMore »
 
12MAARi P~AAWArnAAnAA sPA*dnAdLAALA sAURESAMore »
 
13‹VAnA MAiMAA*sAAVYAAsA HRiSA anAU.More »
 
14‹VAnA MAiMAA*sAAKMore »
 
15‹VAnAnAi akA*DtAAVYAAsA HRiSA anAU.More »
 
16‹VAnAnAi akA*DtAAKMore »
 
17Z~AiLA*KAMAA* P~AVACAnAAE 1980KMore »
 
18jMMA jA*jIRYAU* REtADVAi REVAABAHEnAMore »
 
19P~AVACAnAAE - HIRVALLAbA bAAYAANAiaAEjA RMAESA aA.More »
 
20JAPAAnAij HA[FUdVAE YAxAESAMore »
 
21KIVAtAAnAU* sVAvPARAVAlA nAILAnAMore »
 
22PAATir-nAAstAAMore »
 
23KElAVAE tAE KElAVANAiMAAEdi nAREnd^More »
 
24JGAtAnAA sAFlA MAANAsAAEnAi VAAtAAr nAE sAFlAtAAnAi MAnAAEVAexAAInAKCAdEsAA[ dAELAtAbAA[More »
 
25LAAJVAABALAkAtARVAi RAJMore »
 
26tAA‹ HVAAnAAE KèFPA*DYAA sA*JYAMore »
 
27PAHELAAE aXARSAELAtA IHMAA*SAiMore »
 
28VAE*tA cETU* aAKASAbAAGAVAtA IsMAtAAMore »
 
29sAFRMAAwAURiQAKR wAiRUbAA[More »
 
30CAALA aA*kAAEMAA* tARiaEVHAERA JVALA*tAMore »
 
31MAIHYAARAnAA* MAUKtAKCATMore »
 
32CAALA,IJ*dGAi ‹VAi LA{aEsAAEMAPAURA HIRP~AsAAdMore »
 
33MAAGAi tAAE JAE! sAAE*PAi tAAE JAE! P~AAWAir tAAE JAE! aAPAi tAAE JAE!dEsAA[ dAELAtAbAA[More »
 
34VAATE-gAATEB~AHMAbAT< aInAvwwAMore »
 
35YAAEGARAMAeYAA sAAIVAyAi sA*PAA.More »
 
36G~A*WAnAAE PA*WAJAESAi RMANALAALAMore »
 
37RtnAKINAKAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
38JGAdiSAnAA JLAsAAIyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
39K*Q tAMAARAE MAARA* GAitAPALAANA JYA*tAMore »
 
40MAARi JAtA sAAWAEnAi VAAtAsAAVALAA MAAVA‹ KE. anAU.More »
 
41sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-2IyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
42sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-2MAAEdi MAnAHR, sA*PAA.More »
 
43sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-2sAUndRMA# sAUwAA, PARAMASArKMore »
 
44sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-1IyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
45sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-1MAAEdi MAnAHR, sA*PAA.More »
 
46sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-1sAUndRMA# sAUwAA, PARAMASArKMore »
 
47sAACAAE IVAwAAWAirJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
48CAtAUR KWAAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
49GAUNA CAtAURJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
50PAURANAnAi VAAtAAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
51a*wAARMAnA bAAGA-2PAAQK VAzAArMore »
 
52aVAKASAnAi YAAyAAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
53aARPAARdEsAA[ IdnAESAMore »
 
54aIbALAAzAAbAGAdEVA KnAUMore »
 
55BAi.KESARISAVAMnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEaAEMAGAURU bAAGArVA sA*..More »
 
56VAERIPAPAAsAAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
57dILAtA VAAtAArsAPARMAAR MAAEHnA -sA*PAAdKMore »
 
58HeYAAnAAE }JAsAaAYAr KMore »
 
59DUPLAiKETbAGAdEVA KnAUMore »
 
60aMAPATELA P~AEMA‹More »
 
61KAERi aA*kAAEnAA* aA*sAUSAMAAr GAAetAMAMore »
 
62HAsYA IVAnAAEd GA*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
63HAsYA IVAnAAEd GA*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
64HAsYA IVAnAAEd GA*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
65HAsYA IVAnAAEd GA*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
66KWARAETMAA* GA*GAAIyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
67[sAPA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
68[sAPA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
69[sAPA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
70[sAPA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
71IMAYAA*FUsAKiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
72IMAYAA*FUsAKiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
73IMAYAA*FUsAKiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
74IMAYAA*FUsAKiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
75sA*sKAR GA*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
76bAGAVAAnA PARSAURAMA bAAGA-1aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
77sAAtA sAMA*dRnAi MAAwAUKRiVYAAsA P~AtAAPARAYA P~A.More »
 
78KUYAAtA#r sAdA MA*GALAMA#PA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
79KARIKdir anAE ‹VAnAsAUkAPATELA RAEIHtAMore »
 
80VYAVAsAAYA, sA*CAALAnA anAE VAECAANAPATELA RAEIHtAMore »
 
81VAiJlAinAA jBAKARE...?YAAEGAIbAXAUMore »
 
82ISAXANAnAi KEDiaEB~AHMAXAIyAYA MAUKUndbAA[ P~A.More »
 
83CAA*dnAisAA*VAtA nAAIjRMore »
 
84aAewAAEIGAK GAUJRAtAVYAAsA JYA nAARAYANAMore »
 
85ISAXANAnAi CAEtAnAAB~AHMAXAIyAYA MAUKUndbAA[ P~A.More »
 
86nAEPAWYABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
87wAnAUVAErdaA*KIDYAAKR SAA*ItAbAA{More »
 
88InAIMAttABAXAi aRUNAAMore »
 
89sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-3IyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
90sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-3MAAEdi MAnAHR, sA*PAA.More »
 
91sAUndRMA# sAMAG~A BAALAKIVAtAA : bAAGA-3sAUndRMA# sAUwAA, PARAMASArKMore »
 
92LAETEsT CAA[nAij VAAnAGAiaAEQKKR RAJEZ~AiMore »
 
93dUVAArnAA ]PACAARVYAAsA LAinAA anAU.More »
 
94dUVAArnAA ]PACAARnAGAsAErKR sAURESA DAE.More »
 
95bAARtAiYA SAAKbAA‹nAi VAAnAGAiaAESAAH IKRNAMore »
 
96aJVAAlAU* MAElAVAAE dSAE IdSAAWAiDNAAK sAtAiSAMore »
 
97PARMAAnA*d P~AAIPA*tAnAi PAGAd*DiMore »
 
98IsAtAA*SAU YASAZ~VA*d^nAi KIVAtAAsAAELA*Ki bARtAMore »
 
99sAMAKALAinA IVAVAECAnAsAEtAURAMAnA VAi.aEsAMore »
 
100KiTi-PAATirraEInJInAYAR VA*dnAAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »